Jobs In Myanmar
Load...

RESIGNATION CHECKLIST BEFORE LEAVING A JOB

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Career-Resignation-Checklist-JobsInYangonအလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းမျပဳမွီ ေဆာင္႐ြက္သင့္ေသာအရာမ်ား 
 
 
သင့္ေတာ္ေသာ resignation checklist တစ္ခုမရွိပဲ အလုပ္တစ္ခုမွ resign တင္ဖို႔ဆုံးျဖတ္ရျခင္းဟာ ႀကီးမားတဲ့အဆင့္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြမ်ားစြာရွိေနႏိုင္ေသာ္လည္း ကုမၸဏီတစ္ခုမွ ထြက္ခြာဖို႔ ဆုံးျဖတ္ရာမွာ ဒီအခ်က္ကိုအေစာတလွ်င္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမရွိပဲ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ 
 
လူအေတာ္မ်ားမ်ားက လက္ေျမႇာက္အရႈံးေပးၿပီး အလုပ္မွေန resignation checklist တစ္ခုတည္ေဆာက္ျခင္းမရွိပဲ ႐ုတ္ခ်ည္းထြက္ခြာလာၾကတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးၾကားဖူးၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုအျပဳအမူမ်ိဳးဟာ ျပန္ေျပာင္းေျပာျပရာတြင္ ခမ္းနားႀကီးက်ယ္မႈရွိသလိုခံစားရႏိုင္ေသာ္လည္း တစ္ကယ့္ဘဝမွာေတာ့ ဒီလိုမ်ိဳး အလုပ္တစ္ခုမွ ႐ုတ္ခ်ည္းထြက္ခြာျခင္းမ်ိဳးဟာ Professional မဆန္တာကို ျပသလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 
 
ဒါေၾကာင့္မို႔ ဒီကေန႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com အဖြဲ႕သားမ်ားကေန resign တင္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့သူတစ္ဦးအေနနဲ႔ (ဒါမွမဟုတ္) မၾကာမွီ resign လုပ္ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ထားသူမ်ားအေနနဲ႔ ဘယ္လို checklist မ်ိဳးကိုတည္ေဆာက္သင့္သလဲဆိုတာကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 
သင့္ရဲ႕ Resignation Checklist တြင္ မရွိမျဖစ္ပါဝင္သင့္ေသာအရာမ်ား
 
• ပထမဦးဆုံး သင့္ရဲ႕ signed contract ကို ေသခ်ာေလ့လာပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားရမည့္ ကာလအပိုင္းအျခားကို စစ္ေဆးပါ။ 
 
• သင့္အေနနဲ႔ resign ျပဳလုပ္ဖို႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ ပထမဦးဆုံး သင္နဲ႔တိုက္႐ိုက္အထက္လူႀကီးနဲ႔ေဆြးေႏြးၿပီး သူ/ သူမကို တိုက္႐ိုက္အေၾကာင္းၾကားလိုက္ပါ။ ဒီအရာက႐ုံးခန္းအတြင္းရွိ အျခားသူမ်ားမွေျပာၾကားလာသည့္အခါတြင္မွ အံ့အားသင့္သြားေစရတာထက္စာလွ်င္ ပိုမို၍ေကာင္းမြန္မႈရွိပါတယ္။ 
 
• သင့္အေနနဲ႔ စနစ္တက်ျပဳလုပ္လိုပါက၊ တရားဝင္ျဖစ္ေစလိုပါက သင့္ရဲ႕ resignation ကို e-mail မွတဆင့္ေပးပို႔ၿပီး မ်က္ႏွာခ်င္းဆိုင္ လူေတြ႕ေျပာဆိုမႈ (interview) ကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ပါ။ သင္လုပ္ကိုင္ေနတဲ့လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း သင္ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့အေတြ႕အႀကဳံမ်ား၊ သင္ယူေလ့လာႏိုင္ခဲ့တဲ့အရာမ်ားအေၾကာင္းကို ေျပာဆိုပါ။ သင့္အေနနဲ႔ သူ/ သူမရဲ႕လက္ေအာက္မွာအလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတာ ေပ်ာ္႐ႊင္မႈရရွိခဲ့တယ္ဆိုပါကလည္း ဒီအေၾကာင္းကိုေျပာဆိုႏိုင္ပါေသးတယ္။ (ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ေတာ့ ဒီအပိုင္းကို ခ်န္လွပ္ခဲ့ႏိုင္ပါတယ္။) 
 
• Resignation ျပဳလုပ္ျခင္းကို မည္သည့္အခါတြင္မွ ႏႈတ္ျဖင့္သာေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ စာျဖင့္ေရးသားၿပီး ေပးပို႔မွသာ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအလုပ္အတြင္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ရတဲ့ရက္မ်ားကို မွတ္တမ္းဝင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္ေနာက္ဆုံးအလုပ္လာမယ့္ေန႔ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာေဖာ္ျပေပးပါ။ 
 
• သင့္ရဲ႕ resign ျပဳလုပ္မႈေၾကာင့္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလာေစႏိုင္တဲ့သူမ်ားကို အသိေပးပါ။ ဒီအရာမ်ားတြင္ က်န္းမာေရးအာမခံ၊ အသက္အာမခံႏွင့္ အျခားသင္ထားခဲ့တဲ့ အာမခံမ်ား၊ သင့္ team ထဲမွာရွိေနတဲ့ အျခားေသာ ဝန္ထမ္းမ်ား (သို႔) သင့္နဲ႔ အလုပ္ခြင္မွာဆက္စပ္မႈရွိေနတဲ့သူမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ client မ်ားနဲ႔ customer မ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 
 
• သင့္ထံတြင္ရွိေနတဲ့ လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အရာမ်ားကို ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔ စီစဥ္ပါ။ ဥပမာ - ကုမၸဏီပိုင္ယာဥ္မ်ား၊ မိုဘိုင္းလ္ဖုန္း၊ laptop၊ လိပ္စာကဒ္မ်ား၊ ႐ုံးခန္းေသာ့မ်ား၊ လုံၿခဳံေရးဝင္ခြင့္ကဒ္မ်ား အစရွိသည္တို႔ကို ျပန္လည္ေပးအပ္ပါ။ 
 
• သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ သင့္အဖြဲ႕သားမ်ားအတြက္ “အကူးအေျပာင္းကာလ အမွာစာ” (transition note) တစ္ခုကို ျပင္ဆင္ပါ။ ဒီအရာက သင္ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ တာဝန္မ်ားနဲ႔ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားဟာ မျပည့္စုံတဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားေၾကာင့္ ရပ္တန႔္မသြားေစဖို႔ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
• သင္လက္ရွိလုပ္ေဆာင္ေနရတဲ့ အလုပ္တာဝန္မ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားထံသို႔ တရားဝင္၊ စနစ္တက်လြဲေျပာင္းမႈျပဳလုပ္ေပးရပါမယ္။ 
 
• Exit interview တစ္ခု ျပဳလုပ္ေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားဟာ ဒီအရာကိုလုပ္႐ိုးလုပ္စဥ္တစ္ခု အေနနဲ႔ ျပဳလုပ္တတ္ၾကၿပီး ဒီအရာက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရွိ HR professional မ်ားထံသို႔ သင့္ရဲ႕အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို မွ်ေဝေပးႏိုင္ေစမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ သင့္အတြက္ေရာ သင့္အလုပ္ရွင္ေဟာင္းအတြက္ပါအက်ိဳးရွိေစႏိုင္ပါတယ္။ 
 
• ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားဖို႔အဆင္မေျပတဲ့အရာမ်ားကို အနည္းဆုံးျဖစ္ေစရန္ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သင္သတိထားမိတဲ့ ဘယ္လိုအားနည္းခ်က္မ်ိဳးကိုမဆို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားႏိုင္ပါတယ္။ 
 
• သင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ လက္က်န္အလုပ္မ်ား၊ ေပးစရာရွိေသာကိစၥမ်ားအားလုံးကို အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းမျပဳလုပ္မွီ ေသခ်ာစြာရွင္းလင္းသြားခဲ့ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္အခ်ိန္မွာ သင့္ရဲ႕ေနာက္ဆုံးလစာကို ရရွိႏိုင္မလဲဆိုတာကို အတည္ျပဳပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ေနာက္ဆုံးလစာေငြအား ေပးအပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းေပါင္းမ်ားစြာကို ေက်ာ္ျဖတ္ရတဲ့အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕ေပၚလစီနဲ႔ ျပည္နယ္တစ္ခုစီတိုင္းရဲ႕ ဥပေဒမ်ားအလိုက္ အခ်ိန္ကြာဟမႈမ်ားရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ပုံမွန္လစာထုတ္ရက္အတိုင္း ရေကာင္းရႏိုင္သလို၊ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သင္လုပ္ေဆာင္ရမယ့္ကိစၥရပ္မ်ားအားလုံးၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္ အခ်ိန္အတိုင္းအတာတစ္ခုၾကာျမင့္မွလည္း ရႏိုင္ပါတယ္။ 
 
• သင္မယူခဲ့တဲ့ အားလပ္ရက္မ်ားအတြက္ အခေၾကးေငြရႏိုင္သလားဆိုတာကို ေလ့လာပါ။ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ သင္မယူခဲ့တဲ့ အားလပ္ရက္မ်ားကိုစုေပါင္း၍ ေငြေၾကးအတိုင္းအတာတစ္ခုကို ထုတ္ေပးတတ္ပါတယ္။ 
 
• အခ်ိဳ႕ေသာ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားနဲ႔ အာမခံမ်ားဟာ အလုပ္ရွင္တစ္ဦးမွ တစ္ဦးသို႔လႊဲေျပာင္းေပး၍ရႏိုင္ပါတယ္။ သက္ဆိုင္ရာဌာနအႀကီးအကဲ (သို႔) အရာရွိနဲ႔တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးၿပီး ဒီကဲ့သို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ ရွင္းလင္းေအာင္ ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ 
 
• သင့္အထက္မွႀကီးၾကပ္သူ (supervisor) နဲ႔ အထက္လူႀကီးတို႔ထံမွ ေထာက္ခံစာ (reference letter) တစ္ခုကို ေတာင္းခံပါ။ သူတို႔အေနနဲ႔ ျငင္းဆိုေကာင္းျငင္းဆိုႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ သင္ကအႀကီးအက်ယ္ျပႆနာတက္ခဲ့တာမ်ိဳး မဟုတ္ရင္ေတာ့ reference letter ကို အလြယ္တကူပဲ ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ 
 
• သင့္အေနနဲ႔ အနာဂါတ္တြင္ လိုအပ္ခဲ့ပါက သင့္လုပ္ငန္းရွင္ရဲ႕အမည္ကို ေထာက္ခံေပးသူေနရာတြင္ အသုံးျပဳႏိုင္မလားဆိုတာကိုလည္း ေသခ်ာရွင္းလင္းစြာ ေမးျမန္းၾကည့္လိုက္ပါ။ 
 
သင့္ရဲ႕ resignation checklist ကို ေသခ်ာစြာ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထား၍ တတ္ႏိုင္သမွ် သင့္ရဲ႕အလုပ္မွ သက္ေတာင့္သက္သာရွိစြာ resign ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ ႐ုတ္ခ်ည္းဆိုသလို အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းအား ျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ မေက်နပ္မႈမ်ား၊ ဆိုး႐ြားတဲ့အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို သိသာထင္ရွားစြာမျပလိုက္ပါနဲ႔။ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို လုံးဝဖ်က္စီးျခင္း (Burn the bridge) ျပဳလုပ္ျခင္းအား ဘယ္ေတာ့မွ မျပဳလုပ္လိုက္ပါနဲ႔။ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ အနာဂါတ္တြင္ျပန္လည္ေတြ႕ဆုံ လာၾကရႏိုင္ပါတယ္။ အနာဂါတ္တြင္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔လမ္းေၾကာင္းဖြင့္ထားပါ။ Professional setup တစ္ခုတြင္ networking ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ အဆက္အသြယ္မ်ားေကာင္းမြန္မႈရွိျခင္းဟာ အၿမဲတမ္း အသုံးဝင္မႈရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 
 
 
ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (9)
Schenker Myanmar Co., Ltd.

Schenker Myanmar Co., Ltd.

DB Schenker operates its legal entity in Myanmar on June 1 to run contract logistics and warehousing services, while the Yangon branch of Schenker Thailand will continue to handle freight, customs cle...
Show the postings (1)
Blue Ribbon Trading Company Limited

Blue Ribbon Trading Company Limited

Our Mission -To provide marketing and distribution services for our principals’ brands through a dictated sales and marking team. -To offer quality health care and personal care products enhancin...
Show the postings (4)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (8)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS