ပန္းကန္ေဆး(Kone Myint Thar Restaurant)

Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Driver, Security & Cleaning jobs - Hospitality / Hotel

Company: Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Company description:

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.

Starting from Distribution Business, Construction and Kone Myint Thar Restaurant in 1993, the company has expanded into Hospitality Industry and Real Estate sector in Yangon.

.

Job description
• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာင္လုပ္ကုိုင္ ႏိုင္သူျဖစ္ရမည္။
• Kone Myint Thar Restaurant တာ၀န္ထမ္းေဆာင္ရန္။
Desired Skills and Expertise
• ပညာအရည္အခ်င္အလယ္တန္းအဆင့္ရွိရမည္ျဖစ္ျပီး၊ လုပ္ငန္းအေတြ႕အၾကံဳရှိသူဦးစားေပးခန့္ထားမည္။
Language skills
We offer
• Female
• Salary is negotiable
Work location
69/A,71/2 Mile , Pyay Road , Mayangone Township , Yangon
State/District: Yangon (Rangoon)
More information
Job Category: Driver, Security & Cleaning jobs
Company Industry: Hospitality / Hotel
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 26/2/2020
Posting reply
Name*
Phone
e-mail*
Cover letter*
Items marked * are required.
Upload your CV (DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format)
If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated! Create your proffesional CV here.
All offers from this employer

Accountant(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

ေပါင္းအိုး (တရုတ္အစားအစာ)(ကၽြမ္းက်င္) (Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

အသုပ္အကူ(ျမန္မာ)(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Driver(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Accountant(Kone Myint Thar Restaurant)

• Cost Control ပိုင္းကိုတြက္ခ်က္စစ္ေဆး ႏိုင္ရမည္။ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Driver(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Pastry Chef(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Waiter(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Graphic Designer(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Bakery (လက္ေထာက္)(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Kitchen Helper(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Cleaner(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Waiter Helper(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Bakery Helper(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

ပန္းကန္ေဆး(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Cashier(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Receptionist(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Accountant -Paragon Construction

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Cashier(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏိုင္ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 26/2/2020

Chief Engineer(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/2/2020

Finishing Engineer(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/2/2020

Admin Staff(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/2/2020

Office Staff / Cashier(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/2/2020

Project Manager (Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 25/2/2020

QC Engineer (Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

အကင္(ကၽြမ္းက်င္)(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

စားဖိုမွဴးၾကီး (Kone Myint Thar Restaurant)

• နည္းစနစ္မွန္ကန္စြာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ ႏုိင္သ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

Senior QS(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

ျမန္မာ့ရိုးရာ အစားအစာမုန္႔အမ်ိဳးမ်ိဳး ျပဳလုပ္တတ္သူ(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

Admin Supervisor(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

Architect Engineer(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

အေၾကာ္ဆရာ (တရုတ္အစားအစာ)(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

Security(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 24/2/2020

Project Engineer-Paragon Construction

• Good communication & interpersonal skills. Paragon Constructionlတြင္တာ၀န္ထမ္းေဆ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 22/2/2020

ဓါးကိုင္ကၽြမ္းက်င္ (တ႐ုတ္အစားအစာ)(Kone Myint Thar Restaurant)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 20/2/2020

Site Engineer (Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 7/1/2020

Interior Design(Paragon Construction)

• အသင္းအဖြဲ႔ႏွင့္ စည္းလံုးညီညြတ္စြာ ဦးေဆာ ...
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 11/12/2019