ပါကင္ထုပ္ပိုး၀န္ထမ္း

Jobs in Myanmar, jobs in Yangon - Transport & Logistic jobs - General worker

Company: Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Company description:

Our Efficient and Energetic staff enable to provide best service to our customers.

We handle door to door service pick up order directly from the factory and delivered to the sales floor within given deadlines.

Legendary Myanmar Int'l Shipping & Logistics co.,ltd is a professional shipping, freight forwarding, moving and relocation service company in Yangon, Myanmar.

LMSL provide multi model transportation by air, sea or boarder - trade transportation within Myanmar - Thailand - Lao - China.

Job description
ရ့ံုးတြင္းကိစၥမ်ား၊ရံုးျပင္ပကိစၥမ်ား ျပဳလုပ္ရမည္။
Packing ပိုင္းဆိုင္ရာအေတြ႕အျကံဳရွိေသာသူမ်ားလည္းေလ်ွာက္ထားႏိုင္ပါသည္။
သင္ယူလိုေသာစိတ္ဓာတ္ႏွင္႔ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင္႔လုပ္ကိုင္ႏိုင္သူျဖစ္ရပါမည္။
Desired Skills and Expertise
ရိုးသားၾကိဳးစားသူမ်ားလာေရာက္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သည္။
စမ္းေခ်ာင္း၊ေၿမာက္ဥကၠလာတြင္ေနထိုင္သူဦးစားေပးမည္။
Language skills
Work location
State/District: Yangon (Rangoon)
More information
Job Category: Transport & Logistic jobs
Company Industry: General worker
Employment Type: Other
Full time: YES
Job posted: 15/11/2019
Posting reply
Name*
Phone
e-mail*
Cover letter*
Items marked * are required.
Upload your CV (DOCX, DOC, RTF, ZIP or PDF format)
If you have CV in our system, then it is automatically attached to your application. So make sure it is updated! Create your proffesional CV here.
All offers from this employer

Customer Service Staff

Can use Computer (MS word & Excel) Can also use internet & Email
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 19/11/2019

Driver

-ရိုးသား အခ်ိန္ေလးစားၿပီး စည္းကမ္းရွိသူျဖစ ...
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon Region
Date Posted: 15/11/2019

Accountant

- ေက်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းျဖစ္ရမည္။ - ဆက္ဆံေရး ...
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon Region
Date Posted: 15/11/2019

ပါကင္ထုပ္ပိုး၀န္ထမ္း

ရ့ံုးတြင္းကိစၥမ်ား၊ရံုးျပင္ပကိစၥမ်ား ျပဳ ...
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 15/11/2019

Office Staff

• ေလွ်ာက္ထားလိုေသာ ရာထူးအတြက္သက္ဆိုင္ရာ လု ...
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon (Rangoon)
Date Posted: 15/11/2019

Inbound Tour Operator Staff

ဘြဲ႕ရ(Any Graduated)၊ ေက ်ာင္းကိစၥကင္းရွင္းသူျဖစ္ရမ ...
Legendary Myanmar Int'L Shipping & Logistics Co., Ltd.
Yangon Region
Date Posted: 4/4/2019