Jobs In Myanmar
Load...

Pros and Cons of Fiber Internet

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Fiber-Internet-Pro&Cons-JobsInYangonဖိုင္ဘာအင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းအားျဖင့္ ရရွိႏိုင္မည့္ေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးပစ္မ်ား 

 

ဖိုင္ဘာအင္တာနက္ဟာ ယေန႔ေခတ္တြင္ အားလုံးကေ႐ြးခ်ယ္လိုတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္လို႔လာပါၿပီ။ ၎ ဟာ သမား႐ိုးက် ေၾကးနီကိုအေျခခံထားတဲ့ T-1, DSL ႏွင့္ Ethernet over Copper ကဲ့သို႔ေသာ facility မ်ားကို အစားထိုးေနရာယူလာၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ျမန္ဆန္ေသာအင္တာနက္ျမန္ႏႈန္းရွိၿပီး အားကိုးအားထားျပဳႏိုင္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ သုံးစြဲသူပရိသတ္မ်ားဟာ ေၾကးနီအေျခခံထားတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို Fiber အင္တာနက္မ်ားမရႏိုင္တဲ့အခါ (သို႔)အလြန္ေဈးႏႈန္း ျမင့္မားလွ်က္ရွိေနတဲ့အခါမ်ားတြင္သာ ေ႐ြးခ်ယ္ဝယ္ယူေလ့ရွိတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၁: အင္တာနက္ကြန္နက္ရွင္အရည္အေသြး 
Fiber optic အင္တာနက္ကိုတပ္ဆင္ရျခင္းရဲ႕အေကာင္းဆုံးအက်ိဳးေက်းဇူးကေတာ့ သင့္အင္တာ နက္ ကြန္နက္ရွင္ရဲ႕ အရည္အေသြးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အျခားေသာ ႀကိဳးနဲ႔တပ္ဆင္ရတဲ့ကြန္နက္ရွင္မ်ားနဲ႔ အထူးသျဖင့္ ႀကိဳးမဲ့ကြန္နက္ရွင္မ်ားနဲ႔ မတူညီတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ကြန္နက္ရွင္တစ္ခုရဲ႕အရင္းအျမစ္မွ ေဝးကြာသြားရင္ေတာင္မွ fiber လိုင္းဆြဲအားမ်ားဟာ အနည္းငယ္သာေလ်ာ့က်သြားတတ္ျခင္းပဲျဖစ္ ပါတယ္။ ဥပမာ - ေၾကးနီကိုအေျခခံတဲ့ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားတြင္ repeater မ်ားရဲ႕အကူအညီနဲ႔ေတာင္မွ မွန္ကန္စြာသတ္မွတ္၍မရႏိုင္တဲ့ အကြာအေဝးကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားရွိေနပါတယ္။ 

ထို႔အျပင္ Fiber ဟာ electromagnetic interference (EMI) မ်ားႏွင့္ radio-frequency interference (RFI) မ်ားကို သိသိသာသာခံႏိုင္ရည္ျမင့္မားတဲ့အတြက္ လွ်ပ္စစ္ signal မ်ားကို သယ္ ေဆာင္လာမည့္ ဓါတ္အားႀကိဳးမ်ားနဲ႔ သင္ေနထိုင္ရာအေဆာက္အုံရဲ႕တည္ေဆာက္ပုံတို႔ေၾကာင့္လည္း လိုင္းဆြဲအားကိုအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ေစေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္မွ fiber အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားမွာ မရွိသေလာက္နည္းပါးသည့္ အတြက္ ၎ဟာ 50 Mbps မွ 100 Gbps အထိျမန္ႏႈန္းမ်ားကိုရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီျမန္ႏႈန္းဟာ အျခား အၿပိဳင္အဆိုင္နည္းပညာမ်ားအေနနဲ႔ လိုက္၍မမွီတဲ့ျမန္ႏႈန္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။

အားသာခ်က္ # ၂: လုံၿခဳံေရး 
Fiber ကိုအသုံးျပဳရျခင္းရဲ႕ ေနာက္ထပ္အားသာခ်က္တစ္ရပ္ကေတာ့ ပိုမိုၿပီးလုံၿခဳံစိတ္ခ်ရမႈရွိတဲ့ ကြန္ယက္တစ္ခုကိုထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

DdoS တိုက္ခိုက္မႈေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာတာနဲ႔အမွ် သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းကိုတတ္ႏိုင္သမွ်လုံၿခဳံမႈရွိေစရန္ ျပဳလုပ္ထားဖို႔မွာ မရွိမျဖစ္လိုအပ္လာတဲ့အရာျဖစ္ပါတယ္။ Fiber optic အင္တာနက္ကိုအေႏွာင့္ အယွက္ျပဳႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းကေတာ့ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးကိုျဖတ္ပစ္ဖို႔ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ Fiber ေကဘယ္လ္ႀကိဳးတစ္ခုဟာ ထိခိုက္မႈျဖစ္သြားခဲ့ပါက အေႏွာင့္ အယွက္ျဖစ္ေစတဲ့ signal တစ္ခုဟာ system တစ္ခုလုံးကိုအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစသည့္အတြက္ သင့္ကို လုံၿခဳံေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအားပိုမို၍သိရွိလာႏိုင္ေစၿပီး လိုအပ္သလိုတုန႔္ျပန္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကးနီကိုအေျခခံတဲ့ circuit မ်ားတြင္ေတာ့ tap လုပ္ႏိုင္ကာ ေဒတာအခ်က္အ လက္မ်ားကို သင္မသိရေစပဲၾကားျဖတ္ခိုးယူမႈျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Fiber တြင္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးရဲ႕အျပင္ ဖက္သို႔ ပ်ံလြင့္ေနတဲ့ signal မ်ားလုံးဝရွိမေနတဲ့အတြက္ေၾကာင့္လည္း အျခားသူမ်ားအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ေပးပို႔မႈမ်ားကိုၾကားျဖတ္နားေထာင္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမွာမဟုတ္ပဲသင့္ရဲ႕ကြန္ယက္ကိုပိုမိုလုံၿခဳံမႈရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၃: လြယ္ကူစြာေျပာင္းလဲႏိုင္ျခင္း (အဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ျခင္း) 
Optical fiber မ်ားဟာ ေၾကးနီဝိုင္ယာမ်ားထက္ ၅ဆခန႔္ပိုမိုေသးငယ္ၿပီး အဆ၂၀ခန႔္ ပိုမိုေပါ့ပါးတဲ့ အတြက္ ၎တို႔ဟာအျခားေ႐ြးခ်ယ္စရာမ်ားထက္ပိုမို၍တပ္ဆင္ရလြယ္ကူပါတယ္။ ေကဘယ္လ္ ႀကိဳးအသစ္မ်ားကို မူလ fiber ႀကိဳးမ်ားအေပၚတြင္ထပ္မံတပ္ဆင္အသုံးျပဳႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း ၎ တို႔ရဲ႕စက္ကိရိယာမ်ားကို လြယ္ကူစြာအဆင့္ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာက လွ်င္ျမန္စြာတိုး တက္ႀကီးထြားလွ်က္ရွိတဲ့လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) network မ်ားကိုတိုးခ်ဲ႕တပ္ဆင္ရန္လိုအပ္လွ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ေျဖရွင္းနည္းတစ္ရပ္ျဖစ္လာေစပါတယ္။ 

Fiber မ်ားဟာ လိုအပ္သလိုပိတ္ျခင္း၊ ဖြင့္ျခင္းမ်ားလည္းျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ Fiber optic ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားကို အနာဂါတ္တြင္လိုအပ္လာႏိုင္သည့္တိုးတက္မႈမ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားေစႏိုင္ပါတယ္။ 

အားသာခ်က္ # ၄: အလုံးစုံကုန္က်စားရိတ္ 
ကနဦးတပ္ဆင္ခမ်ားဟာ ျမင့္မားၿပီး ပိုမိုကုန္က်မႈရွိႏိုင္ေသာ္လည္း (ဒီကိစၥႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ ပိုင္းတြင္ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးပါမည္)၊ Fiber optic အင္တာနက္ကိုအသုံးျပဳျခင္းေၾကာင့္ကုန္က် မည့္အလုံးစုံကုန္က်စားရိတ္ဟာေတာ့ အျခားေသာနည္းလမ္းမ်ားထက္ပိုမို၍သက္သာမႈရွိပါတယ္။ 

Fiber ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားဟာ ေဆြးျမည့္ျခင္းဒါဏ္ကိုခံႏိုင္ရည္ရွိသည့္အတြက္ ထိန္းသိမ္းမႈအ တြက္ကုန္က်စရိတ္မ်ားလိုအပ္ခ်က္ဟာနည္းပါးၿပီး ၎တို႔ရဲ႕အင္တာနက္ဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ပိုမို၍ ယုံၾကည္အားကိုးရမႈရွိေစပါတယ္။ ဒီအခ်က္က အျခားေသာဝိုင္ယာမ်ားအေနနဲ႔ သဘာဝအႏၲရာယ္ မ်ားရဲ႕ဒဏ္ကိုခံရႏိုင္ၿပီး မၾကာခဏလဲလွယ္မႈျပဳရႏိုင္မည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ သူတို႔ကိုထိပ္ဆုံးက ေ႐ြးခ်ယ္စရာတစ္ခုျဖစ္လာေစပါတယ္။ 

အားနည္းခ်က္ # ၁: ပ်က္စီးလြယ္ျခင္း 

Fiber optic ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားအေနနဲ႔ ေပါ့ပါးၿပီးေသးငယ္ျခင္းေၾကာင့္ အားသာခ်က္မ်ားရွိေသာ္လည္း သူတို႔ဟာပိုမို၍ထိခိုက္လြယ္ၾကပါတယ္။ အကယ္၍တစ္ခုခုနဲ႔ ကာကြယ္ထားျခင္းသာမရွိပါက ၎ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားကို သင့္ရဲ႕အေျခခံအေဆာက္အဦးမ်ားျပင္ ဆင္ရာတြင္ႏွင့္ ႀကိဳးမ်ားျပန္လည္ေနရာခ်ထားျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမိုၿပီးထိခိုက္လြယ္ေစမွာျဖစ္ ပါတတယ္။ အထူးသျဖင့္ ေထာင့္ခ်ိဳးေနရာမ်ားတြင္ ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားဟာပိုမိုၿပီးထိခိုက္မႈရွိတတ္ သည့္အတြက္တပ္ဆင္မႈျပဳရာတြင္ Fiber ေကဘယ္လ္ႀကိဳးမ်ားကိုဘယ္လိုေသခ်ာစြာတပ္ဆင္ရမလဲ ဆိုတာကို သိရွိနားလည္ထားသည့္ကုမၸဏီမ်ားကိုသာဌားရမ္းအသုံးျပဳဖို႔မွာအေရးႀကီးပါတယ္။

ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ေကဘယ္လ္တစ္ခုတည္းကိုအတူတကြအသုံးျပဳလာၾကမွာျဖစ္ၿပီး ဒီေကဘယ္လ္မ်ားဟာ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာထိခိုက္မႈမ်ားပိုမိုျဖစ္ပြားေစႏိုင္သည့္အတြက္ ေပါက္ၿပဲမႈတစ္ ရပ္ဟာသင့္လုပ္ငန္းတစ္ရပ္လုံးတြင္ ကုန္ထုပ္လုပ္မႈစြမ္းရည္မ်ားကိုႀကီးမားစြာအေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ ေစၿပီး ပိုမိုမ်ားျပားသည့္သူမ်ားအေပၚသို႔ အက်ိဳးဆက္မ်ားသက္ေရာက္မႈရွိေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

အားနည္းခ်က္ # ၂: ကနဦးတပ္ဆင္ခ 
အျခားသမား႐ိုးက်အင္တာနက္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားႏွင့္ႏႈိင္းစာလွ်င္ ပိုမိုနည္းပါးတဲ့အလုံးစုံကုန္က်စား ရိတ္ရွိေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕ CFOနဲ႔ ထိုအေၾကာင္းေျပာဆိုရတဲ့အခါမွာ ကနဦးတပ္ဆင္ခရဲ႕ ကုန္က်စား ရိတ္ေတြေၾကာင့္ မီးနီျပသြားႏိုင္ပါတယ္။ ေကဘယ္လ္မ်ားအတြက္ကုန္က်စားရိတ္မ်ားအျပင္၊ တပ္ ဆင္ခမ်ား၊ ပါမစ္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ား၊ connection nexuses ႏွင့္ fiber endpoint မ်ားအျပင္ တပ္ ဆင္ရန္ႏွင့္ စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အထူးျပဳထားသည့္အကူကိရိယာမ်ားလိုအပ္မွာျဖစ္ပါ တယ္။ အကယ္၍သင့္ရဲ႕အေဆာက္အဦးဟာ fiber အင္တာနက္အသုံးျပဳႏိုင္ရန္အတြက္ ႀကိဳးမ်ား တပ္ဆင္ၿပီးျဖစ္ပါက ဒီကုန္က်စားရိတ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ (သို႔) လုံးဝပယ္ဖ်က္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီေဆာင္းပါးေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔ကို ဗဟုသုတတိုးေစလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


RHENUS LOGISTICS

RHENUS LOGISTICS

..Rhenus Myanmar Limited is located in the heart of Yangon (formerly known as Rangoon). Prior to the relatively recent foundation of the new capital city Naypyidaw, Yangon was the seat of government. ...
Show the postings (2)
ABC Convenience Store

ABC Convenience Store

With over 70 stores giving access to our customers and suppliers the opportunity to leverage their product on our network. We stress on providing and maintaining highest standard in product quality an...
Show the postings (6)
Myanmar Promotional Services ( Event Management )

Myanmar Promotional Services ( Event Management )

To Promote business and enhance trades in academic ways ( Exhibitions and Trade Show ) for the country to develop and grow rapidly in many respective fields We are promoting the business and enha...
Show the postings (4)
GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (7)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS