Information & Registration Staff

Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Customer Service & Call Centre jobs - Information & Registration

Company: George English Training Centre
Company description:

အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာ ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွတစ္ဆင့္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခုဖန္တီးေပးရန္။
ဘာသာစကားသင္ၾကားေရးမွ တစ္ဆင့္ အဆင့္ျမင့္ပညာေရးအတြက္ အနာဂါတ္မ်ဳိးဆက္သစ္ လူငယ္မ်ားကုိဘက္စုံဖြံ႕ျဖဳိးတုိးတက္ျပီး မိမိကုိယ္ကုိတန္ဖုိးထားတတ္ေသာ ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ား ဳဖစ္လာေစရန္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေလ့လာသင္ၾကားေပးေသာသင္တန္းေက်ာင္းအျဖစ္ အတူတကြၾကဳိးပမ္းေဆာင္ရြက္ရန္။

.

Founded by Mr. George in 2007, GETC is well-known among well-educated family and hard-working personnel. We offer EnglishLanguage Courses for Preschoolers, Young Learners, Adult Learners, Cambridge Exam Preparation and Business English. We are dedicated to provide High Quality English Language Education. With proven teaching methods, highly qualified teachers, and international standard curriculum, we guarantee you outstanding result.

သမာရုိးက် သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ဳိးမဟုတ္ပဲ Modern Teaching Methods ျဖင့္ ကေလးငယ္မ်ားပုိ၍ Creative ျဖစ္လာေစရန္၊ Self-confidence ရွိလာေစရန္၊ Independent Learner မ်ားျဖစ္လာေစရန္ နွင့္ မိမိကုိယ္ပုိင္အရည္ အခ်င္းမ်ားထုတ္သုံးတတ္ရန္ စနစ္တက် သင္ၾကားေပးျခင္း။

Job description
-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည့္ ဖုန္းလက္ခံစကားေျပာျခင္း၊ ဧည့္သည္မ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုျခင္းစသည့္အလုပ္မ်ားကိုထိေရာက္စြာစီမံခန္႕ခြဲႏိုင္ရမည္။
-အေရးၾကီးေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူ (သို႕) ဌာနသို႕ အခ်ိန္မီ တိက်စြာေပးပို႕ႏိုင္ရမည္။ (ဥပမာ- Email, Fax, Letter, Ph: message)
-ေန႕စဥ္အသံုးစရိတ္ႏွင့္ ေငြအ၀င္အထြက္စာရင္းမ်ားအားစနစ္တက်ေရးဆြဲျပဳစုေပးရမည္။
-Phone Record စာအုပ္တြင္စံုစမ္းသူမ်ာ၏ သတင္းအခ်က္အလက္ကို စနစ္တက်ျပည့္စံုစြာေရးမွတ္ထားရမည္။
-အေရးၾကီးေသာ စာရြက္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ Data မ်ားကို Computer ထဲတြင္ေခါင္းစဥ္ႏွင့္တကြ သက္ဆိုင္ရာ file အလိုက္စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းထားရမည္။
Desired Skills and Expertise
• တကၠသုိလ္တစ္ခုခုမွဘြဲ႔တစ္ခုခုရရွိထားသူ ျဖစ္ရမည္။
• အသက္(၂၅)ႏွစ္ေအာက္၊ လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းတြင္ လုပ္ကုိင္ႏုိင္ရမည္။
• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ႏႈတ္အမူအရာႏူးည့ံသိမ့္ေမြ႔ၿပီးစကားအေျပာအဆုိေကာင္းသူျဖစ္ရမည္။
• သြက္လက္ေစ့စပ္ေသျခာၿပီး Multitask Skills ရွိရမည္။
• Computer ကၽြမ္းက်င္စြာအသုံးျပဳႏုိင္သူ ျဖစ္ရမည္။
• Office Management/ Front Desk Management, Customer Relationship Management ႏွင့္ ပညာေရး၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းသေဘာတရားကိုနားလည္ျပီးအဂၤလိပ္ဘာသာစကားေျပာဆိုႏိုင္ေသာသူ ဦးစားေပးခန္႕မည္။
Language skills
English (Pre-intermediate)
We offer
We might provide you with uniform
Work location
State/District: Yangon (Rangoon)
More information
Job Category: Customer Service & Call Centre jobs
Company Industry: Information & Registration
Employment Type: Contract
Full time: YES
Job posted: 25/1/2020
Posting reply
Name*
Phone
e-mail*
Cover letter*
Items marked * are required.
Upload your CV (DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format)
If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated! Create your proffesional CV here.
All offers from this employer

Telesales Position

- ကျောင်းခွဲများရှိ သက်ဆိုင်ရာ Business Units များအာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 27/1/2020

Pre School Assistant Teacher

ရည္ရြယ္ခ်က္။ မူၾကိဳဆရာမ၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ႏု ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 26/1/2020

Quality Assessment & Management Coordinator

• ေက်ာင္းခြဲအသီးသီးရွိ ဆရာမမ်ား/၀န္ထမ္းမ်ာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

ELT Academic Coordinator

• Possess Leadership qualities and management skills. • Strong decision making and analytical skills. • Strong c ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

Customer Service & Information Officer

• လူအမ်ားႏွင့္ ထိေတြ႔ဆက္ဆံရသည့္ ၀န္ေဆာင္မႈ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

Admin Staff

၁။ လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Information & Registration Staff

-ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႕စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Office Supervisor

• ထိေရာက္ေသာသင္ၾကားေရးႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈေပး ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

HR Assistant

• ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Assistant English Language Instructor - Young Learners

• အက်င့္စာရိတၱႏွင့္ ေျပာဆုိဆက္ဆံေရးအထူးေက ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 25/1/2020

Admin Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ေက်ာင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Personal Assistant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။အဓိကတာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္တ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Centre Supervisor (office)

Office supervisor ၏လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ သ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Pre School Class Teacher

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ၽ ႏွဳတ္အမူအရာႏူးညံ႔သိမ္ေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

Early Childhood Principal

• Possess Leadership qualities and management skills. • Strong decision making and analytical skills. • Strong c ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

Program Coordinator

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ သင္တန္းႏွင့္ ပတ္သတ္သည္႔ ကိစ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

HR Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္ ( ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Customer Service & Information Staff

၁။ Reception စားပြဲတြင္ ထမင္းစားခ်ိန္မွလြဲ၍ အခ်ိ ...
George English Training Centre
Mandalay Region
Date Posted: 25/1/2020

Digital Marketing Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ Customers အမ်ာဆံုးရရွိေရးႏွင္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

HR Consultant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ အဖြဲ႔အစည္း၏ HR ဌာန တစ္ခုလံုးအ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Sales & Marketing Representative

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 25/1/2020

Quality Assessment & Management Coordinator

၁။ Quality Assessment & Management ႏွင့္ ပတ္သတ္သည့္ ကိစၥအ၀၀ကို ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Senior Accountant

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ စာရင္းပုိင္းဆိုင္ရာကိစၥရပ္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/1/2020

Assistant Accountant

• Daily Cash Recipts အားပံုမွန္သြင္းရမည္။ • Daily Cash Recipts Book အာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 24/1/2020

Admin Executive

• လုပ္ငန္းလိုင္စင္ကိစၥေရးရာမ်ားေဆာင္ရြက္ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/1/2020

Customer Service & Information Executive

ရည္ရြယ္ခ်က္။ Customer Service ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ကိစၥအ၀ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/1/2020

Business Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 23/1/2020

English Language Instructor - Young Learners

• သင္ၾကားေရးအေတြ႔အၾကဳံအနည္းဆုံး(၁)ႏွစ္ ရွိ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 23/1/2020

Primary Teacher ( Assistant )

၁။ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 23/1/2020

English Language Instructor - Adult

အလုပ္၏သေဘာသဘာ၀။ သင္တန္းေက်ာင္း၏ ညႊန္ၾကာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 23/1/2020

ELT Guest Trainer ( Local )

Job Description Accountabilities 1.delivering training to the highest standards of ELT 2.enhancing school’s re ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 23/1/2020

Music Teacher

• စိတ္ရွည္သည္းခံႏိုင္သူၿဖစ္ရမည္။ • ဆက္ဆံေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 23/1/2020

Web Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။Customerအမ်ားဆံုးရရွိေရးႏွင့္ အဖ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 20/1/2020

HR Coordinator

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။၀န္ထမ္းအတြက္ Career Path စစ္ေဆးေရြး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 20/1/2020

HR Assistant

၁။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/1/2020

Storekeeper

၁။ ေက်ာင္းသံုးစာေရးကရိယာမ်ား၊ သင္ေထာက္ကူပ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 20/1/2020

ELT Guest Trainer ( Native Speaker )

Job Description Accountabilities 1.Delivering training to the highest standards of ELT 2.Enhancing school’s re ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 20/1/2020

Personal Assistant

ရည်ရွယ်ချက်။ ။အထက်လူကြီး၏ နေ့တဒူဝကိစ္စရပ် ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/12/2019

Graphic Designer

• Facebook ကြေညာဒီဇိုင်းများ နှင့် Facebook Cover Design, Event Design မ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/12/2019

Sale,Customer Service & Information Staff

Sale အပိုင်း (30%) • ဖုန်းဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လူကိုယ်တို ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

CCTV Technician

• CCTV Setup Installation, Configuration ႏွင့္ Cabling အစ၊ အဆံုး ျပဳလုပ္ရ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

M& E Coordinator

• M & E နှင့်ပက်သက်သော ကြိုတင်စစ်ဆေးပြုပြင်ခ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Junior Web Developer

• Customer အများဆုံးရရှိရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အမည ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Chief Administration Officer

• စီမံခန္႔ခဲြျခင္း 50% -ေက်ာင္းႏွင္႔ပါတ္သက္သ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Chief Marketing Officer

• ကျောင်း၏ branding နှင့် sale action များလာစေရန် အပတ်စဉ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Sale& Marketing Executive

• ကျောင်း၏ ဂုဏ်သတင်းနှင့် အရောင်းပမာဏာများ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Junior Web Developer

•Customer အများဆုံးရရှိရေးနှင့် အဖွဲ့အစည်း၏ အမည ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 20/12/2019

Business Development Manager

• ပညာေရးပိုင္းဆိုင္ရာ ေစ်းကြက္ကိုေစာင့္ၾက ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 14/9/2019

Primary Teachers

• ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Primary Assistant Teachers

• ကေလးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးရန္ လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥာဏ၊ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

HR Manager

• Develop and implement HR strategies and initiatives aligned with the overall business strategy • Bridge managemen ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Sale, Customer Service & Information Staff

• ရံုးပိုင္းဆိုင္ရာ ေန႔စဥ္အလုပ္မ်ားျဖစ္သည ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Preschool Class Teacher

• ကေလးငယ္မ်ား ဖြ႔ံျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ဥ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Finance Executive

• Finance Executive is required to study the financial transactions made by the organization and prepare financial r ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Secretary To Managing Director

• ၁။ သက္ဆိုင္ရာဌာနတာ၀န္ခံမ်ားႏွင့္ အရာရွိမ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

IT Executive

• ကြန္ပ်ဴတာ operating systems မ်ားႏွင့္ application မ်ားအား အသ ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 5/9/2019

Recruitment & Selection Officer

၁။ အဖြဲ႔အစည္းအတြက္ လိုအပ္သည့္၀န္ထမ္းမ်ားရ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 14/8/2019

HR Supervisor

၁။ ၀န္ထမ္းေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားေရးကိစၥရပ္မ်ားျ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 14/8/2019

Marketing Officer

• Marketing အတြက္ အသံုးစရိတ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ အေ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Marketing Trainee

• ေက်ာင္းသားအမ်ားစုရရွိေရးႏွင့္ ေက်ာင္း၏အ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Marketing Executive

• Marketing အတြက္ အသံုးစားရိတ္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Vice Principal

• Oversee the planning and organization of a quality primary education program in line with the organization’s guide ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Academic Manager

• To perform this job successfully,the individual must be able to perform each essential duty satisfactorily.The requi ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Admin Officer

• လုပ္ငန္းလိုင္စင္ႏွင့္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းကိစၥ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 6/8/2019

Primary Teacher

၁။ ကေလးငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးရန္လိုအပ္ေသာ ကာယ၊ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 28/5/2019

Pre School Assistant Teacher

ရည္ရြယ္ခ်က္။ မူၾကိဳဆရာမ၏ အဓိကတာ၀န္မွာ ႏု ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 3/5/2019

Business Developer

ရည္ရြယ္ခ်က္။ ။ ေက်ာင္းသားအမ်ားဆံုးရရွိေရး ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 3/5/2019

Assistant Accountant

Assistant Accountant (All Centre Income & Stock) ၏ လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ား ၁။ Ban ...
George English Training Centre
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 3/5/2019

Customer Service & Information Staff

• ရုပ္ရည္ေျပျပစ္၍ ႏႈတ္အမူအရာႏူးည့ံသိမ့္ေမ ...
George English Training Centre
Yangon Region
Date Posted: 3/5/2019