Jobs In Myanmar
Load...

ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုခ်ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Employee-Management-HR-JobsinYangonဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆုခ်ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္း
 
 
ေခ်ာကလက္ (သို႔မဟုတ္) ခြက္ကိတ္မုန႔္တစ္ခုမွ သင့္ရဲ႕ကေလးအား အိမ္စာမ်ားကိုၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ရန္ (သို႔မ ဟုတ္) သူတို႔ရဲ႕အခန္းအား သန႔္ရွင္းေရးျပဳလုပ္ေစရန္အတြက္ စိတ္အားထက္သန္ေစဖို႔ အေရးပါမႈရွိ၊ မရွိကို သင့္ကိုယ္သင္ ေမးခြန္းထုတ္ၾကည့္ပါ။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ ဆုခ်ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အထူးတလည္ စြမ္းေဆာင္နိင္ေစရန္အတြက္စိတ္အားထက္သန္မႈရွိလာေစရန္ႏွင့္ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုတြင္ၿမဲၿမံျခင္း စသည့္အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကိုရရွိေစႏိုင္ပါသည္။ 
 
အထူးသျဖင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အက်ိဳးရွိေစတဲ့အခြင့္အလမ္းမ်ား ရွိေနတဲ့အတြက္ ထိုအရာမ်ားကိုအထင္ေသး၍မရႏိုင္ပါဘူး။
 
လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္အေကာင္းဆုံးေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ပါရမီရွိသူမ်ားကို ဘယ္သူက ဌားရမ္းမႈမျပဳပဲေနခ်င္ပါ့မလဲ? ဒါဆိူရင္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္အားထက္သန္လာေစရန္ႏွင့္ သူတို႔ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ေအာင္ျမင္လာေစရန္အတြက္ နည္း လမ္းအသစ္ေတြကိုရွာေဖြေမြးျမဴျခင္းကို ဘာလို႔မ်ားမလုပ္ေဆာင္တာပါလဲ? အဆုံးတြင္ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ ဟာ သူတို႔တြင္ရွိေနေသာလူသားအရင္းအျမစ္မ်ားရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ႐ိုး ရွင္းေသာဒႆနတစ္ခုျဖစ္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔အားေပ်ာ္႐ႊင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းျဖင့္ သူတို႔ကသင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕အစည္းအား ေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဝန္ထမ္းမ်ားကိုဆုခ်ျခင္းႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းနည္းစနစ္ဟာ လူေတြအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ့ျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ခ်က္ျဖစ္ သည္သာမက ထိုကဲ့သို႔ထိထိေရာက္ေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ျခင္းဟာ ထိုသူတို႔အားသင့္အတြက္လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ယူလာ ေစဖို႔ရာအတြက္တိုက္တြန္းမႈျပဳႏိုင္ေစရာတြင္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာကိရိယာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဝန္ထမ္းမ်ား၏လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားျဖည့္တင္းေပးျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမ်ားကိုအသိအမွတ္ျပဳျခင္း၊ ေငြေၾကး ဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာမပါတဲ့ဆုခ်ျခင္းမ်ိဳးေတြဟာ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ေအာင္ျမင္မႈရရွိရန္အတြက္ လက္တြဲေဖာ္ ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္လာေစမည့္ ေကာင္းမြန္မွန္ကန္ေသာအလုပ္သမားအင္အားတစ္ရပ္ကို ကူညီတည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ မွာျဖစ္ပါ တယ္။ သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအား အသိအမွတ္ျပဳၿပီး စိတ္ဓါတ္အင္အားကိုျမႇင့္တင္ေပးျခင္း၏ အက်ိဳး ရလဒ္အေနနဲ႔ ပိုမိုျမင့္မားေသာကုန္ထုတ္လုပ္မႈစြမ္းအားႏွင့္ ပင္ပန္းမႈျဖစ္ေပၚေစျခင္းကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစမႈတို႔ကို ရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာ က စိတ္အားထက္သန္ၿပီး သစၥာရွိေသာအလုပ္သမားအင္အားတစ္ရပ္သည္ ကုမၸဏီတစ္ခုရဲ႕ ကံၾကမၼာ ကိုေျပာင္းလဲေပးေစႏိုင္ သည္ကိုသက္ေသျပဳေနေသာအခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုံးတြင္ လူသားတို႔၏ ႀကိဳးစားအား ထုတ္မႈမ်ားသည္သာ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အႀကီးမားဆုံးအေထာက္အပံ့ေပးေနသည့္အခ်က္ ျဖစ္ပါသည္။ အဖြဲ႕အစည္းဆိုင္ရာရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ေခါင္းေဆာင္ပိုင္းမွစီမံခန႔္ခြဲသူတို႔၏ ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈတစ္ခုတည္း ႏွင့္ရရွိႏိုင္ဖို႔မွာ ျဖစ္ႏိုင္ေျခမရွိသေလာက္နည္းပါးပါသည္။ သူတို႔ရဲ႕အႀကံအစည္မ်ားကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားသာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာမဟုတ္သည့္ရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို လည္း ရရွိေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ အကူအညီေပးေနသည္မွာ အလုပ္သမားမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဆုခ်သည့္စနစ္တစ္ခုအားတည္ေထာင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕မူဝါဒမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားကို ေသခ်ာစြာေလ့လာမႈျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ဘယ္လိုအသိအမွတ္ျပဳ မည္ဆိုသည္ႏွင့္ သူတို႔အား ဘာေတြအေထာက္အပံ့ျပဳလုပ္ရမည္ဆိုသည္တို႔ကို ဆုံးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္တာဝန္တစ္ခု၏ တာဝန္ယူရမႈမ်ားႏွင့္ စြန႔္စားရမႈမ်ားကို ေစ့စပ္ေသခ်ာစြာေလ့လာဖို႔လိုအပ္ပါသည္။  အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခု၏ ဆုခ်သည့္စနစ္ဟာ ထိုအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား၊ ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ အျမင္တို႔ႏွင့္ ကိုက္ညီမႈ ရွိေနေစဖို႔ရာ လိုအပ္ပါသည္။ အလုပ္အကိုင္အေပၚတြင္မူတည္၍ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ မဟုတ္ေသာဆုခ်မႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ထိုအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေပၚတြင္ ပိုမို၍ပါဝင္ကူညီေပးဆပ္လာၾကေစရန္ အတြက္ တိုက္တြန္းအားေပးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ 
 
  •  ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာဆုခ်ျခင္းမ်ား - လစာတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ အပိုေဆာင္းေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ႐ုပ္ရွင္လက္မွတ္ မ်ား၊ အနားယူအပန္းေျဖခရီးမ်ား၊ အထူးအေျခအေနမ်ားတြင္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား၊ ထုတ္ယူ အသုံးျပဳႏိုင္ေသာကူပြန္လက္မွတ္မ်ား၊ ဆုေၾကးေငြမ်ား၊ လက္ေဆာင္ထုတ္ယူႏိုင္ေသာလက္မွတ္မ်ား၊ စေတာ့ရွယ္ ယာမ်ားကိုခ်ီးျမႇင့္ေပးအပ္ျခင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ားအားလုံး၏က်န္းမာေရးစစ္ေဆးခမ်ားကိုအခမဲ့ သို႔မဟုတ္ သက္သာေစရန္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၏ ကေလးမ်ားအတြက္ ေက်ာင္း/ က်ဴရွင္စရိတ္မ်ားတို႔သည္ ထို အရာမ်ားတြင္ပါဝင္ေနပါသည္။ ကုမၸဏီရဲ႕မူဝါဒမ်ားကို ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာဆုခ်ျခင္းမ်ားအတြက္အစီအစဥ္ခ် မွတ္မႈျပဳရာတြင္ စီမံခန႔္ခြဲသူတို႔ဟာ တတ္ႏိုင္သမွ်က်ယ္က်ယ္ျပန႔္ျပန႔္ရွိႏိုင္ေစရန္ ေသခ်ာစြာျပဳလုပ္သင့္ပါသည္။ ထိုသို႔လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တိက်ေသခ်ာေသာစီမံမႈႏွင့္ ထိေရာက္ေသာအေကာင္အထည္ေဖာ္မႈတို႔ရွိရမည္ျဖစ္ ပါသည္။ 

 

  •  ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာဆုခ်မႈမ်ား - ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာဆုခ်မႈမ်ားတြင္ ဆုဖလား မ်ား၊ အသိအမွတ္ျပဳလက္မွတ္မ်ား၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္အတူညစာစားျခင္းမ်ား၊ ဝန္ထမ္း၏ေနထိုင္ရာအေဆာက္အအုံ အား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေပးျခင္းမ်ား၊ စိတ္အပန္းေျဖမႈျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ကလပ္မ်ားသို႔ အဖြဲ႕ဝင္အျဖစ္ထည့္သြင္းေပး ျခင္းမ်ား၊ အခြင့္အေရးမ်ား၊ ကုမၸဏီ၏အသုံးအေဆာင္မ်ားအားအသုံးျပဳေစျခင္းမ်ား၊ အေကာင္းဆုံးအႀကံျပဳခ်က္ ေပးႏိုင္သည့္အခါတြင္ဆုခ်ျခင္းမ်ား၊ လည္စည္းရင္ထိုးမ်ား၊ ရင္ထိုးမ်ား၊ ဒိုင္ယာရီမ်ားႏွင့္ စီမံခန႔္ခြဲမႈအလႊာသို႔ အလုပ္ရာထူးတိုးေပးမႈ အစရွိသည္တို႔ပါဝင္ပါသည္။ 
 
ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးႏွင့္မသက္ဆိုင္ေသာဆုခ်ျခင္းမ်ားကိုပူးတြဲအသုံးျပဳျခင္းသည္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား အစဥ္မျပတ္စြမ္းေဆာင္မႈေကာင္းမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ မယုံႏိုင္ေလာက္ေအာင္ပင္တြန္းအားေပးႏိုင္ပါသည္။ သင့္ ေတာ္ၿပီး ထိေရာက္ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုဆုေပးမႈျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားႏွင့္ အသိအမွတ္ျပဳမႈအစီအစဥ္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းတို႔အၾကား သင့္ျမတ္တဲ့ဆက္ဆံေရးကိုလည္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Mo Asia Co.,Ltd

Mo Asia Co.,Ltd

..Mo Asia Co. Ltd is a distributor for Dumex Milk Powder in Myanmar. Dumex is an infants' and children's nutrition company. Its products span the infant, follow on and growing-up milk categories, and ...
Show the postings (1)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
Fourteen Star Network Co., Ltd.

Fourteen Star Network Co., Ltd.

“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (20)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS