Jobs In Myanmar
Load...

Keys of communication within the organization

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Keys-of-communication-JobsInYangonOrganization တစ္ခုအတြင္းတြင္ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား


Communication ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း?


Communication ဆိုသည္ကို အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုထားေသာ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားစြာရွိေနပါတယ္။ ဥပမာ - 

- Google definition: “ေျပာၾကားျခင္း၊ ေရးသားျခင္း (သို႔) အျခားေသာ ၾကားခံအရာမ်ားကို အသုံးျပဳ၍ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးအပ္ျခင္း (သို႔) ဖလွယ္ျခင္း”ႏွင့္ “တယ္လီဖုန္းလိုင္းမ်ား (သို႔) ကြန္ျပဴတာမ်ားကဲ့သို႔ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေပးပို႔ (သို႔) လက္ခံႏိုင္ေစမည့္ နည္းလမ္းမ်ား။” 

- Merriam-Webster Dictionary definition: “စာလုံးမ်ား၊ အသံ၊ အမူအယာ (သို႔) အျပဳအမူမ်ားျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေဖာ္ျပ (သို႔) ဖလွယ္ျခင္း လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔) လုပ္ငန္းစဥ္၊ သို႔မဟုတ္ သင့္ရဲ႕အႀကံအစည္မ်ား၊ အထင္အျမင္မ်ား၊ ခံစားခ်က္မ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကို အျခားသူတစ္ဦးသိရွိႏိုင္ရန္ အတြက္ ေဖာ္ျပျခင္း။” 

 

ထိေရာက္စြာေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္း (effective communication) ဆိုသည္မွာ အဘယ္နည္း? ဘာေၾကာင့္ ဒီအရာကို လိုအပ္ပါသလဲ? 

Communication ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ လုပ္ငန္းတိုင္းအတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ေဆာင္႐ြက္ေပးေနပါ တယ္။ ထိေရာက္စြာေျပာဆိုဆက္သြယ္ျခင္းဆိုသည္မွာ ၂ဦး သို႔မဟုတ္ ၂ဦးထက္ပိုေသာသူမ်ားအၾကား ေပးလိုေသာ message ကို ေအာင္ျမင္စြာေပးပို႔ႏိုင္ရန္၊ လက္ခံရရွိႏိုင္ရန္ႏွင့္ နားလည္ႏိုင္ရန္ရည္႐ြယ္ၿပီး ဆက္သြယ္ေျပာဆိုျခင္း ျဖစ္ပါသည္။ ဒီအရာဟာ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအၾကား သင္ဘာကိုေျပာဆိုလိုသလဲ၊ သင္အမွန္တကယ္ေျပာေနတာကဘာလဲဆိုတာနဲ႔ သင့္ကိုနားေထာင္ေနတဲ့သူေတြကေရာ သင္ေျပာလိုက္တဲ့ အရာကို ဘယ္လိုသေဘာေပါက္သြားႏိုင္သလဲဆိုတာေတြကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၿပီး အခ်က္အလက္မ်ားကို မွ်ေဝေသာ လုပ္ငန္းစဥ္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈစြမ္းရည္မ်ား တိုးတက္မႈရွိေစရန္ လုပ္ေဆာင္ျခင္း 

 

ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ အမွန္တကယ္နားေထာင္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို တိုးတက္မႈရွိေစရန္ႏွင့္ အျခားေသာသူေပးလိုတဲ့ message ကို ရွင္းလင္းစြာ နားလည္သေဘာေပါက္ေစဖို႔အတြက္ကို ျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိေရာက္စြာနားေထာင္မႈ ရွိေစရန္ျပဳလုပ္ရာ၌ အခက္အခဲမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ပါတယ္။ ျမင့္မားေသာစြမ္းေဆာင္ရည္ရွိတဲ့ သူမ်ားဟာ ျပႆနာရပ္မ်ားကိုေျဖရွင္းႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ေပးႏိုင္တဲ့အတြက္ မၾကာခဏဆိုသလို ဆုခ်ီးျမႇင့္ျခင္းခံရႏိုင္ေသာ္လည္း ျပႆနာတစ္ရပ္ကို ေသခ်ာစြာနားလည္သေဘာေပါက္မႈမရွိေသးမွီတြင္ ထိုအရာကို ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲဖို႔ စိတ္အားထက္သန္ေနျခင္းဟာ နားလည္မႈအလြဲမ်ားကို ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္ပါတယ္။


ထို႔အျပင္၊ ေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ေနတဲ့အေၾကာင္းအရာတစ္ခုအေပၚ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးတြင္ ကိုယ္ပိုင္ကြၽမ္းက်င္မႈ (ထင္ျမင္ယူဆခ်က္) မ်ားရွိေနတတ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ေနာက္ခံ background ႏွင့္ ေဆြးေႏြးေနသည့္ အေၾကာင္းအရာအေပၚ နားလည္ေသာ အသိပညာတို႔အေၾကာင္းကို အလြန္အမင္းေျပာဆိုျခင္းက စကားဝိုင္း တစ္ခုကို လွ်င္ျမန္စြာရပ္နားသြားေစၿပီး အျခားသူမ်ားကိုလည္း အခ်က္အလက္မ်ားမွ်ေဝေျပာဆိုဖို႔အတြက္ ေနာက္တြန႔္သြားေစတတ္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး အျခားေသာသူမ်ားထံက ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားမရွိပါက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ မွားယြင္းတဲ့ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ခ်မွတ္မိႏိုင္ပါတယ္။ 

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔ကိုယ္ပိုင္ အမူအက်င့္မ်ားနဲ႔ တူညီမႈမရွိတဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေျပာၾကားတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ပိုမို၍လက္ခံလာႏိုင္ေစရန္အတြက္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ေပးလိုေသာ message ဟာ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိေနေစဖို႔ကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ထားရပါမယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားက ျပႆနာတစ္ရပ္ကိုထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုရာတြင္ သက္ေတာင့္သက္သာရွိၾကေသာ္လည္း အခ်ိဳ႕ကေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မခ်မွီတြင္ ျပန္လည္စဥ္းစား၍ အေျခအေနမ်ားကို ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာရန္အခ်ိန္လိုအပ္ကာ ေျဖရွင္းနည္းမ်ားကိုစဥ္းစားလိုတတ္ၾကပါတယ္။ 

 

ေခါင္းေဆာင္မ်ားတြင္ရွိသင့္ေသာ အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ား 

 

ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားဟာ အလႊာေပါင္းစုံႏွင့္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အျခားသူမ်ားနဲ႔ တစ္ဦးျခင္းေတြ႕ဆုံမႈမ်ားျပဳလုပ္၍ လမ္းၫႊန္သင္ၾကားေပးႏိုင္ဖို႔လိုအပ္တဲ့အတြက္ ေသးငယ္ေသာအဖြဲ႕အစည္း မ်ားမွ လြန္စြာႀကီးမားေသာ formal meeting မ်ားအထိ အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

သင္ဟာ ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ individual contributor တစ္ဦးျဖစ္ေစ၊ ေကာင္းမြန္ၿပီး အက်ိဳးျဖစ္ထြန္း ေစေသာ ဆက္ဆံေရးမ်ားရွိေစဖို႔အတြက္ အျခားသူမ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ ဆက္ဆံေျပာဆို ႏိုင္ျခင္းစြမ္းရည္ဟာ အေရးပါ ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ထိေရာက္စြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ရန္ လိုအပ္တဲ့ အေျခအေန အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိေနပါတယ္။ သင္က သင့္အထက္က အလုပ္အမႈေဆာင္ (executive) မ်ားကို သင့္ရဲ႕ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ (vision) မ်ားအေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ အဖြဲ႕တစ္ခုအတြင္း ျပႆနာေျဖရွင္းပုံနည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြေနစဥ္ျဖစ္ေစ သင့္အေနနဲ႔ မ်ားစြာေသာ မတူကြဲျပားတဲ့သူမ်ားနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေျပာဆိုမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ထိေရာက္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ ျပဳလုပ္ျခင္းတြင္ လိုအပ္ေသာ “C” (၇) လုံး 

သင့္အေနနဲ႔ အထိေရာက္ဆုံးပုံစံနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျပဳႏိုင္ဖို႔ကို ေသခ်ာေစရန္အတြက္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈ (Communication) ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း (၇) ခုကို သိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 

ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကေတာ့ Communication ျပဳလုပ္ရာတြင္ လိုက္နာရမည့္ စည္းမ်ဥ္း (၇) ခုဟူ၍လည္း ေခၚတြင္ေသာ “C” (၇) လုံးပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္မ်ားကိုလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ သင့္လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ ေကာင္းမြန္ စြာဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈစြမ္းရည္မ်ားကို တည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

Concrete (ခိုင္မာမႈရွိျခင္း) 

သင္ေပးလိုတဲ့ message ဟာ ခိုင္မာမႈရွိေနသည့္အခါတြင္ - မွားယြင္းမႈမရွိႏိုင္ဘူးဆိုပါက သင့္ကိုနားေထာင္ေနတဲ့သူမ်ား (team or clients) က သင္သူတို႔ကို ဘာအေၾကာင္း ေျပာၾကားေနတယ္ဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္း သေဘာေပါက္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္ေျပာဆိုလိုက္တဲ့အရာကို ေထာက္ခံေပးႏိုင္မယ့္ သင့္ေတာ္တဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားရွိေန မွသာ ထိုအရာဟာ ခိုင္ခံ့မႈရွိမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေျပာၾကားခ်က္တစ္ခုကို ဓမၼဓိဌာန္ က်က် စုစည္းထားေသာ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ား ကိန္းဂ႑န္းမ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ေပးႏိုင္ ရမွာျဖစ္ၿပီး နားေထာင္သူမ်ားအေနနဲ႔ ကိစၥရပ္မ်ားကို စိတ္ကူးပုံေဖာ္ၾကည့္စရာမလိုပဲ ရွင္းလင္းစြာနားလည္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ထားရပါမယ္။ 


Coherent (တသမတ္တည္းရွိျခင္း) 

သင္ေျပာၾကားေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာက တသမတ္တည္းမရွိပါက သင္ေပးလိုတဲ့ message ရဲ႕ အဓိက point ဟာ အသုံးမဝင္ျဖစ္သြားပါလိမ့္မယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေနရာကဘယ္ကိုသြားၿပီး ဘယ္အရာက ဘယ္အခ်ိန္တြင္ေရာက္ရွိလာတယ္ဆိုတာ မ်ားကို ေကာင္းစြာသိရွိထားဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္။ Coherent communication ဟာ ယုတၱိရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာက ေကာင္းမြန္စြာ စီစဥ္ထားေသာ ယုတၱိရွိၿပီး၊ အစဥ္အတိုင္းေျပာဆိုဆက္ဆံျခင္း ပုံစံတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဓိကေျပာဆိုေနတဲ့ အေၾကာင္းအရာနဲ႔ က်ိဳးေၾကာင္းဆီေလ်ာ္စြာ ဆက္စပ္မႈရွိေနရမွာျဖစ္ၿပီး စီးဆင္းပုံဟာ တသမတ္တည္းျဖစ္ေနရပါမယ္။ 


Clarity (ရွင္းလင္းမႈ) 

ဖတ္ရႈသူအေနနဲ႔ သင္ဘာကိုဆိုလို လိုသလဲဆိုတာကို သေဘာမေပါက္ပဲျဖစ္မေနေစရန္ အတြက္ သင္ေပးလိုတဲ့ message ရဲ႕ ရည္႐ြယ္ခ်က္ဟာ ရွင္းလင္းမႈရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ဘယ္လိုပုံစံ format နဲ ထိုအရာကိုေျပာၾကားလိုသလဲဆိုတာကို ရွင္းရွင္းလင္းလင္းနား လည္ပါ၊ သင့္ရဲ႕ရည္႐ြယ္ခ်က္၊ ရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚတြင္လည္း ရွင္းလင္းစြာသေဘာ ေပါက္ထားပါ။ သင့္ေရးလိုက္တဲ့စာကို ဖတ္ေနတဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ သင္ေျပာဆိုလိုတဲ့ အရာအေပၚ ခန႔္မွန္းမႈမ်ားျပဳလုပ္စရာမလိုပဲ နားလည္သေဘာေပါက္ေနသင့္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - ဝါက်မ်ားဟာ တိုေတာင္းေနသင့္ပါတယ္၊ တက္ႂကြေသာအသံျဖစ္ေနသင့္ၿပီး ေျပာဆိုလိုသည့္ အခ်က္မ်ားကို သီးျခား bulleted points မ်ားအျဖစ္ ေဖာ္ျပေပးသင့္ပါတယ္။ 


Commitment (ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာမႈ) 

workplace communication skills မ်ားတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခိုင္မာမႈရွိျခင္းဟာ အဓိကက်ေသာ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက တစ္ဦးတစ္ေယာက္ရဲ႕ စိတ္အားထက္ သန္မႈႏွင့္ ေျပာဆိုေနေသာ အေၾကာင္းအရာအေပၚ ေသခ်ာမႈတို႔ရဲ႕ ပမာဏကို တိုင္းတာႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထိုအရာက မိမိတို႔ရဲ႕ေဖာက္သည္ျဖစ္လာႏိုင္သူမ်ားကိုလဲ ယုံၾကည္မႈရွိလာေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္စြာ committed ျဖစ္ေနေသာ message တစ္ခုသည္ ပိုမိုႀကီးမားေသာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစၿပီး သင့္ရဲ႕စိတ္ဓါတ္အင္အားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္. 


Consistency (တည္ၿငိမ္ညီၫႊတ္မႈ) 

သင္ဟာ အလုပ္ခြင္အတြင္း ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ေနစဥ္တြင္ ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္ေသာ စကားလုံးမ်ားဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင္ေ႐ြးခ်ယ္ေျပာၾကားလိုက္တဲ့ စကားလုံးမ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ team ကို စိတ္ရႈပ္ေထြးမသြားေစသင့္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ အသံအနိမ့္အျမင့္၊ အသံအေနအထားႏွင့္ ပါဝင္ေသာ content မ်ား အားလုံးတည္ၿငိမ္ညီၫႊတ္မႈရွိေနၿပီး အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရန္အတြက္ သင္ေပးလိုတဲ့ message ကို တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆုံး စကားလုံးမ်ားကို အသုံးျပဳၿပီး ေျပာဆိုေပးသင့္ပါတယ္။ ဒီေနရာတြင္ ျပန္လည္ေျပာဆိုေပးဖို႔ အခ်ိန္မရွိတဲ့အတြက္ တိုေတာင္းေသာ ဝါက်မ်ား၊ တိုေတာင္းေသာ စကားလုံးမ်ားကိုသာ ႀကိဳးစား၍ အသုံးျပဳသင့္ပါတယ္။ 


Completeness (ျပည့္စုံမႈရွိျခင္း) 

သင္ေျပာလိုက္တဲ့ ဝါက်မ်ားကို မျပည့္မစုံနဲ႔ ခ်န္မထားခဲ့ပါနဲ႔ ေပးလိုတဲ့ message တိုင္းတြင္ ယုတၱိရွိေသာ အဆုံးသတ္မ်ားရွိသင့္ပါတယ္။ လူမ်ားအေနနဲ႔ သင္ေျပာသည္ကို နားေထာင္ၿပီးေနာက္ ဆက္ရန္ရွိေသးသလားဟူ၍ ေမွ်ာ္လင့္ေစာင့္စားေနျခင္းကို မျဖစ္ေစသင့္ပါ။ သင္ေျပာဆိုရာတြင္ အသိေပးရန္ႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္ေသာအရာမ်ား ကို အျပည့္အဝထည့္သြင္းေျပာဆိုေပးဖို႔ ေသခ်ာစြာလုပ္ေဆာင္ပါ။ 


Courteous (ယဥ္ေက်းမႈရွိျခင္း) 

သင္ေျပာလိုက္တဲ့အရာေၾကာင့္ အျခားေသာသူက သင့္အားေလးစားလာေစသင့္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ေျပာဆိုမႈတိုင္းတြင္ ႐ိုးသားၿပီး၊ ေလးစားမႈရွိကာ၊ ပြင့္လင္း၍ ယဥ္ေက်းမႈရွိ ေနေစရန္အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရပါမယ္။ သင္ေျပာဆိုလိုတဲ့ အရာမ်ားကို ဂ႐ုတစိုက္ ေျပာၾကားေပးျခင္းအားျဖင့္ ထိုအရာဟာ ေကာင္းမြန္စြာ ထိေရာက္မႈရွိေစမွာျဖစ္ၿပီး အေရးပါမႈရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ တိုက္ခိုက္သည့္ သေဘာကိုေဆာင္ေသာ စကားလုံးမ်ားကို ေျပာဆိုျခင္းေၾကာင့္ လူမ်ားက သင့္ကို ေဝးေဝးမွ ေရွာင္ၾကဥ္သြားေစနိင္ပါတယ္။ 

ထိေရာက္စြာေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္သူမ်ားဟာ လုပ္ငန္းမ်ားေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ျပႆနာမ်ားကို ေဆြးေႏြးႏိုင္ၿပီး လူမ်ား (ဝန္ထမ္းမ်ား) ကို သူတို႔ရဲ႕ တာဝန္မ်ားကို ျပည့္မွီစြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ စိတ္အားထက္သန္လာၾကေစပါတယ္။ ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားဟာ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို ျပင္းထန္လာေစ တတ္ပါတယ္။ ေရွ႕သို႔ဆက္လက္၍ တက္လွမ္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားကို သိရွိကာ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး အျခားသူမ်ားက ျပသလာတဲ့ ေဒါသထြက္မႈ၊ စိတ္ရႈပ္မႈ အစရွိတဲ့အေျခအေနမ်ားကိုလည္း ထိေရာက္စြာ တုန႔္ျပန္ႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ အျခားေသာသူမ်ားနဲ႔ ေန႔စဥ္စကားဝိုင္းမ်ားတြင္ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေျပာဆိုရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားဟာ ထိေရာက္စြာ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို တစ္ခါမွ သင္ယူေလ့လာဖူးျခင္း မရွိတာကိုလည္း ေတြ႕ျမင္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္ဟူ၍ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္အပ္ပါတယ္။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူ ပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


VPower Group Holdings Limited

VPower Group Holdings Limited

We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and...
Show the postings (2)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)
Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Toyota Aye and Sons Co., Ltd.

Our Vision To become the most reliable and respected automotive-dealer group in Myanmar. Our Mission '' To attract and attain customers with high-valued products and services and the most satis...
Show the postings (25)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS