Jobs In Myanmar
Load...

ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Multitasking-Career-HR-JobsinYangonကိစၥရပ္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား 

 

Multitasking (ကိစၥရပ္မ်ားစြာကိုတစ္ၿပိဳင္နက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္း) ဟာ အလုပ္တြင္/ အိမ္တြင္ အျခားသူမ်ား ထက္ေရွ႕ကိုေရာက္ေနေစရန္အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ တစ္ခုထက္ ပိုေသာအရာမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းဟာ ထိေရာက္စြာအလုပ္ၿပီးေျမာက္ေစမႈ (efficiency) ကိုျမႇင့္တင္ေပးကာ၊ ပိုမိုအားလပ္မႈရွိလာေစႏိုင္ၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ေငြေၾကးကိုပါေခြၽတာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

 

အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစျခင္း။

Multitasking လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္း၏ အသိသာဆုံးနဲ႔ အေရးအပါဆုံးအက်ိဳးရလာဒ္ဟာ အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစ ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ တစ္ခုၿပီးမွ ေနာက္တစ္ခုကိုလုပ္ေဆာင္မည့္အစား၊ သင္ဟာ လုပ္စရာရွိတဲ့ ကိစၥမ်ားကို စုေပါင္းကာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါက သင့္အား ထိုကိစၥမ်ား၊ အလုပ္မ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႔ ၿပီးေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - အေျပးေလ့က်င့္စက္ေပၚတြင္ တစ္နာရီေျပးၿပီးမွ တိပ္ေခြေပၚ မွ ဘာသာစကားသင္ခန္းစာတစ္ခုကို တစ္နာရီၾကာနားေထာင္မည့္အစား၊ ႏွစ္ခုစလုံးကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္လုပ္ ေဆာင္လိုက္ပါက သင့္တစ္ေန႔တာအတြက္ အခ်ိန္ ၁နာရီ ပိုထြက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ Multitasking ဟာ လူေတြ ကို သူတို႔ႏွစ္သက္ေသာအရာမ်ားကိုျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အခ်ိန္မ်ားပိုထြက္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။ (ဥပမာ - သူတို႔မိသားစုအတြက္ေသာ္၎ ဝါသနာမ်ားအတြက္ေသာ္၎) 

 

ေငြေၾကးကုန္က်မႈသက္သာျခင္း။

အလုပ္ရွင္မ်ားအဖို႔ multitasking ဟာ ေငြေၾကးအကုန္အက် အလြန္သက္သာေစႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ား သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားကိုခိုင္းေစရမည့္အရာမ်ားကို multitasking ျပဳလုပ္ျခင္းအားအသုံးျပဳႏိုင္ပါက သင္ဟာ ေငြေၾကးကုန္က်မႈမ်ားကိုေႁခြတာႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင့္ရဲ႕စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ဖိုင္မ်ားတြဲကာသိမ္းဆည္းဖို႔ တစ္ ေယာက္ေယာက္ကိုဌားရမ္းမႈျပဳမည့္အစား သင့္ရဲ႕ေဖာက္သယ္၊ ဝယ္လက္နဲ႔ စကားေျပာေနစဥ္တြင္ ထိုသို႔လုပ္ ေဆာင္လိုက္ပါ။ သင္ဟာ multitasking ကိုအသုံးျပဳ/ အသုံးခ်ၿပီး လိုအပ္ေသာဝန္ထမ္းမ်ားအေရအတြက္ (သို႔) သူတို႔အလုပ္လုပ္ရန္လိုအပ္သည့္အခ်ိန္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ခဲ့ပါက သင့္ကိုေငြကုန္ေၾကးက်သက္သာေစမွာျဖစ္ပါ တယ္။ 

 

ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ျခင္း။

Multitasking ဟာလူအားလုံးရဲ႕ကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းရည္ကိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ အကယ္၍ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ multitask ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္း (၃) ဦးရွိပါက သူတို႔ဟာ multitask ျပဳလုပ္ျခင္းမရွိတဲ့ တူ ညီေသာအေရအတြက္ရွိေသာဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ပိုမို၍အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအရာက လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္ (အစီအမံ) မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းတာဝန္အခ်ိဳ႕ကိုျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ေသာ အခ်ိန္ ကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးတစ္ေယာက္ျခင္းအေနျဖင့္ multitasking ဟာ အိမ္ေထာင္စုတစ္ခု အ တြင္းရွိ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အားလပ္ရက္မ်ားနဲ႔ ပြဲေတာ္ေန႔ မ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ထံ၌ လုပ္စရာမ်ားစြာရွိေနေသာအခါမ်ားတြင္ လြန္စြာအသုံးဝင္မႈရွိမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

တစ္စုံတစ္ခုကိုျပဳလုပ္ရန္ တုံ႔ဆိုင္းျခင္းမ်ားအားမျဖစ္ေပၚေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။

Multitask ျပဳလုပ္ႏိုင္သူမ်ားဟာ လုပ္စရာကိစၥမ်ားအၾကားတုန႔္ေႏွးမႈျဖစ္ရန္အခြန႔္အလမ္းနည္းပါးပါသည္။ ထိုသူ မ်ားဟာ သူတို႔ဟာ ဘာေတြကိုၿပီးစီးေအာင္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရေနလဲဆိုတာကို ေတြ႕ျမင္ေနရတဲ့အတြက္ ပိုမိုၿပီး လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္တက္ႂကြေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ေယာက္ဟာ multitasking ျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ တုန႔္ဆိုင္းေနဖို႔အခ်ိန္ရွိမွာမဟုတ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ အခ်ိန္မ်ားကိုလည္း အလဟသတ္ျဖစ္ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


One Two Three Express

One Two Three Express

..Door to door express delivery service last-mile delivery service.....
Show the postings (8)
Mya Kyar Khine Co., Ltd

Mya Kyar Khine Co., Ltd

..Mya Kyar Khine Company Limited was established in 1997 and started distributing Paul Mitchell Professional Hair Care Products (U.S.A) to the Myanmar market. Then, Depilève Waxing and Paraffin Produ...
Show the postings (5)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)
Sweety Home

Sweety Home

...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)
Min Zar Ni Group of Companies

Min Zar Ni Group of Companies

The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present ...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS