Jobs In Myanmar
Load...

အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Onboarding-Remote-Employees-JobsInYangonအေဝးမွအလုပ္လုပ္ေနတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆုံး လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ေပးရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားထဲက တစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ခြင္အသစ္ပတ္ဝန္းက်င္အတြင္းရွိ လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္တို႔ျဖင့္ အသားက်ေစရန္၊ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာအခန္းက႑မ်ားတြင္ ထိထိေရာက္ေရာက္နဲ႔ သက္ေသာင့္သက္သာရွိစြာျဖင့္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကိုထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမိုမ်ားျပားေသာကုမၸဏီမ်ားဟာ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဌားရမ္းဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္လာၾကသည္ႏွင့္အမွ် သူတို႔ရဲ႕ “virtual employee” မ်ားအတြက္ အထက္ေဖာ္ျပပါရည္မွန္းခ်က္ကို ျပည့္မွီေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မည့္ onboarding လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံလာရပါေတာ့တယ္။ 

သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံ၍ႀကိဳဆိုေပးျခင္းအားျဖင့္ ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားဖို႔၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆုံဖို႔နဲ႔ သူတို႔အေနနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး မည္သို႔ေျပာဆိုဆက္ဆံရမည္ကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ လြယ္ကူေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဦးေဆာင္သူ (leader) မ်ားနဲ႔ သူတို႔မွ ေခၚယူလာတဲ့ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအေနနဲ႔ new normal နဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံေနရၿပီး COVID-19 ဗိုင္းရပ္စ္ဟာ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားကို အိမ္မွတဆင့္ အလုပ္လုပ္ဖို႔ ဖိအားေပးသလိုျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ မတူညီတဲ့ time zone မ်ားနဲ႔ ေနရာမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနၾကတဲ့ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားဟာ လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္မယ့္ အားသာခ်က္မ်ိဳးမရွိပါဘူး။ ယခုအခါမွာ ဝန္ထမ္းအသစ္ အမ်ားစုအေနနဲ႔ ဒီအားနည္းခ်က္ကို ေတြ႕ႀကဳံေနရပါတယ္။ အိမ္မွတဆင့္အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားအဖို႔ ကုမၸဏီရဲ႕အစဥ္အလာမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ခ်ိန္ညႇိႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ကုမၸဏီအတြင္း မည္သို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကသလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး တရားဝင္ထုတ္ျပန္ထားေသာအရာမ်ား၊ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားစရာမလိုပဲ သိရွိထားသင့္သည့္ အရာမ်ားကိုလည္း သိရွိႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သင္ဌားရမ္းေခၚယူလိုက္တဲ့ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရျခင္းကို အသားက်မေနတဲ့အခါမ်ိဳးတြင္ ဒီအရာက ပို၍ပင္ ခက္ခဲမႈရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ 

လူကိုယ္တိုင္ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ နားလည္မႈမ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အေရးမရႏိုင္ျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့အေျခအေနတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီေနရာမွာ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အားနည္းခ်က္မ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေစမည့္ onboarding program မ်ားကို ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားရွိေနပါတယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားတြင္ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို onboarding ျပဳလုပ္ၿပီး သူတို႔အား သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ အစဥ္အလာမ်ားကို မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ေစဖို႔ရာအတြက္ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကို ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ - 

 

မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ား/ ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ား

ကို႐ိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကပ္ေရာဂါေၾကာင့္ သင့္အေနနဲ႔ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပထမဆုံးစတင္အလုပ္လုပ္ရမည့္ ရက္သတၱပတ္တြင္ ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ ေခၚယူမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ video conferencing နဲ႔ internal messaging software မ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး သင္ေခၚယူလိုက္တဲ့ဝန္ထမ္းအသစ္အား အျခားလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္အေနနဲ႔ စကားေျပာဆိုရာတြင္ပိုမို၍ သက္ေတာင့္သက္သာရွိလာေစမွာျဖစ္ၿပီး တစ္ကိုယ္ရည္ရင္းႏွီးမႈမ်ားကိုလည္း တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ Video conferencing ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို eye contact ရရွိေစမွာျဖစ္ကာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ အေရးႀကီးတဲ့ မ်က္ႏွာအမူအယာမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ရွိႏိုင္ေစမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 

Virtual worker မ်ားအတြက္ သင့္ရဲ႕ Organization ဟာ ဘယ္လိုရွိေနသလဲ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး operate ျပဳလုပ္ေနသလဲဆိုတာေတြကို သိရွိႏိုင္ေစဖို႔ဟာလည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ယခုကဲ့သို႔ေသာ အခ်ိန္ကာလမွာ လူတိုင္းဟာ အေဝးမွသာအလုပ္လုပ္ေပးေနၾကရေပမယ့္ ဒီအရာဟာ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ေျပာင္းလဲလာမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ အကယ္၍ သင့္ရဲ႕႐ုံးခန္းအတြင္းပိုင္းကို႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဓါတ္ပုံမ်ားနဲ႔ Video မ်ားရွိေနႏွင့္ၿပီးျဖစ္ပါက အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးရမည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကုမၸဏီရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိေစရန္အတြက္ virtual tour မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ လတ္တေလာ႐ိုက္ကူးထားတဲ့ ဗီဒီယိုတစ္ခုမဟုတ္ရင္ေတာင္မွ remote worker မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအလုပ္လုပ္ကိုင္ေနၾကပုံကို virtual walkthrough တစ္ခုအတြင္းတြင္ ေတြ႕ျမင္ၾကရတဲ့အခါမွာ တစ္ဦးတည္းေနထိုင္ရသည္ဟုခံစားရမႈမ်ား (feelings of isolation) ကို အနည္းငယ္ေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ေစပါလိမ့္မယ္. 

 

ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးပါ 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား စတင္၍အလုပ္မလုပ္မွီတြင္ သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာဖြင့္ဟေျပာဆိုထားပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ရာတြင္ သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို ရွင္းလင္းစြာေဖာ္ျပေျပာဆိုေပးျခင္းဟာ ေအာင္ျမင္စြာဝန္ထမ္းေခၚယူမႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့ အေျခခံအခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္ကိုယ္တိုင္ေရာ remote worker မ်ားဘက္ကပါ ကုမၸဏီရဲ႕ value မ်ား၊ အဖြဲ႕အလိုက္ ရည္မွန္းခ်က္ (team objective) မ်ားနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ရည္မွန္းခ်က္ (individual goal) မ်ားကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔လည္း ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း, ျပန္လည္အကဲျဖတ္ျခင္းႏွင့္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေဆာက္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခားမ်ားကို သတ္မွတ္ေဖာ္ေဆာင္ထားသင့္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔လုပ္ကိုင္ရမယ့္အလုပ္မ်ားနဲ႔ အလုပ္လုပ္ရာတြင္ အသုံးျပဳရမည့္ system မ်ားကို ေကာင္းစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈရွိရဲ႕လားဆိုတာကို သင့္ဖက္က ျပန္လည္စစ္ေဆးအတည္ျပဳေပးရပါမယ္။ ေနာက္ထပ္ေရာက္လာႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ား၊ Organization ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအသုံးျပဳႏိုင္ရန္ ေဝဌေပးထားတဲ့ resource မ်ားအေၾကာင္းကိုလည္း အသိေပးေျပာၾကားေပးလိုက္ပါ။ 

Team meeting မ်ားကိုတက္ေရာက္ႏိုင္ရန္အတြက္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားကို ထည့္သြင္းေရးဆြဲထားပါ။ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို သင့္ရဲ႕ onboarding လုပ္ငန္းစဥ္နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို ေဝဌေပးပါ။ ဒါမွသာ သူတို႔အေနနဲ႔ ဒီအရာကို လမ္းၫႊန္အျဖစ္အသုံးျပဳၿပီး အခ်ိဳ႕ေသာအရာမ်ားအတြက္ အေျဖရွာျခင္း၊ လမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြျခင္းတို႔အား ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို လက္ကမ္းႀကိဳဆိုေပးပါ 

အေဝးမွအလုပ္လုပ္ရျခင္းဟာ ပုံမွန္အတိုင္း shared workspace တြင္ အလုပ္လုပ္ရျခင္းႏွင့္ အသားက်ေနၿပီးသားသူမ်ားအဖို႔ အခက္အခဲမ်ားရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အသစ္ေခၚယူလိုက္တဲ့ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္ေပးမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အေတြးအျမင္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ရန္လုံေလာက္တဲ့ သက္ေတာင့္သက္သာရွိမႈမ်ိဳးရွိေနေစရန္ သင့္ဖက္ကဖန္တီးေပးရပါမယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္ကုမၸဏီနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိတယ္လို႔ Remote employee မ်ားအေနနဲ႔ ခံစားလာရတဲ့အခါမွာ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ားကို ရရွိလာေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားဟာ team တစ္ခုအတြင္း အသုံးဝင္တဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာေစဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သူတို႔ကို အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ မည္သည့္ေနရာတြင္ အကူအညီမ်ားရယူႏိုင္သည္ကိုအသိေပးျခင္း၊ ဆက္ဆံေရးမ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈမ်ားကို တည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ဟာ အလုပ္အေပၚစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားေကာင္းမြန္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ အေရးႀကီးတဲ့အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။  

အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွလည္း ဝန္ထမ္းအသစ္အား လက္ခံႀကိဳဆိုေပးၾကေစရန္အတြက္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္ထားပါ။ ဝန္ထမ္းအသစ္ကို ဝါရင့္ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးၿပီး လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ value မ်ားအေၾကာင္းကို သင္ယူမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ မွာၾကားပါ။ 

 

Onboarding လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း 

သင္ထည့္သြင္းလိုက္တဲ့ လုပ္ငန္းစဥ္အသစ္တစ္ခုစီတိုင္းအတြက္ ထိုအရာမ်ားရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံနဲ႔ ရလာဒ္မ်ားကို ျပန္လည္၍ သင့္အေနနဲ႔ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ လက္ရွိဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားဟာ Onboarding လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း မည္သို႔ဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည္ကို မွတ္တမ္းတင္ထားၿပီး အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ပါ။ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို Onboarding ျပဳလုပ္ေပးရာတြင္ ဘယ္အရာေတြကထိေရာက္မႈအရွိဆုံးလဲဆိုတာကိုေလ့လာပါ၊ တူညီေသာအေတြ႕အႀကဳံရွိခဲ့ဖူးသူမ်ားနဲ႔ တိုင္ပင္ပါ။ 

Remote worker အသစ္မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္ေနရာအသစ္တြင္ အခ်ိန္အနည္းငယ္မွ် ေနသားက်သြားၿပီးေနာက္တြင္ သင့္ရဲ႕ onboarding နည္းဗ်ဴဟာေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ မည္သို႔ေသာရလာဒ္မ်ားကို ရရွိခဲ့ေၾကာင္းကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ အစဥ္မျပတ္အကဲျဖတ္ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ Onboarding လုပ္ငန္းစဥ္အား ပိုမိုတိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေပးရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕အလုပ္မ်ားႏွင့္ လွ်င္ျမန္စြာအသားက်လာေစႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အနာဂါတ္တြင္ အေဝးမွလုပ္ကိုင္ရမည့္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ဌားရမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္လည္း ထိုအရာက အသုံးဝင္လာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မည္သည့္ဝန္ထမ္းအသစ္တိုင္းအတြက္မဆို Onboarding လုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ လြန္စြာအေရးႀကီးတဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ အေဝးမွအလုပ္လုပ္ကိုင္သူဝန္ထမ္းမ်ားကို ဌားရမ္းေခၚယူရျခင္းတြင္ သင့္ရဲ႕ team ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ တစ္မူထူးျခားတဲ့ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္းရွိေနပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ team member အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ႏိုင္ပါက ႐ုံးခ်ဳပ္သို႔ အျမန္ဆုံးေခၚယူ၍ ေတြ႕ဆုံသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ video conferencing ကိုအသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန္ စတင္လုပ္ေဆာင္ေပးၿပီး ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စတင္တည္ေဆာက္ေပးလိုက္ပါ။ ပထမဦးဆုံး အေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ရမယ့္အဆင့္ကေတာ့ သူတို႔ကို လူမႈဆက္ဆံေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈဆိုင္ရာ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို သိရွိလာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖစ္ၿပီး၊ ထို႔ေနာက္တြင္မွ လႈိက္လွဲစြာႀကိဳဆိုမႈရွိျခင္းနဲ႔ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကိုစုစည္း၍ Onboarding လုပ္ငန္းစဥ္ကို အကဲျဖတ္မႈမ်ားအားျပန္လည္ျပဳလုပ္၍ သင့္ရဲ႕ Onboarding လုပ္ငန္းစဥ္ကို ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏဆိုသလိုပဲ သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးေသာအရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ရွာေဖြႏိုင္ရန္အတြက္ Local Job Candidate မ်ားထက္ အျခားေသာေနရာမ်ားမွလည္း ရွာေဖြရန္လိုအပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလိုျပဳလုပ္ထားျခင္းဟာ သင့္ကုမၸဏီအတြက္ အက်ိဳးရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္. 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Standard Of Future Co., Ltd.

Standard Of Future Co., Ltd.

..Our company is canning company from myanmar. Company name is standard of future co.,ltd. Our Company is the one founded with skilled employees and has been producing and distributing foodstuff wit...
Show the postings (1)
La Pyae Wun Co.,Ltd

La Pyae Wun Co.,Ltd

Our company vision is to develop our work efforts in real estate managements and construction. In which we solely believe that the key to success is having a goal and effectively working everyday to r...
Show the postings (11)
V Net - Mandalay Internet Service Provider

V Net - Mandalay Internet Service Provider

Vision and Mission Call us rebels, but we strongly believe every home and business in Myanmar should have fast, affordable and reliable access to the internet. No compromise, no barriers, no fuss.So ...
Show the postings (18)
Phee Group

Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (59)
DHL Global Forwarding Myanmar

DHL Global Forwarding Myanmar

Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...
Show the postings (2)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS