Jobs In Myanmar
Load...

ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ယုံၾကည္မႈကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-HRM-Building-Trust-Recruitment-JobsInYangonဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ယုံၾကည္မႈကို ဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲ 

 

လူအမ်ားစုကေတာ့ သူတို႔ကိုေမးလိုက္ပါက ယုံၾကည္မႈရွိဖို႔ဟာ သူတို႔အတြက္ အလြန္တစ္ရာပင္အေရးႀကီးတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ ေျဖၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘယ္လိုထင္သလဲဆိုတာနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအျပန္အလွန္ဆက္ဆံမႈေတြလုပ္ၾကသလဲဆိုတာတြင္ အဓိကက်တဲ့တန္ဖိုးတစ္ခုျဖစ္ ပါတယ္။ ဒီအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေန႔စဥ္ဆုံးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ေနရတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ လည္းအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္ပါတယ္ - ဘယ္သူ႔ဆီကဝယ္ယူရမလဲ၊ ဘယ္သူနဲ႔အတူအခ်ိန္ ျဖဳန္းရမလဲ အစရွိတာေတြအျပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔သိပ္ၿပီးစဥ္းစားမႈျပဳစရာမလိုတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကားေပၚ တက္လိုက္တဲ့အခ်ိန္တိုင္းတြင္ ဘရိတ္မ်ားဟာေကာင္းမြန္မႈရွိေနၿပီး အျခားကားေမာင္းသူမ်ားကလည္း တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအျပည့္နဲ႔ ျပဳမူၾကလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ထားတတ္ၾကပါတယ္။ သို႔ေသာ္ . . . ယုံၾကည္မႈဆိုတာရဲ႕ တစ္ကယ့္အဓိပၸါယ္အမွန္ဟာ ဘာပါလဲ? ဒီအရာကို ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ တည္ေဆာက္ႏိုင္ပါ့မလား? 

လူေတြကမၾကာခဏဆိုသလို ယုံၾကည္မႈကိုရရွိႏိုင္ဖို႔အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာဆိုတတ္ ၾကပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ သူတို႔အေပၚ ယုံၾကည္မႈေတြ ေပ်ာက္ဆုံး၊ ဆုံးရႈံးလာတဲ့အခါမ်ားတြင္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို ျပန္လည္ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို ေျပာဆိုတတ္ၾကပါတယ္။ စာေရးသူအေနနဲ႔ Rachel Botsman (ယုံၾကည္မႈအေၾကာင္း ေဟာေျပာသူတစ္ဦး) ရဲ႕ ေဟာေျပာပြဲတစ္ခုတြင္ ေျပာၾကားခဲ့တဲ့အဆိုအမိန႔္မ်ားထံမွ ဘာကိုသင္ယူရရွိခဲ့သလဲဆိုေတာ့ “ယုံၾကည္မႈဆိုတာကိုရွာေဖြရယူ၍ မရႏိုင္ပါဘူး၊ ဒီအရာကို တစ္ဖက္ကေပးလာမွပဲ ရႏိုင္တာပါ။” ႐ိုးရွင္းစြာ ေျပာရမည္ဆိုလွ်င္ - ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျပာထားတဲ့အရာမ်ားအတိုင္း လုပ္ပါမယ္ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ဖို႔ရာမွာ အျခားတစ္ဖက္မွသူက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကို အရင္ဆုံး ထိုသို႔ေပးလုပ္ဖို႔ကို လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီယုံၾကည္မႈကိုရွာေဖြရယူႏိုင္ခဲ့တာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာကိုတစ္ဖက္က ေပးလာခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - Organization တစ္ခုရဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္က သူမရဲ႕ယုံၾကည္မႈကို ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ရယူႏိုင္ဖို႔အတြက္ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား ရဲ႕ အင္တာဗ်ဴးမ်ားကို သူမကိုယ္စားစီစဥ္ေပးေစလိုပါတယ္။ ဒီအရာကို သူမထံကခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ လုပ္ေဆာင္၍မရႏိုင္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ဒီအေျခအေနမွာ သူမက ကြၽႏ္ုပ္ကိုယုံၾကည္ဖို႔အတြက္ ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

Rachel ရဲ႕ေဟာေျပာခ်က္မ်ားကို နားဆင္ခဲ့ရၿပီးေနာက္ ကြၽႏ္ုပ္သင္ယူရရွိခဲ့တဲ့ ဒုတိယအဓိကက်တဲ့ အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းဟာ ယုံၾကည္မႈေတြကိုရရွိႏိုင္တဲ့ အေျဖတစ္ခုမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုတြင္ ပိုမို၍ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေလွ်ာက္ထားလာတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ဌားရမ္းေခၚယူမႈျပဳမည့္ မန္ေနဂ်ာမ်ားဘက္က ကြၽႏ္ုပ္ကိုပိုမို၍ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္၍မရႏိုင္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ အျခားေသာနည္းလမ္းေတြကိုအသုံးျပဳၿပီး ယုံၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရပါမယ္။ 

 

ဝန္ထမ္းေခၚယူဌားရမ္းမည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကို တိုးပြားေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲ 

ဝန္ထမ္းေခၚယူမည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈရရွိေစဖို႔ ပထမဆုံးနည္းလမ္းမွာ နားေထာင္ေပးဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဖက္မွ သူတို႔ဘာေတြလိုအပ္သလဲဆိုတာကို နားေထာင္ေပးျခင္းမရွိပါက ထိုသူမ်ားကေရာ သူတို႔လိုခ်င္တဲ့အရာမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဖက္က လုပ္ေပးႏိုင္တယ္လို႔ ဘယ္လိုယုံၾကည္ေပးႏိုင္မွာလဲ? ဝန္ထမ္းေခၚယူမည့္သူမ်ားဟာ ‌ေနာက္ထပ္ call တစ္ခုထံသို႔ အေလာတႀကီးကူးေျပာင္းဖို႔ (သို႔) သူတို႔ offer ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ position တစ္ခုရဲ႕ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကိုေၾကျငာဖို႔အတြက္သာ စိတ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့အတြက္ နားေထာင္ေပးျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းေခၚယူဌားရမ္းျခင္းျပဳရာတြင္ မၾကာခဏေမ့ေလ်ာ့ခံေနရတဲ့ ကြၽမ္းက်င္မႈတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ နားေထာင္ေပးလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ အဆိုပါအလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ (သို႔) မန္ေနဂ်ာကို နားလည္မႈရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတြင္ ကြၽႏ္ုပ္အေနနဲ႔ ယုံၾကည္မႈကို ပိုမိုတည္ေဆာက္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

အလုပ္တစ္ခုမွတစ္ခုသို႔ေျပာင္းေ႐ႊ႕ျခင္းဟာ အဓိကက်တဲ့ဘဝဆုံးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေခၚယူမည့္သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို တစ္ေန႔အတြင္း ႀကိမ္ဖန္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ရေလ့ရွိသည့္အတြက္ ဒီအခ်က္ကို ေမ့ေလ်ာ့ေနတတ္ပါတယ္။ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူတစ္ေယာက္က အလုပ္အသစ္တစ္ခုအတြက္ေလွ်ာက္ထားဖို႔စဥ္းစားတဲ့အခ်ိန္မွာ သူတို႔အေနနဲ႔ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ လမ်ားစြာအၾကာကတည္းက စဥ္းစားထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ မွန္ကန္တဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္လိုက္တာျဖစ္တယ္လို႔ ခံစားရလိုၾကမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အသစ္သတ္မွတ္လိုက္တဲ့ goal မ်ားကိုေအာင္ျမင္ေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မယ့္ တစ္စုံတစ္ေယာက္နဲ႔သာ အလုပ္တြဲလုပ္လိုၾကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ ေရာင္းကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအေနနဲ႔ ခံစားရတာမ်ိဳးကို လိုလားၾကမွာမဟုတ္တာျဖစ္တဲ့အတြက္ အလုပ္ offer မ်ားကို ေဈးေရာင္းသလို ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳတာဟာလည္း ေနာက္ထပ္ယုံၾကည္မႈကို ဝန္ထမ္းေခၚယူျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြင္းတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစဖို႔ အဓိကက်တဲ့အခ်က္တစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအစား သင္လိုအပ္ေနတဲ့အလုပ္တာဝန္တစ္ခုရဲ႕ အားသာခ်က္၊ အားနည္းခ်က္မ်ားကို ေျပာျပၿပီး ဒီအရာကသူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားနဲ႔ မည္သို႔ကိုက္ညီမႈ ရွိေစသလဲဆိုတာကို ေျပာျပေပးျခင္းက အေရးႀကီးပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အေတြ႕အႀကဳံအရ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူ (သို႔) client တစ္ဦးက အလုပ္ေခၚယူသူဟာ သူတို႔ရဲ႕ အက်ိဳးစီးပြားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိဘူးလို႔ ခံစားရပါက ထိုအလုပ္ကို လက္ခံလိုက္တယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ အလုပ္ေခၚယူသူကို မည္သည့္အခါတြင္မွ အျပည့္အဝယုံၾကည္မႈရွိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)
Power Light Co.,Ltd

Power Light Co.,Ltd

...Power Light was incorporated with the vision of providing customers with highest quality lighting products and consultation services at best cost efficient solution in Myanmar. In order to be the l...
Show the postings (6)
Eastern Group of Companies

Eastern Group of Companies

We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, ...
Show the postings (8)
Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (60)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS