Jobs In Myanmar
Load...

3 Ways to Motivate Your Team Through an Extended Crisis

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Team-Motivation-Crisis-JobsInYangonသင့္ရဲ႕ Team ကို အခက္အခဲမ်ားရွိေနခ်ိန္အတြင္း Motivate ျဖစ္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္း (၃) သြယ္ 
 
 
ယခုအခါဆိုရင္ျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး (ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ား) COVID-19 ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ျခင္း (remote-working) ကိုစမ္းသပ္လုပ္ေဆာင္ရင္းနဲ႔ ေနာက္ထပ္တစ္လ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးသြားျပန္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လဲ ေနရာတကာမွာ motivation, performance နဲ႔ လူေနမႈဘဝေကာင္းမြန္မႈရွိေစေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ေရးသားထားတဲ့ article မ်ားစြာကို ေတြ႕ျမင္ေနရတာ အဆန္းတၾကယ္ေတာ့မဟုတ္လွပါဘူး။ လအတန္ၾကာကတည္းက မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ အေထာက္အကူပစၥည္း (tool) အသစ္မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားကို ျပန္လည္အားအင္ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ေစဖို႔၊ ေပၚေပါက္ေနတဲ့အခက္အခဲမ်ားကို တိက်စြာေဖာ္ထုတ္သိရွိၿပီး ေျဖရွင္းႏိုင္ေစဖို႔နဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အခက္အခဲမ်ားကို စာနာနားလည္မႈရွိစြာ ကူညီေဖးမ၍ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေခါင္းေဆာင္သူ (leader) မ်ားအဖို႔ အႀကီးမားဆုံးေသာ တာဝန္တစ္ခုကေတာ့ အေျခခံတည္ေဆာက္ပုံ (Structure), လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ား (Guidance) နဲ႔ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (Regulation) ကို သတ္မွတ္ေပးဖို႔ျဖစ္ေနပါေသာ္လည္း မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းခြင္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈမ်ားအရ ခိုင္မာေသာ external framework တစ္ခုဟာ healthy work environment တစ္ခုကိုတိုင္းတာဖို႔ အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခု မဟုတ္တာကို ေဖာ္ျပေနပါတယ္။  ထိုအစား တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္းစီ အေနနဲ႔ internal motivation ကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္စြမ္းရွိပါသလားဆိုတာနဲ႔ တိုင္းတာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
နာမည္ေက်ာ္ၾကားၿပီးျဖစ္ေသာ motivational theory တစ္ခုျဖစ္တဲ့ Self-Determination Theory (SDT) ကို အသုံးျပဳ၍ေလ့လာၾကည့္တဲ့အခါတြင္ leader မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အစဥ္အၿမဲ engage ျဖစ္ေနၿပီး မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိကာ motivate ျဖစ္ေနေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေသာ အဓိကက်တဲ့ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ (၃) ခ်က္ကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ၎တို႔မွာ - 
 
 
၁။ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိျခင္း (Relatedness) 
 
ဒီအရာက သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔အေပၚ လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ ဂ႐ုစိုက္မႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး သင္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သင့္ရဲ႕အလုပ္ခြင္ဟာ သူတို႔အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့အလုပ္ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ခံစားရေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေမြးျမဴေပးႏိုင္ခဲ့တာကိုလည္း ျပသေနပါတယ္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို အခ်ိန္ယူ၍ နားေထာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕ စကားသံေတြ၊ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြကို သင့္ဖက္က နားေထာင္ေနေၾကာင္း၊ တန္ဖိုးထားေၾကာင္းကို ျပသလိုက္ပါ။ ဒီေနရာတြင္ သင့္ကိုကူညီေပးႏိုင္မယ့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကေတာ့ - 
 
• သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားနဲ႔ တုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ စစ္မွန္မႈရွိ/ မရွိ စစ္ေဆးျခင္း။ (ဥပမာ - “ဒီလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာ အာ႐ုံစူးစိုက္ထားႏိုင္ဖို႔ဟာ လြန္စြာခဲယဥ္းေၾကာင္း နားလည္ပါတယ္။ ဒါကို ငါတို႔အတူတူ အေျဖရွာၾကည့္ၾကတာေပါ့။) 
 
• ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အျခားသူမ်ားၾကားတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးမသြားပါေစနဲ႔။ သင့္ရဲ႕ team size ကို ေလွ်ာ့ခ်လိုက္ၿပီး တတ္ႏိုင္သမွ် ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီတိုင္းရဲ႕ အလုပ္နဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ 
 
• ျပႆနာမ်ားေပၚေပါက္လာတဲ့အခါမွာ ပါဝင္ပတ္သက္ေနသူအားလုံးထံက ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကို ရယူပါ။ ဒီသို႔ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အႀကီးမားဆုံးေသာ ျပႆနာမ်ား၊ အတားအဆီး အခက္အခဲမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ခိုင္မာမႈရွိေစၿပီး ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ကို အားေပးရာလည္း ေရာက္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
• ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ တစ္မူထူးျခားၿပီး လိုအပ္မႈရွိေသာ အရာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေဖာ္ျပပါ။ ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အရာတိုင္းကို အသိအမွတ္ျပဳေပးလိုက္ပါ။ 
 
• သင္ဟာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕  လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚတြင္သာမက သူတို႔ရဲ႕ ေကာင္းက်ိဳးကိုပါ လိုလားေၾကာင္း၊ ဂ႐ုစိုက္ေၾကာင္းကို ျပသေပးပါ။ 
 
 
၂။ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း (Competence) 
 
ဒီအရာက တစ္စုံတစ္ဦးဟာ မိမိကိုယ္ကို ထိေရာက္မႈရွိစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့တယ္ဟု ထင္ျမင္ယူဆလာၿပီး ႀကီးထြားတိုးတက္မႈရွိလာတယ္ဟု ခံစားလာရျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာမႈမ်ားအရ ရရွိေအာင္ျမင္ႏိုင္ေသာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တာဝန္ေပး၍ ခိုင္းေစျခင္းဟာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို တိုးတက္ေစႏိုင္တာကို ျပသလွ်က္ရွိေနၿပီး motivational science မွလည္း ယုံၾကည္မႈကို ေပးအပ္ျခင္းအားျဖင့္ မိမိဘက္သို႔လည္း ယုံၾကည္မႈျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းကို အႀကံျပဳထားခဲ့ပါေသးတယ္။ ေအာက္ပါခ်ဥ္းကပ္ပုံနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သင့္အဖြဲ႕သားမ်ားရဲ႕ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ (motivation) ကို ျမႇင့္တင္ေပးလိုက္ပါ။ 
 
• ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ တန္ဖိုးရွိလာႏိုင္ေသာေနရာမ်ား၌ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ရာတြင္ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပါဝင္ေစလိုက္ပါ။ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုအေပၚ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေတာင္းခံျခင္းျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သူတို႔အေပၚ အားေပးကူညီျခင္း၊ တိုးတက္မႈရွိလာျခင္းနဲ႔ မိမိပိုင္ကုမၸဏီတစ္ခုကဲ့သို႔ စဥ္းစားေတြးေတာေပးျခင္းတို႔ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
• ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔လုပ္ကိုင္ေနရေသာ လုပ္ငန္းတစ္ခု (သို႔) ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုအေပၚ မည္မွ်ကြၽမ္းက်င္မႈရွိေၾကာင္း ျပသႏိုင္ရန္အတြက္ အဆိုပါဝန္ထမ္းကို သူတို႔ဘာေတြလုပ္ေဆာင္ေနရသလဲ ဆိုတာမ်ားကို လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို ရွင္းျပေပးရန္ႏွင့္ ဘာေၾကာင့္ သူတို႔ေ႐ြးခ်ယ္ထားတဲ့ နည္းဗ်ဴဟာကို ေ႐ြးခ်ယ္မႈျပဳရသလဲဆိုတာကို ရွင္းျပေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုပါ။ 
 
• Check-in ျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားကို စီစဥ္၍ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းစီရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအား ပုံမွန္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ႏွင့္ ထိုအရာမ်ားကို ရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
 
 
၃။ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ အလိုအေလွ်ာက္လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း (Autonomy) 
 
ထိေရာက္မႈရွိစြာ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ေသာ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားဟာ Internal Motivation ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕လုပ္ကိုင္ေျပာဆိုမႈ (action) မ်ားကို ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္၍ ကြပ္ကဲႏိုင္ခြင့္ေပးကာ သူတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ထားေသာအရာမ်ားအျပင္/ သူတို႔ပါဝင္ေသာ Team မွ သတ္မွတ္ထားေသာ တန္ဖိုးမ်ား၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေသာ အရာမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္၍ လုပ္ေဆာင္ခြင့္ကိုလည္း ေပးအပ္ထားပါတယ္။ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ကိုယ္ပိုင္အသိစိတ္ျဖင့္ အလိုအေလွ်ာက္ လုပ္ေဆာင္ေစျခင္း (Autonomy) ႏွင့္ ႐ိုးသားစြာ ဂ႐ုစိုက္မႈရွိျခင္းတို႔ကို အားေပးၿပီး တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပငငါ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးစီတိုင္းဟာ အဖြဲ႕ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔ အတြက္ တာဝန္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ သိရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ autonomy ျဖစ္လာေစဖို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ေအာက္ပါလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ ပါတယ္ - 
 
• မိမိဖက္မွ စတင္၍လုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္းကို အားေပးပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - “ဒီလုပ္ငန္း ပေရာဂ်က္ရဲ႕ ဘယ္ေနရာေတြမွာေတာ့ ကိုယ္တိုင္ႀကီးၾကပ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မလဲ” ဟူ၍ ေမးျမန္းၾကည့္လိုက္ပါ။ 
 
• ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရာက္ေသာ စကားလုံးမ်ားကို ေရွာင္ရွားပါ။ (“ဒီကိစၥကို မနက္ျဖန္အၿပီး ရခ်င္တယ္”) ဟူ၍ ေျပာဆိုမည့္အစား ဆူပူႀကိမ္းေမာင္းရာေရာက္၍ ထိန္းခ်ဳပ္ရာေရာက္ေသာအရာမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး မျဖစ္ႏိုင္တဲ့ deadline မ်ားကို ေပးကာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း ကိုလည္း ေလွ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္။ ထိုအစား အားေပးမႈျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ အေပါင္းလကၡဏာေဆာင္ေသာ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ကို စိတ္အားတက္ႂကြမႈျဖစ္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကိုရွာေဖြပါ။ ဥပမာအားျဖင့္ - “ဒီအရာက အလြန္ၾကပ္တည္းတဲ့ deadline တစ္ခုျဖစ္မယ္ ဆိုတာကို နားလည္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ Team မွာ မင္းရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈကို လိုအပ္ေနၿပီး ငါတို႔ရဲ႕ client အတြက္လဲ အကူအညီျဖစ္ေစမွာပါ။” ဟူ၍ ေျပာဆိုၾကည့္လိုက္ပါ။ 
 
• ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားရဲ႕ ေနာက္ကြယ္က စဥ္းစားေတြးေခၚပုံမ်ားကို ေျပာျပၿပီး ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိစြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံပါ။ ဘာေၾကာင့္ ေပးအပ္လာတဲ့အလုပ္တစ္ခုဟာ အေရးႀကီးရသလဲဆိုတာကို သိရွိရတဲ့အခါ လူမ်ားဟာ ပိုမို၍ အျပည့္အဝႀကိဳးစားလိုစိတ္ရွိလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
လူတစ္ဦးရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနမ်ားဟာ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္ (၃) ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈ/ က်ရႈံးတို႔အေပၚ မ်ားစြာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပြားေနစဥ္ကာလအတြင္း motivation မ်ာ က်ဆင္းလာျခင္းဟာ အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာ ကိစၥတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အေျခအေနေတြက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနေစကာမူ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ ကိုယ္ပိုင္ value မ်ား၊ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရွိျခင္းနဲ႔ ႀကီပြားတိုးတက္မႈရွိလိုျခင္းတို႔အေပၚ မူတည္၍ internally motivated ျဖစ္ေနတဲ့အခါ လြန္စြာအားအင္ျပည့္ဝၿပီး အလုပ္ကို အပတ္တကုတ္ႀကိဳးစားလိုစိတ္မ်ားျဖစ္ေပၚလာၾကမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အထက္ပါ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ လိုအပ္ခ်က္ ၃ ခ်က္ကို ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား engage ျဖစ္လာၿပီး အလုပ္ခြင္အတြင္း သူတို႔အားတန္ဖိုးထားခံရမႈရွိတယ္လို႔ ခံစားရေစမႈ (relateddfness), ႀကီးပြားတိုးတက္မႈမ်ားရွိလာျခင္းေၾကာင့္ motivate ျဖစ္လာျခင္း (competence) နဲ႔ ကိုယ္ပိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ ယုံၾကည္မႈရွိၿပီး ကုမၸဏီရဲ႕အားေပးကူညီမႈမ်ားကို ရရွိႏိုင္တယ္ဟူ၍ ခံစားရေစျခင္း (autonomy) တို႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္အျပဳမခံရပဲ အၿမဲတမ္းႀကိမ္းေမာင္းျခင္းကို ခံေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အေကာင္းဆုံးအေျခအေနတြင္ေတာင္မွ အထက္လူႀကီးရဲ႕အမိန႔္မ်ားကို အေပၚယံမွ်သာ နာခံ၍ စိတ္ေရာကိုယ္ပါ ႏွစ္ျမႇဳပ္၍လုပ္ကိုင္ေပးလိုစိတ္ ရွိေနၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ အဆိုးဆုံးအေျခအေနမ်ားတြင္ေတာ့ motivation မ်ားအားလုံးေပ်ာက္ဆုံးကာ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ deadline မ်ားကို ျပည့္မွီစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းရွိလာေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး ဟူ၍ ေျပာၾကား၍ နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (31)
Myanmar Promotional Services ( Event Management )

Myanmar Promotional Services ( Event Management )

To Promote business and enhance trades in academic ways ( Exhibitions and Trade Show ) for the country to develop and grow rapidly in many respective fields We are promoting the business and enha...
Show the postings (4)
Pocari Sweat

Pocari Sweat

.POCARI SWEAT is similar with the composition of body fluids that containing electrolytes. Therefore, it can be absorbed by the body faster and better than ordinary drinking water. It can help to prev...
Show the postings (1)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS