HR Executive

Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - HR,Training & Recruitment jobs - HR Executive

Company: George English Training Centre
Company description:

အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။
ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Job description
ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ (သို႔) လိုအပ္မည့္ ဆရာ/မႏွင့္ရံုး၀န္ထမ္းမ်ားၾကိဳတင္ေခၚယူ
စုေဆာငး္ျခင္း၊ ေရႊးခ်ယ္ခန္႔ထားျခင္း၊ ေလ့က်င့္သင္ၾကားျပသေပးျခင္း၊ လူမွန္ေနရာမွန္ျဖစ္ေအာင္ စီမံျခင္း၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္၊ ႏွစ္စဥ္၊ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းစသည့္ကိစၥအ၀၀ကုိ အျပည့္အ၀ ၾကီးၾကပ္ တာ၀န္ယူအေကာင္အထည္ေဖာ္စီမံခန္႔ခြဲေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁။ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား ခ်ဳပ္ဆိုႏုိင္ရန္အတြက္ ၾကီးၾကပ္စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၂။ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ အလုပ္တာ၀န္သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးျခင

၃။ ၀န္ထမ္းမ်ား အရည္အေသြးတိုးတတ္ေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၄။ သတ္မွတ္ျပဌာန္းေပးထားေသာ လုပ္ငန္းတာ၀န္အတိုင္း ၀န္ထမ္းမ်ားလုပ္ေဆာင္မႈရွိ/မရွိစီစစ္ စစ္ေဆး အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၅။ ရံုးတြင္းထုတ္ျပန္ထားေသာ Rules and Polices မ်ားကို လိုက္နာမႈရွိ၊ မရွိစီစစ္ျပီးလိုက္နာမႈမရွိပါက လိုအပ္ သည့္အေရးယူမႈမ်ားကုိ အေရးယူေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၆။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ေဆာင္မႈကို အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးျခင္းႏွင့္ အကဲျဖတ္အမွတ္ေပးရာတြင္တာ၀န္ယူစီစဥ္ စစ္ေဆးျခင္း။

၇။ ၀န္ထမ္းအားလံုး၏ လစာႏွင့္အျခားခံစားခြင့္ကုိ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၈။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ ခြင့္အမ်ိဳးမ်ိဳးအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၉။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္သတ္မွတ္ခ်ိန္/ အလုပ္တက္၊ ဆင္းခ်ိန္တုိ႔ကုိ စီစစ္အကဲျဖတ္ျခင္း၊ အေရးယူ ျခင္း။

၁၀။ လုပ္ငန္းခြင္တုိးတတ္ေရးအတြက္ သင္တန္းေပးျခင္း(သို႔) သက္ဆိုင္ရာ သင္တန္းမ်ားတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္ စီမံေပးျခင္း။

၁၁။ သင္တန္းေရးရာကိစၥရပ္မ်ားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ပံ့ပိုးကူညီေပးျခင္း။

၁၂။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ သာေရး၊ နာေရး၊ သက္သာေခ်ာင္ခ်ိေရးမ်ားအတြက္ စီမံျခင္း။

၁၃။ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းအေပၚ ၾကိဳးစားမႈ/ စည္းကမ္းလိုက္နာမႈေပၚတြင္ ဆုေၾကးမ်ားသတ္မွတ္ခ်ီးျမွင့္ႏိုင္ရန္ စီမံျခင္း။

၁၄။ လုပ္ငန္းေပါ့ေလ်ာ့၊ လိုက္နာမႈမရွိပါက အလွဴေငြ သတ္မွတ္ျခင္း၊ ျပစ္ဒဏ္ေပးျခင္း၊ အလုပ္မွရပ္စဲျခင္း။

၁၅။ ၀န္ထမ္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ လံုျခံဳအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးအားစီစဥ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း။

၁၆။ ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ Meeting ျပဳလုပ္ျပီး ေက်ာင္း၏ဖြ႔ံျဖိဳးတိုးတတ္ေရး၊ Customer ရရွိေရး၊ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မာေရး အစရွိသည္မ်ားအတြက္ စီမံေဆာင္ရြက္ျခင္း။

၁၇။ အထက္ပါတာ၀န္မ်ားအျပင္ ေက်ာင္းႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ကိစၥအ၀၀ကို အျပည့္အ၀ တာ၀န္ယူပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမည္။
Desired Skills and Expertise
• စီးပြားေရး၊ စီမံခန္႔ခြဲ႔ေရးအထူးျပဳဘြဲ႔ တစ္ခုခုရရွိထားၿပီး၊ Diploma in HRM ႏွင့္ HRD ရရွိထားသူျဖစ္ရမည္။

• HR လုပ္ငန္းအေတြ႔အၾကဳံအနည္းဆုံး(၂)ႏွစ္ခန္႔ရွိရမည္။

• လူမႈဆက္ဆံေရးေျပျပစ္၍၊ဦးေဆာင္ႏိုင္သူျဖစ္ျပီးသြက္လက္ဖ်က္လက္၍လုပ္ငန္းပုိင္းတိက်ေသခ်ာသူျဖစ္ရမည္။(Independent and self-driven team player with ability to multi-task.)

• Internet, Email & Computer ( PageMaker,Word, Excel)ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳႏုိင္ျပီး အဂၤလိပ္စာေရး၊ဖတ္၊ ေျပာ ကၽြမ္းက်င္ရမည္။
Language skills
English (Intermediate)
We offer
We might provide you with uniform
Work location
State/District: Yangon (Rangoon)
More information
Job Category: HR,Training & Recruitment jobs
Company Industry: HR Executive
Employment Type: Contract
Full time: YES
Job posted: 11/10/2019
Posting reply
Name*
Phone
e-mail*
Cover letter*
Items marked * are required.
Upload your CV (DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format)
If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated! Create your proffesional CV here.
All offers from this employer

Web Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။Customerအမ်ားဆံုးရရွိေရးႏွင့္ အဖ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 13/10/2019

HR Coordinator

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။၀န္ထမ္းအတြက္ Career Path စစ္ေဆးေရြး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 13/10/2019

HR Assistant

၁။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 13/10/2019

Storekeeper

၁။ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကရိယာမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 13/10/2019

ELT Guest Trainer ( Native Speaker )

Job Description Accountabilities 1.Delivering training to the highest standards of ELT 2.Enhancing school’s re ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 13/10/2019

Pre School Assistant Teacher

ရည္ရြယ္ခ်က္။ မူၾကိဳဆရာမ၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ႏု ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 12/10/2019

Quality Assessment & Management Coordinator

• ေက်ာင္းခြဲအသီးသီးရွိ ဆရာမမ်ား/၀န္ထမ္းမ်ာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 12/10/2019

ELT Academic Coordinator

• Possess Leadership qualities and management skills. • Strong decision making and analytical skills. • Strong c ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 12/10/2019

Customer Service & Information Officer

• လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 12/10/2019

Admin Staff

၁။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 12/10/2019

Information & Registration Staff

-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 12/10/2019

Office Supervisor

• ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 12/10/2019

HR Assistant

• ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 12/10/2019

Assistant English Language Instructor - Young Learners

• အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးအထူးေက ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 12/10/2019

Admin Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Personal Assistant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္တ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Centre Supervisor (office)

Office supervisor ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ သ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Pre School Class Teacher

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ၽ ႏွဳတ္အမူအရာႏူးညံ႔သိမ္ေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 11/10/2019

Early Childhood Principal

• Possess Leadership qualities and management skills. • Strong decision making and analytical skills. • Strong c ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 11/10/2019

Program Coordinator

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည္႔ ကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

HR Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ( ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Customer Service & Information Staff

၁။ Reception စားပြဲတြင္ ထမင္းစားခ်ိန္မွလြဲ၍ အခ်ိ ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 11/10/2019

Digital Marketing Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ Customers အမ်ာဆံုးရရွိေရးႏွင္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

HR Consultant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႔အစည္း၏ HR ဌာန တစ္ခုလံုးအ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Sales & Marketing Representative

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 11/10/2019

Quality Assessment & Management Coordinator

၁။ Quality Assessment & Management ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကိစၥအ၀၀ကို ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Senior Accountant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ စာရင္းပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/10/2019

Assistant Accountant

• Daily Cash Recipts အားပံုမွန္သြင္းရမည္။ • Daily Cash Recipts Book အာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 10/10/2019

Admin Executive

• လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိစၥေရးရာမ်ားေဆာင္ရြက္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 10/10/2019

Customer Service & Information Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ Customer Service ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအ၀ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 10/10/2019

Business Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 9/10/2019

English Language Instructor - Young Learners

• သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကဳံအနည္းဆုံး(၁)ႏွစ္ ရွိ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 9/10/2019

Primary Teacher ( Assistant )

၁။ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 9/10/2019

English Language Instructor - Adult

အလုပ္၏သေဘာသဘာ၀။ သင္တန္းေက်ာင္း၏ ညႊန္ၾကာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 9/10/2019

ELT Guest Trainer ( Local )

Job Description Accountabilities 1.delivering training to the highest standards of ELT 2.enhancing school’s re ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 9/10/2019

Music Teacher

• စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 9/10/2019

Business Development Manager

• ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ကိုေစာင့္ၾက ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 14/9/2019

Primary Teachers

• ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Primary Assistant Teachers

• ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

HR Manager

• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy • Bridge managemen ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Sale, Customer Service & Information Staff

• ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Preschool Class Teacher

• ကေလးငယ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Finance Executive

• Finance Executive is required to study the financial transactions made by the organization and prepare financial r ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Secretary To Managing Director

• ၁။ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

IT Executive

• ကြန္ပ်ဴတာ operating systems မ်ားႏွင့္ application မ်ားအား အသ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Recruitment & Selection Officer

၁။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားရ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 14/8/2019

HR Supervisor

၁။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 14/8/2019

Training Coordinator

၁။ သင္တန္းမွ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားမည္႔ သင္တန္းမ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 14/8/2019

Marketing Officer

• Marketing အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Marketing Trainee

• ေက်ာင္းသားအမ်ားစုရရွိေရးႏွင့္ ေက်ာင္း၏အ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Marketing Executive

• Marketing အတြက္ အသံုးစားရိတ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Vice Principal

• Oversee the planning and organization of a quality primary education program in line with the organization’s guide ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Academic Manager

• To perform this job successfully,the individual must be able to perform each essential duty satisfactorily.The requi ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Admin Officer

• လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Primary Teacher

၁။ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 28/5/2019

Pre School Assistant Teacher

ရည္ရြယ္ခ်က္။ မူၾကိဳဆရာမ၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ႏု ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 3/5/2019

Business Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 3/5/2019

Assistant Accountant

Assistant Accountant (All Centre Income & Stock) ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ၁။ Ban ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 3/5/2019

Customer Service & Information Staff

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ႏႈတ္အမူအရာႏူးည့ံသိမ့္ေမ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 3/5/2019