Jobs In Myanmar
Load...

8 ways to hit refresh on employee mindset in 2021 (Part-1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Mindset-2021-JobsInYangon၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ mindset မ်ားကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေစႏိုင္မည့္ နည္း (၈) နည္း (အပိုင္း - ၁) 
 
 
၂၀၂၀ ခုႏွစ္ရဲ႕အဆုံးသတ္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးခန႔္မွန္းခဲ့ၾကဖူးသလိုပဲ ကမာၻေပၚရွိအလုပ္သမား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား အမ်ားစုဟာ အလြန္အမင္းကို စိတ္ပင္ပန္းေမာပန္းေနခဲ့ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ႏွစ္တာလုံး စိတ္ဖိစီးမႈေတြနဲ႔ပဲ ျပည့္ႏွက္ေနခဲ့တဲ့အတြက္လည္း ဒါဟာသာမန္ျဖစ္ေလ့ရွိတဲ့ အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ယခုအခါမွာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းသို႔ဝင္ေရာက္ရန္အတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ႀကိဳးစားလိုၾကမွာျဖစ္ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 
 
မ်ားစြာေသာအလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္စရာကိစၥရပ္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားဟာ ေတာင္ပုံယာပုံျဖစ္ေနေလာက္ၿပီျဖစ္ၿပီး ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္မ်ား (သို႔) ထိုအလုပ္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုံေလာက္တဲ့အခ်ိန္ပမာဏလည္း ရွိမေနျပန္ပါဘူး။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္ေနစိတ္ထားမ်ား၊ mindset မ်ားကို လစဥ္ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ထိန္းေက်ာင္းျပဳျပင္ေပးသင့္တဲ့ အခ်ိန္တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕အဆိုအရ ဒီအခ်ိန္ဟာ သင့္ရဲ႕အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္အားထက္သန္မႈေတြ၊ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ဆုံးျဖတ္မႈေတြကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ရမယ့္ အခ်ိန္လည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ goal setting strategy ကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ေလ့လာေနသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုရင္ေတာ့ Google နဲ႔ Netflix ကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီႀကီးမ်ားမွ တူညီစြာေဆာင္႐ြက္ေနၾကတဲ့ လူႀကိဳက္အမ်ားဆုံးပုံစံတစ္ခုကို ကြၽန္ေတာ္တို႔က အႀကံျပဳေပးလိုပါတယ္။ ဒါကေတာ့ Objective and Key Results (OKRs) model ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အလားတူပဲ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ သင့္ရဲ႕အစီအစဥ္ခ်မွတ္မႈမ်ားကို ေနာက္ႏွစ္အတြက္အျမန္ဆုံးနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံး ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ mindset ကို အသစ္ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေပးေစႏိုင္မည့္ ေအာက္ပါ နည္း (၈) နည္းအားလည္း အႀကံျပဳလိုပါတယ္။ 
 
 
၁။ ယခုႏွစ္အတြက္ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္အသစ္မ်ားသတ္မွတ္ပါ။ 
 
ႏွစ္သစ္မွာ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအား ခိုင္မာတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်မွတ္ႏိုင္ေစရန္ကူညီေပးျခင္းဟာ သူတို႔ကို စိတ္အားထက္သန္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ သိသာထင္ရွားၿပီး၊ အားေကာင္းတဲ့နည္းလမ္းတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ယခင္ကအမူအက်င့္ေတြနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အနာဂါတ္တြင္လိုခ်င္တဲ့ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပန္လည္စဥ္းစားႏိုင္မယ့္ Point တစ္ခု၊ ေနရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ သူတို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုဝန္ထမ္းမ်ိဳးျဖစ္ခ်င္လဲဆိုတာကို ေမးၾကည့္လိုက္ပါ။ ယခင္ႏွစ္ကထက္စာလွ်င္မည္သို႔ေျပာင္းလဲတိုးတက္မႈမ်ားကို လိုခ်င္သလဲ? သူတို႔ဟာ ဘာအတြက္ ႀကိဳးစားေနၾကတာလဲ? အစရွိသည့္ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ေမးျမန္းၾကည့္ၿပီး ယခုႏွစ္သစ္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္ရရွိရန္ေဆာင္႐ြက္အလိုဆုံးအရာ (၅) ခုကို ခ်ေရးခိုင္းၾကည့္လိုက္ပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕ Management team နဲ႔ သင္ကိုယ္တိုင္အတြက္ကိုေတာ့ ယခုႏွစ္သစ္မွာ သင္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လို ေခါင္းေဆာင္မ်ိဳးျဖစ္လိုသလဲ? သင့္အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳမႈပုံစံမ်ားကို မည္သို႔ေျပာင္းလဲၿပီး သင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕အရည္အခ်င္းမ်ားကို မည္ကဲ့သို႔အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ႏိုင္မလဲ? ဥပမာအားျဖင့္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္မႈျပဳရာတြင္ မည္သည့္အရာမ်ားကိုေတာ့ျဖင့္ အရင္ကနဲ႔မတူပဲ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မလဲ? အစရွိသည္တို႔ကို ေမးျမန္းၾကည့္ၿပီး သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားထံကအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုလည္း ေတာင္းခံၾကည့္ကာ သူတို႔အေနနဲ႔ သင့္ထံက ဘာေတြကိုလိုခ်င္လဲ၊ လိုအပ္ေနသလဲဆိုတာကို သိရွိေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 
 
သင့္အတြက္ႏွင့္၊ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ Professional goal မ်ားအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားရာတြင္ ကုမၸဏီရဲ႕ value မ်ားကို လမ္းၫႊန္တစ္ရပ္အေနနဲ႔အၿမဲတမ္းအသုံးျပဳပါ။ သင္လုပ္လိုက္တဲ့ ေကာင္းမြန္ေသာအရာေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ product (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားက သင့္ client နဲ႔ customer မ်ားရဲ႕ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ မည္ကဲ့သို႔ေသာတန္ဖိုးမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို သတိရမွတ္မိေနျခင္းဟာ motivation မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးေသာနည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင္ကိုယ္တိုင္နဲ႔ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်ေရးၾကည့္ျခင္းဟာ ေဟာင္းေသာ္လည္း ေကာင္းေနဆဲျဖစ္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္စြာရရွိလိုတဲ့အရာေတြကိုသာမက ဒါေတြကိုရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ဟာ ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးရသလဲဆိုတာကို ခ်ေရးၾကည့္လိုက္ပါ။ Motivation မ်ားေလ်ာ့နည္းလာၿပီလို႔ ခံစားရတဲ့အခါတိုင္းတြင္ ဒီအရာႏွစ္ခုစလုံးကို ယခုႏွစ္အတြင္း ပုံမွန္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားအလိုက္ ေဝဖန္အကဲျဖတ္မႈမ်ား၊ ျပန္လည္စီစဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးပါ။ 
 
သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ပိုမိုရင္းႏွီးမႈရွိၿပီး တစ္ေယာက္အေၾကာင္းတစ္ေယာက္ ပိုမိုသိရွိႏိုင္ရန္အတြက္လည္း သူတို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ ဒီႏွစ္အတြင္းမွာ သူတို႔ဟာ အားကစားၿပိဳင္ပြဲဝင္ဖို႔ရွိေနလား? ဒါမွမဟုတ္ တရားထိုင္ဖို႔ (သို႔) အိမ္၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားဝယ္ယူရန္ ႀကိဳသြင္းေငြခ်ဖို႔အတြက္ ေငြစုေနသလား? ေမးျမန္းၾကည့္ေပးပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သင္ဟာ personal ေရာ professional goal မ်ားကိုေရာ အားေပးကူညီဖို႔အသင့္ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အသိေပးထားျခင္းဟာ သူတို႔ကိုအလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္၍ work from home ျပဳလုပ္ေနရတဲ့ အခ်ိန္မွာ ဒါဟာအေရးပိုႀကီးလွပါတယ္။ 
 
ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အႀကိဳက္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ Objective and Key Results (OKRs) ကို အသုံးျပဳျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ Google နဲ႔ Netflix တို႔ဟာလည္း အားေကာင္းၿပီးထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ဒီနည္းဗ်ဴဟာမ်ားေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ရရွိေနတာကိုေတြ႕ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီအရာကိုအသုံးျပဳၿပီး ႏွစ္သစ္မွာ အလုပ္မ်ားကိုလွ်င္လွ်င္ျမန္ျမန္ပဲစတင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အႀကံေပးလိုပါတယ္။ အစပိုင္းမွာ OKRs ကို အသုံးျပဳရျခင္းဟာ ရႈပ္ေထြးမႈမ်ားရွိတယ္လို႔ထင္ရႏိုင္ေပမယ့္လည္း ဆက္လက္ၿပီး ေရရွည္အသုံးျပဳၾကည့္ပါက ဒီအရာဟာ သင့္ရဲ႕ team ကို ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ လြန္စြာအားေကာင္းၿပီးထိေရာက္မႈရွိေသာ goal-setting framework တစ္ခုျဖစ္တာကို သိရွိလာပါလိမ့္မယ္။ 
 
 
သင့္ရဲ႕ ယခင္ကအလုပ္လုပ္တဲ့ပုံစံအေဟာင္းေတြကို လႊတ္ခ်လိုက္ပါ။ 
 
ပုံမွန္လုပ္ေနက်အတိုင္းလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းကို ခဏေလာက္ရပ္တန႔္ၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တိုးတက္ေစမယ့္ နည္းလမ္းမ်ားကို စမ္းသပ္ဖို႔အခ်ိန္ဟာ ယခုအခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္လုပ္ေနက်ပုံစံအေဟာင္းေတြနဲ႔ ယခင္က priority အေဟာင္းေတြကို ဆက္လက္ဆုပ္ကိုင္ထားေနဦးမယ္ဆိုရင္ သင့္ရဲ႕ team ကို သိသိသာသာကို ေႏွးေကြးလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ team အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ယခင္ကလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္၍ဆန္းစစ္ၾကည့္ၾကပါေစ။ 
 
“သင္တို႔ရဲ႕ အလုပ္အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈ၊ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားကို ျပန္လည္၍ ေမးခြန္းထုတ္ပါ။” Havard Business Review အတြက္ေရးသားခဲ့ေသာ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ management နဲ႔ဆိုင္ေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို လမ္းၫႊန္ျပသေနတဲ့ Elizabeth Grace Saunders ကေတာ့ ဒီအတိုင္းပဲေရးသားထားပါတယ္။ “မ်ားစြာေသာ လုပ္ငန္းခြင္ပတ္ဝန္းက်င္မ်ားတြင္ လုပ္စရာကိစၥမ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားဟာ ေတာင္ပုံယာပုံျဖစ္ေနၿပီး တိက်ျပတ္သားတဲ့ ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္စာရင္း (သို႔) အခ်ိန္လုံေလာက္မႈအေျခအေနလည္း ရွိမေနပါဘူး။ ႏွစ္သစ္တစ္ခုရဲ႕အစဟာ အရာအားလုံးကိုရွင္းလင္းၿပီး သင္တို႔အေနနဲ႔ ဘာေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြကိုလုပ္ေဆာင္ေနတာလဲဆိုတာကိုျပန္လည္အကဲျဖတ္သုံးသပ္ဖို႔ အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။” 
 
သင့္ရဲ႕ team ကို အခ်ိဳ႕ေသာ အလုပ္လုပ္ရမည့္ပုံစံအသစ္ (working style) မ်ားကို အတူတကြစဥ္းစားၾကဖို႔ ေျပာၾကားပါ။ အမ်ားနဲ႔အတူတကြလုပ္ေဆာင္ရျခင္းဟာ စြမ္းအားႀကီးလွၿပီး အကယ္၍လူအမ်ားစုက အမူအက်င့္တစ္ခုကိုစတင္လိုက္ၿပီဆိုတာနဲ႔ ဒီအရာဟာတည္ၿမဲဖို႔ ပိုမိုေသခ်ာမႈရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ စတင္လုပ္ေဆာင္ထားသင့္တဲ့ ေရပန္းစားတဲ့အမူအက်င့္အခ်ိဳ႕ကိုလည္း စာဖတ္သူမ်ားေလ့လာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
 
e-mail မ်ားနဲ႔ message မ်ားကို စစ္ေဆးဖို႔အခ်ိန္သတ္မွတ္ထားျခင္း - သင့္အေနနဲ႔ e-mail တစ္ေစာင္ (သို႔) message တစ္ေစာင္ကိုဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ ျပန္လည္၍အလုပ္လုပ္ဖို႔အရွိန္ယူရတာမ်ိဳးကို ႀကဳံေတြ႕ဖူးပါသလား? University of California ရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ေလ့လာမႈတစ္ခုအရ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ စိတ္အာ႐ုံပ်ံ႕လြင့္မႈျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္တြင္ လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အလုပ္တစ္ခုအေပၚ ျပန္လည္၍အာ႐ုံစုစည္းမႈရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ ၂၃ မိနစ္ခန႔္ ၾကာျမင့္တတ္ပါတယ္။ 
 
အဆိုပါေလ့လာမႈတြင္ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ မၾကာခဏ ၾကားျဖတ္ခိုင္းေစခံရတဲ့သူမ်ားဟာ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ workload, စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားနဲ႔ အခ်ိန္မွီၿပီးေျမာက္ဖို႔အတြက္ ဖိအားမ်ားကိုလည္း ခံစားရေလ့ရွိတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေတြကိုသင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုျပန္လည္တည့္မတ္ေပးႏိုင္မလဲ? သင့္ရဲ႕ e-mail မ်ားကို စစ္ေဆးဖို႔ အခ်ိန္တစ္ခုကို ႀကိဳးစားသတ္မွတ္ၾကည့္ပါ။ ဥပမာ - မနက္ ၉း၀၀၊ ေန႔လည္ ၂း၀၀ နဲ႔ ညေန ၅း၀၀ အခ်ိန္မ်ား၊ ၿပီးရင္ေတာ့ အလားတူသတ္မွတ္ထားတဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာပဲ instant messaging app မ်ားကိုလည္း စစ္ေဆးေပးၿပီး က်န္အခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ အလုပ္ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္၍ လုပ္ကိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ပုံမွန္အနားယူခ်ိန္မ်ားကို သတ္မွတ္ေရးဆြဲျခင္း - ေန႔တစ္ေန႔အတြင္းမွာ သင့္ရဲ႕ဦးေႏွာက္နဲ႔ ခႏၶာကိုယ္ကို ပုံမွန္အနားေပးျခင္းအားျဖင့္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ၿပီး အၿမဲတန္းလန္းဆန္းတက္ႂကြေနေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာသူမ်ားရဲ႕အဆိုအရ အေကာင္းဆုံးအာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုရရွိေစႏိုင္တဲ့အခ်ိန္ဟာ တစ္နာရီခန႔္သာရွိတဲ့အတြက္ - အတိအက်ေျပာရမည္ဆိုပါက ၅၂ မိနစ္ခန႔္အလုပ္လုပ္ၿပီး ၁၇ မိနစ္ခန႔္ အနားယူေပးသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ လက္ရွိမွာေရပန္းစားေနတဲ့ Pomodoro နည္းစနစ္ဟုေခၚတဲ့ နည္းစနစ္တစ္ခုလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒါကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ၂၅ မိနစ္ခန႔္အလုပ္လုပ္ၿပီးေနာက္ ၅ မိနစ္ခန႔္ ေခတၱအနားယူေပးတဲ့ စနစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္မွာ ဘာေတြကိုလုပ္ၾကမလဲ ဆိုတာကလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ Socialmedia မ်ား၊ ဖုန္းမ်ားကို ၾကည့္ရႈျခင္းအားေရွာင္ရွားၿပီး ထိုအစား အေညာင္းဆန႔္ျခင္း၊ ေရတစ္ခြက္ေလာက္ထေသာက္ျခင္း (သို႔) ေခတၱခဏ လမ္းေလွ်ာက္ေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အမူအက်င့္တစ္ခုကို စတင္တည္ေဆာက္ရာမွာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အက်င့္ရေစဖို႔အတြက္ ၆၆ ရက္ခန႔္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေပးေနရမွာျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္မႈမ်ားဟာ ခ်က္ျခင္းရွိလာမွာမဟုတ္ေသာ္လည္း ဆက္လက္၍ က်င့္ႀကံသြားၾကဖို႔အတြက္လည္း သတိထားရပါမယ္။
လစဥ္ “စိတ္အေျခအေနစစ္ေဆးျခင္း” ကိုျပဳလုပ္ေပးျခင္း - ႏွစ္သစ္တစ္ႏွစ္ကို စတင္ရျခင္းေၾကာင့္ စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြမႈမ်ား ျပန္လည္ၿငိမ္သက္သြားတဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ ဆက္လက္ၿပီး လန္းဆန္းတက္ႂကြမႈမ်ားရွိေနေစဖို႔အတြက္ကိုလည္း မိမိကိုယ္ကို အၿမဲတမ္းဆန္းစစ္ေနရပါမယ္။ Executive Coach တစ္ဦးျဖစ္တဲ့ Amanda Blessing ရဲ႕ ေျပာၾကားခ်က္တစ္ရပ္အရ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ကိုယ္ကို ေအာက္ပါေမးခြန္း (၃) ခုအား ေမးျမန္းၾကည့္သင့္ပါတယ္။ 
 
- ငါ့ရဲ႕ ယုံၾကည္မႈေတြနဲ႔ ဘက္လိုက္မႈေတြက ငါ့ကိုတားဆီးပိတ္ပင္ေနသလား?
 
- ငါ့ရဲ႕ mindset ဟာ တစ္ကယ္ပဲ ႀကိဳတင္လုပ္ကိုင္တတ္ေလ့ရွိၿပီး အေကာင္းဖက္ကိုေဆာင္တဲ့ mindset တစ္ခု ျဖစ္ရဲ႕လား? 
 
- ငါဟာ ကိစၥရပ္တိုင္းကို “ငါလုပ္ႏိုင္တယ္ဆိုတဲ့အျမင္နဲ႔” ၾကည့္ရႈေလ့ရွိၿပီး ငါ့ရဲ႕သက္ေမြးမႈလုပ္ငန္းကို စိတ္လႈပ္ရွားတက္ႂကြဖြယ္ေကာင္းတဲ့ ေနရာတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ရဲ႕လား? 
 
သင့္ကိုယ္သင္ အထက္ပါေဖာ္ျပေပးခဲ့တဲ့ေမးခြန္းေတြကို ျပန္လည္ေမးၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ အလုပ္အေပၚ သင့္ရဲ႕စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြမႈမ်ားကို ေရရွည္တည္တံ့ေစမွာျဖစ္ၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္ေပ်ာ္႐ႊင္ေသာ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအျဖစ္သို႔ မိမိကိုယ္ကိုေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္တက္ႂကြမႈ ရွိလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္မွာဆက္လက္၍ အပိုင္း (၂) ကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။ 
 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Tokyo Metropolitan Institute of Technology

Tokyo Metropolitan Institute of Technology

To recruit and develop of our country’s most promising students and most outstanding staff and be a truly global institute. To Focus on highest international standards and teaching methods. Prod...
Show the postings (5)
Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (10)
Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS