Jobs In Myanmar
Load...

Professional Email Writing: Do’s and Don’t

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Professional-Email-Writing-JobsInYangonProfessional တစ္ဦးအေနနဲ႔ Email ေရးသားရာတြင္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ား 

 

စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ professional ဂုဏ္သတင္းကို ထိခိုက္ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့အခ်က္မ်ားထဲကတစ္ခုကေတာ့ ေသခ်ာစြာေရးသားျခင္းမရွိပဲ ေပးပို႔လိုက္မိတဲ့ e-mail မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ Send button ခလုတ္ကို တစ္ခ်က္ေလာက္ မွားႏွိပ္လိုက္မိလိုက္႐ုံမွ်နဲ႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းတစ္ခုနဲ႔ တစ္ခုအၾကားရွိ အျပန္အလွန္ဖလွယ္မႈမ်ား၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ႏွင့္ HR ပိုင္းဆိုင္ရာ (သို႔မဟုတ္) လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအၾကားရွိ ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းရာတြင္ ျခားနားခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚသြားေစႏိုင္ပါတယ္။ International Data Corporation (IDC) မွ ဦးေဆာင္ျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္တစ္ခုအရ ဝန္ထမ္းအမ်ားစုဟာ တစ္ပတ္တာအတြင္း သူတို႔အလုပ္လုပ္ခ်ိန္စုစုေပါင္းရဲ႕ ၂၈ ရာခိုင္ႏႈန္းခန႔္ကို e-mail မ်ားဖတ္ရႈျခင္း/ ေျဖၾကားျခင္းျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးေနၾကရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို မိမိအားသတိထားမိလာေစလိုပါက ေကာင္းမြန္ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ကို ေရးသားတတ္ဖို႔ဟာ အေတာ္ေလးအေရးႀကီးလာၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီ article အတြင္းမွာေတာ့ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ e-mail မ်ားေရးသားရာတြင္ ေရွာင္ရွားသင့္တဲ့အခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပေပးထားသလို ဘယ္လိုအခ်က္ေတြက မိမိတို႔ေရးသားလိုက္တဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ကို ေကာင္းမြန္စြာေရးသားထားတဲ့ e-mail တစ္ေစာင္အျဖစ္သို႔ မည္ကဲ့သို႔ ေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မလဲဆိုတာကိုလည္း ေဖာ္ျပတင္ဆက္ေပးထားပါတယ္။ Professional ဆန္ဆန္ e-mail မ်ားကို ေရးသားတတ္ျခင္းဟာ သင့္အေပၚအျခားသူမ်ားမွ ေကာင္းမြန္တဲ့အထင္အျမင္ကို ရရွိႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးႏိုင္႐ုံသာမကပဲ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

E-mail တစ္ေစာင္ကိုေရးသားရာတြင္ လိုက္နာက်င့္သုံးသင့္သည့္အခ်က္မ်ား 

 

တိက်ရွင္းလင္းတဲ့ အေၾကာင္းအရာေခါင္းစဥ္ (subject) တစ္ခုရွိေနပါေစ - သင့္ရဲ႕ အထက္လူႀကီးထံသို႔ (ဒါမွမဟုတ္) အလုပ္တစ္ခုကိုေလွ်ာက္ထားရန္အတြက္ e-mail တစ္ေစာင္ကိုေရးသားေပးပို႔ရာတြင္ ၾကည့္လိုက္႐ုံနဲ႔ သင္ေပးပို႔လိုက္တဲ့ e-mail ရဲ႕ အေၾကာင္းအရာကို တန္းၿပီးနားလည္းသေဘာေပါက္ႏိုင္ေစဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္။ အကယ္၍ e-mail လက္ခံသည့္သူထံတြင္ message မ်ား အမ်ားအျပားေရာက္ရွိေနပါက ထိုသူတို႔အေနနဲ႔ subject မ်ားရဲ႕ အေရးႀကီးမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ဘယ္အရာေတြကိုေတာ့ျဖင့္ ဖတ္ရႈရမလဲဆိုတာကို ေ႐ြးခ်ယ္သြားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။

Professional ဆန္တဲ့ သင့္ေလွ်ာ္ေသာႏႈတ္ဆက္မႈပုံစံမ်ားကို အသုံးျပဳပါ - သင့္အေနနဲ႔ e-mail ကို လက္ခံမည့္သူႏွင့္ မည္မွ်ပင္ သိကြၽမ္းရင္းႏွီးမႈရွိေနေစကာမူ “Hey, Yo (သို႔မဟုတ္) Hiya” တို႔ဟာ professional ေလာကတြင္ အသုံးျပဳသင့္တဲ့ ႏႈတ္ဆက္မႈပုံစံမ်ားမဟုတ္ပါဘူး။ ထိုအစား “Hi” သို႔မဟုတ္ “Hello” ကို သုံးစြဲႏိုင္ၿပီး Formal ပိုက်ဖို႔အတြက္ဆိုရင္ေတာ့ “Dear မ _ _ _ _”  ဟူ၍ သုံးစြဲရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ “Hello Amelia” ဟူ၍ ႏႈတ္ဆက္မႈပုံစံမ်ားဟာလည္း သင့္ေလွ်ာ္တဲ့ ႏႈတ္ဆက္မႈပုံစံတစ္ခုျဖစ္ေသာ္လည္း, ထိုသူရဲ႕ အမည္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရပဲ အတိုေကာက္ေခၚေဝၚျခင္းကိုေတာ့ ေရွာင္ရွားသင့္ၿပီး နာမည္အျပည့္အစုံကို တပ္၍ “Hello Amelia Luckwood” ဟူ၍ အျပည့္အစုံထည့္သြင္းႏႈတ္ဆက္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Formal အရ သုံးစြဲသည့္စကားလုံးမ်ားႏွင့္ သာမန္ေျပာဆိုရာတြင္ သုံးစြဲသည့္စကားလုံးမ်ားအၾကား မွ်တမႈရွိပါေစ - သင္ေပးပို႔တဲ့ e-mail ဟာ သင္ဘယ္လိုလူမ်ိဳးျဖစ္တယ္ဆိုတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ professionalism အဆင့္ကို ေဖာ္ျပေနႏိုင္ပါတယ္။ E-mail တစ္ေစာင္ကို မိမိရဲ႕ အထက္က စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ား (သို႔) သူစိမ္းတစ္ဦးထံသို႔ ေပးပို႔တဲ့အခါတြင္ သင္အသုံးျပဳမယ့္ font, စာလုံးေပါင္းသတ္ပုံ, စကားအထားအသို အစရွိသည္တို႔ဟာ professional ဆန္ေနေစဖို႔အတြက္ ႀကိဳးစားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေရးသားတဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ကို ပိုၿပီး အသက္ဝင္ေစဖို႔အတြက္ emoji မ်ားကို သုံးစြဲလိုစိတ္ သင့္ထံတြင္ရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ emoji မ်ားထည့္ၿပီးေပးပို႔သင့္သလဲ၊ ဘယ္သူေတြကိုေတာ့ ထိုသို႔ emoji မ်ားထည့္သြင္းမေပးပို႔သင့္ဘူးလဲ ဆိုတာကို ေကာင္းစြာသိရွိထားဖို႔လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ 

မိမိကိုယ္ကို မိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္ပါ - အကယ္၍ သင္ဟာ သူစိမ္းတစ္ဦးထံသို႔ စတင္၍ e-mail ပို႔ရျခင္းျဖစ္ပါက သင့္ကိုယ္သင္ ေကာင္းမြန္ထိေရာက္စြာမိတ္ဆက္ေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ “Dear Hiring Manager, My name is Amelia Luckwood, Marketing Specialist at _ _ _ _ _ _ _ Co., Ltd. I got your contact information from _ _ _ _ _ _ _ _ .” ဟူ၍ မိတ္ဆက္ႏိုင္ပါတယ္။ အဆက္အသြယ္အသစ္မ်ား၊ Potential customer မ်ား၊ Client မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံသို႔ ပထမဆုံးအႀကိမ္ စတင္ဆက္သြယ္မႈ ျပဳလုပ္ရာတြင္ ၎တို႔ဟာ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ contact information ကို မည္ကဲ့သို႔ ရရွိလာသလဲဆိုသည္အား သိရွိလိုၾကမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကဲ့သို႔ မိမိကိုယ္ကို သင့္ေလွ်ာ္ေကာင္းမြန္စြာ စတင္မိတ္ဆက္ေပးဖို႔ဟာ အလြန္အေရးႀကီးတဲ့ အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 

အစဥ္အလာမ်ားကို သိရွိထားပါ - သင္ e-mail ေပးပို႔ရန္ ရည္႐ြယ္ထားသည့္သူမ်ားရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ထားပါ။ မိမိတို႔ရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားႏွင့္ တူညီမႈမရွိတဲ့သူမ်ားထံသို႔ e-mail မ်ားေပးပို႔ရာတြင္ ထိုသူတို႔ေနထိုင္ရာႏိုင္ငံရဲ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းစဥ္လာမ်ားကို ႀကိဳတင္ေလ့လာထားျခင္းဟာ အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္တဲ့ အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - “ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္တဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ရဲ႕ ပထမဆုံစာေၾကာင္းတြင္ ရာသီဥတုအေျခအေနကို ေမးျမန္းျခင္းမဟာ မရွိမျဖစ္ျပဳလုပ္သင့္တဲ့ ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။” 

မွန္ကန္တဲ့ font မ်ားႏွင့္ မွန္ကန္တဲ့စာလုံးအထားအသိုကို အသုံးျပဳပါ - Presentation ဟာ ဘဝရဲ႕ ဘက္ေပါင္းစုံတြင္ အဓိကအေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္တဲ့အတြက္ e-mail မ်ားဟာလည္း ထို႔နည္းတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ Font အမ်ိဳးအစားမ်ားဟာ သိပ္အေရးမႀကီးဘူးဟု ထင္ရႏိုင္ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ e-mail ကို ဖတ္ရႈခံရျခင္း (သို႔မဟုတ္) delete ျပဳလုပ္ခံရျခင္းအေပၚ အဆုံးအျဖတ္ေပးသြားႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ attachment မ်ားနဲ႔ e-mail ကို ၂ ခါျပန္စစ္ပါ - ဖိုင္တစ္ခုကို attach ျပဳလုပ္တဲ့အခါတြင္ သင့္ e-mail ထဲတြင္ ေရးသားထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ေလွ်ာ္ညီစြာ upload ျပဳလုပ္ထားတာ ဟုတ္/ မဟုတ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးၾကည့္ရႈေပးပါ။ ဒါ့အျပင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ attachment မ်ားကို ရည္ၫႊန္းသည့္အေနျဖင့္ “Kindly find attached” သို႔မဟုတ္ “See below-attached documents” အစရွိသည္ျဖင့္ ေဖာ္ျပေပးဖို႔လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ စာလုံးေပါင္းမွားယြင္းေနေသာ (သို႔မဟုတ္) ပါဝင္သင့္သည့္ စကားလုံးမ်ား မပါဝင္ျခင္းဟာ အေသးစိတ္ကို ဂ႐ုတစိုက္စစ္ေဆးမႈမရွိဘူးဆိုသည္အား ေဖာ္ျပေနပါတယ္။ 

အမွတ္အသား၊ လက္မွတ္ကို ထည့္သြင္းပါ - သင္ေပးပို႔မႈျပဳလုပ္လိုက္တဲ့ e-mail တိုင္းတြင္ သင္ဘယ္သူလဲဆိုတာကို ေဖာ္ျပေပးႏိုင္မယ့္ signature တစ္ခုနဲ႔ သင့္ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္မယ့္နည္းလမ္းမ်ား ပါဝင္ေနသင့္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ “Do let me know if you have any questions or concerns, Best regards, Warm regards, Cheers!” အစရွိတဲ့ ယဥ္ေက်းသည့္သေဘာကိုေဆာင္ေသာ ေလာကြတ္ျပဳသည့္ စကားလုံးမ်ားကိုလည္း သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ အစဥ္အလာမ်ား (သို႔မဟုတ္) မိမိရဲ႕ personal brand တို႔အေပၚမူတည္၍ ထည့္သြင္းေရးသားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ professional contact detail မ်ားအပါအဝင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ အခ်က္အလက္မ်ားကို e-mail တစ္ေစာင္ရဲ႕ ေနာက္ဆုံးတြင္ အလိုအေလွ်ာက္ပါဝင္ေနေစရန္အတြက္ set up ျပဳလုပ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ 

E-mail မ်ားရရွိေၾကာင္းကို ျပန္လည္၍ အေၾကာင္းျပန္ေပးပါ - တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အလုပ္ေတြအရမ္းရႈပ္ေနၿပီး e-mail မ်ား အဆက္မျပတ္ဝင္ေရာက္လာျခင္းမ်ိဳးနဲ႔လည္း သင္ေတြ႕ႀကဳံေကာင္း ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီ e-mail မ်ားကို ignore ျပဳလုပ္ထားၿပီး သင့္ရဲ႕ professional ဆန္မႈကို လႊင့္မပစ္လိုက္ပါနဲ႔။ မိမိတို႔ လက္ခံရရွိတဲ့ e-mail တစ္ေစာင္ကို ခ်က္ျခင္းအေၾကာင္းျပန္ေပးဖို႔ မလိုအပ္ေသာ္လည္း e-mail ရရွိေၾကာင္းနဲ႔ သင့္အေနနဲ႔ ဒီကိစၥကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္တြင္ ျပန္လည္၍ အေၾကာင္းျပန္ေပးႏိုင္မလဲဆိုသည္အား ျပန္လည္၍ အေၾကာင္းၾကားေပးဖို႔ေတာ့ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္ကို e-mail ေပးပို႔သူဘက္မွ “ကြၽန္ေတာ္/ ကြၽန္မ ေပးပို႔လိုက္တဲ့ e-mail ကို ရရွိပါရဲ႕လား” ဟူ၍ ေမးျမန္းလာျခင္းအား ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

E-mail တစ္ေစာင္ကို ေရးသားရာတြင္ မျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္မ်ား 

 

မိမိတို႔ရဲ႕ e-mail ဟာ လုံၿခဳံမႈရွိတယ္လို႔ ဘယ္ေတာ့မွ မေတြးပါနဲ႔ - ကြန္ပ်ဴတာ software program မ်ားဟာလည္း တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အမွားအယြင္းမ်ားျဖစ္ေပၚတတ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ e-mail ကို မွားယြင္း၍ေပးပို႔လိုက္မိျခင္းမ်ိဳး ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ e-mail မ်ားကို နီးကပ္စြာေစာင့္ၾကည့္ေလ့ရွိတတ္ၾကပါေသးတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္မ်ားကို သင္မေတြ႕ေစလိုတဲ့ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား ဘယ္ေတာ့မွ e-mail ေပၚကေနတဆင့္ ေပးပို႔မႈမျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ အကယ္၍ သင္ေပးပို႔မယ့္ message တစ္ခုဟာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ သက္ဆိုင္ေနၿပီး၊ အျခားသူမ်ားကို မသိရွိေစလိုပါက မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ေတြ႕ဆုံၿပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ 

စာလုံးအႀကီး (Capital Letter) မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ e-mail ေရးသားျခင္းကို မျပဳလုပ္ပါနဲ႔ - Capital Letter မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ e-mail တစ္ေစာင္လုံးကို ေရးသားျခင္းဟာ ေအာ္ဟစ္ေျပာဆိုျခင္းဟူ၍ မွတ္ယူေလ့ရွိၾကတဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကို ေရွာင္ရွားသင့္ပါတယ္။ 

ေရာင္စုံစာလုံးေဖာင့္မ်ားကို အသုံးမျပဳပါနဲ႔ - သင့္ရဲ႕ font size နဲ႔ စာလုံးအေရာင္ကို professional ဆန္စြာထားရွိပါ။ Font size ဟာ 10-12 ၾကားရွိေနသင့္ၿပီး အေရာင္ကိုေတာ့ အနက္ေရာင္ျဖင့္သာ ထားရွိသင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ရာကို အေလးအနက္ထားေဖာ္ျပလိုပါက အဆိုပါေနရာကို အေရာင္ထည့္သြင္း၍ ဦးစားေပးေဖာ္ျပေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

“Reply All” ခလုတ္ကို မႏွိပ္ပါနဲ႔ - “Reply-to-All” လုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို e-mail တြင္ပါဝင္ေနသူမ်ားအားလုံးမွ သိရွိဖို႔လိုအပ္သည့္အခါမွသာ အသုံးျပဳရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တစ္စုံတစ္ဦးသာ သိရွိရန္လိုအပ္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို group တစ္ခုလုံးထံသို႔ ေပးပို႔မိျခင္းဟာ ရွက္စရာေကာင္းလွပါတယ္။ အကယ္၍ e-mail လက္ခံရရွိေၾကာင္းကို အေၾကာင္းျပန္ျခင္း (သို႔) meeting အခ်ိန္ကို အတည္ျပဳဖို႔အတြက္ e-mail ျပန္လည္ ေပးပို႔ျခင္းျဖစ္ပါက e-mail ေပးပို႔လာတဲ့ sender ကိုသာ ျပန္လည္ေပးပို႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

E-mail လက္ခံသူဘက္မွ သင္ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုသည္အား အလိုအေလွ်ာက္သိရွိႏိုင္လိမ့္မယ္လို႔ မယူဆပါနဲ႔ - E-mail တစ္ခုရဲ႕ ေနာက္ဆက္တြဲတုန႔္ျပန္မႈမ်ားကို ေရးသားသည့္အခါတြင္ေတာင္မွ သင္ေရးသားလိုက္တဲ့ e-mail မ်ားကို stand-alone note မ်ားအျဖစ္ဖန္တီးထားပါ။ ဆိုလိုသည္မွာ - စာတစ္ေၾကာင္းတည္း ေရးသား၍ ေပးပို႔ျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ။ လိုအပ္ပါက ယခင္ e-mail မ်ားတြင္ ေျပာဆိုထားသည့္ စာပိုဒ္မ်ားကို “ရည္ၫႊန္းခ်က္” မ်ားအေနျဖင့္ ထည့္သြင္းေရးသားပါ။ သင္ေျပာလိုသည့္ အေၾကာင္းအရာကို သိရွိႏိုင္ရန္အတြက္ e-mail လက္ခံသူဘက္မွ ယခင္ e-mail မ်ားကို ျပန္လည္ဖတ္ရႈေနရျခင္းဟာ လြန္စြာစိတ္ရႈပ္ဖို႔ေကာင္းတဲ့ အရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ သင္ေပးပို႔လိုက္သည့္ e-mail ကို လက္ခံသည့္သူဟာ တစ္ေန႔တာအတြင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာေသာ e-mail မ်ားကို ဖတ္ရႈေနရသူတစ္ဦးလည္း ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္တဲ့အတြက္ သင့္ရဲ႕ e-mail နဲ႔ သက္ဆိုင္တဲ့ ယခင္ကေျပာထားသမွ်ကို မွတ္မိခ်င္မွ မွတ္မိေနမွာပါ။ ဒါေၾကာင့္ ယခင္က ေျပာထားတဲ့ စကားလုံးမ်ားကို ရည္ၫႊန္းခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျပန္လည္ထည့္သြင္းေဖာ္ျပ၍ remind ျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

Negative မဆန္ပါေစနဲ႔ - မိမိစိတ္တိုေဒါသထြက္ေနသည့္ အခ်ိန္တြင္ ဘယ္ေတာ့မွ e-mail ေပးပို႔ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ႐ိုင္းျပသည့္ တုန႔္ျပန္မႈတစ္ခုကို ျပဳလုပ္ျခင္း မျပဳလုပ္မိပါေစနဲ႔။ သင့္ရဲ႕ message မ်ားကို ေသခ်ာစြာ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ၿပီးမွ ေပးပို႔ပါ။ အကယ္၍ သင္စိတ္တိုေဒါသထြက္ေနခဲ့ပါက သင္ေရးသားေနတဲ့ message ကို “drafts folder” အတြင္းသို႔ ေခတၱထည့္သြင္းထားၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာၿပီး သင့္အေနနဲ႔ စိတ္တည္ၿငိမ္မႈျပန္လည္ရရွိလာတဲ့အခါတြင္မွ တစ္ဖန္ျပန္လည္၍စစ္ေဆးၾကည့္ရႈ၍ ျပန္လည္ေရးသားပါ။  

Exclamation Point (!) မ်ားနဲ႔ အတိုေကာက္စကားလုံးမ်ားကို အလြန္အကြၽံအသုံးျပဳျခင္းကို ေရွာင္ရွားပါ - Exclamation Point မ်ားကို အတန္းလိုက္အသုံးျပဳျခင္း (!!!!!!!!) ဟာ professional မဆန္သလို အတိုေကာက္စာလုံးမ်ားကို မ်ားစြာအသုံးျပဳျခင္းဟာလည္း professional မဆန္လွပဲ သင္ဟာပ်င္းရိသူတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔ ထင္ျမင္သြားႏိုင္ပါတယ္။ Exclamation point မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ စိတ္လႈပ္ရွားမႈကို ေဖာ္ျပႏိုင္တဲ့အရာမ်ား - emoticon မ်ား၊ LOL, OMG အစရွိတဲ့ အတိုေကာက္စာလုံးမ်ားကို စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေျပာၾကားရာတြင္ သင္နဲ႔ ေျပာဆိုေနသူႏွင့္ သင့္အၾကားတြင္ လုံေလာက္တဲ့ ရင္းႏွီးမႈမ်ိဳးမရွိပါက ဒီလိုအသုံးအႏႈန္းမ်ားကို ေရွာင္ရွားျခင္းက အေကာင္းဆုံးျဖစ္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါရေစခင္ဗ်ာ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


GIORDANO MYANMAR

GIORDANO MYANMAR

..Creation Myanmar Co., Ltd (Giordano)....
Show the postings (15)
International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
One Two Three Express

One Two Three Express

..Door to door express delivery service last-mile delivery service.....
Show the postings (8)
PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.

PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.

.“Creative company” for land and sea As a leading contractor in coastal and waterfront area, we seek to create attractive environment and pursue customer satisfaction and social contribution as a...
Show the postings (2)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS