Jobs In Myanmar
Load...

9 Ways to Turn HR Practices Into a Profit (Part-1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-HR-Practices-Profit-JobsInYangonHR လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္း (၉) ခ်က္ (အပိုင္း - ၁)
 
 
အကယ္၍ သင္က Human Resources (HR) ဟာ ကုန္က်စရိတ္အမ်ားဆုံး အရာတစ္ခုလို႔ ထင္ျမင္ယူဆထားပါက သင္မွန္ပါတယ္။ HR ဟာ သင့္အတြက္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို ရရွိေစတဲ့အရာတစ္ခုဟူ၍ သင့္ဘက္ကထင္ျမင္ယူဆထားရင္လည္း သင္မွန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ HR အေပၚ သင္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးတဲ့အတိုင္း သင္ျပန္လည္ရရွိမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ေနာက္ၿပီး ဒီအရာက ဘတ္ဂ်က္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား၊ ဒါမွမဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ရန္တို႔နဲ႔သာ သက္ဆိုင္ေနေသာအရာတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ 
 
အ႐ိုးရွင္းဆုံးေသာ အသုံးအႏႈန္းျဖင့္ ရွင္းျပရမည္ဆိုပါက ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ performance ဟာ HR မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေန႔စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ ႏွစ္စဥ္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ မည္မွ်အထိ အားေပးကူညီေပးႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈရွိေနပါတယ္။ ဘဝတြင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖစ္ၾကတဲ့ (ဥပမာ - လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း စတင္ဝင္ေရာက္မည့္သူမ်ားအတြက္ Career, ဘ႑ာေရး, လုပ္ငန္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ, ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားနဲ႔  အခက္အခဲမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္စြမ္း) တို႔ကို ေက်ာင္းမ်ား၊ ေကာလိပ္မ်ားမွ သင္ၾကားေပးျခင္း မျပဳႏိုင္သည့္အခါတြင္ႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွလည္း ဆက္လက္၍ ပညာေရးအတြက္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို မျပဳလုပ္ေပးႏိုင္သည့္အခါတြင္ လုပ္ငန္းမ်ား (Corporation) မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေရွာင္လႊဲမရႏိုင္ေသာ talent လိုအပ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိုအရာမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ၾကားဖူးၿပီးသားအရာမ်ားရဲ႕ေနာက္ကြယ္မွာေတာ့ HR ဟာ Corporate ဌာနမ်ားအတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ မင္းသမီးေလးတစ္ပါးျဖစ္တယ္လို႔ ခိုင္းႏႈိင္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုံေလာက္တဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္မ်ား ရွိေနပါတယ္။ လူတိုင္းက HR တြင္ မ်ားစြာေသာ potential မ်ား ရွိေနတာကို သိရွိထားၾကၿပီးျဖစ္ေသာ္လည္း မည္သူတစ္ဦးတစ္ေယာက္ကမွ အခ်ိန္၊ ေငြေၾကးတို႔ကို ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ၍ HR အေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္အတြက္ကို ျပဳလုပ္ေပးလိုစိတ္ ရွိမေနၾကပါဘူး။ 
HR ဌာနမ်ားကိုတည္ေထာင္သူအမ်ားစုဟာ ထိပ္တန္းအေရာင္းသမားမ်ား၊ Product ပိုင္းမွသူမ်ား၊ ဘ႑ာေရး (သို႔) Marketing အပိုင္းမွသူမ်ားသာျဖစ္ေနတတ္ၾကၿပီး HR က႑မွသူမ်ားကိုေတာ့ အေတြ႕ရနည္းလွပါတယ္။ အမ်ားစုဟာ HR ဌာနမ်ားကို ေအာက္ေျခမွစ၍တည္ေဆာက္ဖူးေသာအေတြ႕အႀကဳံမ်ား မရွိၾကပါဘူး။ Talent မ်ားကို ရယူႏိုင္ရန္အတြက္ အမ်ားစုဟာ “bodies in seats” approach ကို သုံးစြဲေနဆဲျဖစ္ၿပီး သင္ၾကားျပသမႈ (coaching) တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံၾကရမည့္အစား software မ်ားတြင္ အကုန္အက်ခံသုံးစြဲေနကာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကိုေလွ်ာ့ခ်ျခင္းႏွင့္ အေရးပါေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ၿပီး ႏွစ္စဥ္ review မ်ားဟာ ထိေရာက္ေသာ performance management တစ္ခုဟူ၍ ယူဆထားေနၾကပါတယ္။ 
 
လူသားမ်ား (ဝန္ထမ္းမ်ား) ဟာ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အသက္ေသြးေၾကာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကို ေကာင္းစြာဂ႐ုစိုက္ေပးႏိုင္ျခင္းမရွိပါက သူတို႔ကလည္း သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာဂ႐ုစိုက္ေပးၾကမွာမဟုတ္ေတာ့ပါဘူး။ ေအာင္ျမင္မႈရရွိၿပီးသူ Founder မ်ားနဲ႔ CEO မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ေကာင္းမြန္စြာဆက္ဆံျခင္းဟာ အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ေနတာကို သိရွိနားလည္ထားၾကပါတယ္။ မ်ားစြာအကုန္အက်ခံ၍ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ကို ေယ်ဘူယ်အားျဖင့္ ေနာက္တြန႔္ေနၿပီး မိမိအေနနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရင္ေတာင္မွ ROI မရွိသေလာက္နည္းပါးလိမ့္မည္ဟု ခန႔္မွန္းေနျခင္းဟာ ႀကီးမားေသာ အမွားတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
ပထမဦးဆုံးအခ်က္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ သင္တိုင္းတာမႈျပဳလုပ္မထားတဲ့အရာတစ္ခုကို ေျပာင္းလဲဖို႔အတြက္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးအပ္ျခင္းအတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို အလြယ္တကူ သိရွိႏိုင္ေသာ္လည္း ဒီအရာေၾကာင့္ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္မယ့္ တန္ဖိုးမ်ားဟာေတာ့ အေရအတြက္အတိအက်ျဖင့္ တိုင္းတာရခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၎တို႔ထဲမွ အခ်ိဳ႕ကေတာ့ - 
 
• Employee Lifetime Value မ်ားကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ျခင္း 
• ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းေၾကာင့္ ကုန္က်ႏိုင္သည့္ စုစုေပါင္းကုန္က်စားရိတ္ကိုေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း
• ဆိုး႐ြားေသာ မန္ေနဂ်ာမ်ားေၾကာင့္ Team အတြင္း အလုပ္ခြင္ပင္ပန္းမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း 
• လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့က်ျခင္းနဲ႔ စိတ္အားတက္ႂကြမႈမရွိေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားျဖစ္မလာေစရန္ ထိန္းသိမ္းႏိုင္ျခင္း 
• ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွပ်က္ကြက္ျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚ ထိခိုက္မႈရွိျခင္းမ်ားအား ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ျခင္း
• အမွန္တကယ္ေပးရေသာ compensation cost မ်ားနည္းပါးျခင္း
• ေကာင္းမြန္မႈမရွိေသာ ႐ုံးတြင္းဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 
 
ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ HR လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖင့္ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၁။ သင့္ရဲ႕ Hiring plan, အက်ိဳးခံစားခြင့္အတြက္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာကိစၥအတြက္ အသုံးျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေသာ ပမာဏကို သင့္ရဲ႕ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ နမူနာပုံစံျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ထားပါ။ 
 
ဒီ HR တာဝန္မ်ားကို ခ်ိတ္ဆက္ထားျခင္းအားျဖင့္ ျမန္ဆန္ေသာ ဝန္ထမ္းေခၚယူဌားရမ္းမႈ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို သင္သြားလိုတဲ့ လမ္းေၾကာင္း၊ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈအေျခအေနနဲ႔ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းရႏိုင္ေသာ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈမ်ား အေပၚမူတည္၍ ခ်မွတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ နမူနာပုံစံ (financial model) တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ထားျခင္း မရွိေသးပါက ထိုအရာကို ပထမဦးစားေပးအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ဒီအရာက သင့္ကို အနာဂါတ္တြင္ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေသာ ဝန္ထမ္းေခၚယူဌားရမ္းျခင္းမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာေငြေၾကးကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ကာကြယ္ေစႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို ပိုမို၍ျမန္ဆန္စြာ ဝန္ထမ္းေခၚယူႏိုင္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္ေဈးကြက္အခြင့္အလမ္းမ်ားကို အသုံးခ်ႏိုင္ေစမွာလဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၂။ Digital အသြင္ေျပာင္းလဲမႈကို IT ႏွင့္ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္၍ ေမာင္းႏွင္ပါ။ 
 
႐ုံးတြင္းပိုင္း communication မ်ားကို တိုးတက္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဒီဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို စတင္၍ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ပါ။ API မ်ားမွတဆင့္ မ်ားစြာေသာ app မ်ားနဲ႔အတူ ခ်ိတ္ဆက္၍ Centralization ကိုျပဳလုပ္ၿပီး, Open and Anonymous Channel မ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးပါ။ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Work From Home/ Reomote Work) ဟာ မ်ားစြာေသာကုမၸဏီမ်ားအတြက္ ဒီလုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမို၍လွ်င္ျမန္စြာျဖစ္ေပၚလာေစခဲ့ၿပီး HR ဟာ နည္းပညာမ်ားကို ပါဝင္ထည့္သြင္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရွ႕ဆုံးမွ ဦးေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ရလာဒ္အေနနဲ႔ ပိုမို၍ျမန္ဆန္ၿပီး ထိေရာက္မႈရွိေသာ လုပ္ငန္း Process မ်ား၊ ပိုမို၍ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ တိုးတက္လာျခင္းနဲ႔ Engage ျဖစ္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားအျပင္ ကုမၸဏီႀကီးပြားတိုးတက္မႈ ရွိလာေစဖို႔အတြက္ ေငြေၾကးစီးဆင္းမႈမ်ားလည္း ပိုမို၍ မ်ားျပားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  
 
 
၃။ Mental Health Awareness ကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ဂ႐ုစိုက္ေပးပါ။ 
 
သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္က်န္းမာေသာ စိတ္အေျခအေနရွိေနဖို႔ ကူညီေစာင္မေပးသည့္အေနျဖင့္ ပုံမွန္ စစ္ေဆးမႈမ်ား၊ Employee Survey မ်ားနဲ႔ ေစာစီးစြာ ပါဝင္ကူညီေပးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ Remote Work လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ ခိုင္မာႀကံ့ခိုင္မႈရွိေသာ Team မ်ားကို ပိုမို၍ နီးကပ္လာေစမွာျဖစ္ေသာ္လည္း အားနည္းခ်က္မ်ားရွိေနေသာ Team မ်ားကိုေတာ့ ပိုမို၍ ေဝးကြာသြားေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ သင့္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ စိတ္ပူပင္ေပးမႈနဲ႔ ဂ႐ုစိုက္မႈတို႔ကို ဟန္ေဆာင္၍မရႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ ပိုမိုရွည္ၾကာစြာအလုပ္လုပ္ရျခင္းမ်ား (သို႔) အမ်ားျပည္သူသြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မရွိသေလာက္နည္းပါးေနတဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္ စိတ္ဖိစီးမႈ/ပင္ပန္းမႈ (Burnout) ျဖစ္ျခင္းဟာ အမွန္တကယ္ရွိေနပါတယ္။ 
 
ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္တြင္ ဆက္လက္၍ HR လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အက်ိဳးအျမတ္မ်ား ျဖစ္ထြန္းလာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မည့္နည္းလမ္း (၉) ခ်က္တြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ အရာမ်ားကို (အပိုင္း -၂) အေနနဲ႔ ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားဦးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ 
 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com
 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Yangon Industrial Gas Co., Ltd

Yangon Industrial Gas Co., Ltd

..YIG is the First Industrial Gas Supplier in Myanmar who considers “Safety” of end-user is the most important responsibility. At YIG, as the local company, we pursue the global standard to Myanma...
Show the postings (1)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

To nurture the trust of our customers and our team through dynamic interactions, creative supply chain solutions, and integrated partnership The global quality solution, engineering, and consulting s...
Show the postings (3)
Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Phee Group

Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (58)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS