Jobs In Myanmar
Load...

THE IMPORTANCE OF TAKING INITIATIVE

by www.jobsinyangon.com


Tags: Initiative Skillဘဝမွာ ဘက္ေပါင္းစုံမွေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အဓိကက်ေသာအခ်က္မွာ ထိုသို႔ျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ မိမိဖက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ရျခင္းပင္ျဖစ္ပါတယ္။
ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေအာင္ျမင္လိုေသာအရာမ်ားတြင္ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳႏိုင္ျခင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကိုနားေထာင္ေစရန္ေသခ်ာေစျခင္းႏွင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ အိမ္မက္မ်ားထံသို႔ေျခတစ္လွမ္းစာ ပိုမိုနီးကပ္လာေစမည္ျဖစ္ပါသည္။.

 ေအာက္ပါက႑ေတြကေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝမွာ မိမိတို႔ဖက္မွ စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ အေရးပါအရာေရာက္တဲ့ က႑မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။

၁။ Personal goals (တစ္ကိုယ္ေရ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားႏွင့္ပက္သက္ျပီး စတင္ကမကထျပဳလုပ္ျခင္း)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးတြင္ မိသားစုႏွင့္ ပိုမို၍အခ်ိန္ေတြကုန္ဆုံးခ်င္တာေသာ္လည္းေကာင္း၊ ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ က်န္းမာေရးပိုမိုေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ လူမႈဘဝေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားအား ေျပာင္းလဲလိုသည္ေသာ္လည္းေကာင္း၊ မိမိကိုယ္ကိုစိန္ေခၚၿပီး နည္းပညာပစၥည္းမ်ားအား ခဏတာပစ္ပယ္ကာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စိတ္ဝင္စားေသာ စာအုပ္ဖတ္ျခင္း၊ လက္မႈပညာ၊ အရာဝတၳဳမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ စာေရးျခင္းကဲ့သို႔ေသာတစ္ကိုယ္ ရည္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ား ကိုယ္စီ႐ွိၾကပါတယ္။

အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကိုၿပီးေျမာက္ေစဖို႔ရာအတြက္ အစီအစဥ္မ်ားခ်မွတ္ၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။ သင့္ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားကို ဒိုင္ယာယီစာအုပ္ေပၚတြင္ခ်ေရးၿပီး ထိုအရာေတြကိုရ႐ွိေအာင္ျမင္ေအာင္သင္ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုတဲ့ နည္းလမ္းမ်ားကိုလမ္းေၾကာင္းေရးဆြဲၿပီး Checklist တစ္ခုတည္ေဆာက္ပါ။ အဆိုပါအရာေတြရ႐ွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရႏိုင္တဲ့အဆင့္မ်ားကိုခ်ေရးၿပီး ထိုအရာမ်ားကိုရ႐ွိေစေအာင္ သင့္ကိုယ္သင္လက္ေတြ႕က်တဲ့ အခ်ိန္ကန္႔သတ္ခ်က္တစ္ခုေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္လိုက္ပါ။

အဆိုပါအစီအစဥ္မ်ားအတိုင္းလုပ္ေဆာင္ျခင္းက ထိုကနဦးရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားအားရ႐ွိေအာင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားကူညီေပးသည္သာမက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘဝအတြက္ ပိုမိုခက္ခဲေသာ ရည္႐ွည္ရည္႐ြယ္ခ်က္မ်ားကိုပါလုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာေစရန္အတြက္ မိမိကိုယ္ကိုယံၾကည္မႈရ႐ွိေစမည္ျဖစ္ပါတယ္။ (ဉပမာ အေႂကြးမ်ားမွကင္းလြတ္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း သို႔မဟုတ္ အိမ္တစ္လုံးဝယ္ယူျခင္း)

၂။Work ( လုပ္ငန္းတြင္ စတင္ျပီးကမကထျပဳလုပ္ျခင္း)

ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏အလုပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ဖက္မွ စတင္လုပ္ေဆာင္ျခင္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္သည့္လမ္းေၾကာင္းတြင္ ကြဲျပားျခားနားမႈမ်ားကိုျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိုအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္က်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ အားသာခ်က္မ်ားကိုေဖာ္ျပၿပီး ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ေအာင္ျမင္ၿပီးေျမာက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေသာ အရာမ်ားကို ျပသေနပါသည

အလုပ္တြင္ အလုပ္ ေတြကိုပိုေကာင္းေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မလဲဆိုတာနဲ႔ ဘယ္လိုအရာေတြက သင့္ရဲ႕ အလားအလာကိုေပၚလြင္ေစမလဲဆိုတာကို အၿမဲေတြးေတာၾကံစည္ေနပါ။ သင့္ရဲ႕ အၾကံဉာဏ္ေတြကို မေၾကာက္မ႐ြံ႕ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုပါ။ ထိုအရာေတြက သင့္ရဲ႕အလုပ္႐ွင္႐ွာေဖ‌ြေနေသာအရာ ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္သြားႏိုင္ပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာေဝဖန္မႈမ်ားကို သင္လုပ္ေနတဲ့အရာမွာပိုေတာ္လာေစဖို႔ရာသင္ယူရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားအျဖစ္အသုံးခ်လိုက္ပါ။ ၿပီးေတာ့ သင္တန္းမ်ားတက္ၿပီး ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ားရ႐ွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ပါ။ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းက သင္နဲ႔ သင့္မိသားစုအတြက္ ေထာက္ပံ့ရင္းမွ သင့္အတြက္ေအာင္ျမင္ေသာအနာဂါတ္ရ႐ွိေစရန္အတြက္ေသခ်ာေစပါလိမ့္မယ္။

၃။ Our communities (ကြၽႏ္ုပ္တို႔၏ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားတြင္ စတင္ကမကထျပဳလုပ္ျခင္း)

ကမၻာၾကီးကီးအား ေကာင္းေသာေနရာတစ္ခုအျဖစ္ျပဳလုပ္ေပးရန္အတြက္ ကြၽန္ႏုပ္တို႔ရဲ႕ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝန္းအား ေကာင္းမြန္ေအာင္တတ္အားသေ႐ြ႕ ေဆာင္႐ြက္ၾကဖို႔အတြက္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာပထမဆုံးအဆင့္ပါပဲ။ လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အသိုင္းအဝိုင္းအတြင္းေကာင္းတဲ့အရာမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းေကာင္းတဲ့အရာမ်ားျပဳလုပ္ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းက အျခားသူတစ္ဦးအတြက္ဘယ္ေလာက္ထိ တာသြားသလဲဆိုတာကို သင္သိမွာမဟုတ္ပါဘူး။

သင္ေဝဌလိုက္တဲ့ စားေသာက္စရာေတြပါဝင္တဲ့ ျခင္းကေလးဟာ လိုအပ္ေနတဲ့မိသားစုေတြရဲ႕ဝမ္းကိုေနာင္လာမယ့္ သူတို႔ရဲ႕လစာထုတ္ရက္မတိုင္မွီအထိ ျဖည့္တင္းေပးႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ သင္လႉဒါန္းလိုက္တဲ့ အဝတ္အထည္ေလးေတြက တစ္စုံတစ္ေယာက္အတြက္ေတာ့ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားရ႐ွိေစၿပီး အင္တာဗ်ဴးေအာင္ျမင္ကာ အလုပ္ခန္႔အပ္ခံရၿပီး သူ႕တို႔ေျခေထာက္ေပၚျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္ဖို႔ လမ္းစျဖစ္ေစပါလိမ့္မယ္။ ထို႔အျပင္ သင္ကူညီအလႉခံေပးခဲ့တဲ့ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈတိုက္ဖ်က္‌ေရး၊ ေရာဂါကုသေရးႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရးကာကြယ္ရန္အတြက္ ရံပုံေငြ (Awareness Funds) မ်ားက အျခားသူမ်ားကိုလဲ ထို႔နည္းတူျပဳလုပ္ၾကရန္အတြက္လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏိုင္ကာ ပိုမိုၿပီးခရီးေရာက္ေစပါလိမ့္မယ္။

သင့္ရဲ႕ အားသာခ်က္နဲ႔ ပါရမီမ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး သင္ေနထိုင္တဲ့လူမႈပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ မ႐ွိမျဖစ္လိုအပ္တဲ့လိုအပ္ခ်က္ေတြကိုျဖည့္ဆည္းႏိုင္မယ့္အ‌ေျဖေတြကိုစဥ္းစားလုပ္ေဆာင္ပါ။ အကယ္၍သင့္အေနနဲ႔ ပညာေရးတကၠသိုလ္ေတြမွာ အႏုပညာလႈပ္႐ွားမႈေတြကိုေထာက္ပံ့ေပးလိုပါက Talent Show မ်ားႏွင့္ အႏုပညာျပပြဲမ်ားကို သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွာ ကမကထျပဳလုပ္ၿပီး ရ႐ွိလာတဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားကို သင့္အနီးအနား႐ွိ ေဒသခံေက်ာင္းမ်ားရဲ႕ အႏုပညာစီမံကိန္းမ်ားသို႔ လႉဒါန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ေဒသခံ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္လည္းေစတနာ့ဝန္ထမ္းအျဖစ္ပါဝင္ျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ထိုေနရာမ်ားအတြက္ အလႉေငြမ်ားမတည္ထည့္ဝင္ျခင္းတို႔ျဖင့္ သူတို႔ပိုမိုၿပီးဝန္ေဆာင္မႈေပးႏိုင္ရန္အတြက္ကူညီေပးလိုက္ပါ။

ထိုအရာေတြဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာမ်ားထဲမွ အနည္းငယ္သာျဖစ္ၿပီး ေကာင္းေသာအရာမ်ားကိုေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားမွာ မကုန္ႏိုင္ေအာင္႐ွိေနၿပီး ထိုအရာမ်ားက ေနာင္လာမယ္မ်ိဳးဆက္မ်ားအတြက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ အနာဂါတ္ကို ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။

Initiative ရဲ့ အေရးပါပံုကုိ ေဆာင္းပါးက လူၾကီးမင္းကို အေထာက္အပံ့ျဖစ္မယ္လုိ႔ယံုၾကည္ပါတယ္ရွင္။

www.jobsinyangon.com

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


DHL Global Forwarding Myanmar

DHL Global Forwarding Myanmar

Vision: Our Purpose Our Guiding Principle Our Customer PromiseDHL Global Forwarding Myanmar was opened in August 2013 and is providing freight forwarding services, international supply chain servic...
Show the postings (2)
Ongo Myanmar

Ongo Myanmar

Ongo digital payment services are now available in Myanmar through the Ongo Mobile Money App!Ronoc Asia was incorporated in July 2015 when Ronoc, an international investment and advisory firm (founded...
Show the postings (1)
Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS