Load...

Dell ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ကနဦး အစီအစဥ္


Tags: Dell ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ကနဦး အစီအစဥ္Dell ႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္ဦးတီထြင္သူမ်ားအတြက္ ကနဦး အစီအစဥ္

ရန္ကုန္၊ ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁ ရက္။        ။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ားအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ လူမႈေရး အသိုက္အဝန္း၊ စီးပြားေရး အသိုက္အဝန္းမ်ားကို မ်ားစြာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ရွိႏုိင္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ Jobless.com.mm သည္ DELL ၏ CEO ျဖစ္သူ Michael Dell ဦးေဆာင္ေသာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူမ်ား ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္တြင္ ပူေပါင္းပါဝင္ခဲ့သည္။

          ထိုအစီအစဥ္သည္ ကုလသမဂၢ၏ ရည္မွန္းခ်က္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားဖန္တီးေရးႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈ တစ္ခုလည္းျဖစ္သည္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေရရွည္တည္တံံ့ ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ (Sustainable Development Goals- SDGs) မ်ားသည္ ကမာၻႀကီးအတြက္ ဘာလုပ္ရမည္ ဆိုသည့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားျဖစ္သည္။ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကို ကုလသမဂၢမွ တစ္ကမာၻလံုး အတိုင္းအတာျဖင့္ ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္ထားခဲ့ၿပီး လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္တြင္ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားအားလံုးကို ေအာင္ျမင္မႈရေအာင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ရမည္ျဖစ္သည္။

"အလုပ္အကိုင္ရွာေဖြေရးနယ္ပယ္မွာ လုပ္ကိုင္ေနတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ား ေရရွည္တည္တံံ့ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ေတြထဲက (SDGs) ရည္မွန္းခ်က္အမွတ္ ၈ ကို အဓိက စိ္တ္၀င္စားမႈရွိပါတယ္။ ဒီရည္မွန္းခ်က္က ေရရွည္တည္တံ့မႈကို ထိန္သိမ္းေရး၊ စီးပြားေရးကို သိသိသာသာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္လာေစေရး၊ လုပ္သားအရည္အခ်င္းမ်ား ျပည့္ဝလာေရးနဲ႔ အလုပ္အကိုင္မ်ား အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေရး စတဲ့အခ်က္ေတြပါဝင္ပါတယ္။ သတင္းေကာင္းတစ္ခုကေတာ့ ဒီအစီအစဥ္ကို အစျပဳ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနတဲ့ DELL ရဲ႕ CEO ထံကေန ကၽြန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈအတြက္ ခ်ီးက်ဴးဂုဏ္ျပဳ စကားနဲ႔ ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခံရျခင္းပါပဲ" ဟု Jobless.com.mm ၏ CEO ႏွင့္ တည္ေထာင္သူ Vladimir J. Neduchal ကေျပာသည္။

          လက္ရွိ အေျခအေနအရ ဖြ႕ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ေစေရး ရည္မွန္းခ်က္ ၁၇ ရပ္ရွိသည္။ ဆင္းရဲမြဲေတမႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရး၊ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေရး၊ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ ကမာၻႀကီးဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္မႈမ်ား ၾကာရွည္တည္တံ့ေအာင္ေဆာင္ရြက္ေရး စသည့္အခ်က္မ်ား ပါဝင္သည္။ ထိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲမွ မည္သည့္အခ်က္ကို အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု၊ နယူးေယာက္တြင္ ယခု စက္တင္ဘာလအတြင္း က်င္းပေနေသာ ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံတြင္ ထည့္သြင္းေဆြးေႏြး ဦးစားေပးေဆာင္ရြက္ရမည္ကို အဖြဲ႕ဝင္ႏုိင္ငံမ်ားအၾကား ညႈိႏႈိင္းခဲ့ၿပီးလည္းျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးေတြ၊ လူငယ္ေတြနဲ႔ မသန္စြမ္းေတြအတြက္ အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းေတြကို လာမည့္ ၂၀၃၀ ခုႏွစ္ အမီ ပိုမိုဖန္တီးႏိုင္ေရးျဖစ္သည္။

        

       "တစ္ကမာၻလံုးမွာရွိတဲ့ ေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြကို အေထာက္အပံ့ေပးမယ္ ဒီလိုအစီစဥ္က ေနာက္ဆံုးေတာ့ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ခဲ့ပါၿပီ။ ၿပီးခဲ့တဲ့အပတ္က ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံမွာ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေရရွည္တည္တံ့ခုိင္ျမဲေရး ရည္မွန္းခ်က္မ်ားထဲက ၈ ခုေျမာက္ ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္တဲ့ စီးပြားေရးအခြင့္အလမ္းႏွင့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားဖန္တီးေရးကို ကမာၻလံုးအတိုင္းအတာနဲ႔ အာရံုစိုက္လုပ္ကုိင္ရန္ သေဘာတူ ခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ဒီသေဘာတူညီခ်က္မွာ ကမာၻလံုးဆိုင္ရာ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးစတဲ့ အခ်က္ေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါက စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ အႀကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈပါပဲ။ ဒီလိုေအာင္ျမင္မႈရဖို႕ ပူေပါင္းပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ Jobless.com.mm အပါအဝင္ ေထာက္ခံသူမ်ား အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။" ဟု  DELL ၏ CEO ျဖစ္သူ Michael Dell က မွတ္ခ်က္ျပဳခဲ့သည္။

          ဒီလို သေဘာညီခ်က္အရ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ တကယ္အစြန္းအစေတြကို ေဖာ္ထုတ္ရမယ့္ အခ်ိန္ကို ေရာက္ရွိလာခဲ့ပါၿပီ။ စြန္႔ဦးတီထြင္သူေတြအတြက္ အကူအညီေပးေရးကိုလည္း ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ သတ္မွတ္၍ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ရမည့္ အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ထိုစီမံကိန္းမ်ားထဲမွ ေငြေၾကး၊ နည္းပညာ၊ ေစ်းကြက္ႏွင့္ အရည္အေသြးမ်ား တိုးတက္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးေရးတို႔အတြက္ DELL မွ ပူေပါင္းပါဝင္ ကူညီသြားမည္ဟု သိရသည္။

END


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Cho Cho Co., Ltd.

Cho Cho Co., Ltd.

• In 1997, the company ventures into manufacturing sector and formed Yathar Cho Industry Limited which focus on manufacturing and distribution of Yum Yum instant Noodle in Myanmar. In 2004, the comp...
Show the postings (22)
Lluvia Ltd

Lluvia Ltd

Our mission is to be the BEST IN THE INDUSTRIES where we belong and to MAINTAIN EXCELLENCE by providing world class quality products and services to our customers. We impart significant knowledge and ...
Show the postings (15)
Test Co., Ltd.

Test Co., Ltd.

Test Customer ServcieFull ServiceTest Co., Ltd. ...
Show the postings (1)
Capital Diamond Star Group

Capital Diamond Star Group

Our mission is to be the BEST IN THE INDUSTRIES where we belong and to MAINTAIN EXCELLENCE by providing world class quality products and services to our customers. We impart significant knowledge and ...
Show the postings (46)
URC (Myanmar) Co., Ltd.

URC (Myanmar) Co., Ltd.

Mission Universal Robina Corporation (URC) is one of the largest branded food product companies in the Philippines and has a growing presence in other ASEAN markets. Vision URC's vision is to...
Show the postings (10)

+Other(822)
Management(587)
Sales(368)
Trading(190)
Drivers(117)
Service(82)
Retail(18)
Machinery(17)
NGO(15)
Fashion(1)
Painter(1)

Category

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09770907794, 09770907795, 09770506052
info@jobsinyangon.com


Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS