Jobs In Myanmar
Load...

Employee Engagement Techniques for the Long Run (Part – 2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Engagement-Management-JobsInYangonေရရွည္တြင္ Employee Engagement ကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းမ်ား (အပိုင္း - ၂)

 

ေရရွည္အတြက္ Employee Engagement (ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပါဝင္ေဆာင္႐ြက္လိုစိတ္) ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမယ့္ ေအာက္ပါအႀကံေပးခ်က္မ်ားကို သင့္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းလုပ္ေဆာင္ဖို႔ရာ ခက္ခဲမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုစီ (ဧရိယာ) တစ္ခုစီတိုင္းတြင္ အေပါင္းဘက္ကိုေဆာင္တဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ား ပုံမွန္ျဖစ္ေပၚျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ကို engage ျဖစ္ေနတဲ့လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအျဖစ္သို႔ အသြင္ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ရလာဒ္အေနနဲ႔ ပိုမို၍ ကုန္ထုတ္စြမ္းအားကိုတိုးတက္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေအာက္ပါအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား ကို သင္နဲ႔အတူအလုပ္လုပ္ရာတြင္ ေပ်ာ္႐ႊင္၊ တက္ႂကြမႈရွိေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ Employee Engagement နည္းလမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၆။ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေသးငယ္သည္ျဖစ္ေစ၊ ႀကီးမားသည္ျဖစ္ေစ ခ်ီးမြမ္းျခင္း

အလြန္ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ management ရွိေနရင္ေတာင္မွ သင့္အေနနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦးအၾကားမွာ အသိအမွတ္ျပဳေလးစားမႈမ်ား ေလးေလးနက္နက္ရွိေနေစဖို႔ လိုလားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိသည့္အခ်ိန္၊ ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တဲ့အခ်ိန္မ်ားကိုေဖာ္ျပေပး တတ္ဖို႔နဲ႔ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သူမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳခ်ီးမြမ္းေပးျခင္းကေန ထြက္ေပၚလာမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာကို လက္ေတြ႕ဘဝတြင္ လုပ္ငန္းသေဘာတူညီမႈတစ္ခုကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္တိုင္း အျခားေသာအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ခ်ီးမြမ္းေပးျခင္း၊ ေထာက္ခံေၾကာင္းျပသေပးတဲ့ GIF တစ္ခုနဲ႔ Slack ေပၚမွတဆင့္ စာတိုေပးပို႔ျခင္း၊ အပတ္စဥ္ ဝန္ထမ္းအစည္းအေဝးမ်ားတြင္ ထိုဝန္ထမ္းမ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ အျခားသူမ်ားထက္ ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့သူမ်ားကိုေဖာ္ျပေပးထားတဲ့ မွတ္စုမ်ားကို ေဝဌေပးျခင္း တို႔အားျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္အေကာင္းဆုံးသူမ်ားကို ဘယ္လိုေဖာ္ထုတ္ျပသေပးရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားနဲ႔ ဌာနေခါင္းေဆာင္မ်ား စဥ္းစားႏိုင္ေသာ နည္းလမ္းမ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို မွ်ေဝၿပီး အျခားသူမ်ားထံကအသိအမွတ္ျပဳျခင္းကို ရယူႏိုင္ျခင္းကို အားေပးထားသင့္ပါတယ္။ 

 

၇။ ေကာင္းမြန္တဲ့ ႐ုံးခန္းေနရာ 

တက္ႂကြစြာပါဝင္လုပ္ေဆာင္တတ္လုပ္ဝန္ထမ္းမ်ားရွိေနတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ မွန္ကန္တဲ့ ႐ုံးခန္းေန ရာတစ္ခုဟာ ဘယ္ေလာက္အထိတန္ဖိုးရွိလဲဆိုတာ ေျပာစရာလိုမယ္မထင္ပါဘူး။ ဝန္ထမ္းအနည္းငယ္ သာရွိတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအေနနဲ႔ ဆက္ဆံလာတာမ်ိဳးကို ဘယ္သူကမွလိုလားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူတို႔အေနနဲ႔ အိမ္မွာေနရသလိုခံစားရေစႏိုင္မယ့္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေသာ အထားအသို၊ ပတ္ဝန္းက်င္ရွိတဲ့ေနရာတစ္ခုကို လိုလားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
သူတို႔ႏွစ္သက္တဲ့ပုံစံကို ေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ထိုင္ခုံေနရာထားသိုပုံအမ်ိဳးမ်ိဳးထဲက ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္ ေပးလိုက္ပါ။ အားလုံးဟာေတာ့ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈရွိေစမယ့္ အထားအသိုမ်ိဳးျဖစ္ေနရပါမယ္။ 

 

၈။ အလုပ္ - ဘဝ မွ်ေျခ 

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္းက ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အလုပ္-ဘဝ မွ်ေျခကိုရရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေျပာၾကားခဲ့သလိုပါပဲ။ စာေရးသူရဲ႕အျမင္အရေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ family – friendly ျဖစ္ေန သင့္ၿပီးေပၚလစီမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ယုံၾကည္မႈ၊ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈနဲ႔ အသိပညာတို႔အေပၚ အေျခခံ၍ တည္ေဆာက္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ တစ္စုံတစ္ေယာက္က ဒီစနစ္ကို ကိုယ္က်ိဳးအတြက္ အသုံးခ်ခဲ့ရင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာကိုမူတည္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ခ်မွတ္ျခင္းမျပဳလိုက္ပါနဲ႔။ ထိုအစား လိုက္ေလ်ာညီေထြစြာ၊ နားလည္မႈရွိရွိနဲ႔ တည္ေဆာက္ပါ။ 
ေပၚလစီ စည္းမ်ဥ္းမ်ားဟာ အားလုံးအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္ ဖန္တီးထားရပါမယ္။ ခြၽင္းခ်က္မ်ား မထားပါနဲ႔။ ဒီေခါင္းစဥ္အေပၚထားရွိတဲ့ ယေန႔ေခတ္ရဲ႕အျမင္မ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားဝင္ေရာက္လာရန္ အတြက္ ဆြဲေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ကုမၸဏီက ဝန္ထမ္းမ်ားထံတြင္ျဖစ္ေပၚလာမယ့္ မည္သည့္ ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံအေျပာင္းအလဲနဲ႔မဆို ညႇိႏႈိင္းေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ား ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အလုပ္တြင္ တည္ၿမဲေနေစလိုပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုလက္ခံေပးဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္မႈ ရွိေနရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၉။ အလုပ္ခြင္ျပင္ပ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ား 

Employee Engagement အေၾကာင္းကိုေျပာဆိုရာတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ားတြင္လဲ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈကိုရရွိႏိုင္ တယ္ဆိုတာဟာ ေမ့မထားသင့္တဲ့အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ပို၍ ပို၍ႀကိဳးစား လုပ္ကိုင္ႏိုင္မႈရွိေစဖို႔ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔က မ်ားစြာေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ထားရွိထားပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကုမၸဏီ မ်ားအေနနဲ႔ ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ cross-functional activity မ်ား၊ ေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး အစည္းအေဝးခန္းမမ်ားနဲ႔ သာမန္လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြမပါပဲ ရင္းႏွီးမႈရွိလာ ေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသင့္ပါတယ္။ 
လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အတူအလုပ္လုပ္ေနၾကတဲ့အတြက္ သင့္ျမတ္ေအာင္ေပါင္းသင္းရမယ့္သူမ်ား ျဖစ္တယ္လို႔ မမွတ္ယူပဲ ထိုအစား သူတို႔နဲ႔ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္လိုက္တဲ့အတြက္ အလုပ္က ပိုမိုၿပီးေခ်ာေမြ႕သြားေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေပ်ာ္ပြဲ႐ႊင္ပြဲမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ဖန္တီးျပဳလုပ္ေပး ရာတြင္ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ရွိေနသူမ်ားရဲ႕ စိတ္ဓါတ္ေရးရာ အေျခအေနနဲ႔ ေယ် ဘူယ်ယဥ္ေက်းမႈအျမင္တို႔အေပၚ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး ဘယ္လိုအရာေတြက သင့္ထံတြင္ ရွိေနတဲ့သူမ်ားကို ပိုမို၍နီးကပ္မႈရွိလာေစႏိုင္သလဲဆိုတာကို စဥ္းစားေ႐ြးခ်ယ္ေပးသင့္ပါတယ္။  

 

၁၀။ အသုံးဝင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္ package (benefit package) မ်ား 

ဒီအရာက အေျခခံက်လြန္းတယ္လို႔ထင္ရေသာ္လဲ အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုလဲျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ သင္ လုပ္ေပးထားတဲ့ အာမခံေၾကးမ်ား၊ ႐ုံးခန္းအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့အရာမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ အားလပ္ရပ္ ေပၚလစီစည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ အစရွိတဲ့အရာေတြအားလုံးဟာ မွ်တမႈရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ ထားလာတဲ့သူမ်ားအဖို႔ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားဟာ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ဘယ္လို ဆက္ဆံႏိုင္သလဲဆိုတာကို ျပသေနတဲ့အခ်က္မ်ားျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္ရင္းႏွီး ျမႇပ္ႏွံေပးျခင္းအေပၚ သင္ထားရွိတဲ့ သေဘာထားကိုလဲ ျပသေနပါတယ္။ 

အေျခခံအရာေတြအတြက္ကိုေတာင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ပူပင္ေသာကေရာက္ေနရမယ္ဆိုပါက ကုမၸဏီအေပၚ ယုံၾကည္မႈမ်ားေပ်ာက္ဆုံးလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအရာမ်ားဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္း ဖို႔မလိုတဲ့၊ စိတ္အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကို ပ်က္ျပားေစတဲ့အရာေတြျဖစ္သလို၊ ဒီအရာမ်ားဟာ သူတို႔အေနနဲ႔ ေၾကာက္ေနဖို႔ (သို႔) သူတို႔တစ္ဦးခ်င္းရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔မလိုတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ တက္ႏိုင္သမွ် ရက္ေရာစြာေပးကမ္းၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ကိုလည္းအေမွ်ာ္အျမင္ရွိစြာ ျပဳမူေနထိုင္သင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားရင္းနဲ႔ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ကိုဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားႀကီးပြားတိုးတက္မႈရွိေစရန္ အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ engagement ကိုရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ မည္သို႔လုပ္ေဆာင္ရမည္ကို သိရွိႏိုင္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, Ssang...
Show the postings (71)
Victory Myanmar Group  Co., Ltd.

Victory Myanmar Group Co., Ltd.

..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
Show the postings (1)
United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group (UPG) Co., Ltd.

United Paints Group Co.,Ltd. သည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ - > ရသင့္ရထုိက္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ ရပိုင္ခ...
Show the postings (6)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (50)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS