Jobs In Myanmar
Load...

ဘယ္အရာက ေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္ေစတာလဲ

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Sales Career- Good Sales Person-Traitဘယ္အရာက ေကာင္းမြန္ေသာ အေရာင္းသမားတစ္ဦးျဖစ္ေစတာလဲ 

နားေထာင္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ ( Ability To Listen)
ေကာင္းမြန္ေသာအေရာင္းသမားတစ္ဦးဟာ ေဖာက္သည္ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါ တယ္။ မိမိရဲ႕ေဖာက္သည္ဟာ ဘာကိုလိုအပ္ေနသလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ဖို႔ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္း ကေတာ့ ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုင္သူတစ္ဦးခ်င္းစီက ဘာေတြေျပာေနသလဲဆိုတာကို နားေထာင္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးအေရာင္းသမားေတြဟာ အၿမဲတမ္းစကားေျပာဆိုေနတာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 စာနာတတ္ျခင္း (Empathy)
ေကာင္းမြန္ေသာအေရာင္းသမားတစ္ဦးဟာ မိမိေဖာက္သည္ေတြခံစားရတဲ့အတိုင္း ခံစား၊ စာနာတတ္ ၾကပါတယ္။ ေဖာက္သယ္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ား၏ေနရာမွ ဝင္ေရာက္ၾကည့္ရႈျခင္းျဖင့္ သူတို႔ဟာဝန္ေဆာင္မႈ တစ္ခု၊ ပစၥည္းတစ္ခုအား မည္သို႔ေရာင္းခ်ရမည္ျဖစ္သည္ကို သိရွိႏိုင္ၾကပါသည္မွ်ေဝခံစား၊ စာနာတတ္ ျခင္းဟာ ေဖာက္သည္မ်ားဘာလိုခ်င္သလဲဆိုတာကို ခန႔္မွန္းႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္း တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

အေရာင္းအတြက္ ျပင္းထန္ေသာဆႏၵရွိျခင္း ( Hunger)
အေရာင္းသမားေတြမွာေငြေၾကးထက္ပိုအေရးႀကီးတာကအေရာင္းျဖစ္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕တစ္ကိုယ္ ေရလိုအပ္မႈေတြကို ေရာင္းခ်ျခင္းကသာျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ သူတို႔ ရဲ႕ မာန္မာနေတြကို ေကာင္းမြန္တဲ့ေရာင္းအားေတြကသာလွ်င္ ကုစားေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အၿပိဳင္အဆိုင္ရွိမႈ ( Competitivness)
ေအာင္ျမင္တဲ့အေရာင္းသမားေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို သူတို႔ရဲ႕ၿပိဳင္ဖက္ေတြနဲ႔ႏႈိင္းယွဥ္ ရတာသေဘာက်ၾကပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ဆိုေသာ္၊ သူတို႔ဟာၿပိဳင္ဆိုင္မႈရွိၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သူတို႔လုပ္ေဆာင္တဲ့ကိစၥရပ္ေတြမွာပိုေကာင္းေအာင္လုပ္တာနဲ႔တင္မလုံေလာက္ပဲ အားလုံးထက္ပိုသာ ခ်င္တဲ့ ဆႏၵမ်ားရွိၾကပါတယ္။  

လူမႈကြန္ယက္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ ( Networking Ability)
ေကာင္းမြန္ေသာအေရာင္းသမားေတြဟာ လူမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုရတာကို သေဘာက်ၾကပါတယ္။ သူတို႔ဟာ မိမိတို႔ရဲ႕လူမႈပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အၿမဲတမ္းထိစပ္ေနတတ္ၿပီး မတူကြဲျပားေသာ လုပ္ငန္းသေဘာ အရပတ္သက္မႈမ်ားလည္းရွိေနပါသည္။ လူအမ်ားနဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုကာလူမႈကြန္ယက္တည္ေဆာက္ ျခင္းဟာ သူတို႔အတြက္ေတာ့ အလုပ္သေဘာမဟုတ္ပဲ သူတို႔အခ်ိန္ျဖဳန္းလိုတဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါ တယ္။ 

ယုံၾကည္မႈရွိျခင္း ( Confidence)
အေရာင္းသမားမ်ားအဖို႔ သူတို႔ေရာင္းခ်ေနတဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေပၚတြင္ ယုံၾကည္မႈရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အဆိုပါယုံၾကည္မႈဟာ စားသုံးသူမ်ားထံသို႔ကူးစက္သြားႏိုင္ၿပီး ထိုစား သုံးသူမ်ားကို ပို၍ဝယ္ယူလာေစရန္ တိုက္တြန္းေနေသာအရာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 

စိတ္အားထက္သန္မႈ (Enthusiasm)
ေအာင္ျမင္တဲ့ အေရာင္းသမားတစ္ဦးဟာ အၿမဲတမ္းစိတ္အားထက္သန္မႈရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ဘယ္ လိုအခ်ိန္မ်ိဳးမဆိုတြင္ ေရာင္းခ်ႏိုင္ဖို႔အတြက္ကိုသာစဥ္းစားေနၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်မ်ားကို အၿမဲတမ္းရွာေဖြေန ပါတယ္။ 

ခံႏိုင္ရည္ရွိမႈ (Resiliency)
ထိပ္ဆုံးကအေရာင္းသမားေတြဟာေျခာက္ေသြ႕တဲ့ဆက္ဆံေရးေတြကိုဘယ္လိုျပန္လည္စိုေျပလာေအာင္ ကုစားရမယ္ဆိုတာကိုနားလည္ၾကပါတယ္။ ေရာင္းအားေတြက်သြားတဲ့အခါမွာ သူတို႔ဟာ စိတ္ပ်က္အား ေလ်ာ့မသြားၾကပါဘူး။ ဒီအစား သူတို႔ဟာ ဆန္းသစ္တဲ့နည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး အဆိုပါေရာင္းအား က်ဆင္းမႈေတြကို ဘယ္လိုျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာေအာင္လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုတာကိုရွာေဖြေလ့ရွိၾကပါ တယ္။ 

ကိစၥရပ္မ်ားစြာကို တစ္ၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ ( Multitasking Skill)
အလြန္ေတာ္တဲ့အေရာင္းသမားဆိုတာဟာ မ်ားစြာေသာအလားအလာရွိတဲ့ဝယ္ယူသူေတြနဲ႔သေဘာတူညီ ခ်က္ေတြကို တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ဘယ္လိုမ်ိဳးျပဳလုပ္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို နားလည္တဲ့သူျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ ခ်ိန္တည္းမွာပင္ သူတို႔ဟာ email မ်ားနဲ႔ ဖုန္းမ်ားေပၚမွ ေမးျမန္းလာမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖၾကားေပးလိုက္ ၾကပါေသးတယ္။ အလြန္ေတာ္တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားစြာကိုတစ္ၿပိဳင္တည္းျပဳလုပ္ႏိုင္သူတို႔မွာ အေရာင္းအဖြဲ႕ တိုင္းသို႔ ထည့္သြင္းရန္အလြန္ေကာင္းမြန္သင့္ေတာ္ေသာသူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးသားမႈရွိျခင္း (Honesty)
ပစၥည္းမ်ားေရာင္းခ်ရာတြင္ ေတာ္သူမ်ားဟာ ႐ိုးသားမႈရွိၾကပါတယ္။ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာျဖစ္ေသာေရာင္း ခ်ျခင္းမ်ားက ေနာက္ဆုတ္၍မရႏိုင္ေသာအမွားမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစၿပီး စားသုံးသူတစ္ဦးထက္အမ်ားႀကီး ပိုမိုကာဆုံးရႈံးရႏိုင္သည္ကို သေဘာေပါက္ထားၾကပါတယ္။

စူးစမ္းေလ့လာလိုမႈရွိျခင္း (Curiosity)
စားသုံးသူမ်ား၊ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ တစ္သားတည္းရွိျခင္းဟာ အစပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေကာင္းဆုံးေသာ အေရာင္းသမားမ်ားဟာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ဘယ္လိုမ်ိဳးေတြျပဳလုပ္ေနတယ္ဆိုတာကို အၿမဲရွာေဖြလွ်က္ရွိပါတယ္။ 

လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ (Adaptability)
ေအာင္ျမင္တဲ့ အေရာင္းကိုယ္စားလွည္တစ္ဦးဟာ အေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ လိုက္ပါေျပာင္းလဲႏိုင္ပါသည္။ စားသုံးသူေဖာက္သည္မ်ား၏ အႀကံအစည္မ်ားႏွင့္ အႀကိဳက္မ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိႏိုင္မႈက ျခားနားမႈမ်ားကိုျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ 

ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ေသာစြမ္းရည္ (Communication Skill)
လူေတြအား ကုန္ပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သင္ေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးစားေနပါက ေကာင္းမြန္တဲ့ စကားေျပာဆိုျခင္းစြမ္းရည္ထက္ထိေရာက္တာ ဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒီေနရာမွာေတာ္တဲ့သူ ေတြက လုပ္ငန္းသုံးစကားမ်ားနဲ႔ နားလည္ရခက္ေသာ အေတြးအျမင္မ်ားကိုမသုံးပဲ ဘယ္လိုေျပာဆိုရ မယ္ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားၾကပါတယ္။ 

ဇြဲရွိမႈ (Persistence)
ေအာင္ျမင္တဲ့ အေရာင္းသမားတစ္ဦးဟာ ႐ိုင္းျပျခင္း၊ အတင္းအၾကပ္ေျပာဆိုျခင္းမ်ားမပါပဲ ဘယ္လိုမ်ိဳး အလုပ္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျပဳလုပ္ရမယ္ဆိုတာကို သိရွိထားၾကပါတယ္။ မ်ားစြာေသာသူတို႔ဟာ ေအာင္ျမင္ မႈပန္း‌တိုင္ကိုမေရာက္ခင္မွာ စိန္ေခၚမႈရွိေသာအခက္အခဲမ်ားစြာနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံရတယ္ဆိုတာကိုနားလည္ ထားတဲ့အတြက္ က်ဆင္းေနတဲ့ေရာင္းအားေတြၾကားမွာ ဘယ္လိုအရာေတြကို ေဆာင္႐ြက္ရမယ္ဆိုတာ ကို နားလည္သိရွိထားၾကပါတယ္။ 

 ဝါသနာႀကီးမွဳ ( Passion)
အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ကုမၸဏီကိုခ်စ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ရဲ႕ေျပာပုံဆိုပုံမွာကိုျပသေနပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေအာင္ျမင္ေသာအေရာင္းသမားမ်ားဟာ သူတို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းေလးမ်ားရဲ႕ အေကာင္းဆုံး စိတ္အားတက္ႂကြေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။

လုံ႔လရွိမႈ (Tenacity)
ေရာင္းခ်ရျခင္းဟာ ခက္ခဲပင္ပန္းေသာအလုပ္ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ကယ္တမ္းေအာင္ျမင္သူမ်ားဟာ စားသုံး သူေဖာက္သည္မ်ားေရာက္လာသည္ကိုေစာင့္ဆိုင္းမေနပါဘူး။ ေမွ်ာ္လင့္ေနျခင္းက သူတို႔ရဲ႕အခ်ိန္ ေတာ္ ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကုန္ဆုံးေစတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေဆာင္းပါးေလးက Sales Person ျဖစ္ခ်င္တဲ့သူေတြအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္မယ္လုိ႔ယံုၾကည္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္လ်က္

www.jobsinyangon.com

 

 

 

 

 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (2)
KND Corporation Co., Ltd

KND Corporation Co., Ltd

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)
RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS