Jobs In Myanmar
Load...

7 Tips to Prevent Employee Burnout

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Burnout-Prevention-JobsInYangonဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပင္ပန္းမႈ (Burnout) ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္တားဆီးနိုင္မည့္ အႀကံျပဳခ်က္ (၇) ခ်က္ 

 

UK နိုင္ငံတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ား႐ုံးတက္ပ်က္ကြက္မႈေၾကာင့္ ခန႔္မွန္းေျခအရ ႏွစ္စဥ္ ေပါင္ေငြ ၇၃ ဘီလ်ံခန႔္ကုန္က်လၽွက္ရွိေနၿပီး ယေန႔ေခတ္တြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ တစ္ကိုယ္ေရဘဝေနထိုင္မႈေကာင္းမြန္ေရးကို အားစိုက္လုပ္ေဆာင္ေပးဖို႔ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္လာၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ HRreview မွ စာေရးဆရာမ Samantha Caine မွ ေဝမၽွေပးခဲ့တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို www.jobsinyangon.com ကေန ဘာသာျပန္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 

Employee Engagement (တစ္နည္းအားျဖင့္) ဝန္ထမ္းမ်ား အလုပ္လုပ္ကိုင္ရသည္ကိုေပ်ာ္ေမြ႕မႈရွိေနဖို႔ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ေရရွည္ရပ္တည္နိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ဝန္ထမ္းမ်ား burnout ျဖစ္လာတာနဲ႔အမၽွ employee engagement ဟာလည္း က်ဆင္းလာတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ ၂ ခုဟာ အျပန္အလွန္ဆက္စပ္မႈရွိေနနိုင္တာကို သိရွိနိုင္ျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈအေျခအေနမ်ား၊ bunout ျဖစ္လာမႈမ်ားနဲ႔ မေက်မနပ္ျဖစ္ေနမႈမ်ားကို လ်စ္လၽွဴရႈထားတတ္တဲ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားရဲ့လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ (productivity) က်ဆင္းလာျခင္းနဲ႔အတူ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာႏႈန္း (turnover) ဟာလည္း ျမင့္တက္လာတာကို ေတြ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ လုပ္ငန္းခြင္ပင္ပန္းမႈျဖစ္လာျခင္းကို တုန႔္ျပန္၍စီမံခန႔္ခြဲေပးနိုင္ျခင္းအားျဖင့္ လက္ရွိ ရွိေနတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းအတြင္း တည္ျမဲမႈရွိေစရန္ထိန္းသိမ္းထားနိုင္မည္သာမက လုပ္ငန္းရဲ့ ဂုဏ္သတင္းေက်ာ္ၾကားမႈရွိလာေစမွာျဖစ္ၿပီး အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကိုလည္း ဆြဲေဆာင္နိုင္လာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ပင္ပန္းမႈျဖစ္ျခင္း (burnout) ျဖစ္ျခင္းကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနိုင္ရန္အတြက္ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားႏွင့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ burnout ျဖစ္လာျခင္းရဲ့ လကၡဏာရပ္မ်ားကို သိရွိနိုင္စြမ္းရွိေနေစရန္အတြက္ လုပ္ငန္းတစ္ခုရဲ့ ထိပ္ပိုင္းေနရာမ်ားမွ စတင္ကာေဆာင္ရြက္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၁။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ Job Description မ်ားကို ေရးသားပါ။ 

Job Description မ်ားဟာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ့ အဓိကတာဝန္ယူရမည့္ တာဝန္မ်ားႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ Job Description တစ္ခုဟာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားက သူတို႔ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ team မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေနေစရန္ ေသခ်ာစြာ ဖန္တီးထားေလ့ရွိၿပီး  organization ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားနဲ႔လည္း ကိုက္ညီမႈရွိေနေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အျမင့္မားဆုံး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ထိေရာက္မႈကို ရရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ Job Design တစ္ခုတြင္ေတာ့ အသင္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွ ပိုမိုထိေရာက္မႈရွိေစနိုင္မည့္အလုပ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတည္းထံသို႔သာ တာဝန္ယူေစခိုင္းျခင္းတို႔ျဖစ္လာနိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါ အဆိုပါဝန္ထမ္းအတြက္ မလိုလားအပ္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစနိုင္ၿပီး ဒီစိတ္ဖိစီးမႈမ်ားက burnout ျဖစ္လာျခင္းသို႔ ဦးတည္သြားေစနိုင္ပါတယ္။ ဒီအခါ အဆိုပါဝန္ထမ္းေၾကာင့္ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားကလည္း သူတို႔နဲ႔ရင္းႏွီးမႈမရွိတဲ့ အပိုတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္လာရနိုင္တဲ့အတြက္ က်န္ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ပါ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစနိုင္ၿပီး burnout ျဖစ္လာၾကတဲ့အခါ ထိုသူပါဝင္ေနတဲ့ team ႏွင့္ organization တစ္ခုလုံးအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္ထိေရာက္မႈဟာ ေလ်ာ့နည္းလာပါလိမ့္မယ္။ 


၂။ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာခ်မွတ္ထားပါ။ 

ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္တစ္ခုမရွိတဲ့အခါ ရည္ရြယ္ရာလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားဟာလည္း တိက်မႈရွိမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ထိေရာက္မႈရွိဖို႔ ေမၽွာ္လင့္နိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးကိုဌားရမ္းမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ပြင့္လင္းျမင္သာတဲ့ လမ္းညႊန္မႈမ်ားရွိမေနတဲ့အခါ ကုမၸဏီရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္သင့္တဲ့အလုပ္မ်ားကို အဆိုပါဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ရွင္းလင္းစြာသိရွိနိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ မွားယြင္းတဲ့ေနရာမ်ားတြင္ အားသြန္ခြန္စိုက္လုပ္ကိုင္မိေနၿပီး သူတို႔ရဲ့ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ား အခ်ည္းႏွီးျဖစ္သြားနိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ သူတို႔ရဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမခံရတဲ့အခါ burnout ျဖစ္လာနိုင္ေစပါတယ္။ 


၃။ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးပါ။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့သက္ဆိုင္ရာအလုပ္မ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ မွန္ကန္သင့္ေတာ္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားရွိေနဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ့ လုပ္ငန္းအတြင္းသို႔ စတင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့ဝန္ထမ္းအမ်ားစုဟာ သက္ဆိုင္ရာတာဝန္မ်ားအတြက္ အရည္အခ်င္းျပည့္မွီတဲ့သူမ်ားျဖစ္ေနနိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလၾကာျမင့္လာသည္ႏွင့္အမၽွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ့ ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ား၊ အသိပညာႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုႏွင့္ ၎တို႔မွခ်မွတ္ထားတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ အစဥ္အျမဲကိုက္ညီမႈရွိေနေစရန္အတြက္ ဆက္လက္၍ မြမ္းမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးသြားဖို႔ လိုအပ္နိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုပ္ငန္းမ်ားရဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားဟာ အေျပာင္းအလဲမ်ားရွိလာနိုင္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အဆိုပါေျပာင္းလဲမႈမ်ားႏွင့္ အစဥ္အျမဲ ကိုက္ညီမႈရွိေနေစရန္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဖက္မွ သင့္ေတာ္တဲ့ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာနိုင္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားျပည့္မွီေအာင္ေဆာင္ရြက္နိုင္ဖို႔ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားမရွိေနျခင္းတို႔ ျဖစ္မလာေစရန္ ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္။ 


၄။ သင့္ေတာ္တဲ့ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ 

ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္တဲ့ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား မရွိတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားဟာ ျမင့္မားလာနိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားထိေရာက္မႈနည္းပါးလာၿပီး burnout ျဖစ္ပြားနိုင္ေခ်ပိုမ်ားလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔စိတ္ဖိစီးရတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ စိုးရိမ္ရတဲ့ကိစၥမ်ားကို သူတို႔ကိုအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ HR မ်ားနဲ႔ လြတ္လပ္စြာေျပာဆိုခြင့္ ရေနဖို႔လိုအပ္ၿပီး ထိုသူမ်ားမွ လိုအပ္တဲ့ကူညီမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၅။ ပြင့္လင္းစြာဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္နိုင္ရန္ လမ္းဖြင့္ထားပါ။ 

ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုထိန္းေက်ာင္းတည့္မတ္ေပးဖို႔အတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုရည္မွန္းခ်က္မ်ားထားရွိ၍ ဘယ္အရာမ်ားကို ရရွိေအာင္ေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ၊ ဘယ္ေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္သင့္သလဲ ဆိုသည္တို႔အား အသိေပးနိုင္ဖို႔အတြက္လည္း အေရးပါလွပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပုံမွန္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္သင့္ၿပီး ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီတိုင္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္မည့္ အခ်ိန္မတိုင္မွီ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ထားသင့္တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ေပးထားလိုက္ပါ။ ေဝဖန္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ျဖည္းျဖည္းခ်င္းျပဳလုပ္ေပးသြားတဲ့အခါ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ့ဦးတည္ခ်က္မ်ားေပ်ာက္ဆုံးသြားေတာ့မွာမဟုတ္ပဲ မိမိတို႔ရဲ့တိုးတက္လာမႈမ်ားကို ကိုယ္တိုင္ေတြ႕ျမင္လာၾကရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္အေပၚစိတ္ေက်နပ္မႈႏႈန္းကို ျမင့္မားလာေစနိုင္ပါတယ္။ 


၆။ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္-ဘဝမၽွေၿခ (work-life balance) ရွိေနဖို႔ ေဆာင္ရြက္ပါ။ 

ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္နိုင္ဖို႔အတြက္ ေကာင္းမြန္စြာအနားယူေပးဖို႔လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္တာကို သတိျပဳရပါမယ္။ သင့္ရဲ့လုပ္ငန္းအတြင္း သင့္တင့္မၽွတတဲ့ အလုပ္လုပ္ခ်ိန္ႏွင့္ အနားယူခ်ိန္မ်ားရွိေနဖို႔ ေသခ်ာစြာ သတ္မွတ္ထားပါ။ Work-life balance အေပၚ လူတစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး ခံယူခ်က္မ်ားလည္း ကြဲလြဲေနနိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက အလုပ္ႀကိဳးစားလုပ္ၿပီးေနာက္ ေကာင္းမြန္စြာအနားယူရတာကို ႀကိဳက္ႏွစ္သက္ၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ပုံမွန္ေလးအလုပ္လုပ္ကိုင္ၿပီး ပုံမွန္ေလးအတိုင္းအနားယူသြားရတာကို ႏွစ္ၿခိဳက္တတ္ၾကပါတယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္းစီရဲ့ မတူညီတဲ့အျမင္မ်ားႏွင့္ တန္ဖိုးထားမႈမ်ားကို ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသနိုင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုျဖစ္လာေစရန္ ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးသင့္ပါတယ္။ 


၇။ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္ဖို႔အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာခ်ျပထားပါ။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ သူတို႔ရဲ့ Career progression (သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္း တိုးတက္မႈ) အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ေျပာျပထားလိုက္ပါ။ ဒါက ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ motivation ကိုတိုးပြားလာေစနိုင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားႏွင့္ေတြ႕ၾကဳံရတဲ့အခါ စိတ္ဓါတ္က်ျခင္းကို ေလၽွာ့ခ်ေပးနိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအေနနဲ႔ ပုံမွန္ review ျပဳလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ့ Career progression အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေပးျခင္းကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။  

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမၽွာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လၽွက္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


V Net - Mandalay Internet Service Provider

V Net - Mandalay Internet Service Provider

Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.So ...
Show the postings (37)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
DHL Global Forwarding Myanmar

DHL Global Forwarding Myanmar

Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...
Show the postings (2)
River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

River King Ayeyar Construction Co., Ltd.

Our Vision To develop and maintain an everlasting strong relationship with our client based on trust and the quality of services provided by us. Our Mission To deliver excellence quality in time...
Show the postings (14)
Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Our Vision To become the most reliable and respected automotive-dealer group in Myanmar. Our Mission '' To attract and attain customers with high-valued products and services and the most satis...
Show the postings (25)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS