Jobs In Myanmar
Load...

ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ က႑

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Leadership-Management-HR-JobsinYangonေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးမွာ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန္႔ခြဲမႈ၏ က႑

ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားရွိ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး

ယခင္ေဆာင္းပါးေတြမွာေတာ့ အဖြဲ႕အစည္းအေထာက္အကူျပဳ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မွာ HRM(ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ) ဟာ အေရးႀကီးတဲ့အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္တယ္ ဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲေရးဟာ ပိုေကာင္းတဲ့စီးပြါးေရးဆိုင္ရာ စြမ္းေဆာင္မႈေတြျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ ဘယ္ေလာက္အထိေဆာင္ရြက္ႏိုင္လဲဆိုတာနဲ႔ ပါတ္သက္ၿပီး ေလ့လာဆန္း စစ္ခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့အစိတ္အပိုင္းေတြထဲမွာမွ HRM ေဆာင္ရြက္တဲ့ စီမံခန္႔ခြဲမႈကေတာ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးနဲ႔ ဆိုင္တဲ့ က႑ ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕HRM ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို ေလ့လာမႈေတြအရ အဲဒီကုမၸဏီေတြဟာ ဒီေဆာင္းပါးမွာ ေဆြးေႏြးေဖာ္ျပထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို လိုက္နာအေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္းအားျဖင့္ စီးပြါးေရးအရ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိမႈမွာ သူတို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေနတာ ကို ေတြ႕ရပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြလို႔ ဆိုတဲ့ေနရာမွာ သက္ဆိုင္ရာလုပ္ ငန္းအမ်ိဳးအစားေတြမွာ သူတို႔ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုေက်ာ္ၾကာ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္တဲ့ Fortune 100 List ထဲမွ ကုမၸဏီေတြကိုဆိုလိုျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ Fortune 100 List မွာ ႏွစ္အနည္းငယ္ၾကာ ပါဝင္ခဲ့တဲ့ ကုမၸဏီ ေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အဆင့္အတန္းကို ႏွစ္ေတြအမ်ားႀကီးၾကာေအာင္ ထိန္းထားႏိုင္ေလ့မ ရွိပါဘူး။ ထို႔ိအတြက္ေၾကာင့္ အထက္ပါေဖာ္ျပပါ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီအေနနဲ႔ ဒီအဆင့္အတန္းမွာ အၾကာႀကီးထိန္းထားႏိုင္တယ္ဆိုတာက သူတို႔ဟာ သူတို႔ရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေတြထက္ ပိုမိသာလြန္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကလို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား
ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္မႈဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အစီအစဉ္ေတြဟာ သူတို႔ကို သူတို႔စံႏႈန္းေတြထဲမွာ ႏွစ္ျမႇဳပ္ထားျခင္း၊ ဦးေဆာင္သူေတြထံမွ ေမွ်ာ္လင့္ထား တဲ့ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီးျဖစ္ျခင္း၊ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အစဉ္အလာ ေတြဟာ ဦးေဆာင္သူေတြကိုလႈံ႕ေဆာ္ေပးျခင္း အစရွိတဲ့ အယူအဆေတြကို လိုက္နာ ပါတယ္။ ဒါတင္မေသးဘဲ ဒီကုမၸဏီေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္စီမံခန္႔ခြဲမႈစနစ္( Performance management system)ကို ကုမၸဏီရဲ႕ စီးပြါးေရးဗ်ဴဟာ (Business Strategy) နဲ႔ တြဲထားပါတယ္။ ၎မွာ ရွင္းလင္းစြာအတိုခ်ဳပ္သတ္မွတ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ဦးတည္ခ်က္မ်ား (Leadership Objectives) နဲ႔ စြမ္းရည္တိုးတက္ေရးလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (Talent Development Activities) ေတြလည္း ပါဝင္ပါတယ္။ အျခားနည္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆိုရင္ ရာထိုးတိုးျမႇင့္ေပးခံရျခင္းေတြဟာ တစ္ဦးခ်င္းစြမ္းေဆာင္ရည္သာမကဘဲ ဝန္ထမ္းတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (People Development Activities ) ေတြ အေပၚမွာပါ မူတည္ေနပါတယ္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ထိုလုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြဟာလည္း ကုမၸဏီရဲ႕စီးပြါးေရးဗ်ဴဟာ နဲ႔ ဦးတည္ခ်က္ေတြနဲ႔ ဆက္ႏြယ္ေနပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈေတြဟာ နားလည္ရ လြယ္ကူၿပီး ရည္ရွည္အတြက္ ရည္ရြယ္ခ်မွတ္ထားတဲ့ ဗ်ဳဟာက်လုပ္အားစီမံမႈ (Strategic Workforce Planning) မွာ ျမႇဳပ္ႏွံထားတယ္လို႔အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္တဲ့ ေခါင္းေဆာင္မႈပိုင္းရာ ဆက္ႏြယ္မႈ (Leadership Pipeline) ေတြလည္း ရွိပါေသးတယ္။ ဒီကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္အားကို လုပ္ငန္းခြင္မိသားစုမ်ား(Job Families) အျဖစ္ ခြဲထားၿပီး အေရးႀကီးတဲ့ က႑ေတြနဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားေတြ အတြက္ ဦးေဆာင္ႏိုင္စြမ္း ရွိသူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ထားပါတယ္။ ဤကုမၸဏီအမ်ားစုမွာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ စြမ္းေဆာင္ရည္ဆိုင္စစ္ေဆးမႈေတြအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ ေခါင္းေဆာင္အသစ္ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြကို လ်ာထားတဲ့စာရင္းလည္း ပုံမွန္အားျဖင့္ ရွိတတ္ပါတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဝန္ထမ္းအသစ္ေတြ ရွာေဖြခန္႔အပ္ျခင္းနဲ႔ ေလ့က်င့္ေပးျခင္းဟာလည္း လိုအပ္ခ်က္နဲ႔ျဖည့္ဆည္းႏိုင္မႈ (Demand and Supply) ကို ေရရွည္သုံးသပ္စစ္ေဆးထားျခင္း (Long-term Analysis) အေပၚမွာ အေျခခံပါတယ္။ အဲ့ဒီလို ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္ ပိုၿပီးအဆင့္ျမင့္တဲ့ ရာထူးေတြကိုေျပာင္းသြား တဲ့သူေတြကို အစားထိုးဖို႔အတြက္ ေခါင္းေဆာင္အသစ္ေတြကို ရွာေဖြခန္႔အပ္ထားၿပီး သားျဖစ္ေစပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္(HRM Function) ႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲ ေရး (Senior Management) တို႔ အၾကား တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္မႈ

ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ HRM Functionေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာ ႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြနဲ႔ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ ဆိုလိုသည္မွာ ဝန္ထမ္းဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး (People Development) လုပ္ေဆာင္မႈဟာ HRM Functions သို႔မဟုတ္ ေခါင္းေဆာင္ေတြမွာဘဲ တာဝန္ရွိတာမ်ိးမဟုတ္ပါဘူး။  အဲ့ဒီအစား ေခါင္းေဆာင္ျဖစ္လာႏိုင္ေခ်ရွိသူေတြကို သတ္မွတ္ထားၿပီး သူတို႔ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္(အလုပ္) ဟာ အျခားဝန္ထမ္းေတြကို ရာထူးတိုးလာဖို႔အတြက္ ပိုၿပီးႀကိဳးစားလာ ၾကရန္ တြန္းအားေပးဖို႔ရည္ရြယ္ပါတယ္။ အျခားနည္းနဲ႔ ေျပာရမယ္ဆို ရင္ေတာ့ အရည္အခ်င္းရွိသူေတြကို ေဖာ္ထုတ္ၿပီး အနာဂါတ္ေခါင္းေဆာင္ေလာင္းေတြ ကို ဖန္တီးေရြးခ်ယ္တဲ့ အလုပ္ကို ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္(HRM Function) ႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲ ေရး (Senior Management) တို႔က တြဲဖက္ လုပ္ေဆာင္ပါတယ္။

ေအာင္ျမင္တဲ့ကုမၸဏီေတြမွာရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ(People Management) ဟာ ကမၻာ့အဆင့္ရွိတယ္ဆိုတာကို ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ေတြအရ သိရပါတယ္။ ဒီကုမၸဏီ ေတြကို အျခားကုမၸဏီေတြနဲ႔ လုံးဝကြဲျပားေစတဲ့အခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံ ခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (HRM Function) ဟာ ဝန္ထမ္းရွာေဖြခန္႔အပ္ေရးနဲ႔ ေလ့က်င့္ ေပးမႈမွာတင္မကဘဲ ဝန္ထမ္းလည္ပတ္မႈ(Emplyoee Lifecycle) တစ္ခုလုံးမွာပါ ပါဝင္ ပတ္သက္ေနတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။  ေနာက္အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ဒီ ကုမၸဏီေတြရဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြဟာ ၂၁ရာစု စီးပြါးေရးအခင္းအက်င္းရဲ႕ စိန္ေခၚမႈ ေတြကို ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ စြမ္းေဆာင္ရည္(ကြၽမ္းက်င္မႈ) ေတြ ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အျခားနည္းနဲ႔ ေျပာရရင္ေတာ့ ေအာင္ျမင္တဲ့ ကုမၸဏီေတြဟာ သူတို႔ရဲ႕ အနာဂတ္ေခါင္းေဆာင္ေတြကို အလယ္အလတ္စီမံခန္႔ခြဲမႈအဆင့္ (Middle Management Level ) ကတည္းက စတင္ပ်ိဳးေထာင္ပါတယ္။

အခ်ဳပ္ဆိုရေသာ္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုတာက ေမြးရာပါစြမ္းရည္ေတြနဲ႔ အဲ့ဒီစြမ္းရည္ေတြကို  ပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့ ဝန္ထမ္းေတြကို အဖြဲ႕အစည္းမွ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးမႈေတြကို ေပါင္းစပ္ ထားျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာဝနဲ႔ ေလ့က်င့္မႈ အၾကား အျပန္ အလွန္သက္ေရာက္မႈဟာ  ေအာင္ျမင္မႈကို သတ္မွတ္ေပးတဲ့ အခ်က္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ရင္လည္း ဒီကုမၸဏီေတြမွာ ေခါင္းေဆာင္မႈ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္  ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန္႔ခြဲမႈလုပ္ေဆာင္ခ်က္(HRM Function) ႏွင့္ အႀကီးတန္းစီမံခန္႔ခြဲ ေရး (Senior Management) တို႔ရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းမႈေၾကာင့္ဘဲ ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Tharaphu Soe Myint Company Limited

Tharaphu Soe Myint Company Limited

Under the leadership of the proprietor U Soe Myint and the assistance of the expertise knowledge of the technicians, the company works for the welfare of the local farmers and peasants.The aim of the ...
Show the postings (5)
Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (20)
Sweety Home

Sweety Home

...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Victory Myanmar Group  Co., Ltd.

Victory Myanmar Group Co., Ltd.

..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
Show the postings (1)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS