Load...

ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆိုတာ ဘာလဲ။

by JOBLESS


Tags: success career how to choose jobless failure plan your career workအမ်ားစုသည္ ရပ္တည္ေနထိုင္မႈအတြက္ ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ရရွိပိုင္ဆိုင္လို ၾကသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ေအာင္ျမင္မႈသည္ ပုဂၢိဳလ္ေရးေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သင္၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းသည္ စိတ္တိုင္းမက်ျဖစ္ေန ပါက က်ရႈံးျခင္း ႏွင့္ အတူတူပင္ျဖစ္သည္။ ထုိက်ရႈံးျခင္းသည္ ကိုယ္ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလူမ်ိဳးလဲဆိုတာကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။

ထို႔အျပင္ www.jobless.com.mm မွ အလုပ္အကိုင္အၾကံေပးႏွင့္ CEO ျဖစ္သူ Vladimir Neduchal ကလည္း "အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းက ကိုယ္အလုပ္ကိုယ္ ခ်စ္ျမတ္ႏိုးျခင္းျဖစ္တယ္။ ကိုယ္စိတ္ႀကိဳက္အလုပ္ကို ေရြးခ်ယ္လုပ္ကိုင္ႏိုင္မွသာ လုပ္ငန္းခြင္ ေနေပ်ာ္မႈကို ဖန္တီးႏိုင္မွာျဖစ္တယ္။ ဒီလို အႀကံေပးျခင္းက စိတ္ကူး ယဥ္ ဆန္သလိုျဖစ္ေနေပမယ့္ ဒါက အမွန္တရား တစ္ခုျဖစ္တယ္။ စိတ္ကူးယဥ္ဆန္တဲ့ အမွန္တရား လို႔လည္း မွတ္ယူႏိုင္တယ္" ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳထားျပန္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယခု ေဆာင္းပါးတြင္ ထိုအမွန္တရား ကို မည္သို႔ ဖန္တီးရယူ ရမည္ကို အႀကံေပး တင္ျပသြားမွာ ျဖစ္သည္။

          ဘဝ၏ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္၌ ကုန္ဆံုးရသည္က မ်ားသည္။ အသက္အပိုင္းျခား အားျဖင့္ ၁၈ ႏွစ္မွေန၍ ၆၅ ႏွစ္ အထိသည္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲ၌သာ အခ်ိန္ကုန္ၾကရသည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုလွ်င္ အသက္ ၇၀ အရြယ္ထိ အလုပ္ လုပ္ၾကရသည္။ ထို႔အျပင္ တစ္ရက္ကို ၈ နာရီ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၅ ရက္ခန္႔ အနည္းဆံုး အခ်ိန္ေပးရသည္။ ထိုအခ်ိန္မ်ားကို နာရီျဖင့္တြက္ပါက နာရီေပါင္း ၁ သိန္းခန္႔ ရွိသည္။ အလြန္မ်ားသည့္ ပမာဏပင္ျဖစ္သည္။

          ထိုသို႕ နာရီေပါင္းမ်ားစြာ ေပးဆပ္ကာ လုပ္ငန္းခြင္ ဝင္ေနၾကသူ အမ်ားစုသည္ ဘယ္အလုပ္ကို လုပ္မည္။ ဘယ္ေနရာမွာ လုပ္မည္ စသည္မ်ားကို ေရြးခ်ယ္ခြင့္ မရၾကေပ။ ကိုယ္ႏွင့္ ကိုယ့္ မိသားစုအတြက္ ဝင္ေငြတစ္ခုရရန္ကိုသာ အဓိကထား ေရြးခ်ယ္ၾကရသည္။ ယခုလို ေရြးခ်ယ္မႈသည္ ရွင္သန္မႈအတြက္ အေျခခံက်သည့္ ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သည္။ ထိုမွတဆင့္ ကိုယ္ေရြးခ်ယ္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ ကိုယ္က ေအာင္ျမင္မႈကို ရယူႏိုင္ခဲ့ပါက ပိုမိုျပည့္စံုသည့္ ေနထိုင္မႈဘဝပံုစံျဖစ္သည့္ အားလပ္ရက္ယူျခင္း၊ ဇိမ္ခံကား ဝယ္ျခင္း၊ ပို၍ေကာင္းေသာအိမ္သို႔ ေျပာင္းေရႊ႕ေနထိုင္ျခင္း စသည္မ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တကယ့္ ေမးခြန္းက ထုိသို႔ေသာ ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ဘယ္လိုုရယူမည္နည္း ဆိုသည့္ ေမးခြန္း ပင္ျဖစ္သည္။

          အဓိက အေျဖသည္ ျပည့္စံုသည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ရယူသည္ဟု ဆိုရာတြင္ ကိုယ္တိုင္တည္ေဆာက္သည္ဟု ဆိုပါက ပိုမွန္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို အမွန္တရားကို တည္ေဆာက္ဖို႔ ႀကိဳးစားရာတြင္ အဓိက အဟန္႔အတားတစ္ခုကို ရင္ဆိုင္ၾကရသည္။ ထိုအဟန္႔အတားသည္ အေၾကာက္တရား ျဖစ္သည္။

ဆံုးရႈံးမွာကို ေၾကာက္သည္။ က်ရႈံးမွာကို ေၾကာက္သည္။ အရွက္ရမွာကို ေၾကာက္သည္။  တစ္ခ်ိဳ႕က ေအာင္ျမင္မွာကို ေၾကာက္သည္။ ေအာင္ျမင္မွာကို ေၾကာက္သည္ဟုဆိုျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ျခင္း၏ လမ္းစမ်ား ျဖစ္သည့္ တာဝန္ယူမႈ၊ အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အာရံုစူးစိုက္ႏိုင္မႈ၊ ဖိအားဒဏ္မ်ားခံႏိုင္မႈ၊ အေျပာင္းအလဲဒဏ္ခံႏုိင္မႈ စသည့္တို႔ကို ေၾကာက္ရြံ႕ေနျခင္းပင္ျဖစ္သည္။ ထိုအေၾကာက္တရားမ်ားစြာက ေအာင္ျမင္ျခင္းႏွင့္ က်ရႈံးျခင္း အတြက္ အလွည့္အေျပာင္းမ်ား ျဖစ္လာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာင္ျမင္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းကို ပိုင္ဆိုင္သူမ်ားသည္ ထိုသို႔ က်ရႈံးေစႏိုင္သည့္ အေၾကာက္တရားမ်ားကို မေၾကာက္မရြံ႕ျဖတ္ေက်ာ္ ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္သည္။ အမွားအယြင္းကင္းစြာလည္း ျဖတ္ေက်ာ္ႏိုင္ၾကသည္။ မွားယြင္းခဲ့ပါကလည္း ထိုအမွားမ်ားကို သင္ခန္းစာယူကာ ျဖတ္ေက်ာ္သြား တတ္ၾကသည္။ အဓိက လူတစ္ဦးခ်င္းစီ၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းအတြက္ အေရးႀကီးသည့္အရာသည္ မိမိရပ္တည္မည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ဒီဂရီ (တတ္/သိ ပညာ) ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ထိုသူ၏ ဘဝ၊ မိသားစု၊ မိတ္ေဆြ အေပါင္းအသင္း၊ ဝါသနာ၊ စိတ္ဝင္စားမႈ စသည့္ အေျခအေနမ်ား အေပၚတြင္လည္း မူတည္သည္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုကို ေအာင္ျမင္စြာ ရပ္တည္ေနသည့္ သူမ်ားသည္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အရာမ်ားကို အစီအစဥ္တက် အသံုးျပဳခဲ့၍ ျဖစ္သည္။ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းႏွင့္ အလံုးစံု အသံုးျပဳမႈ ကြာျခားျခင္းက အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းရပ္တည္မႈ အေျခအေန အဆင့္အတန္း အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ျဖစ္လာေစသည္ဟု မွတ္ယူေစခ်င္သည္။

မရင္းႏွီးေသးသည့္ သူစိမ္းတစ္ဦးႏွင့္ ေတြ႕ေသာအခါ "ဘာအလုပ္ကို လုပ္ကိုင္သနည္း" ဆိုသည့္ ေမးခြန္းသည္ အဓိကေျပာေလ့ရွိသည့္ စကားတစ္ခြန္းလည္းျဖစ္သည္။ ဒီလိုေမးခြန္းမ်ိဳးသည္ ရင္းႏွီးမႈကို စတင္တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္ အေကာင္းဆံုး လက္သံုးစကားလည္းျဖစ္သည္။ အကယ္၍သာ သင္သည္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတြင္ မေပ်ာ္ရႊင္သူျဖစ္ပါက ရင္းႏွီးခင္မင္မႈကို တည္ေဆာက္ရာတြင္ အခက္အခဲမ်ား ျဖစ္လာႏိုင္သည္။ အကယ္၍သာ သင္သည္ မွန္ကန္သည့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းတစ္ခုျဖင့္ ရပ္တည္ေနသူ ျဖစ္ပါက ေျပာဆို မိတ္ဆက္သည့္အခါတြင္ ေက်နပ္စရာပင္ ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ စိတ္ေက်နပ္မႈရေစရန္ မွန္ကန္စြာ ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ဖို႔လည္း လိုအပ္သည္။ ထိုသို႔ေရြးခ်ယ္ႏိုင္ရန္ ကံႏွင့္လည္း ဆိုင္သည္။ ကံ ဆိုသည္မွာ အလုပ္ပင္ျဖစ္သည္။ ထိုေၾကာင့္ အလုပ္ႀကိဳးစားေလေလ ကံ ေကာင္းေလေလ ဟုမွတ္ယူႏိုင္ေၾကာင္း ေရးသားတင္ျပလိုက္ရသည္။

www.jobsinyangon.com

 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

+Other(907)
Management(695)
Sales(348)
Drivers(77)
Service(43)
NGO(17)
Trading(15)
Retail(3)
NGO org(1)

Category

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

012306103
info@jobsinyangon.com


Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS