Jobs In Myanmar
Load...

7 Signs Human Resources Could Be the Perfect Career for You

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-HR-Job-JobsInYangon



HR လုပ္ငန္းဟာ သင့္အတြက္အသင့္ေတာ္ဆုံး သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈျဖစ္ရဲ႕လားဆိုတာကို ျပသေနတဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ 

 

သင့္အေနနဲ႔ HR လုပ္ငန္းနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး career တစ္ခုတည္ေဆာက္ဖို႔ စိတ္ဝင္စားေနပါသလား? HR ဟာ ဘာကိုေျပာတာလဲဆိုတာကို မေသခ်ာမေရရာျဖစ္ေနပါသလား? လူအေတာ္မ်ားမ်ားက HR ကို အဓိပၸါယ္ေကာက္လြဲေနတတ္ၿပီး HR နယ္ပယ္မွာ အလုပ္လုပ္ေနရသူတစ္ဦးအေနနဲ႔ ဘာေတြကိုလုပ္ကိုင္ေနၾကလဲဆိုတာကို နားမလည္ၾကတဲ့အတြက္ HR ကို career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုအျဖစ္ ေ႐ြးခ်ယ္ဖို႔ အခ်ိဳ႕ကေနာက္တြန႔္ေနတတ္ပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ HR သည္ ကုမၸဏီ၏ အစဥ္အလာမ်ားကို ပုံေဖာ္ျခင္းႏွင့္ အျခားၿပိဳင္ဖက္ကုမၸဏီမ်ားမွ ကြဲထြက္ေနေအာင္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ကုမၸဏီအေပၚတြင္ နက္ရႈိင္းေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။ HR team ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွသူမ်ားနဲ႔ နီးကပ္စြာ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး အရည္အခ်င္းအရွိဆုံးေသာသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ရန္၊ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ရန္၊ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ တည္ၿမဲေနေစရန္ စီမံၾကရသူမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ Human Resources Professional တစ္ဦးဆိုသည္မွာ administrative အခန္းက႑ မဟုတ္ေသာ္လည္း အဖြဲ႕အစည္းအေပၚတြင္ မ်ားစြာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခု ေအာင္ျမင္မႈရရွိလာရျခင္းရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ သင္ယုံၾကည္ထားၿပီး ထိုသူမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔နဲ႔ စိတ္အားတက္ႂကြမႈမ်ားရွိလာေစဖို႔အတြက္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေပးလိုစိတ္ရွိေနပါက HR ဟာ သင့္အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့ career လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 

 

၁။ လူမ်ားကို တြန္းအားျဖစ္ေစေသာအရာမ်ားအား သင္စိတ္ဝင္စားေနလွ်င္ 

သင့္အေနနဲ႔ တကၠသိုလ္တက္ေရာက္စဥ္က စိတ္ပညာအေၾကာင္းသင္ခန္းစာအခ်ိဳ႕ သင္ၾကားခဲ့ဖူးၿပီး လူေတြရဲ႕ ျပဳမူေနထိုင္ပုံမ်ားနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ၾကျခင္းျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေလ့လာဖို႔ စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား? ႐ုပ္ရွင္မ်ားၾကည့္ရႈရာတြင္ ဇာတ္ေကာင္မ်ားက ဘာေၾကာင့္ထိုသို႔ ျပဳမူၾကသလဲဆိုတာနဲ႔ ဘာေတြကို ဆက္လုပ္ၾကႏိုင္လဲ အၿမဲခန႔္မွန္းေနတတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား? 

အက်ဥ္းခ်ဳံးေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ သင္ဟာ leadership, motivation နဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္မွ လူမ်ားအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားသူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား? 

 

၂။ လူမ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆုံးအခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ ေကာင္းစြာနည္းဗ်ဴဟာ ဆြဲတတ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ပါသလား? 

အျပင္မွလူမ်ားအဖို႔ မသိသာေပမယ့္ HR ဟာ တစ္ကယ္တမ္းတြင္ လြန္စြာဗ်ဴဟာက်ေသာ အခန္းက႑တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ HR တြင္ သင့္အေနနဲ႔ ယွဥ္တြဲေနေသာ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားနဲ႔ ဦးစားေပးအရာမ်ားကို အၿမဲလိုလို ခ်ိန္ညႇိစဥ္းစားေနရၿပီး သင့္အေနနဲ႔ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာမယ့္အက်ိဳးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားေနတတ္ဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အေျခအေနတိုင္းအတြက္ ေျဖရွင္းခ်က္မ်ားလည္းရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - ကုမၸဏီမွလိုအပ္ေနတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုကိုတတ္ေျမာက္ထားသူမ်ားရဲ႕ ေဈးကြက္ေပၚမွ လစာႏႈန္းထားမ်ားဟာ ရွိထားတဲ့ budget ႏွင့္ႏႈိင္းယွဥ္လိုက္ပါက အဆမတန္မ်ားျပားေနတယ္ဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္သင့္တယ္လို႔ အႀကံျပဳမလဲ? 

အေကာင္းဆုံး HR professional မ်ားဟာ လုပ္ငန္းစီးပြားအေရးအရ ျပဳလုပ္ရတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစတဲ့အခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး အထူးသျဖင့္ လူသားအရင္းအျမစ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အဆိုပါအစိတ္အပိုင္းမ်ားအားလုံးကိုထည့္သြင္းစဥ္းထားထားေသာ အစီအစဥ္မ်ားကို ထုတ္ေပးႏိုင္ေလ့ရွိၾကပါတယ္။

 

၃။ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားကို မေၾကာက္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း 

သင့္သူငယ္ခ်င္းမ်ားက လူအမ်ားႏွင့္ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရးမွာ ရႈပ္ေထြးေသာအခက္အခဲမ်ားနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရတိုင္း သင့္ကိုအကူအညီေတာင္းတတ္ပါသလား? သင္ဟာ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိတဲ့အေျခအေနမ်ားကို လိမ္မာပါးနပ္စြာျဖင့္ ျငင္သာစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္စြမ္းရွိပါသလား? 

လူ႔စိတ္သဘာဝဟာ ရႈပ္ေထြးၿပီး HR professional တစ္ဦးအေနနဲ႔ တစ္ခါတစ္ရံမွာ အထိမခံႏိုင္ေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ တစ္ကိုယ္ေရကိစၥရပ္မ်ားကိုပါ ေျဖရွင္းေပးရႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင္ဟာ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ၿပီး ေန႔တိုင္း ႏႈတ္လုံဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ ေလးစားမႈကိုရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင္တည္ေဆာက္ထားတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားဟာ သင့္အေနနဲ႔ HR professional တစ္ဦးအေနနဲ႔ မည္မွ် ထိထိေရာက္ေရာက္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၄။ သင့္ကို ခ်ဥ္းကပ္ေျပာဆိုရတာ လြယ္ကူျခင္း 

သင့္ကို စကားေျပာလို႔ေကာင္းတဲ့သူတစ္ဦး၊ အလွ်င္စလိုမွတ္ခ်က္ခ်ျခင္းေတြမလုပ္ပဲ နားေထာင္ေပးႏိုင္သူတစ္ဦး၊ သင္ၾကားလိုက္ရတဲ့အရာေတြကို အလြယ္တကူထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေလ့ မရွိသူတစ္ဦး၊ လူမ်ားကို ဘာဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာအား လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္သူတစ္ဦး အစရွိသည္ျဖင့္ အမ်ားက အသိအမွတ္ျပဳထားၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင္ဟာ HR professional တစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးေသာ လကၡဏာရပ္တစ္ခုကို ပိုင္ဆိုင္ထားၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ လူမ်ားအား မည္သို႔လႊမ္းမိုး၍ ဦးေဆာင္ရမည္ကို သိျခင္း 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းသေဘာအရ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုခ်မွတ္ၾကရၿပီး ထိုအရာမ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္ေစႏိုင္မယ့္အက်ိဳးရလာဒ္ကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားတတ္ၾကပါဘူး။ ဒီေနရာမွာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ဒီလိုလုပ္ေဆာင္သင့္လဲဆိုတာကို နားလည္ေအာင္ရွင္းျပေပးရမွာက သင့္တာဝန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွသူမ်ားကို သင့္ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား နားေထာင္လာေစဖို႔ လမ္းၫႊန္ေပးရျခင္းဟာ လြယ္ကူတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားအေနျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလာႏိုင္ဖို႔ အခ်ိန္၊ အခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ နားဝင္ေအာင္ေျပာဆိုမႈတို႔ကိုလိုအပ္မွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္တဲ့သက္ေသမ်ားျဖင့္ အေထာက္အပံ့ျပဳေပးထားဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။


၆။ သင္ဟာ လိမၼာပါးနပ္သူ၊ ပရိယာယ္ႂကြယ္ဝသူတစ္ဦးျဖစ္ျခင္း 

အျခားသူမ်ားရဲ႕ ခံစားခ်က္မ်ားကို အၿမဲတမ္းအလြယ္တကူသိရွိႏိုင္ၿပီး သင္ေပးလိုတဲ့ message ကို အေသးစိတ္၊ စနစ္တက်ေပးႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔ ခံယူထားပါက အဆိုပါကြၽမ္းက်င္မႈစြမ္းရည္ဟာ HR အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရာတြင္ လိုအပ္လာမယ့္ စြမ္းရည္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခါတစ္ရံမွာ HR မ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွစ္သက္မႈမရွိေသာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ရျခင္း (သို႔) ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ ခ်မွတ္လိုက္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားအားအသိေပးရျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ လိမၼာပါးနပ္မႈႏွင့္ ခ်ိဳသာစြာေျပာဆိုတတ္မႈဟာ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ႀကီးစြာေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


၇။ လုပ္ငန္းမ်ား ဘာေၾကာင့္ေအာင္ျမင္ရသလဲ/ ဘာေၾကာင့္က်ရႈံးရသလဲဆိုတာမ်ားကို စိတ္ဝင္စားျခင္း 

သင့္အေနနဲ႔ သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မိသားစုဝင္မ်ားမွ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္အေၾကာင္း ေျပာလာတဲ့အခါမွာ စိတ္ဝင္စားဖို႔ေကာင္းတယ္လို႔ ခံစားမိပါသလား? သူတို႔ရဲ႕ business model မ်ားဟာ ဘယ္လိုလည္ပတ္ေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားမည္သို႔ လည္ပတ္ေနသလဲဆိုတာကို သိရွိလိုပါသလား? ကုမၸဏီတစ္ခု က်ဥ္းထဲၾကပ္ထဲေရာက္ေနတယ္လို႔ ၾကားလိုက္ရတဲ့ အခါမ်ိဳးမွာ ဘာအမွားအယြင္းေတြေၾကာင့္ ယခုလိုျဖစ္ရၿပီး ဘယ္ဟာေတြကိုလုပ္ထားရင္ေတာ့ ဒီလိုျပႆနာမ်ိဳးကိုတားဆီးႏိုင္မလဲ? အစရွိသည္မ်ားကို စိတ္ဝင္စားမႈရွိပါသလား? 

 

HR နယ္ပယ္အတြင္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈရရွိဖို႔အတြက္ Business mindset တစ္ခုရွိေနဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ HR solution မ်ားကို တင္ျပတဲ့အခါတြင္ (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တစ္စုံတစ္ခုအေၾကာင္း ေျပာဆိုရတဲ့အခါမ်ားတြင္ သင္အႀကံျပဳလိုက္တဲ့အရာမ်ားဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕လည္ပတ္ပုံနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေစၿပီး လုပ္ငန္းလည္ပတ္ပုံကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာအရာမ်ားလည္း ျဖစ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ တာဝန္ရွိသူေခါင္းေဆာင္မ်ားရဲ႕ စိတ္ဝင္စားမႈကို ရရွိႏိုင္မွာမဟုတ္လို႔ပါပဲ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (2)
Yangon Industrial Gas Co., Ltd

Yangon Industrial Gas Co., Ltd

..YIG is the First Industrial Gas Supplier in Myanmar who considers “Safety” of end-user is the most important responsibility. At YIG, as the local company, we pursue the global standard to Myanma...
Show the postings (1)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (64)
KM Terminal and Logistics Limited

KM Terminal and Logistics Limited

VISION To be the leading Asia based logistics service provider. MISSION With our home base in Asia and a strong focus on China, we deliver the best logistics solutions to make our customers succe...
Show the postings (15)
Annam Myanmar Co.,Ltd.

Annam Myanmar Co.,Ltd.

Annam Group is continuously sourcing premium, high quality, delicious food products from around the world for distribution throughout all of Indochina, and we pride ourselves on being the go-to sourc...
Show the postings (6)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articles



JobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS