Jobs In Myanmar
Load...

HRM Functions: 7 Major Functions of HRM (With Diagram) (Part – 5)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-HRM-Functions-JobsInYangonHRM function မ်ား - HRM ၏ အဓိက (Major Function) ၇ ခုအေၾကာင္း (ပုံႏွင့္တကြ) (အပိုင္း - ၅) 
 
 
၅။ လစာေငြမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားေပးအပ္မႈ
 
Organization အမ်ားစုတြင္ လစာေငြမ်ားနဲ႔ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားသည္ စုစုေပါင္းကုန္က်စရိတ္၏ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို ေနရာယူထားေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ လစာေငြမ်ားဟာ Organization အတြက္သာ မက၊ အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအတြက္လဲ သူတို႔ရဲ႕ လူမႈေရးဆိုင္ရာ ဂုဏ္သိကၡာကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္ အတြက္ တူညီစြာ အေရးပါမႈရွိေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
 
လစာေငြမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္မွာ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ ႏိုင္ရန္၊ မွ်တသင့္ေတာ္ေသာ လစာေငြမ်ားကို အားလုံးရရွိႏိုင္ေစရန္၊ လစာေငြမ်ား၊ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို မက္လုံးတစ္ခုအေနနဲ႔ အသုံးျပဳၿပီး ပိုမိုျမင့္မားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကိုရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ သင့္ေတာ္ေက်နပ္ဖြယ္ေကာင္းေသာ public image ကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ရန္တို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ထို႔ေၾကာင့္ပဲ လက္လီအေရာင္းလုပ္ငန္းတိုင္းရဲ႕ HR ဌာနမ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လစာေငြမ်ားနဲ႔ မ်ားစြာေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းတိက်ေသာ ေပၚလစီမ်ား၊ လမ္းၫႊန္မ်ားရွိေနဖို႔ဟာ မရွိမျဖစ္လုပ္ေဆာင္ ထားရမယ့္ အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဆိုပါ လစာေငြအစီအမံမ်ားကို ထိထိေရာက္ေရာက္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ HR ဌာနမ်ားအေနနဲ႔ လုပ္ငန္းအမ်ိဳးအစားတူညီတဲ့ အျခား organization ေတြက ဘယ္လိုအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားကို ေပးအပ္ေနသလဲဆိုတာကို သိရွိထားသင့္ပါတယ္။ 
 
ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္ရွင္ (ကုမၸဏီ/ တစ္ဦးတစ္ေယာက္) အေပၚထားရွိတဲ့ စိတ္ေနစိတ္ထားဟာ သူတို႔ရရွိေနတဲ့ လုပ္အားခမ်ားအေပၚ သူတို႔က စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေနရဲ႕လားဆိုတာနဲ႔ တိုက္႐ိုက္သက္ဆိုင္မႈရွိေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒါဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ စိတ္ေက်နပ္မႈကိုရရွိေစမယ့္ တစ္ခုတည္းေသာအခ်က္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးအေနနဲ႔ စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိေနဖို႔အတြက္မွာ သူ/ သူမရဲ႕အေျခခံလစာအေပၚ သူ/ သူမတို႔က ေက်နပ္မႈရွိေနဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ ဒီနည္းလမ္းဟာ စီမံခန႔္ခြဲမႈရဲ႕ အငယ္တန္းနဲ႔ အလယ္အလတ္တန္း ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္ေက်နပ္မႈရွိေစဖို႔ရာ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ့္ အေကာင္းဆုံးေသာ နည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၆။ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတို႔အၾကား ဆက္ဆံေရးမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း
 
ယေန႔ေခတ္တြင္ လက္လီေရာင္းခ်ျခင္းကို ဝန္ထမ္းမ်ားစြာက အတူတကြပူးေပါင္းကာ ျပဳလုပ္ေနၾကၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ HR မန္ေနဂ်ာဟာ labor (အလုပ္သမားမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ား) ကို လူထုဆက္ဆံေရး နည္းလမ္း မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ဖို႔ရာမွာ အေျခခံအားျဖင့္ တာဝန္ရွိေနပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ တစ္ဦးနဲ႔ တစ္ဦး မတူညီၾကပါဘူး၊ ထိုအတြက္ေၾကာင့္လဲ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ျဖစ္ေပၚတတ္တဲ့ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားဆက္ဆံေရးမွာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအတြင္း ဆိုး႐ြားမႈမ်ားရွိလာႏိုင္သည္မွာ ျဖစ္ေလ့ရွိ တဲ့အရာတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အတြက္ေၾကာင့္ HR ဌာနအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းဆက္ဆံေရးနဲ႔ သက္ဆိုင္ေသာ သင့္ေတာ္တဲ့ ေပၚလစီမ်ား၊ ဥပေဒမ်ား၊ စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိရွိထားဖို႔လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ညီၫႊတ္မွ်တတဲ့ဆက္ဆံေရးမ်ားဟာ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ားနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ထိုအရာကလုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ၿငိမ္းခ်မ္းမႈကိုရရွိေစ႐ုံသာမက ပိုမိုေကာင္းမြန္ျမင့္မားေသာ sales target မ်ားကို ပါ ရရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ယေန႔ေခတ္ လက္လီေရာင္းခ်ေရးကုမၸဏီအမ်ားစုတြင္ HR ဌာနမ်ားရွိေနသည့္အျပင္ တရားေရးကြၽမ္းက်င္သူမ်ားရဲ႕အႀကံေပးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလည္း အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအလိုက္ရယူေလ့ရွိၾကပါ တယ္။ ထို႔အျပင္ တရားေရးဆိုင္ရာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားကို အဖြဲ႕အစည္းအတြင္းေခၚယူခန႔္အပ္ထားဖို႔ဟာလည္း လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္လာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ျပည္နယ္/ ႏိုင္ငံတစ္ခုစီတိုင္းတြင္ HR ကို စီမံခန႔္ခြဲဖို႔အတြက္ မတူကြဲျပားတဲ့ ဥပေဒမ်ားရွိေနတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
၇။ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း
 
မည္သို႔ေသာ organization တြင္မဆို employment relationship ကို labor relations နဲ႔ managerial relations ဟူ၍ အပိုင္း ၂ပိုင္းခြဲျခားႏိုင္ပါတယ္။ Labor relations ဟူသည့္ “အလုပ္သမားမ်ား” နဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ အရာမွာ ပို၍႐ိုးရွင္းပါတယ္။ Labor relation ကို “market relations” ဟူ၍လည္း ေခၚေဝၚတတ္ၾကပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္တြင္မူ managerial relations ဆိုတာကေတာ့ အထက္ေဖာ္ျပပါလုပ္ငန္းစဥ္ေတြ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚလာမလဲဆိုတာကို အဆုံးအျဖတ္ေပးႏိုင္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Labor relations က တာဝန္ခ်ိန္တစ္ခုရဲ႕ (သတ္မွတ္ထားတဲ့နာရီအတိုင္း) ေဈးႏႈန္းကိုေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ managerial relations ကေတာ့ အဆိုပါအခ်ိန္အတြင္း အလုပ္မည္မွ်ၿပီးစီးရမည္၊ မည္သည့္အလုပ္ (သို႔) အလုပ္မ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ရမည္၊ ဘယ္သူေတြမွာေတာ့ ဒီအလုပ္ေတြကိုေဖာ္ထုတ္ၿပီး ဘယ္အလုပ္တာဝန္မ်ားကို ေျပာင္းလဲပိုင္ခြင့္ရွိသည္၊ အကယ္၍ အဆိုပါအလုပ္တာဝန္မ်ားကို ၿပီးေျမာက္ျခင္းမရွိခဲ့ပါက မည္သည့္အျပစ္ဒါဏ္ေပးျခင္းမ်ားနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕ရႏိုင္သည္။ အစရွိသည့္အရာမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္သတ္မွတ္ေပးရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ (Clegg 1979:1)
 
 
 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com
 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)
Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
Fourteen Star Network Co., Ltd.

Fourteen Star Network Co., Ltd.

“To Be The Best Service Leader for Medical Devices” .Fourteen Star Network Company (FSN) has founded in 2004 in Myanmar. FSN distributes medical devices and equipment. FSN has mostly provided ima...
Show the postings (22)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS