Jobs In Myanmar
Load...

6 Employee Management Tips For SMEs

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Employee-Management-Tips-JobsInYangonအေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရး အႀကံျပဳခ်က္ (၆) ခ်က္ 

 

အေသးစားႏွင့္ အလတ္စားစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ေန႔စဥ္စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီလိုအခက္အခဲမ်ားအၾကားကေနၿပီး ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုရရွိ၍ ေနရာတစ္ခုတြင္ ရပ္တည္လာႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားဘက္မွ မ်ားစြာႀကိဳးစားအားထုတ္ထားၾကရပါလိမ့္မယ္။ 

SME မ်ားအတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ မိမိတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ျခင္း (Employee Management) ေကာင္းမြန္ဖို႔လိုအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ယေန႔ေဆာင္းပါးေလးအေနနဲ႔ SME မ်ားအတြက္ ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရးဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကတင္ဆက္ေပးလိုပါတယ္။ 

 

၁။ ဝန္ထမ္းမ်ား တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အခ်ိတ္အဆက္မိေနပါေစ - တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦးအခ်ိတ္အဆက္ရွိရွိျဖင့္ အေရးႀကီးကိစၥမ်ားကို သိရွိႏိုင္သည့္ (informed workforce) တစ္ခုအျဖစ္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းဟာ Employee Engagement ႏွင့္ လုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ အရည္အေသြးကို အေကာင္းဆုံးျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အေရးပါတဲ့ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ အခ်က္အလက္မ်ားကိုပိုမိုသိရွိထားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္လို႔ပါပဲ။ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ အေရးမပါတဲ့ အရာကိစၥေလးမ်ားကိုေတာင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေပးမသိျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သင့္လုပ္ငန္းနဲ႔ အစိမ္းသက္သက္ျဖစ္ေနေစမွာကလြဲၿပီး အျခားမည္သို႔ေသာအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမႈကိုမွ ရရွိႏိုင္မွာမဟုတ္လို႔ပါပဲ။ အျခားတစ္ဖက္တြင္ေတာ့ လုပ္ငန္းနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ား ေအာင္ျမင္မႈမ်ား၊ က်ရႈံးမႈမ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ပုံမွန္အသိေပးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈရွိသင့္တယ္လို႔ ခံစားလာရေစမွာျဖစ္ၿပီး သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ စိတ္ပါလက္ပါႀကိဳးစားလာမႈမ်ားရွိလာေစမွာျဖစ္ကာ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို တိုးျမႇင့္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၂။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားကို Micromanage မျပဳလုပ္ပါနဲ႔ - Micromanager ဆိုသည္မွာ လိုအပ္သည္ထက္ပိုတဲ့ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္တတ္တဲ့ သူေဌး (သို႔) မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကိုဆိုလိုတာျဖစ္ပါတယ္။ Micromanage ျပဳလုပ္သူတစ္ဦးဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဘယ္အလုပ္ေတြကိုေတာ့ ဘယ္အခ်ိန္မွာ ၿပီးစီးေအာင္လုပ္ဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို အသိေပးေျပာၾကားသည့္အစား ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ပုံကိုင္ပုံမ်ားကို အနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ေနၿပီး ထိုဝန္ထမ္း (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္လုပ္ပုံႏွင့္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းမ်ားအေပၚ ေတာက္ေလွ်ာက္/ မၾကာခဏ ေဝဖန္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနတတ္သူျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ဟာ ထိုသို႔ေသာလူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါသလား? သင့္အေနနဲ႔ မ်ားစြာႀကိဳးစားၿပီးမွ ဒီလိုေနရာကိုေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို သင္အၿမဲေတြ႕ျမင္ေနၿပီး ေျပာဆိုေနတတ္တဲ့ ဒီအက်င့္ကိုေဖ်ာက္ဖ်က္ပစ္ဖို႔ခက္ခဲလွတယ္ဆိုတာကို နားလည္ေပမယ့္လည္း သင့္အေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ မိမိကိုယ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္မႈေတြ/ ခ်ိန္ညႇိမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေနပါၿပီ။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို Micromanage ျပဳလုပ္တဲ့အခါမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ အသုံးမက်ဘူး၊ ယုံၾကည္ျခင္းမခံရဘူး၊ လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မွီခိုေနရတယ္ (ကိုယ္ပိုင္ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မျပဳလုပ္ႏိုင္ဘူး) အစရွိသည့္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားရွိလာႏိုင္ေစၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ေသာကိစၥရပ္မ်ားတြင္ ရန္လိုလာျခင္း၊ မေပ်ာ္မ႐ႊင္ျဖစ္လာျခင္းတို႔ကိုပါ ေတြ႕ႀကဳံလာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေခၚယူဌားရမ္းထားတဲ့ ေနရာတစ္ခုအတြက္ ျပဳလုပ္ရမည့္အလုပ္အား သင္ေခၚယူထားသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားက လုပ္ကိုင္ႏိုင္တယ္လို႔ အျပည့္အဝယုံၾကည္ထားေၾကာင္း ျပသေပးျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈအား တိုးတက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္စြာ ကိုက္ညီမႈရွိသူမ်ားကို ဌားရမ္းေခၚယူပါ၊ ရွင္းလင္းတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္ပါ၊ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို တိုင္းတာႏိုင္မည့္ စာရင္းဇယားမ်ားျပဳလုပ္ပါ၊ တာဝန္ခံမႈ တာဝန္ယူမႈအဆင့္ဆင့္ကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္ပါ၊ ေနာက္ၿပီး အလုပ္တာဝန္မ်ားခိုင္းေစရာတြင္ ထိေရာက္စြာခိုင္းေစျခင္းတို႔ဟာ Micromanagement ျပဳလုပ္ေနမည့္အစား ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ Employee Management ပုံစံပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၃။ ဘက္မလိုက္ပါနဲ႔ (သို႔) ဘက္လိုက္ျခင္းကို အားမေပးပါနဲ႔ - ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဦးအေပၚ အထူးတလည္ဆက္ဆံေနျခင္း (တနည္းအားျဖင့္) အထူးအခြင့္အေရးမ်ားေပးေနျခင္းဟာ မိမိရဲ႕အလုပ္အေပၚ ဆိုးက်ိဳးမ်ားသက္ေရာက္လာေစႏိုင္တယ္ဆိုတာကို သင္သိပါသလား? SME မ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အစုအေဝးလိုက္အလုပ္လုပ္တတ္ၾကၿပီး ဒီအခ်က္ေၾကာင့္လည္း မန္ေနဂ်ာမ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား (သို႔) ဝန္ထမ္းမ်ားအခ်င္းခ်င္း ရင္းႏွီးမႈရရွိေစဖို႔ လြယ္ကူလွပါတယ္။ ဒီအခါမွာ မန္ေနဂ်ာမ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးဟာ သူ႔ရဲ႕အလုပ္မွာ အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားထက္ ေတာ္လြန္းေနတဲ့အတြက္ ဦးစားေပးဆက္ဆံျခင္းမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္လာေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 

မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေစကာမူ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားႏွင့္ အခြင့္အေရးမ်ားကို ညီမွ်စြာခြဲေဝျခင္းမရွိေတာ့တဲ့အခါတြင္ ဆုံးျဖတ္မႈမ်ားဟာ ေဝဝါးလာႏိုင္ၿပီး “ဦးစားေပးခံရတဲ့” ဝန္ထမ္းမွ အမ်ားစုကို ရရွိသြားျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီအရာက မေၾကမခ်မ္းျဖစ္ျခင္း၊ စိတ္ဓါတ္တက္ႂကြမႈမရွိျခင္း၊ Motivation ေပ်ာက္ဆုံးျခင္းတို႔ကို အျခားေသာဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ဆုေပးျခင္းႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အကဲျဖတ္ျခင္းတို႔အတြက္ တရားမွ်တမႈရွိၿပီး ပြင့္လင္းတဲ့စနစ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ထားဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 

၄။ ကတိတည္ပါ - သင့္ရဲ႕ Employee Compensation သို႔ Benefits Structure တစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ျခင္းမျပဳလုပ္မွီတြင္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမ်ားအားလုံးကိုစဥ္းစား၍ သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ လကုန္ခ်ိန္ေရာက္ေတာ့မွ လစာေငြေနာက္က်ေနျခင္းမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားဖက္မွ လိုလားမွာမဟုတ္ပါဘူး။ လစာေငြေပးဖို႔ေနာက္က်ျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္တြင္တည္ၿမဲမႈႏႈန္းကို အျမန္ဆုံးေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္တဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက SME မ်ားအတြက္ ႀကီးမားတဲ့ဆုံးရႈံးမႈကို ျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ 

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္အေပၚလိုက္၍ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့လစာေငြမ်ားကိုသာ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကား၍ ကမ္းလွမ္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ပါ။ သင္မတည္ႏိုင္မယ့္ ကတိမ်ားကို မေပးပါနဲ႔။ ဒါဟာ အားလုံးကိုေပ်ာ္႐ႊင္ေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ အေသခ်ာဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၅။ သူတို႔ရဲ႕ တိုးတက္မႈအေပၚ စိတ္ဝင္စားမႈရွိေၾကာင္းျပသပါ - သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ အသိပညာႏွင့္ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္ႏိုင္ဖို႔ အၿမဲရွာႀကံေနျခင္းအား အားေပးဖို႔အေရးႀကီးလွပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သူတို႔ကို အားေပး႐ုံမွ်ျဖင့္ မရပ္တန႔္လိုက္ပါနဲ႔ - ပုံမွန္ internal training/ learning session မ်ားကိုလည္း စီစဥ္ထားပါ။ 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးထားျခင္းခံရသည့္ Workforce ကို ပိုင္ဆိုင္ထားျခင္းဟာ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ အလုပ္မ်ားကို ပို၍ ထိထိေရာက္ေရာက္ျပဳလုပ္လာႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအေနနဲ႔လည္း အေကာင္းဆုံး ROI ကို ျပန္လည္ရရွိလာႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၆။ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားထားရွိေပးဖို႔ကိုလည္ သတိရပါ - သူတို႔ရဲ႕ လစဥ္ လစာေငြမ်ားအျပင္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သင့္ဘက္က ဘယ္လိုမ်ိဳးအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္သလဲဆိုတာကိုလည္း သိရွိလိုၾကပါေသးတယ္။ သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို Offer ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါဟာသင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ေယ်ဘူယ်ဘဝေနထိုင္မႈအျပင္ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂါတ္ေပၚပါ invest ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ေၾကာင္း ျပသႏိုင္လို႔ပါပဲ။ ေကာင္းမြန္တဲ့ Employee Benefits Package တစ္ခုဟာ အရည္အခ်င္းရွိသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ေစၿပီး သင့္ရဲ႕အလုပ္တြင္ တည္ၿမဲေနေစဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္အျပင္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ား ထားရွိေပးထားျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကို အၿပိဳင္အဆိုင္လုပ္ငန္းမ်ားမွ ကြဲထြက္၍ တစ္မူထူးျခားလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အႀကီးမားဆုံးအရင္းအျမစ္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ talent မ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစဖို႔အျပင္ ထိုသူမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ဖို႔ကိုလည္း အထူးအာ႐ုံစိုက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို talent မ်ားကပဲ သင့္လုပ္ငန္းရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

To nurture the trust of our customers and our team through dynamic interactions, creative supply chain solutions, and integrated partnership The global quality solution, engineering, and consulting s...
Show the postings (3)
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)
Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS