Jobs In Myanmar
Load...

လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ Fiber ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်း ဇူး (၁၁) ခ်က္

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-IT-Internet-Fiber-JobsinYangonလုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ Fiber ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုရယူသုံးစြဲျခင္းေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္မည့္ အက်ိဳးေက်း ဇူး (၁၁) ခ်က္

Fiber-optic ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ အ႐ြယ္အစားအမ်ိဳးမ်ိဳးရွိတဲ့ ကုမၸဏီတိုင္းကို သိထားထင္ရွားစြာ အားသာခ်က္မ်ားရွိလာႏိုင္ေစပါတယ္။ 

Voide-over-IP (VoIP) telephony ပါဝင္တဲ့ Fiber ဝန္ေဆာင္မႈဟာ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ စြမ္းေဆာင္ရည္အျမင့္ဆုံးအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးတြင္ သင့္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ Fiber ဝန္ေဆာင္မႈကိုရယူသုံးစြဲျခင္းအားျဖင့္ရရွိႏိုင္မယ့္ အက်ိဳးေက်းဇူး (၁၁) ခ်က္ကိုေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုၾကာရပ္တည္ခဲ့တဲ့ Telecommunication Business Consultancy ကုမၸဏီတစ္ခု အေနနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ကုမၸဏီမ်ားထံမွ ဘာေတြကိုလိုအပ္ေနသလဲဆိုတာကို သိရွိထားပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ား အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မားေသာ အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလိုအပ္ေနၿပီး ထိုအရာတြင္ ျပႆနာတစ္စုံတစ္ရာရွိလာပါကလည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးသည့္ကုမၸဏီဖက္မွ ထိုျပႆနာကိုျမန္ဆန္စြာတုန႔္ျပန္မႈျပဳလုပ္ၿပီးေျဖရွင္းေပးႏိုင္ဖို႔ ကိုလိုအပ္ၾကပါတယ္။ 

၁။ ျမန္ႏႈန္း
Fiber-optic အင္တာနက္ဟာ အျမန္ဆန္ဆုံးဆိုတဲ့ ေၾကးနီအင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားထက္ပင္ အဆေပါင္းမ်ားစြာပိုမိုျမန္ဆန္ၿပီး 5Mbps မွ 100 Gbps အထိ ေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားစြာလည္းရွိေနပါ တယ္။ Fiber အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အင္တာနက္အသုံးျပဳအမ်ားဆုံးအခ်ိန္မ်ားတြင္ မွာေတာင္မွ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းတြင္အင္တာနက္လိုင္းမ်ားသိသိသာသာေႏွးေကြးသြားတာမ်ိဳးကိုႀကဳံေတြ႕ ရမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ ေႏွးေကြးတဲ့အင္တာနက္မ်ားဟာ “ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕တစ္ႏွစ္တာလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္တြင္ တစ္ပတ္စာခန႔္ပိုမိုၿပီးေနာက္က်ေစႏိုင္ပါတယ္။“ သင့္ရဲ႕ team အေနနဲ႔ အင္တာနက္လိုင္း ေႏွးေကြးေနျခင္းေၾကာင့္ေစာင့္ဆိုင္းရတဲ့အခ်ိန္မ်ားဟာ ကိစၥအေသးအမႊားမွ်သာျဖစ္တယ္လို႔ထင္ ျမင္ရေသာ္လည္း၊ ဒီအရာက အခ်ိန္ၾကာလာသည္နဲ႔အမွ် သိသာလာေစမွာပါ။ သင့္ရဲ႕အင္တာနက္ လိုင္းဟာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုဘယ္ေတာ့မွေႏွာင့္ေႏွးမႈျဖစ္မေနေစသင့္ပါဘူး။ ဒီအရာဟာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ပိုမို၍စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အကူအညီေပး ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုသာျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။ 

၂။ Cloud သို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္မႈ 
Customer Relationship Management (CRM) tool မ်ားမွ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုသိမ္း ဆည္းႏိုင္ေစဖို႔အထိ Cloud ဟာ app မ်ား hosting နဲ႔ အျခားေသာဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ အေရး ပါတဲ့ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းဆိုင္ရာအေထာက္အကူပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းရဲ႕ ၉၆% ခန႔္ ဟာ ယခုအခါတြင္ Cloud ကိုအတိုင္းအတာတစ္ခုအထိအသုံးျပဳေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ Fiber အင္တာ နက္ရဲ႕ ျမန္ႏႈန္းမ်ားနဲ႔ bandwidth စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားဟာ Cloud ေပၚတြင္သင္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ ေဒတာမ်ားနဲ႔ application မ်ားသို႔ ပိုမိုျမန္ဆန္စြာဝင္ေရာက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္အေရးပါပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ Cloud ေပၚတြင္သိမ္းဆည္းထားတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ software-as-a-service (SaaS) tool မ်ားနဲ႔ အျခားေသာ platform မ်ားေပၚမွတဆင့္ဝင္ေရာက္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ပိုမိုျမန္ဆန္လာတဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကိုရရွိမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ Customer Service ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနနဲ႔ ေဖာက္သယ္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား (သို႔) ေဖာက္သယ္မ်ားနဲ႔ဆက္ဆံရာတြင္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းမ်ားဟာသူတို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို cloud ေပၚသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းမႈျပဳလုပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် fiber-optic အင္တာနက္ဟာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာ တစ္ခုျဖစ္လို႔လာေနပါတယ္။ 

၃။ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရမႈ 
Fiber Internet ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ Copper Internet ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းစာလွ်င္ သိသာစြာ ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရတဲ့အားသာခ်က္မ်ားရွိေနပါတယ္။ Fiber ဟာ Copper ထက္ပိုမိုၿပီးခိုင္မာမႈရွိ တဲ့အတြက္ Fiber-optic အင္တာနက္ဟာ Copper cabling မ်ားတြင္ကဲ့သို႔ ရာသီဥတုအေျခအေန မ်ားေၾကာင့္ ေဒတာေပးပို႔မႈမ်ားကိုပ်က္စီးထိခိုက္ေစ (သို႔) ေႏွာင့္ေႏွးေစျခင္းတို႔လည္းမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ Fiber ဟာ လူသားမ်ားရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္မႈမ်ားနဲ႔ လွ်ပ္စီးေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေပၚမႈ မ်ားကိုလည္းခံႏိုင္ရည္ရွိၿပီး Fiber ႀကိဳးမ်ားကိုျဖတ္ေတာက္မႈမျပဳသေ႐ြ႕ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ ႏိုင္ပါတယ္။ 

ယုံၾကည္စိတ္ခ်၍မရတဲ့အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားဟာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဆုံးရႈံးရမႈမ်ားကိုျဖစ္ ေစႏိုင္ပါတယ္။ ႀကိဳတင္စီမံထားမႈမရွိဘဲ အင္တာနက္ျပတ္ေတာက္သြားျခင္းဟာ ဆက္သြယ္ေျပာဆို မႈမ်ားနဲ႔ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုလုံးဝရပ္တန႔္ပစ္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီဟာ ဖုန္းေခၚ  ဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ (သို႔) application မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈတစ္ ခုကိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါက ယုံၾကည္စိတ္ခ်ရဖို႔မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။

၄။ လိုင္းဆြဲအား
DSL (သို႔) Ethernet over Copper မ်ားကိုအသုံးျပဳထားတဲ့သမား႐ိုးက် Broadband အင္တာနက္ မ်ားတြင္ အသုံးျပဳသူက switch မွ ေဝးကြာလာသည္ႏွင့္အမွ် လိုင္းဆြဲအားမ်ားေလ်ာ့နည္းလာပါ သည္။ Fiber-optic မ်ားရဲ႕ လိုင္းဆြဲအားဟာေတာ့ အကြာအေဝးအလိုက္တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က် သြားရာတြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါလိုင္းမ်ားထက္ေႏွးေကြးပါတယ္။ ႐ုံးခန္းေနရာက်ယ္ဝန္းတဲ့လုပ္ငန္း မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းတစ္ခုလုံးအတြင္း ေကာင္းမြန္တဲ့လိုင္းစြဲအားမ်ားကိုရရွိႏိုင္တဲံအားသာခ်က္ကို ရရွိ မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက telecommunications room မွပိုေဝးေသာေနရာတြင္ရွိေနတဲ့ဝန္ထမ္း မ်ားအတြက္ပိုမို၍အက်ိဳးရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၅။ Bandwidth ပမာဏ
ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုေပးပို႔ဖို႔လြန္စြာျပဳလုပ္ရသည့္လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ Cable Internet Bandwidth ကိုအသုံးျပဳလွ်က္ရွိပါက သတ္မွတ္ပမာဏကိုျမန္ဆန္စြာေရာက္ရွိသြားဖို႔မွာ လြယ္ကူ လွပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ Fiber-optic အင္တာနက္ဟာလည္း ရာႏႈန္းျပည့္ အကန႔္သတ္မဲ့ ရရွိႏိုင္တာမဟုတ္ေသာ္လည္း Bandwidth ရရွိႏိုင္မႈပမာဏဟာ ပိုမိုျမင့္မားလာၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ demand ေတြ network ေပၚသို႔ေရာက္ရွိလာေသာ္လည္း ျမန္ႏႈန္းမွာေလ်ာ့က်သြားမႈမဟုတ္ပါဘူး။ 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားဟာေတာ့ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ႕ bandwidth ေပၚတြင္ျမင့္မားတဲ့ demand ေတြကို ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေစပါတယ္။ 

•    SIP trunking
•    Web Conferencing
•    Streaming high definition video (example... training video)
•    File sharing
•    Cloud Applications

ရရွိႏိုင္တဲ့ Bandwidth ပမာဏနည္းပါးျခင္းရဲ႕လကၡဏာမ်ားကေတာ့ ျမန္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ျခင္း၊ ေႏွာင့္ ေႏွးမႈမ်ားႏွင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ video အရည္အေသြးမရွိျခင္းတို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အကယ္၍သင္လက္ရွိအသုံးျပဳေနတဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈဟာသင့္ကုမၸဏီတြင္ အမွန္တကယ္ လိုအပ္ေနတဲ့ bandwidth လိုအပ္ခ်က္မ်ားကဲ့သို႔ေသာ SIP trunking မွတဆင့္ တယ္လီဖုန္းဝန္‌ ေဆာင္မႈမ်ား၊ ႐ုပ္သံအစည္းအေဝးပြဲမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) cloud application မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ ျခင္း မ်ားအတြက္လုံေလာက္မႈမရွိပါက သင့္အေနနဲ႔ fiber-optic အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ သိသိသာသာကိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

၆။ Symmetric Speed 
“Symmetric Speed“ ဆိုသည္မွာ ညီတူေသာ upload ႏွင့္ download time မ်ားရွိတဲ့ အင္တာနက္ connection ကိုေဖာ္ျပသည့္အခါတြင္အသုံးျပဳသည့္အေခၚအေဝၚတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ Fiber အင္တာ နက္ႏွင့္ဆိုပါကသင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ တူညီေသာ upload နဲ႔ download time မ်ားရွိတဲ့အတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္ပါတယ္။ 

Symmetric speed ရွိေနဖို႔မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ပါသလား? ဒီအရာကလုပ္ငန္းမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရာ တြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ဒီအရာက အက်ိဳးရွိေစပါတယ္။ TechZine ေရးသားခဲ့တဲ့ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္အရ symmetric speed မ်ားတြင္ တိုးတက္လာမႈဟာ “network မ်ားကိုအသုံးျပဳသည့္ပုံစံ“ မ်ားတိုးတက္လာသည္ကိုေဖာ္ျပေနပါသည္။ ယေန႔ေခတ္ဝန္ ထမ္းမ်ားဟာ ယခင္ဆယ္စုႏွစ္မ်ားကဝန္ထမ္းမ်ားထက္ သူတို႔အလုပ္လုပ္ရာတြင္ Video မ်ား၊ ဖိုင္ မ်ားကို upload ျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) download ျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ရျခင္း တို႔ကိုပိုမိုၿပီးျပဳလုပ္လာၾကရပါတယ္။ Symmetric Speed ရွိျခင္းဟာ အသုံးျပဳသူမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ ေဒတာကြန္နက္ရွင္မွတဆင့္ ပမာဏမ်ားျပားေသာ upload နဲ႔ download မ်ားကို တစ္ၿပိဳင္နက္ျပဳ လုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

၇။ Latency
Latency ဆိုသည္မွာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကို အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမွတဆင့္ process ျပဳ လုပ္ရာတြင္ျဖစ္ေပၚသည့္ၾကာခ်ိန္ကိုေဖာ္ၫႊန္းသည့္အခါတြင္အသုံးျပဳသည့္အေခၚအေဝၚတစ္ခုျဖစ္ပါ တယ္။ Fiber-optic အင္တာနက္ဟာ user မ်ားအေနနဲ႔ cable internet ဥိဳအသုံးျပဳရာတြင္ေတြ႕ႀကဳံ ရႏိုင္သည့္ မ်ားစြာေသာ latency ျပႆနာမ်ားကိုဖယ္ရွားေပးႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ဗြီဒီယို (သို႔) အရည္အေသြးျမင့္မားတဲ့ content တစ္ခုခုကို upload (သို႔) download ျပဳလုပ္ရာတြင္ျဖစ္ပါ တယ္။ သင့္ရဲ႕ latency ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္တဲ့ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးဆိုင္ရာ အက်ိဳးရ လာဒ္မ်ားကေတာ့ 

•    VoIP အသုံးျပဳသူမ်ားအတြက္ပိုမိုေကာင္းမြန္သည့္အသံအရည္အေသြး 
•    Cloud ေပၚသို႔ပိုမိုမ်ားျပားေသာ app မ်ားကိုေျပာင္းေ႐ႊ႕ႏိုင္ျခင္း 
•    အ႐ြယ္အစားႀကီးမားသည့္ဖိုင္မ်ားကို အေႏွာင့္အယွက္မရွိ download ႏွင့္ upload ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း 
•    ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားပိုမိုေကာင္းမြန္စြာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္လာႏိုင္ျခင္း

၈။ လုံၿခဳံေရး 
လုပ္ငန္းသုံး cable အင္တာနက္ကို cable tapping (သို႔) အျခားေသာ ႐ိုးရွင္းသည့္နည္းစနစ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး Hacker မ်ားနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ခိုးယူသူမ်ားဟာအလြယ္တကူဝင္ေရာက္ႏိုင္ၾက ပါတယ္။ Fiber-optic အင္တာနက္ကို ထြင္းေဖာက္ဝင္ေရာက္ရန္တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းက ေတာ့ Fiber မ်ားကိုျဖတ္ေတာက္ပစ္ဖို႔သာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက လိုင္းဆြဲအားမ်ားေပ်ာက္သြားေစမွာျဖစ္ ပါတယ္။ Fiber-optic အင္တာနက္ဟာ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို cyber ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူမ်ားရဲ႕ရန္မွ ကာ ကြယ္ေပးႏိုင္မယ့္ အစြမ္းထက္တဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သတင္းအခ်က္အလက္က်ိဳးေပါက္မႈမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ အက်ိဳးဆက္မ်ားရဲ႕ကုန္က်စား ရိတ္ဟာ အေမရိကန္ေဒၚလာ 3.8 မီလီယံရွိပါတယ္။ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းထားရမယ့္သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားေပါက္ၾကားသြားတဲ့ကုမၸဏီမ်ားဟာ ေငြေၾကးဆိုင္ရာအေလ်ာ္ေပးရမႈမ်ားနဲ႔ စားသုံးသူ မ်ားမွ စြန႔္ခြာသြားမႈမ်ားကိုႀကဳံေတြ႕ရတတ္ပါတယ္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားဟာ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားတြင္ျဖစ္ ပြားေလ့ရွိတဲ့ high-profile လုံၿခဳံေရးက်ိဳးေပါက္မႈမ်ားကိုသာ အသားေပးေဖာ္ျပတတ္ၾကေသာ္ လည္း ကုမၸဏီတိုင္းဟာ တိုက္ခိုက္ခံရႏိုင္ပါတယ္။ Fiber-optic အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈသို႔ေျပာင္း လဲသုံးစြဲလိုက္ျခင္းဟာ သင့္လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ risk အားလုံးကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစမွာမဟုတ္ ေသာ္လည္း ဒီအရာဟာ အေရးပါတဲ့လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာကာကြယ္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္ပါတယ္။ 

၉။ အေႏွာင့္အယွက္မ်ားကို ခံႏိုင္ရည္ရွိျခင္း 
Broadband ကို support ေပးထားတဲ့ Copper cable Internet ဟာ electromagnetic လႈိင္းမ်ား ရဲ႕ေႏွာင့္ယွက္ဖ်က္စီးမႈကိုခံႏိုင္ရည္မရွိပါဘူး။ ဒီအရာဟာ စက္ပစၥည္းႀကီးေတြနဲ႔နီးကပ္မႈရွိတဲ့အခါ တြင္ျဖစ္ေပၚႏိုင္ပါတယ္။ Fiber Internet signal မ်ားဟာေတာ့ electromagnetic လႈိင္းမ်ားရဲ႕‌ ေႏွာက္ယွက္မႈေၾကာင့္ေလ်ာ့နည္းသြားျခင္း၊ ေပ်ာက္ကြယ္သြားျခင္းမရွိပါဘူး။ အကယ္၍သင့္ရဲ႕လုပ္ ငန္းအဖြဲ႕အစည္းဟာ telecommunication အခန္းကို အျခားေသာုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ မွ်ေဝသုံးစြဲေနရပါက Fiber-optic အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ အျခားေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တူညီ တဲ့ေနရာတစ္ခုတြင္ရွိေနတဲ့ သင့္ရဲ႕အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္ကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစႏိုင္တဲ့အရာမ်ား ကိုအသုံးျပဳလွ်က္ရွိေနရင္ေတာင္မွ သင့္ရဲ႕အင္တာနက္လိုင္းဆြဲအားမ်ား ေလ်ာ့နည္းေပ်ာက္ကြယ္ မသြားေစရန္အတြက္ ကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ .

၁၀။ ကုန္က်စားရိတ္သက္သာျခင္း 
ျမန္ဆန္ေသာအင္တာနက္လိုင္းရွိေနဖို႔ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းေစ ရန္အတြက္လိုအပ္သည့္ tool တစ္ခုအေနနဲ႔ ပိုမို၍က်ယ္ျပန႔္စြာစဥ္းစားလာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ကအခ်က္မ်ားတြင္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီးသည့္အတိုင္း ျမန္ႏႈန္းျပႆနာမ်ားကိုေျဖရွင္းလိုက္ျခင္း ဟာ ႏွစ္တိုင္းႏွစ္တိုင္း တစ္ပတ္စာပိုမို၍လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္မႈႏႈန္းကိုတိုးတက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ ေျမေနရာအေနအထားနဲ႔ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ယုံၾကည္ စိတ္ခ်ရမႈမရွိတဲ့အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္အခက္ေတြ႕ေနတယ္ဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ႏွစ္တိုင္း ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာဆုံးရႈံးေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေႏွးေကြးေသာ (သို႔) ယုံၾကည္စိတ္ခ်၍မရ ေသာ cable အင္တာနက္ေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျပႆနာမ်ားဟာ Fiber ကို အသုံးျပဳလိုက္ပါက ေပ်ာက္ကြယ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 

ပိုမို၍အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းဟာ fiber-optic အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈ ကိုအသုံးျပဳပါကေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ျခင္းနဲ႔လိုအပ္သလိုေျပာင္းလဲလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းတို႔ကိုလည္း ရရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ IT team ဟာ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ application ေတြနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Cloud ေပၚသို႔ေ႐ႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ဖို႔ကိုေမွ်ာ္လင့္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ Fiber connection တစ္ခုဟာ ဒီေနရာမ်ားတြင္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။ Software-as-a-service (SaasS), cloud storage ႏွင့္ VoIP မ်ားအားလုံးဟာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစ ရန္အတြက္ ႀကီးမားတဲ့အလားအလာရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းသုံးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ထိုအရာမ်ားဟာ fiber အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို သိသိသာသာ ေပးစြမ္းႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၁။ HD ဗြီဒီယိုမ်ားကိုအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ျခင္း
ကုမၸဏီေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ teleconferenceing ႏွင့္ video conferencing မ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုေလ့က်င့္ေပးဖို႔အတြက္၊ marketing နဲ႔ sales မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အေရးပါတဲ့ tool မ်ား ျဖစ္ၾကပါတယ္။ Fiber-optic internet connection နဲ႔သာဆိုလွ်င္ ရရွိေနတဲ့ bandwidth ပမာဏ မ်ားကို မဆုံးရႈံးေစပဲ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ video conferencing မ်ားတြင္ သူတို႔ရဲ႕ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို လုပ္ငန္းသုံး အေထာက္အကူပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ပိုမိုၿပီးတိုးျမႇင့္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈ မ်ားမွေဖာ္ျပခ်က္အရ video conferencing တြင္ပိုမိုၿပီးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလာျခင္းဟာ ကုမၸဏီမ်ားကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးျခင္းစီအတြက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ေသာ္၎၊ တစ္လအတြင္းတြင္ေသာ္၎ ကုန္က်ႏိုင္သည့္ ေဒၚလာေထာင္နဲ႔ခ်ီတဲ့ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ကာ သင့္အေနနဲ႔လိုအပ္မႈမရွိတဲ့ လုပ္ငန္းေၾကာင့္ခရီးသြားလာရမႈမ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Fiber-Optic Internet ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳရသည့္အတြက္ရရွိလာႏိုင္တဲ့ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဟာ အဘယ္နည္း? 

Fiber-optic Internet ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုအသုံးျပဳရျခင္းရဲ႕ ဆိုးက်ိဳးမ်ားဟာ မရွိသေလာက္နည္းပါ ေသာ္လည္း ထိုအရာမ်ားတြင္ - 

•    စတင္တပ္ဆင္ခ်ိန္တြင္ ေငြေၾကးရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရျခင္း
•    ပိုမိုျမင့္မားေသာ လစဥ္ဝန္ေဆာင္မႈႏႈန္းထားမ်ား 
•    အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈေပးသူကုမၸဏီတိုင္းတြင္မရရွိႏိုင္ျခင္း 

Fiber အင္တာနက္ဝန္ေဆာင္မႈတပ္ဆင္ရန္ ပိုမိုျမင့္မားေသာကုန္က်စားရိတ္မ်ားနဲ႔ ေငြေၾကးအရရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားရမႈမ်ားရွိေနေသာ္လည္း လုပ္ငန္းအေတာ္မ်ားမ်ားကေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္း ေဆာင္ရည္တိုးတက္လာျခင္းနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားေၾကာင့္ ျမင့္မားတဲ့ ROI အခ်ိဳး ကိုရရွိႏိုင္တယ္လို႔ယူဆထားၾကပါတယ္။ 

Fiber ဝန္ေဆာင္မႈရယူရန္အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလား? 
လုပ္ငန္းအ႐ြယ္အစားတိုင္းအတြက္ Fiber-Optic အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈေၾကာင့္ရရွိလာႏိုင္တဲ့ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားအေၾကာင္းကိုပိုမိုၿပီးသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ (သို႔) ေဈးႏႈန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုရရွိႏိုင္ ရန္အတြက္ Burmainternet.com ကို ယခုပဲဆက္သြယ္ၿပီး လုပ္ငန္းသုံးဆက္သြယ္မႈဆိုင္ရာကြၽမ္း က်င္သူ consultant မ်ားနဲ႔ စကားေျပာၾကည့္လိုက္ပါ။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (2)
PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

To nurture the trust of our customers and our team through dynamic interactions, creative supply chain solutions, and integrated partnership The global quality solution, engineering, and consulting s...
Show the postings (3)
Myanmar Promotional Services ( Event Management )

Myanmar Promotional Services ( Event Management )

To Promote business and enhance trades in academic ways ( Exhibitions and Trade Show ) for the country to develop and grow rapidly in many respective fields We are promoting the business and enha...
Show the postings (4)
Dagon Glory Co., Ltd.

Dagon Glory Co., Ltd.

- Advance with you- Recruitment Services - Executive SearchDagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services c...
Show the postings (593)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS