Jobs In Myanmar
Load...

ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ဟုတ္/မဟုတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမ်ား (အပိုင္း - ၂)

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Deciding-Factors-Good-Bad-Manager-JobsInYangonေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦး ဟုတ္/မဟုတ္ကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္ေသာ အရာမ်ား (အပိုင္း - ၂) 

 

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္လာေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရရွိႏိုင္ဖို႔ဟာ ဝန္ထမ္းတိုင္းရဲ႕ အိမ္မက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာေၾကာင့္ ဒီရာထူးကို လိုခ်င္ၾကတာလဲ? အဓိက ေနာက္ခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားက ဘာေတြျဖစ္မလဲ? 

ဒီရာထူးကို လိုခ်င္ေနျခင္းဟာ ရာထူးေနာက္မွာ ကပ္ပါလာမယ့္ လူအမ်ားရဲ႕ ေလးစားမႈကို ခံခ်င္လို႔လား? ဒါမွမဟုတ္ မိမိတို႔ရဲ႕ career လမ္းေၾကာင္းေပၚမွာ မွတ္တိုင္တစ္ခုအေနနဲ႔ မွတ္ေက်ာက္တင္ႏိုင္ဖို႔လား? ဒါမွမဟုတ္ ပိုမိုတိုးျမင့္လာမယ့္ လစာေငြကို မက္ေမာၾကလို႔လား? 

ျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ ဒီအခ်က္ေတြထဲကတစ္ခု ဒါမွမဟုတ္ အားလုံးကို လိုလားၾကတဲ့အတြက္ မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ္ခုကို ဝန္ထမ္းမ်ားက လိုခ်င္စိတ္ျပင္းပ်ေနတာပဲျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ မန္ေနဂ်ာဆိုတဲ့ ရာထူးတစ္ခုဟာ လုပ္ငန္းတစ္ခုအတြင္းတြင္ အေရးပါတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီေနရာမွာတာဝန္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ သင့္ဖက္က လိုအပ္တဲ့အသိပညာနဲ႔ အတတ္ပညာမ်ားလည္းရွိေနၿပီး ရာထူးလည္း တိုးျခင္းခံရၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ေတာ္ေကာင္းမြန္တဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ဖို႔ အခ်ိန္ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒါေၾကာင့္ ယခုတစ္ပတ္မွာေတာ့ www.jobsinyangon.com ကေန မန္ေနဂ်ာမ်ားအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္သင့္တဲ့အရာမ်ားနဲ႔ မျပဳလုပ္သင့္တဲ့အရာမ်ားရဲ႕ အပိုင္း (၂) ကို ဆက္လက္၍တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 

 

ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးတြင္ ရွိေနရမည့္ အရည္အခ်င္းမ်ား - 

 

၁။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနေသာ team မ်ားရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ခ်ိန္ညႇိေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း 

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြင္းတြင္ ႏိုင္ငံေရးႏွင့္ တရားဥပေဒမ်ားေျပာင္းလဲျခင္း၊ အၿပိဳင္အဆိုင္မ်ားႏွင့္ ၿပိဳင္ဆိုင္ျခင္းႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရာအရ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေနေလ့ရွိၿပီး ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ရမယ့္အရာမ်ားဟာလည္း အခ်ိန္နဲ႔အမွ် ေျပာင္းလဲလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ဒီလိုေျပာင္းလဲမႈေတြနဲ႔ လွ်င္ျမန္စြာရင္းႏွီးၿပီး လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို ျမန္ဆန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့အတြက္ ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အလုပ္မ်ားေစခိုင္း႐ုံသာမက၊ သူတို႔ဘာေၾကာင့္ ဒီအလုပ္ကိုလုပ္ကိုင္ေပးဖို႔လိုအပ္သလဲဆိုတာကိုပါ ရွင္းျပထားေလ့ရွိတတ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုရွင္းျပထားတဲ့အတြက္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားက မိမိတို႔ရဲ႕အလုပ္က လုပ္ငန္းအတြက္မည္သည့္ေနရာက အေရးပါလွ်က္ရွိေနသလဲဆိုတာကို သိရွိလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး အခက္အခဲတစ္စုံတစ္ရာ (သို႔) ေျပာင္းလဲမႈတစ္စုံတစ္ရာကို ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လာခဲ့ပါက အထက္သို႔ျပန္လည္၍တင္ျပေပးျခင္းအားျဖင့္ လိုအပ္တဲ့ ေျပာင္းလဲမႈနဲ႔ ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားကို အျခားေသာအၿပိဳင္အဆိုင္ကုမၸဏီမ်ားထက္ဦးစြာ ျပဳလုပ္ထားႏိုင္မွာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ ေဈးကြက္ေဝစုရယူရာတြင္ အားသာမႈမ်ားကို ရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ 

 

၂။ မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနရတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို ကိုယ္ခ်င္းစာနာ နားလည္မႈရွိျခင္း 

ေလ့လာမႈမ်ားအရ Empathy (ကိုယ္ခ်င္းစာတရား) ကို ျပသေလ့ရွိတဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေလ့မရွိတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားထက္ကို ပိုမို၍စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္မႈရွိတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ေနာက္ထပ္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာမႈတစ္ခုတြင္လည္း မိမိတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေပၚ စာနာနားလည္မႈရွိတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕သူေဌးမ်ားက စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာေသာသူမ်ားအျဖစ္ ပိုမိုထင္ျမင္လာၾကတာကို ေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနရတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို စာနာနားလည္မႈရွိၿပီး သူတို႔ရဲ႕စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို နားလည္ထားပါက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအေနနဲ႔ ဘာေတြကိုေတြ႕ႀကဳံခံစားေနရသလဲဆိုတာကိုနားလည္ႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ထိေရာက္စြာ communicate ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ျပႆနာမ်ားအစပ်ိဳးျခင္းမရွိမွီကပင္ ႀကိဳတင္၍ေျဖရွင္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခါမွာ ရလာဒ္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ပိုမိုယုံၾကည္မႈရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး ရင္းႏွီးမႈနဲ႔ ေလးစားမႈမ်ားကိုလည္း အျပန္အလွန္အေနနဲ႔ ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအရာက တစ္ဖန္ျပန္လည္၍ Team ရဲ႕ success ျဖစ္မႈကို အေထာက္အကူျဖစ္လာေစပါတယ္။ 

 

၃။ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ထိေရာက္စြာ ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးႏိုင္ျခင္း 

ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ လုပ္ငန္းမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္စရာကိစၥမ်ားကို ထိေရာက္စြာတာဝန္ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္း ရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ team member မ်ားရဲ႕ သတ္မွတ္ေပးလိုက္တဲ့အလုပ္တာဝန္ကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းအေပၚ ယုံၾကည္မႈထားဖို႔လဲလိုအပ္ၿပီး ၎တို႔အေနနဲ႔ အျခားေသာကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကိုသင္ယူႏိုင္ရန္နဲ႔ အျခားေသာ အားသာခ်က္မ်ားကို ရရွိလာေစရန္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္တဲ့ဖက္က ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ေကာင္းမြန္ေသာမန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဟာ အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေတြ႕ရာလူအားခိုင္းေစျခင္းကို ျပဳလုပ္ေလ့မရွိပဲ အဆိုပါအလုပ္အတြက္ သင့္ေတာ္ေသာကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ သင္ယူႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စနစ္တက်ေ႐ြးခ်ယ္၍ တာဝန္ေပးေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါဟာ လုပ္ငန္းရဲ႕ထိေရာက္မႈကို ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္သလို အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈကိုလည္း ပိုမို၍ေကာင္းမြန္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ အေရးႀကီးတဲ့အလုပ္ကိစၥမ်ားကို ခိုင္းေစေပးျခင္းအားျဖင့္လဲ မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနတဲ့ အဖြဲ႕အတြင္းရွိ team member မ်ားရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈကိုလည္း ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီအတြက္သူတို႔ကလည္း အေကာင္းဆုံးျပန္လည္၍လုပ္ကိုင္ေပးလိုစိတ္ရွိလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၄။ ရွင္းလင္းတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားနဲ႔ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားထားျခင္း

ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းဟာ တိက်တဲ့ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းစပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားဘက္မွ သူတို႔ဘာေတြကိုျပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္ထားသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တိုက္႐ိုက္က်က်နဲ႔ တိတိက်က်ေျပာဆိုထားေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ေဝဝါးၿပီး အဓိပၸါယ္မ်ားစြာေပါက္ေစႏိုင္တဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ေလ့မရွိတဲ့အတြက္ ဆင္ေျခဆင္လက္ေပးႏိုင္ဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း မရွိေတာ့ပါဘူး။ 

ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ လြယ္ကူတဲ့အလုပ္မ်ားျဖစ္ေစ၊ ေရရွည္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လုပ္ငန္း project မ်ားတြင္ျဖစ္ေစ ေကာင္းမြန္ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ capacity မ်ားအေပၚမူတည္၍ ထိုသူမ်ားထံမွ ဘယ္လိုအရည္အေသြးမ်ားကို ျပန္လည္ေမွ်ာ္လင့္၍ရႏိုင္မလဲဆိုတာကို တိက်စြာ သိရွိထားေလ့ရွိၾကၿပီး ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ မိမိတို႔ဦးေဆာင္ေနတဲ့ team member မ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုတိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမလဲဆိုသည္ကိုလည္း သိရွိထားေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။  

 

၅။ ေကာင္းမြန္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားရွိေရး (communication) ကို ဦးစားေပးေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈရွိေနျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည္သာမက အလုပ္မ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္လည္း မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ဒီအခ်က္ကိုသိထားတဲ့အတြက္ ဒီလိုေခ်ာေမြ႕စြာ communicate ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကဖို႔ကို အဓိကထားေဆာင္႐ြက္ေလ့ရွိၾကၿပီး လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားလုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္မ်ားေခ်ာေမြ႕စြာစီးဆင္းမႈရွိေစေရးအတြက္ ဂ႐ုတစိုက္အခ်ိန္ယူ၍ စစ္ေဆးေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

၆။ မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားထံမွ အေကာင္းဆုံးအရည္အခ်င္းမ်ားကို ထုတ္ယူအသုံးျပဳႏိုင္ျခင္း 

ေကာင္းမြန္မႈမရွိတဲ့ မန္ေနဂ်ာမ်ားထံတြင္ ဘက္လိုက္တတ္တဲ့အျမင္မ်ားရွိေနေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားကေတာ့ အဖြဲ႕ဝင္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကားရွိ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ရွိၿပီး နားလည္ေပးႏိုင္စြမ္းလည္းရွိတတ္ၾကကာ ဘက္လိုက္မႈမရွိပဲ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို မွ်တစြာအကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို အၿမဲတမ္းအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထုတ္ေဖာ္ခ်ီးက်ဴးရမည့္ကိစၥမ်ားရွိလာခဲ့ရင္လည္း အခ်ိန္မဆိုင္းပဲထုတ္ေဖာ္ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးတတ္ၾကပါတယ္။

အားနည္းခ်က္မ်ားနဲ႔ ျပစ္ခ်က္မ်ားရွိလာခဲ့ရင္ေတာင္မွ ထိုသူ႔အတြက္လည္းအက်ိဳးရွိေစမည့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာပုံစံနဲ႔ ေဝဖန္မႈမ်ားကိုသာ ျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ ဒါမွသာ အဆိုပါဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ မိမိမွားယြင္းသြားေသာအခ်က္ကို သေဘာေပါက္နားလည္မႈရွိလာမွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါအမွားမ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားကို ျပင္ဆင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ပိုမို၍ ႀကိဳးစားလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၇။ နည္းပညာမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ျခင္း 

ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ Project Management Software ႏွင့္ Online Collaboration Tool ကဲ့သို႔ေသာ ေနာက္ဆုံးေပၚနည္းပညာမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားကို ကိုင္တြယ္မႈျပဳလုပ္ရျခင္းကို ပိုမို႐ိုးရွင္းမႈရွိလာေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားအေနနဲ႔လည္း မိမိတို႔လုပ္ကိုင္ရမယ့္အလုပ္မ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲရာတြင္ ပိုမို၍လြယ္ကူလာေစႏိုင္တာကို သိရွိၾကတဲ့အတြက္ ဒီကဲ့သို႔ေသာနည္းပညာမ်ားကို အလွ်င္းသင့္သလို ထုတ္ေဖာ္သုံးစြဲေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 

ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့အျခားေသာကိစၥမ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့အျပင္ အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းထံမွ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကိုလည္း ထြက္ေပၚလာေစၿပီး အလုပ္လုပ္ရာတြင္လည္း ပိုမို၍လွ်င္ျမန္ေခ်ာေမြ႕၍ အလုပ္ပိုတြင္လာေစပါတယ္။ ဒီလိုအရည္အခ်င္းမ်ားေၾကာင့္လဲ ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာမ်ားကို ဝန္ထမ္းတိုင္းက လိုလားမႈရွိၿပီး ေလးစားႏွစ္သက္ၾကတာျဖစ္ပါတယ္။  

 

၈။ Team တစ္ခုအေနနဲ႔ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးတတ္ျခင္း 

ေကာင္းမြန္ေသာမန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားကို အတူတကြပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္၍ ထိေရာက္စြာ အလုပ္လုပ္တတ္လာၾကေစရန္သာမက သူတို႔ရဲ႕ team မ်ားဟာ ေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အထြဋ္အထိပ္ကို ေရာက္ရွိႏိုင္ၾကရန္အတြက္ ႀကိဳးစားအားထုတ္ေပးေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုျဖစ္လာေစရန္အတြက္ သူတို႔ဟာ တစ္ဦးခ်င္းစီရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိၿပီး Team ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို လိုအပ္သလို ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိၾကပါတယ္။ 

 

၉။ အလႊာစုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ စံနမူနာယူစရာသူတစ္ဦးအျဖစ္ေနထိုင္ျခင္း 

အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဟာ အျခားသူမ်ားအတြက္ အၿမဲတမ္းစံျပျဖစ္ေအာင္ ေနထိုင္ႏိုင္ရမယ့္အခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုစံျပျဖစ္ေအာင္ေနထိုင္ရာမွာ အလႊာစုံမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ စံနမူနာယူၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ခြန္အားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ၿပီး အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားရွိလာတဲ့အခါတြင္ေတာင္မွ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျပသႏိုင္ေစရန္အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ 

 

နိဂုံးခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ေျပာၾကားလိုတာကေတာ့ . . . 

မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးဟာ မိမိလုပ္စရာရွိတဲ့အလုပ္မ်ားကိုသာမက မိမိတို႔အုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ team အတြင္းက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလဲ စီမံခန႔္ခြဲရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တာဝန္ႀကီးလွတဲ့ ရာထူးေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္မ်ားနဲ႔ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာေရာင္းခ်ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အရည္အေသြးပိုင္းက်ဆင္းမသြားေစေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္သလို မိမိတို႔စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ခ်စ္ခင္ေလးစားမႈကိုရယူၿပီး သူတို႔ကို အလုပ္တာဝန္မ်ားေစခိုင္းႏိုင္ရန္အတြက္တြင္လည္း တာဝန္ရွိေနပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ (ေတာ္တဲ့) မန္ေနဂ်ာမ်ားကေတာ့ ဒါကိုဘယ္လိုလုပ္ရမလဲဆိုတာကို သိရွိထားၾကၿပီး အလုပ္ခြင္အတြင္း ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားရွိေစရန္နဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ ပိုမိုေကာင္းမြန္တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ လမ္းၫႊန္ျပသႏိုင္သူမ်ားပဲျဖစ္ၾကပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္ခင္ဗ်ာ။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Min Zar Ni Group of Companies

Min Zar Ni Group of Companies

The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present ...
Show the postings (2)
W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (44)
PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

PRO 1 Myanmar Co., Ltd.

The tagline of our company is "One place, Get All" because we have established a reputation as the leading warehouse style DIY store in Yangon and Mandalay. The products we sell are building hardware,...
Show the postings (14)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS