Jobs In Myanmar
Load...

Employee Engagement Strategies During A Crisis

by ခက္ခဲေနေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား


Tags: Knowledge-Employee-Engagement-Strategies-JobsInYangonခက္ခဲေနေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျမႇင့္တင္ေပးေစႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား
 
ကုမၸဏီမ်ားစြာအဖို႔ Work from home ဆက္လက္ျပဳလုပ္ေနရၿပီး ပုံမွန္အတိုင္း႐ုံးျပန္တက္၍မရေသးျခင္းဟာ quarantine ကာလတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္အားတက္ႂကြမႈဆက္လက္၍ရွိေနေစရန္၊ Productive ျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ေနေသာ ကုမၸဏီေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွလူမ်ားအဖို႔ အခက္အခဲအသစ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းရဖို႔ ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 
 
ထို႔အျပင္ Mr Stefan Wissenbach မွ ေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့ the COVID Trap phenomenon ဟာ ယခုအခါတြင္ အျပည့္အဝ သက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာၿပီျဖစ္ကာ Work from home ျပဳလုပ္ေနရတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား ဆက္လက္၍ စိတ္အားထက္သန္မႈ (engagement) ရွိေနေစရန္မွာ ပိုမို၍အာ႐ုံစူးစိုက္မႈထားရမယ့္အရာတစ္ခုျဖစ္လာၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အထက္ပါအသုံးအႏႈန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈမရွိသူမ်ားအတြက္ COVDI Trap ဆိုသည္မွာ ကပ္ေရာဂါကာလ အစပိုင္းတြင္ စိတ္အားထက္သန္မႈ, creativity နဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္တို႔ ယာယီျမင့္မားတိုးတက္လာျခင္းကို ဆိုလိုတာျဖစ္ၿပီး ကမာၻတစ္ဝွမ္းရွိ မ်ားစြာေသာလုပ္ငန္းအဖြဲ႕မ်ားတြင္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အခ်ိန္ကာလၾကာရွည္မႈရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် employee engagement ဟာ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္၍ က်ဆင္းလာပါေတာ့တယ္။ 
 
Employee engagement နဲ႔ ပတ္သက္၍ ေပါင္းစည္းရရွိလာတဲ့ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားအရ ယခုႏွစ္အေစာပိုင္းတြင္ employee engagement ဟာ အျမင့္ဆုံးအေျခအေနသို႔ေရာက္ရွိခဲ့တာကိုေတြ႕ရွိရၿပီးေနာက္ တျဖည္းျဖည္း ျပန္လည္က်ဆင္းလာခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုတည္းအတြက္မဟုတ္ပါဘူး လတ္တေလာထုတ္ျပန္လိုက္တဲ့ Harvard Business Review မွ ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္တြင္ အဆိုပါအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအေၾကာင္းကို တိက်စြာအက်ဥ္းခ်ဳပ္ရွင္းလင္းေဖာ္ျပေပးထားပါတယ္။ 
 
“ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း ေမွ်ာ္လင့္မထားတဲ့တိုးတက္မႈအေျခအေနမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းျပန္လည္ဆုတ္ယုတ္မႈရွိလာတာကို ျပသလွ်က္ရွိေနပါတယ္ - ျမန္ဆန္စြာဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္မႈ၊ Meeting မ်ား၏ ထိေရာက္မႈရွိျခင္း၊ ႐ိုးသားမႈ၊ အဖြဲ႕အစည္း၏ က်စ္လစ္မႈ၊ မၾကာခဏဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း သင့္ရဲ႕တစ္ေန႔တာကို သင္ကိုယ္တိုင္ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန႔္ခြဲၿပီး အိမ္မွတဆင့္ေကာင္းမြန္စြာအလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ား သာမန္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အဖြဲ႕လိုက္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ ေလ်ာ့နည္းလာၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အခ်ိဳ႕ရဲ႕ေျပာဆိုခ်က္မ်ားအရ  “သူတို႔ဟာ lockdown ကာလ အစတုန္းကကဲ့သို႔ တက္ႂကြစြာအလုပ္လုပ္ျခင္းမ်ားနဲ႔ အေရးပါအရာေရာက္မႈရွိတယ္လို႔ခံစားရျခင္းမ်ားကို ျပန္လည္တမ္းတေနမိတယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။” 
 
ဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔အေနနဲ႔ အသင္းအဖြဲ႕တစ္ခုရဲ႕ အစဥ္အလာမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္း၍ employee engagement ကို အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ မည္သို႔ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မလဲ? 
 
ဒီေနရာမွာ အဓိကက်တာကေတာ့ employee engagement idea မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ရႈျမင္ျခင္းထက္ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုအေနနဲ႔ ေျပာင္းလဲရႈျမင္တတ္ဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ပထမဦးဆုံး သင္ေျဖရွင္းမႈျပဳလုပ္လိုတဲ့ ျပႆနာရပ္တစ္ခု (သို႔) သင့္အေနနဲ႔ ျပန္လည္တည့္မတ္ေပးလိုတဲ့ လုပ္ငန္းခြင္အစဥ္အလာတစ္ခုအေၾကာင္းကိုစဥ္းစားပါ။ ေခါင္းေဆာင္သူပိုင္းမွ ပူပင္ေနရတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား အခ်ိဳ႕ကို နမူနာအျဖစ္ ေဖာ္ျပရရင္ေတာ့ - 
 
- အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားယိုယြင္းလာၿပီလား? အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားမွ လုပ္ကိုင္ေပးေနတဲ့အရာမ်ားဟာ အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကဲ့သို႔ ထုတ္ေဖာ္မျပတတ္သူမ်ားျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ ျဖည္းျဖည္းေမွးမွိန္သြားေနပါသလား? 
 
- လုပ္ငန္းခြင္ပင္ပန္းမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး Work from home ျပဳလုပ္ရျခင္းေၾကာင့္ ေန႔ရက္မ်ားဟာ ပ်င္းရိၿငီးေငြ႕ဖြယ္အတိျဖစ္ေနၿပီလား? 
 
- မိမိတို႔ရဲ႕ေနရာခ်ထားမႈနဲ႔ အာ႐ုံစူးစိုက္ေနတဲ့အရာမ်ားဟာ အခက္အခဲမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေနေစပါသလား? ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳေနသူမ်ားဟာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္၊ အလုပ္ကိုဦးစားေပးျခင္းနဲ႔ Project မ်ားအခ်ိန္မွီၿပီးေျမာက္ႏိုင္ဖို႔ကိုသာ အာ႐ုံစိုက္ေနပါသလား? 
 
- သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းဆက္လက္တည္ၿမဲမႈရွိေနဖို႔ လႊမ္းမိုးထိန္းသိမ္းႏိုင္ေစဖို႔ရာတြင္ စိတ္ပူပင္ရမႈမ်ားရွိေနပါသလား? 
 
သင္ေျဖရွင္းလိုတဲ့အခက္အခဲမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစတဲ့ အရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းမ်ားအေပၚမူတည္၍ employee engagement ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ မတူကြဲျပားေသာ idea မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္အသုံးခ်မွသာ သင့္လုပ္ငန္းအတြက္တိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။
 
Employee engagement activity မ်ားနဲ႔ ေျဖရွင္းရမည့္အခက္အခဲမ်ား ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္း 
 
Engagement ကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္မည့္ activity မ်ားကို သင္စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔ အႀကံဉာဏ္အခ်ိဳ႕ ရရွိႏိုင္ေစရန္ ႐ိုးရွင္းေသာ employee engagement idea နမူနာအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ 
 
ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ား 
အစည္းအေဝးတစ္ခု စတင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ပါဝင္ေနေသာဝန္ထမ္းတိုင္းကို ထိုေန႔အတြက္ မည္ကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသလဲဆိုသည္အား ေျပာဆိုေစျခင္းျဖင့္ စတင္လိုက္ပါ။ ဒါကမိနစ္ပိုင္းမွ်သာ အခ်ိန္ၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး လူတိုင္းကို အၿပဳံးမ်ား၊ တူညီေသာစိတ္ဝင္စားမႈမ်ားနဲ႔ စကားေျပာစရာ အေၾကာင္းအရာအသစ္မ်ားကို ရရွိသြားေစႏိုင္ပါတယ္။  
 
ပင္ပန္းမႈမ်ား 
ေပ်ာ္႐ႊင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ၾကဥ္း၍ လူတိုင္းကို တစ္စုံတစ္ခုအေၾကာင္း စကားေျပာဆိုခြင့္ေပးလိုက္ပါ။ Informal interaction မ်ား ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ေပးထားပါ။ 
 
ျပန္လည္ခ်ိန္ညႇိမႈမ်ား
ယခုအခ်ိန္တြင္ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ လုပ္ငန္းတာဝန္ရဲ႕ တိက်ျပတ္သားမႈမရွိျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုမၸဏီမ်ားဟာ COVID ကာလအလြန္တြင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ပါက ဒီအခ်က္ကိုေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အမွန္တကယ္အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိႏိုင္တဲ့အေျခအေနနဲ႔ သက္ဆိုင္ရာ ရာထူးနဲ႔ တာဝန္မ်ားအလိုက္ ျပန္လည္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ Leader မ်ားကို အားေပးပါ။ ဒီအခ်က္က ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕အလုပ္ဟာ ကုမၸဏီရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ေသခ်ာေစမွာျဖစ္ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးႏိုင္ဖို႔လည္း အခြင့္အေရးရလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဝန္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲမႈရွိေစေရး 
စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသူဝန္ထမ္းမ်ားအဖို႔ တိုးတက္မႈရွိေနဖို႔နဲ႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနကို ေကာင္းစြာအသုံးခ်ၿပီး လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္သူမ်ားကို ပိုမိုအေရးပါတဲ့အလုပ္တာဝန္မ်ား ခြဲေဝသတ္မွတ္ေပးကာ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုက္အသစ္မ်ားခ်မွတ္ေပးပါ။ ဒီအခ်က္ဟာ သင့္ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ကပ္ေရာဂါကာလအတြင္း အေျပာင္းအလဲမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔လိုအပ္ေနတဲ့ ယာယီလုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္ အသုံးဝင္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင္ယူေလ့လာမႈမ်ား 
သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သင္ယူေလ့လာမႈမ်ားကို အဆက္မျပတ္ျပဳလုပ္လိုစိတ္ရွိလာေစရန္အတြက္ virtual learning opportunity မ်ားကို ဖန္တီးေပးကာ ယခုအခ်ိန္အတြင္း ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားကို တတ္ေျမာက္လာေစရန္ အားေပးကူညီပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕ employee engagement ျဖစ္ေပၚေစရန္ ျပဳလုပ္မည့္ နည္းဗ်ဴဟာမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာ activity မ်ားကို ေရာစပ္အသုံးခ်ေပးပါ။ စိတ္အားတက္ႂကြမႈကိုျဖစ္ေပၚေစေသာ၊ တစ္စုံတစ္ခုသင္ၾကားေပးႏိုင္ေသာ  ဒါမွမဟုတ္ ေပ်ာ္႐ႊင္ဖြယ္ေကာင္းေသာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာကို ေရာစပ္အသုံးခ်ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ engagement strategy ကို အခ်ိန္ေပးျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ထားျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ team အေနနဲ႔ ပိုမိုၾကာရွည္စြာတည္ရွိေနႏိုင္ေစမည့္ စိတ္အားတက္ႂကြထက္သန္မႈမ်ိဳးကိုရရွိေစမွာျဖစ္ကာ COVID-19 ကာလအလြန္ ျပန္လည္ထူေထာင္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခ်ိန္အထိ ျဖတ္သန္းႏိုင္ဖို႔ ခြန္အားမ်ားရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


INNO International Development Co.,Ltd

INNO International Development Co.,Ltd

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

Our mission is to contribute to the society by enriching the Internet experiences, creating new Internet cultures and industries, and bringing smiles and inspiration to our customers..GMO-Z.comACE, jo...
Show the postings (9)
M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.

M9 Public Co., Ltd.’s 21st Century Vision is ‘’To be the best distributor for promoting customer living standards by offering high quality and modern products, together with great customer servi...
Show the postings (11)
FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

FORUM8 YANGON Co.,Ltd.

Sales/Office work, Engineering workFORUM8 exerts its force primarily on the development/marketing of software that support civil engineering design, analysis, architectural design, etc. and lately the...
Show the postings (1)
KND Corporation Co., Ltd

KND Corporation Co., Ltd


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS