Jobs In Myanmar
Load...

ဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည့္ Employee Retention အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၅) ခ်က္

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: News-Employee-Retention-Ideas-JobsInYangonဝန္ထမ္းမ်ားအလုပ္မွထြက္ခြာမႈႏႈန္းကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေစမည့္ Employee Retention အတြက္ အႀကံျပဳခ်က္ (၅) ခ်က္
 
 
ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြက္ လူ႔ခႏၶာကိုယ္မွ အစားအစာကိုလိုအပ္သကဲ့သို႔ပင္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့ အရင္းအျမစ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထူးျခားေကာင္းမြန္မႈရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ ေရရွည္တြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ၿပီး ယွဥ္ၿပိဳင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ သိသာတဲ့အားသာခ်က္ကိုရရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အေကာင္းဆုံးအရည္အခ်င္းရွိတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရျခင္းႏွင့္ ဌားရမ္းေခၚယူႏိုင္ဖို႔ ျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ အၿပိဳင္အဆိုင္ျပဳလုပ္ေနရတဲ့တိုက္ပြဲရဲ႕ တစ္ဝက္ခန႔္သာရွိေသးေၾကာင္းကို ယေန႔ေခတ္ HR professional မ်ားအေနနဲ႔လည္း ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္ၾကမယ္လို႔ ထင္ျမင္မိပါတယ္။ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအေနနဲ႔ မိမိတို႔ထံမွ ထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားတဲ့ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာတိုင္းျပန္လည္အစားထိုးေနရပါက သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီအတြင္း ဝန္ထမ္းမ်ားတည္ၿမဲေနေစဖို႔ကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစမယ့္ Employee Retention ကိုျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ အႀကံအစည္အသစ္မ်ားကို ရွာေဖြႀကံဆေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီအတြက္ ယခုတစ္ေခါက္ေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ကုမၸဏီအတြင္း အလုပ္ထြက္ႏႈန္းကိုေလ်ာ့က်လာေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ Employee Retention Strategy (၅) ခုကိုတင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေဖာ္ျပေပးသြားမည့္အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ အေျခခံစိတ္ပညာသေဘာတရာမ်ားကို ထည့္သြင္းေပါင္းစပ္ထားတဲ့အတြက္ မည္သည့္လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တြင္မဆို လိုက္နာက်င့္သုံးႏိုင္တဲ့အႀကံျပဳခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ 
 
 
Employee Retention အတြက္ တစ္မူထူးျခားေသာ အႀကံျပဳခ်က္ (၅) ခ်က္
 
အဆိုးျမင္တတ္သူတစ္ဦးရဲ႕အျမင္ႏွင့္ၾကည့္ရႈလိုက္ရင္ေတာ့ ယေန႔ခတ္ workforce ရဲ႕ အလုပ္မွအလြယ္တကူထြက္ခြာတတ္ျခင္းကို စိတ္မရွည္ျခင္း/ သီးမခံႏိုင္ျခင္း (သို႔) ကုမၸဏီအေပၚ သစၥာမရွိျခင္းဟု မွတ္ယူႏိုင္ေသာ္လည္း အျခားတစ္ဖတ္တြင္ေတာ့ ထိုသူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွ ဘဝမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ value မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီတဲ့ကုမၸဏီမ်ားတြင္သာ တစိုက္မတ္မတ္လုပ္ကိုင္လိုၾကတာျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူ၍လည္းရႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုပါ value မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ၿပီး ေလးစားမႈလည္းရွိတဲ့ Corporate လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားရဲ႕ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕လက္ေအာက္မွ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ရလာဒ္အေနနဲ႔ ထိုသို႔ေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပိုမိုခိုင္မာႀကံ့ခိုင္တဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုကို တည္ေဆာက္လာေစႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွ ေပးလိုတဲ့အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကေတာ့ . . . 
 
 
၁။ ညႇိႏႈိင္း၍ရႏိုင္ေသာအလုပ္ခြင္စီမံခန႔္ခြဲမႈမ်ား
 
ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ တစ္ကိုယ္ရည္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ပိုင္းအရ ျပဳလုပ္သင့္ေသာအရာမ်ား တိုက္ဆိုင္ေနသည့္အခါတြင္ စိတ္တိုစိတ္ရႈပ္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမို၍ေကာင္းမြန္စြာ ညႇိႏႈိင္းေပးႏိုင္မည့္ အျခားေသာ Organization မ်ားသို႔ ေျပာင္းေ႐ႊ႕သြားႏိုင္ပါတယ္။ 
 
ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးကို ကေလးအားေစာင့္ေရွာက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ flexible schedule တစ္ခုကိုလိုအပ္ေနတဲ့ မိခင္ဖခင္မ်ား (အထူးသျဖင့္ COVID-19 ေၾကာင့္ အိမ္တြင္ပဲေန ေနရသည့္အခ်ိန္မ်ားတြင္)၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ရဲ႕ဘဝေနထိုင္မႈပုံစံႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစရန္အတြက္ အိမ္မွသာအလုပ္လုပ္လိုၾကေသာသူမ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အခ်ိဳ႕ေသာ ခြၽင္းခ်က္မ်ားမွလြဲ၍ အမ်ားအားျဖင့္ Organization တစ္ခုအတြင္းတြင္ ထိုကဲ့သို႔ ေ႐ြးခ်ယ္ခြင့္မ်ားေပးထားျခင္းက ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ ပိုမို၍အက်ိဳးရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ Remote Workforce မ်ားထားရွိျခင္းမွ ရရွိလာႏိုင္တဲ့အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကေတာ့ ေအာက္ပါအတိုင္းျဖစ္ပါတယ္ - 
 
• Remote employee မ်ားဟာ အလုပ္မွထြက္ခြာႏႈန္း ၅၀% ခန႔္ပိုမို၍နည္းပါးသြားပါတယ္။ 
 
• Remote employee မ်ားဟာ ႐ုံးတက္၍အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားထက္ တစ္လလွ်င္ ၁.၄ ရက္ခန႔္ ပိုမို၍ အလုပ္လုပ္ေပးေလ့ရွိတတ္ၾကပါတယ္။ 
 
• Remote employee မ်ားဟာ ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ရရွိလာၾကပါတယ္။ 
 
• Remote work ျပဳလုပ္ျခင္းကို အေထာက္အပံ့ေပးထားတဲ့ Organization မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ဖို႔အတြက္ အသုံးျပဳရတဲ့ကုန္က်စားရိတ္မ်ား သိသိသာသာကို ေလ်ာ့က်လာပါတယ္။ 
 
• အကယ္၍ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ညႇိႏႈိင္း၍ရႏိုင္တဲ့ အလုပ္ခြင္စီမံမႈမ်ားျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါက ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ဘဝေနထိုင္မႈမ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာစီမံခန႔္ခြဲလာႏိုင္မွာျဖစ္သလို အေရးႀကီးတဲ့ message တစ္ခုျဖစ္တဲ့ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ဘဝေနထိုင္မႈ ေကာင္းမြန္ေရးအေပၚ ဂ႐ုစိုက္မႈရွိတယ္ဆိုတာကိုလည္း ထင္ဟပ္ျပသႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၂။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိေနျခင္းကို အားေပးျခင္း 
 
သင့္ရဲ႕ company culture ကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္အတြက္ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ အထိေရာက္ဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုကေတာ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကား ခိုင္မာတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေနျခင္းကို အားေပးေထာက္ခံေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကား ခိုင္မာၿပီး အဓိပၸါယ္ျပည့္ဝတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိလာတဲ့အခါတြင္ ဒီ employee retention idea ရဲ႕ ထိေရာက္မႈကို လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ ေတြ႕ျမင္လာရမွာျဖစ္ပါတယ္။ စစ္မွန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ဖို႔ဟာ အခ်ိန္ယူရႏိုင္တဲ့အတြက္ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါတြင္ လူအမ်ားစုဟာ အဆိုပါဆက္ဆံေရးမ်ားကို ပစ္ပယ္၍ ထြက္ခြာသြားလိုၾကမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
အကယ္၍ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ သူတို႔အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနေသာလုပ္ငန္းခြင္တြင္ ရင္းႏွီးမႈမ်ားရွိလာခဲ့ၿပီဆိုပါက ထိုသူအေနနဲ႔ အဆိုပါလုပ္ငန္းတြင္ ပိုမို၍ၾကာရွည္စြာေနထိုင္လိုၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ခိုင္မာေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားရွိေနျခင္းဟာ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစဖို႔အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းလုံၿခဳံမႈရွိေစျခင္းအျပင္ ဒုတိယအေရးအႀကီးဆုံး အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒိအျပင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိေနျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး၊ စိတ္ဖိစီးမႈနည္းပါးျခင္းႏွင့္ Engagement ျမင့္မားလာျခင္းတို႔ကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးႏွင့္ တစ္ဦးအၾကား ဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈရွိေနျခင္းကို အားေပးျခင္းဟာ သင့္ကုမၸဏီအတြက္သာမက၊ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ကိုပါ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၃။ လူမႈဘဝေနထိုင္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးအပ္ထားျခင္း 
 
ယေန႔ေခတ္ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕ paycheck ေပၚတြင္ မ်ားျပားတဲ့ကိန္းဂ႑န္းမ်ားကိုေတြ႕ျမင္ရဖို႔ထက္ကိုပို၍ ရွာေဖြမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္လာတတ္ၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ Compensation ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ရဲ႕ team ကို တစ္မူထူးျခားတဲ့အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ထားႏိုင္ျခင္းရဲ႕ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကို ေလွ်ာ့တြက္၍မရႏိုင္ပါဘူး။ ထိုသို႔ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုထိန္းသိမ္းထားေစႏိုင္မည့္ Employee Retention Idea တစ္ခုအျဖစ္ ေကာင္းစြာေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္ၿပီး သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔လည္း သင့္ကုမၸဏီအတြက္အလုပ္လုပ္ေပးရသည္အား ပိုမို၍ စိတ္ေက်နပ္မႈရွိလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင့္ရဲ႕ Team အတြက္ မည္သို႔ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္သင့္သလဲဆိုသည္အား စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ရာတြင္လည္း သင့္ရဲ႕ workforce တြင္ မတူကြဲျပားတဲ့စိတ္ဝင္စားခ်က္မ်ားနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိေနႏိုင္တဲ့အတြက္ အေကာင္းဆုံးကေတာ့ လုပ္ငန္းတြင္းအက်ိဳးခံစားခြင့္အေနနဲ႔ ဘက္စုံမွေထာက္ပံ့ေပးထားျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းအားလုံးကိုစိတ္ေက်နပ္မႈရရွိေစႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၄။ ေကာင္းမြန္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးပါ။ 
 
ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ ေကာင္းစြာအသိအမွတ္ျပဳေလ့ရွိတဲ့ Organization မ်ားတြင္ အလုပ္မွထြက္ခြာႏႈန္းဟာ ၃၁% အထိေလ်ာ့က်လာတာကို ေတြ႕ရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ေလ့လာခ်က္တစ္ခုတြင္လည္း မၾကာေသးမွီကအလုပ္မွထြက္ခဲ့ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ၇၉% ဟာ အသိအမွတ္ျပဳမႈႏွင့္ အေလးထားမႈမရွိျခင္းဟာ သူတို႔ရဲ႕လက္ရွိအလုပ္မ်ားမွ ထြက္ခြာခဲ့ရတဲ့ အဓိကအရင္းခံအေၾကာင္းအရင္းတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။ 
 
အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းကို အားေပးလွ်က္ရွိေနတဲ့ အဆိုပါအခ်က္ကို တိုက္႐ိုက္ကုစားေပးႏိုင္မည့္ Employee Retention Idea တစ္ခုကေတာ့ အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းကို အစဥ္အလာတစ္ခု/ ျပဳလုပ္ေနက်အရာတစ္ခုအေနနဲ႔ ျပဳလုပ္ေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ အသိအမွတ္ျပဳေပးသည့္အႀကိမ္ေရ မ်ားေလေလ အလုပ္မွထြက္ခြာမႈႏႈန္းေလ်ာ့က်လာေလေလျဖစ္သည္ကိုေတြ႕ရွိခဲ့တဲ့အတြက္ ဒါဟာ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ေျဖရွင္းနည္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၅။ Professional လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္မႈရွိလာေစဖို႔အတြက္ကိုလည္း အေထာက္အကူျပဳေပးပါ။ 
 
Employee Retention အတြက္ ေနာက္ဆုံးအႀကံေပးလိုတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ မ်ားစြာေသာ Professional လမ္းေၾကာင္းတြင္ တိုးတက္မႈရွိလာေစဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးအပ္ထားပါ။ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အလုပ္ခြင္ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ေပးထားၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း သူတို႔ေန႔စဥ္လုပ္ေဆာင္ရေသာ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေပ်ာ္႐ႊင္စြာလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနၿပီး ျဖစ္ေနခဲ့ရင္ေတာင္မွ အေႏွးနဲ႔အျမန္ဆိုသလိုပဲ သူတို႔အေနနဲ႔ ေရရွည္အတြက္ကို စဥ္းစားလာၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ကုမၸဏီဟာ သူတို႔ရဲ႕ Professional လမ္းေၾကာင္းတြင္ ေရွ႕ဆက္ႏိုင္ဖို႔ေကာင္းမြန္တဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုမဟုတ္ဘူးဟူ၍ ခံစားလာရပါက သူတို႔အေနနဲ႔ အျခားေသာေနရာမ်ားတြင္ အျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြလာၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Professional လမ္းေၾကာင္းတြင္တိုးတက္မႈရွိေစဖို႔ အခြင့္အလမ္းမ်ားကိုေပးအပ္ျခင္းအား ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ Workforce အတြင္းရွိေနတဲ့ က်ယ္ျပန႔္ေသာ စိတ္ဝင္စားရာနယ္ပယ္မ်ားအလိုက္ ေန႔လည္စာစားရင္း ေလ့လာသင္ယူႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ျပင္ဆင္ေပးျခင္း၊ သင္ၾကားေရးအစီအစဥ္မ်ား၊ ႐ုံးတြင္းျပန္လည္သင္ၾကားပို႔ခ်ေရးအစီအစဥ္မ်ားအားျဖင့္လည္း ျပဳလုပ္ေပး၍ရႏိုင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားထံတြင္ မတူညီတဲ့ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ သင္ယူမႈပုံစံမ်ားႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအတြက္ အက်ိဳးရွိၿပီး ကိုက္ညီမႈအရွိဆုံးျဖစ္ေစမယ့္ သင္ၾကားမႈပုံစံမ်ားကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ပုံစံအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပဳလုပ္ေပးထားႏိုင္ပါတယ္။
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Ongo Myanmar

Ongo Myanmar

Ongo digital payment services are now available in Myanmar through the Ongo Mobile Money App!Ronoc Asia was incorporated in July 2015 when Ronoc, an international investment and advisory firm (founded...
Show the postings (1)
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
Min Zar Ni Group of Companies

Min Zar Ni Group of Companies

The group engaed in Sourcing, Processing and Marketing all varieties of fresh Frozen Seafood to the international markets. The first pioneer plant was established in 1995 in Yangon and at the present ...
Show the postings (2)
Definity Group of Co.,Ltd

Definity Group of Co.,Ltd


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS