Jobs In Myanmar
Load...

Salary Negotiation – Do’s and Don’ts (Part – 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Salary-Negotiation-Dos and Don'ts-JobsInYangonလစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္မ်ား (အပိုင္း - ၁)

 

အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္တဲ့အခါမွာ သင့္အေနနဲ႔ဒီေမးခြန္းကို သင့္ကိုယ္သင္ေမးျမန္းခဲ့ဖူးၾကပါလိမ့္မယ္ - အလုပ္ရွင္ကို ငါေတာင္းဆိုလိုတဲ့ လစာပမာဏကိုေျပာျပရင္ေကာင္းမလား? သူတို႔အေနနဲ႔ ငါေတာင္းတာအရမ္းမ်ားလြန္းတယ္လို႔ ထင္သြားႏိုင္သလား? ဒီပမာဏကို သူတို႔က မေပးလိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? 

ဒီေမးခြန္းမ်ားဟာ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ားအေနနဲ႔ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္စဥ္တြင္ မိမိကိုယ္ကို ျပန္လည္ေမးခြန္းထုတ္ေလ့ရွိတဲ့ ေမးခြန္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ အလုပ္ခြင္သို႔ အသစ္စတင္ဝင္ေရာက္လာတဲ့သူမ်ားအေနနဲ႔ ဒီေမးခြန္းမ်ားကို ေမးျမန္းၾကည့္ခဲ့ၾကဖူးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့လစာေငြကို ရယူလိုပါက ထိုသို႔ရရွိႏိုင္ဖို႔အတြက္ကို မွန္ကန္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို အသုံးျပဳၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ ယခုအပတ္ေဆာင္းပါးအေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com အဖြဲ႕သားမ်ားကေန Job offer မ်ားႏွင့္ လစာေငြတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကို ညႇိႏႈိင္းရာတြင္ တတ္ႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးလစာေငြမ်ားကို ရရွိႏိုင္ေစရန္အတြက္ ေဆာင္ရန္/ ေရွာင္ရန္ အခ်က္မ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္တင္ဆက္ေပးလိုက္ပါတယ္။ 


ဒီေတာ့ . . . သင္ဘာလုပ္သင့္သလဲ? 


ေလ့လာပါ/ သုေသသနလုပ္ပါ - သင့္ရာထူးနဲ႔ တူညီတဲ့ အျခားသူမ်ားအေနနဲ႔ လစာဘယ္ေလာက္ရေလ့ရွိၾကသလဲဆိုတာကို အလုပ္အင္တာဗ်ဴးသို႔ မသြားေရာက္မွီတြင္ အေသးစိတ္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ပါ။ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့ရာထူးအား ထိုေနရာအနီးတဝိုက္တြင္၊ သင့္နဲ႔တူညီတဲ့ လုပ္ငန္းအေတြ႕အႀကဳံရွိေနသူတစ္ဦးအဖို႔ ကနဦးလစာေငြ ပ်မ္းမွ် ဘယ္ေလာက္ရႏိုင္သလဲဆိုတာကို သိရွိထားႏိုင္ရန္ ျပင္ဆင္ထားပါ။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက အဆိုပါလုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ေပးအပ္ထားတဲ့ လစာေငြပမာဏမ်ားကို ရွာေဖြေလ့လာပါ။ Online ေပၚတြင္ ၾကည့္ရႈပါ၊ review မ်ားကို ၾကည့္ရႈပါ၊ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ သင္ေလွ်ာက္ထားလိုတဲ့အလုပ္နယ္ပယ္မွာ သင့္ဘက္ကကြၽမ္းက်င္မႈရွိေနမွသာ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ပိုမို၍ေကာင္းမြန္စြာျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ လက္ေတြ႕က်က်ေဝဖန္သုံးသပ္ထားဖို႔ေတာ့ လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။ 


သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးကို ထုတ္ေဖာ္ျပသပါ - အလုပ္အင္တာဗ်ဴးမ်ား (သို႔) လစာေငြတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔အတြက္ ေျပာဆိုၾကရာတြင္ သင့္ဘက္က ဘာေတြကိုေဆာင္႐ြက္ေပးထားသလဲဆိုသည္အား အၿမဲေျပာၾကားပါ။ သင့္ထံတြင္မည္သို႔ေသာကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားရွိေနၿပီး ဒီအရာမ်ားက သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအေပၚ မည္သို႔ေသာ ျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မလဲ ဆိုသည္အားထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါ။  သင္ႀကိဳးႀကိဳးစားစားရွာေဖြခဲ့ရတဲ့ ေငြေၾကးကို ထုတ္ကုန္တစ္ခု (သို႔) ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုအား ဝယ္ယူျခင္းမျပဳမွီတြင္ ဒီအရာေတြက သင့္ကိုျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္တဲ့တန္ေၾကးကို သင့္ဘက္က အၿမဲလိုလိုေဝဖန္ပိုင္းျခားမႈမ်ားျပဳလုပ္သကဲ့သို႔ပင္ အလုပ္ခြင္ေဈးကြက္တြင္လည္း ထို႔နည္းတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကိုေဈးကြက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ျမင္ေယာင္ၾကည့္လိုက္ပါ - ကြၽန္ေတာ္တို႔ဟာ ကြၽန္ေတာ္တို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈကို တန္ေၾကးတစ္ခုသတ္မွတ္၍ ေရာင္းဝယ္ေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင္ဟာဘယ္ေလာက္တန္ေၾကးရွိသလဲဆိုတာႏွင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္ေလာက္ပမာဏကို ရရွိဖို႔ ထိုက္တန္သလဲဆိုတာဟာ တိုက္႐ိုက္အခ်ိဳးက်ေနမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မိမိရဲ႕တန္ဖိုးကို ကိုယ္တိုင္သိရွိထားျခင္းမရွိပါက ကုမၸဏီမ်ားဘက္မွ သင့္အားမွားယြင္းစြာ အကဲျဖတ္မိပါက သင့္အေနနဲ႔ ထိုက္သင့္တဲ့လစာေငြကို ရရွိႏိုင္ေတာ့မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ရာတြင္ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ အကယ္၍သင္က Job Offer တစ္ခုကို potential employer တစ္ဦးႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေနပါက သင္ေတာင္းဆိုလိုက္တဲ့လစာေငြရရွိရန္အတြက္ သင့္ဘက္က ဘာေတြကိုျပဳလုပ္ေပးႏိုင္မလဲဆိုသည္အား ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပါ။ ယခင္အလုပ္မ်ားတြင္ သင္ရရွိေအာင္ျမင္ခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ဥပမာေပးပါ။ သင့္လက္ရွိအလုပ္ရွင္ထံမွ လစာေငြတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔အတြက္ ေတာင္းဆိုလိုပါက သင့္လုပ္ငန္းရွင္အတြက္ အက်ိဳးရွိေစခဲ့တဲ့ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈေတြကို အသားေပးေျပာဆိုေပးျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ဘက္က အေၾကာင္းျပခ်က္ကို ပိုမို၍ ခိုင္မာလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။  


လစာ/ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားအားလုံးကို ၿခဳံငုံ၍စဥ္းစားပါ - ကုမၸဏီဖက္မွ သင့္ကိုေပးအပ္ထားတဲ့ အျခားေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရွိပါေသးသလား? ဒီအရာေတြဟာ သင့္အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့ အရာမ်ားျဖစ္ပါသလား? Compensation package တစ္ခုတြင္ လစာေငြဟာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္တဲ့အရာမ်ားတြင္ တစိတ္တစ္ပိုင္းသာပါဝင္ေနတဲ့အတြက္ လစာေငြတစ္ခုတည္းအေပၚ အာ႐ုံစိုက္မထားပါနဲ႔။ အျခားေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္တဲ့ ကုမၸဏီမွ အကုန္အက်ခံ၍ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္း၊ ေဘာနပ္စ္မ်ား၊ အားလပ္ရက္မ်ား၊ အျခားအပိုေဆာင္းေပးေငြမ်ား အစရွိသည္ျဖင့္ကိုလည္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင့္ရဲ႕ဘဝကိုပိုမိုေကာင္းမြန္လြယ္ကူလာေစမယ့္အရာမ်ား၊ သင့္ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို တိုးပြားလာေစမယ့္အရာမ်ား (ဒါမွမဟုတ္) အခ်ိန္ကုန္ပိုမိုသက္သာေစမယ့္ အရာမ်ား ဒါေတြအားလုံးဟာ ပိုက္ဆံပိုရလာေစတတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရင္းမ်ားျဖစ္ၾကလို႔ပါပဲ။ 


လစာေငြသတ္မွတ္ခ်က္တစ္ခုကိုေပးပါ - အလုပ္ေနရာအသစ္တစ္ခုအတြက္ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ သင့္ရဲ႕လစာအေနနဲ႔ ရရွိလိုတဲ့ပမာဏကို ခန႔္မွန္းေျခအေနနဲ႔ ပ်မ္းမွ်သတ္မွတ္ေပးထားျခင္းက အေကာင္းဆုံးပါပဲ။ ဒီလိုျပဳလုပ္ထားေပးျခင္းအားျဖင့္ ကိန္းေသတစ္ခုတည္းကိုသာ ေဖာ္ျပထားသည့္အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာထက္ ပိုမို၍ ညႇိႏႈိင္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လမ္းစကိုဖြင့္ဟေပးႏိုင္ပါတယ္။ အရင္ဦးဆုံးအေနနဲ႔ သင့္ဘက္က ဘယ္ေလာက္အထိေလွ်ာ့ေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ဦးစြာစဥ္းစားဆုံးျဖတ္ပါ၊ ၿပီးေနာက္ သင့္လုပ္ငန္းရွင္ျဖစ္လာႏိုင္သူဖက္မွ သင္လိုခ်င္တဲ့လစာေငြပမာဏကို ေပးအပ္လိုျခင္းမရွိပါက သင္ဘာလုပ္မလဲဆိုတာကိုလည္း စဥ္းစားထားပါ။ ဥပမာ - အျခားေသာအက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားျဖစ္တဲ့ အားလပ္ခ်ိန္အပိုေတာင္းခံျခင္း၊ ဖုန္းဘီလ္ေတာင္းခံျခင္း၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ႀကိဳက္ရာတစ္ရက္နားခြင့္ (သို႔) တစ္ပတ္လွ်င္တစ္ႀကိမ္ အလုပ္ေစာဆင္းခြင့္ အစရွိသည္တို႔ကိုစဥ္းစားထားပါ။ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရာတြင္ flexible ျဖစ္ေနပါေစ။ 


အႀကံျပဳခ်က္မ်ားေတာင္းခံပါ - အေတြ႕အႀကဳံရွိၿပီးေသာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ေဟာင္းမ်ားထံမွ အႀကံဉာဏ္မ်ားကို ေတာင္းခံဖို႔မေၾကာက္ပါနဲ႔။ အလုပ္အင္တာဗ်ဴး (သို႔) လစာေငြျပန္လည္စီစစ္မႈ (Salary Review) တစ္ခု မစတင္မွီတြင္ သင္ယုံၾကည္ရတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္တစ္ဦးကိုဆက္သြယ္၍ သင့္ရဲ႕လစာေငြသတ္မွတ္ခ်က္ဟာ မည္မွ်ေလာက္ရွိေနသင့္သလဲ (သို႔) ထိုအရာကိုရရွိႏိုင္ရန္ သင္မည္သို႔ ျပဳလုပ္သင့္သလဲဆိုသည္အား အႀကံေတာင္းခံၾကည့္လိုက္ပါ။ 

 

ဒီသို႔အႀကံဉာဏ္ေတာင္းခံလိုက္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ မည္သူကိုခ်ဥ္းကပ္သင့္သလဲဆိုသည္ႏွင့္ သင့္ရဲ႕ case ကိုဘယ္လိုတည္ေဆာက္ရမလဲဆိုသည့္အေပၚ တန္ဖိုးရွိတဲ့အႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္သလို ယခင္က သင့္ရာထူးေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ဖူးေသာသူမ်ားရဲ႕ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈဟာ မည္သို႔ျဖစ္ခဲ့သလဲဆိုတာမ်ားကိုပါ သိရွိရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္တြင္ ဆက္လက္ၿပီး လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈ ျပဳလုပ္စဥ္အတြင္း မျပဳလုပ္သင့္သည့္အခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးခင္ဗ်ာ။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangn.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Global Technology Co., Ltd (Global Net)

Our speciality is providing complete solution and systems that work through the use of our outstanding design, unique client engagement model, procurement, project management, implementation and suppo...
Show the postings (60)
PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (50)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS