Jobs In Myanmar
Load...

မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည့္ လကၡဏာ ၃ရပ္

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Recruitment-Manager-Management-HR-JobsinYangonမန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္လာႏိုင္ေစသည့္ လကၡဏာ ၃ရပ္

တစ္စံုတစ္ဦးဟာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္တယ္လို႔ သင္မည္သို႔သိႏိုင္မည္နည္း?

မန္ေနဂ်ာေလာင္းတစ္ဦးအတြက္ ေရွာင္ရန္အခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေနဖို႔မွာ အေရးႀကီး သကဲ့သို႔၊ အရာအားလုံးအား မိမိတစ္ေယာက္တည္းသာလုပ္ေဆာင္ေနသည္ကိုလည္းေရွာင္သင့္ပါ သည္။ ထိုကဲ့သို႔ အရာအားလုံးကို မိမိတစ္ေယာက္တည္းသိမ္းႀကဳံးလုပ္ေဆာင္ျခင္းကိုေရွာင္ရွားၿပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာသူမ်ားကို ၎အလုပ္မ်ားအားလုပ္ေဆာင္ေစျခင္းျဖင့္ ရာထူးတိုးျမင့္ေအာင္ျပဳလုပ္ ေပးႏိုင္ျခင္းသည္ မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္မွ ျပဳလုပ္သင့္သည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ေယာက္ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ လကၡဏာ (၃) ရပ္ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ သည္။ 

၁။ သူတို႔ဟာ ေကာင္းစြာနားေထာင္တတ္သူမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

သူတို႔အေၾကာင္းသူတို႔ မရပ္မနားေျပာေန တတ္သည့္သူမ်ားႏွင့္ႀကဳံေတြ႕ဖူးပါသလား? 

သင္တို႔ "အတူတူ" မိနစ္၃၀ ခန္႔ စကားေျပာခဲ့ေသာ္လည္း ေမးခြန္းတစ္ခုမွျပန္မေမးေသာသူမ်ားႏွင့္ေရာ ႀကဳံဖူးပါသလား? 

ေကာင္းမြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဟာ ထိုအရာမ်ားႏွင့္ဆန္႔က်င္ဖက္ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ နားေထာင္ႏိုင္ ျခင္းသည္ ထိထိေရာက္ေရာက္ ဦးေဆာင္မႈျပဳႏိုင္ရန္အေရးပါေသာ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္သည္ကို နားလည္ ထားၾကပါသည္။ 

ထိေရာက္စြာနားေထာင္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါက သင္ဟာ ဘယ္အရာက မွားယြင္းေနလဲဆိုတာကိုသိႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ အေျခအေနေတြကို အကဲခတ္မွားေစႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ team နဲ႔ပတ္သက္ၿပီးေတာ့လည္း ေကာင္းေကာင္း နားလည္မွာမဟုတ္ပါဘူး 

ေကာင္းစြာနားေထာင္တတ္သူမ်ားဟာ ေမးခြန္းေကာင္းမ်ားကို ေမးတတ္ၾကပါတယ္။

ဒီစြမ္းေဆာင္ရည္၏ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ေမးခြန္းမ်ားကို ထိေရာက္စြာေမးတတ္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္အဖြဲ႕အေပၚ စဉ္ဆက္မျပတ္ စူးစမ္းမႈရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို သင့္ေလ်ာ္တဲ့ အခ်ိန္တြင္ေမးျမန္းျခင္းျဖင့္ ျပႆနာတစ္ခု၏အရင္းအျမစ္ကို သင့္အေနနဲ႔ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ မိမိရဲ႕အဖြဲ႕သားတစ္ဦးကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိလာေစမွာျဖစ္ၿပီး အျပန္အလွန္နားလည္မႈရွိေသာဆက္ဆံေရးရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္ (သို႔မဟုတ္) ပိုေကာင္းေသာေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္သည့္ တန္ဖိုးရွိေသာအခ်က္အလက္မ်ား၊ တုန္႔ျပန္ခ်က္မ်ားကို သင္ ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းမႈျပဳေပးျခင္းဟာ နားေထာင္ျခင္း၏စြမ္းရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ေသာ မွန္ဘီလူးမ်ားျဖစ္ပါ သည္။ နားေထာင္ႏိုင္စြမ္းရွိသူမ်ားသည္ စကားဝိုင္း (Conversation) တစ္ခုကိုဦးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။ သို႔မဟုတ္ အေျခအေနတစ္ခုလုံးကို ျပည့္စုံမွန္ကန္စြာနားလည္ႏိုင္ရန္အတြက္ မွန္ကန္ေသာေနာက္ဆက္တြဲေမးခြန္းမ်ား ကိုေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ 

သို႔ေသာ္လည္းမွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းျခင္းနဲ႔ နားေထာင္လိုသည့္ ဆႏၵရွိျခင္းတို႔ဟာ သင့္အား ေကာင္းမြန္ နယးလည္စြာနားေထာင္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးမည့္ တစ္ခုတည္းေသာအရာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ လိုက္ပါလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အေျပာသာရွိၿပီး လုပ္ေဆာင္မႈမရွိျခင္းက အဓိပၸါယ္မဲ့ေစၿပီး စိတ္ပ်က္မႈမ်ားျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ ထိုသို႔မျဖစ္ေစရန္အတြက္ တက္ႂကြစြာနားေထာင္မႈျဖစ္ေစရန္ေလ့က်င့္သင့္ပါသည္။ သင္ေတြးသည့္အရာမ်ား၊ ၾကားသည့္အရာမ်ားႏွင့္ သင္ေျပာသည့္အရာမ်ားကို အျခားသူမ်ားမွ သေဘာတူညီမႈရွိလားဆိုတာကို ျပန္လည္စဉ္းစားလုပ္ေဆာင္မႈျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ 

ေနာက္ၿပီး သင္ႏွင့္ေျပာဆိုေနသူမွ သင့္ကို ဂ႐ုစိုက္အားထုတ္ေျပာဆိုရသည္မွာ ထိုက္တန္သည္ကိုသိရွိေစရန္ သင္ ၾကားခဲ့ရသည့္အရာမ်ားအေပၚ မွတ္စုမ်ားမွတ္ျခင္း၊ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို လုပ္ေဆာင္ ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာအားျပဳလုပ္ရန္ ေမ့ေလ်ာ့ဖို႔မွာလြယ္ကူလွပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအရာက သင့္ႏွင့္ စကားေျပာဆိုရျခင္းအေပၚ အျခားသူမ်ား၏ခံစားခ်က္မ်ားကို (မန္ေနဂ်ာ ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ဆက္ဆံေရးတြင္) ျခားနားမႈမ်ားစြာျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးသည္ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းျခင္းေကာင္းမြန္သကဲ့သို႔ အေတြးအျမင္မ်ားကိုမွ်ေဝမႈရွိကာ မွတ္စု မ်ားကို ေသခ်ာစြာမွတ္သားျခင္းႏွင့္ ကတိတည္ျခင္းတို႔ရွိပါက ထိုသူတို႔သည္ နားေထာင္စြမ္းရည္ေကာင္းသူ ႏွင့္ မန္ေနဂ်ာေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္လာမည္ဟု ခိုင္မာစြာေဖာ္ျပေနေသာအခ်က္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ 

၂။ သူတို႔ဟာ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္ဖို႔ကိုစိတ္ဝင္စားၾကပါတယ္ (သူေဌးတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ မဟုတ္ ပါဘူး) 

ဒီအရာက အလြန္သိသာတယ္လို႔ထင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္စုံတစ္ဦးသည္ ဦးစီးဦးေဆာင္ျပဳရျခင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးျဖစ္ေစရန္ အမ်ားဆုံး အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာအရာမွာ ထိုသူတို႔ တြင္ မန္ေနဂ်ာျဖစ္လိုစိတ္ရွိ/ မရွိပင္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္လိုျခင္းဆိုသည္မွာ အမွန္တကယ္လုပ္ေဆာင္ရသည့္လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ ေန႔စဉ္လုပ္ငန္း ေဆာင္တာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ရာထူးအေပၚတြင္စိတ္ဝင္စားမႈရွိသည္ကို ဆိုလိုျခင္း မဟုတ္ပါ။ 
 
သင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ဦး၏ဘဝကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိပါက (ေနာက္ၿပီး ထိုအရာကဘာကိုဆိုလိုတယ္ဆို တာကို သင္ျပည့္ျပည့္ဝဝ နားလည္မႈရွိပါက)၊ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကေတာ့ သင္ဟာ - 
 
• အမွီအခိုကင္းမဲ့ေသာစာခ်ဳပ္မ်ားျဖင့္လုပ္ရသည့္အလုပ္မ်ားကို လႊတ္ခ်ရန္ဆႏၵရွိၿပီး သင့္ရဲ႕အသင့္အဖြဲ႕ ကို စိတ္ဓါတ္ျမႇင့္တင္ေရးအေတြးအေခၚမ်ားႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္း။
• ထိေရာက္မႈရွိေသာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈႏွင့္ နားေထာင္ျခင္းကို ဦးစားေပးျပဳလုပ္ရန္အသင့္ရွိေနျခင္း။ 
• ႀကီးပြားတိုးတက္ေစေသာအေတြးအေခၚမ်ားကို ေဆာင္ယူလာၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို ေခါင္း ေဆာင္တစ္ဦးအေနျဖင့္ဆက္ခံႏိုင္ရန္ သင္ယူလိုမႈရွိျခင္းတို႔ရွိေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေခါင္းေဆာင္သူတစ္ဦး၏ အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရန္ဆႏၵရွိျခင္းသည္ အထူးတလည္လုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိမွ သာျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လူတိုင္းက ထိုအရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္လိုစိတ္ရွိေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ ယေန႔ေခတ္ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး၏ မွန္ကန္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ မွားယြင္းသည့္အရာမ်ား၏ အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ မွ အထူးေဖာ္ျပထားရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ 
စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္ကေတာ့မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးသည္ “သူေဌးတစ္ဦး“ဟုထင္ျမင္သြားေစရန္မွာလြယ္ကူလွ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုသို႔ထင္ျမင္ယူဆခ်က္က သင့္အားၾကာၾကာခံေစမွာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ထိုအစား မန္ေန ဂ်ာေကာင္းတစ္ဦးျဖစ္ျခင္းမွာ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းဦးတည္ခ်က္တို႔အတြက္ အလုပ္လုပ္ ေဆာင္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာကလူတစ္ဦး၏အေပၚအျမင္ကို မ်ားစြာေျပာင္းလဲမႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေမွ်ာ္လင့္မထားသည့္အခ်က္မွာ သင္ထင္ျမင္ယူဆခဲ့ေသာ “ေမြးရာပါေခါင္းေဆာင္“ အခ်ိဳ႕ဟာ အမ်ားအားျဖင့္ ႐ုန္းကန္ရတတ္ပါသည္။ သူတို႔ဟာ တာဝန္ဝတၱရားမ်ားကို လိုခ်င္ေကာင္းလိုခ်င္ႏိုင္ေပမယ့္လည္း သူတို႔ရဲ႕ လူ ခ်စ္လူခင္ေပါမ်ားမႈႏွင့္ေမြးရာပါစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚတြင္ အကန္႔အသတ္ရွိေနတတ္ပါသည္။ ထိုအခ်ိန္ တြင္ ႀကီးပြားတိုးတက္ခ်င္ေသာအေတြးအေခၚရွိသည့္ ေမြးရာပါမန္ေနဂ်ာမဟုတ္သူတို႔သည္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစရန္လိုအပ္ေသာ မ်ားျပားလွေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ကြၽမ္းက်င္စြာတတ္ေျမာက္ ႏိုင္ရန္အတြက္ သင္ယူေနရင္းမွပင္ အဆိုပါေမြးရာပါေခါင္းေဆာင္မ်ားကိုေက်ာ္ျဖတ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၃။ ထိုသူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ားအေပၚ ကိုယ္ျခင္းစာနာမႈကိုျပသတတ္ၾက ပါသည္။ 

ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားသည္ အလုပ္အေကြၽးျပဳသူမ်ားျဖစ္ပါသည္။ ထိုအရာဟာ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးအေနျဖင့္ သင္ယူႏိုင္မည့္ ပထမဦးဆုံးႏွင့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိတာက အဓိကအက်ဆုံးအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။  သင့္အေနျဖင့္ အမွီအခိုကင္းမဲ့ေသာစာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုကာအလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ ယေန႔အထိအသားက်ေနခဲ့ပါက သင့္ရဲ႕ေတြး ေခၚပုံေတြကို တစ္ဦးျခင္းပါဝင္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕၏ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို မည္ကဲ့သို႔ ဆပြား တိုးတက္လာေအာင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ကိုေျပာင္းလဲေတြးေခၚရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ သင္ဟာသူတို႔အား ဘယ္လိုပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးရမလဲဆိုတာနဲ႔ သူတို႔ကို မည္သို႔ ေထာက္ပံ့ ကူညီမႈမ်ားျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ားအေပၚဂ႐ုစိုက္မႈေပးႏိုင္သည့္စြမ္းရည္ဟာ ေကာင္းမြန္သည့္ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးတြင္ရွိသင့္ ရွိထိုက္သည့္အမွတ္အသားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ အကယ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္သည္ အၿမဲတေစသူတို႔၏ျပဳ လုပ္ခ်က္မ်ားမွသူတို႔၏အဖြဲ႕သားမ်ားအေပၚထည့္သြင္းစဉ္းစားမႈရွိသည္ကိုေဖာ္ျပေနကာအားလုံးတိုးတက္ႀကီး ပြားမႈရွိေစရန္ ကူညီေပးလ်က္ရွိပါက ထိုအရာသည္ တစ္စုံတစ္ဦးက အလုပ္အေကြၽးျပဳသူေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ျဖစ္လာႏိုင္သည့္ျပယုဂ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူ ပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


V Net - Mandalay Internet Service Provider

V Net - Mandalay Internet Service Provider

Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.So ...
Show the postings (37)
ABC Convenience Store

ABC Convenience Store

With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality an...
Show the postings (6)
Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (15)
Honour Friend Co.ltd

Honour Friend Co.ltd

..Honour Friend Co.ltd....
Show the postings (2)
Myanmar First Asia Group

Myanmar First Asia Group

The Myanmar First Asia is Group of companies focused in Marketing and Distribution of Gems & Jewellery, Lubricant, Coach and bus , Food and Beverages founded in 2008. Myanmar First Asia is striving to...
Show the postings (8)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS