Jobs In Myanmar
Load...

အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Sale-Management-HR-JobsinYangonအေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈ နည္းဗ်ဴဟာမ်ား
 
အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဆိုတာဟာ ေစ့စပ္တိက်တဲ့ အစီအစဉ္ေတြ၊ အသုံးစရိတ္ေတြနဲ႔ အေရာင္းရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ျပည့္မွီေအာင္လုပ္တဲ့ အႏုပညာကိုရည္ၫႊန္းပါတယ္။ အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲမႈဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ရရွိဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အေရာင္းရည္မွန္းခ်က္ေတြကို ထိေရာက္မႈအရွိဆုံးနည္းလမ္းေတြနဲ႔ ရရွိေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
 
အေရာင္းစီမံခန္႔ခြဲေရးနည္းဗ်ဴဟာ အခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ရေအာင္။
 
- အေရာင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ၊လုပ္ေဆာင္ရန္ရွိတဲ့အရာေတြကို သတ္မွတ္ ထားပါ။ သင့္ရဲ႕အေရာင္းရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ ႐ိုးရွင္းပါေစ။ သင့္ရဲ႕ရည္မွန္းခ်က္ ေတြဟာ လက္ေတြ႕က်ၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေၾကာင္းေသခ်ာပါေစ။ ရည္ရြယ္ခ်က္ ေတြ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔အတြက္ တိက်တဲ့အခ်ိန္ကာလ ကိုလည္းသတ္ မွတ္ထားပါ။
 
- သင့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ကို ေကာင္းစြာသိေအာင္ျပဳလုပ္ထားပါ။ သင့္ရဲ႕ Brand ကေန အသုံးျပဳသူေတြ ဘယ္လိုအက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိႏိုင္တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားပါ။ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူေတြဟာ သုံးစြဲသူေတြ အေနနဲ႔ ထုတ္ကုန္ဆီက ေနေကာ အဖြဲ႕အစည္းဆီကေနပါ ဘာေတြေမွ်ာ္လင့္ ထားတယ္ဆိုတာကို သိရွိရဖို႔ အတြက္ သုံးစြဲသူေတြနဲ႔ ေျပာဆိုဆက္ဆံၾကည့္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေၾကာ္ျငာသူ တစ္ေယာက္ဟာ ထုတ္ကုန္ရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြကိုသူကိုယ္တိုင္ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္မထားဘူး ဆိုရင္ေတာ့ သုံးစြဲသူေတြကို ယုံၾကည္လာေအာင္ ဆြဲ ေဆာင္လို႔ ရႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ 
 
- သင့္ရည္ရြယ္တဲ့ ေဈးကြက္ကို သတ္မွတ္ပါ။ ေရာင္းခ်တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြနဲ႔ နည္း လမ္းေတြဟာ လူတိုင္းအတြက္ မတူညီႏိုင္ပါ။ သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီမွာ လည္း မတူညီနဲ႔ လိုအင္ဆႏၵေတြ၊ စိတ္ဝင္စားမႈေတြနဲ႔ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေနႏိုင္ပါတယ္။
- အေရာင္းအဖြဲ႕အတြက္ သင့္ေတာ္တဲ့သူေတြကို ငွားရမ္းခန္႔အပ္ပါ။ အေရာင္းပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုရဲ႕ ေအာင္ျမင္မႈနဲ႔ က်ရႈံးမႈမွာ အေရးပါတဲ့ က႑ကေန ပါဝင္ေနတယ္ဆိုတာကို သတိရပါ။ တက္ႂကြၿပီး သမ႐ိုးက်မဟုတ္တဲ့ နည္းလမ္းေတြနဲ႔ ေတြးေခၚႏိုင္သူေတြကို ေရြးခ်ယ္ခန္႔အပ္ပါ။ ေကာ္ပိုရိတ္လုပ္ငန္းမွာ ေအာင္ျမင္ဖို့္ဆိုတဲ့ အိပ္မက္ကိုပ်ိဳးေထာင္ေပးပါ။ အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြကို အဖြဲ႕ထဲမွာရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕ အခန္းက႑နဲ႔ တာဝန္ဝတၱရားေတြကိုရွင္းရွင္းလင္းလင္း နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ေျပာျပထားေပးပါ။သူတို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိတဲ့ ခံစား ခြင့္ အစီအစဉ္ေတြ ဖန္တီးေပးပါ။ ခံစားခြင့္ေတြနဲ႔ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အက်ိဳးအျမတ္ ရရွိမႈေတြဟာ အေရာင္းအဖြဲ႕ကို စိတ္ဓါတ္ခြန္အားေပးတဲ့ေနရာမွာ ေတာ္ေတာ္ေလး အရာေရာက္ပါတယ္။
 
- သင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူေတြကို မလိမ္ညာပါနဲ႔။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိျခင္းကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ထုတ္ကုန္က အမွန္တကယ္ေပးႏိုင္တဲ့အရာေတြ အေၾကာင္းကိုသာ ေျပာျပပါ။ အတုအေယာင္ကတိေပးမႈေတြ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ က်င့္ဝတ္နဲ႔ မကိုက္ညီပါ။ သင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူေတြကို အမွန္တကယ္ေပးႏိုင္တဲ့ အရာေတြကိုသာ အေလးထား ေျပာဆိုပါ။
 
- သင့္ရဲ႕ ၿပိဳင္ဖက္ေတြက ဘာေတြကို ကမ္းလွမ္းထား (ေပးႏိုင္)လည္းဆိုတာကို သိရွိထားပါ။ သင့္အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အားသာခ်က္ေတြ၊အားနည္းခ်က္ေတြ၊ ၿခိမ္းေျခာက္မႈအႏၲရာယ္ေတြ နဲ႔ အခြင့္အလမ္းေတြကို SWOT analysis ကိုျပဳလုပ္ဖို႔ အေရးႀကီးပါတယ္။ ေဈးကြက္ေဖာ္ေဆာင္သူ တစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူ့ရဲ႕ထုတ္ကုန္ဟာ ၿပိဳင္ဖက္ေတြရဲ႕ထုတ္ကုန္ထက္ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ပိုသာတယ္ဆိုတာကို မျဖစ္မေနသိရွိထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
- အေရာင္းကိုယ္စားလွယ္ေတြအေနနဲ႔ ေရာင္းခ်ရန္ေခၚဆိုမႈ တစ္ခုမျပဳလုပ္ခင္မွာ သူတို႔ရဲ႕ လုပ္စရာရွိတာ(အိမ္စာ) ေတြကို ျပင္ဆင္သြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကိစၥတစ္ခုခု ဘယ္ေတာ့မွ မျပင္မဆင္ဘဲ မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ သုံးစြဲသူေတြ သင့္ကိုဘယ္လိုေမးခြန္းမ်ိဳးကိုမဆို ေမးလာႏိုင္ၿပီး သင့္အေနနဲ႔အေျဖေတြ အဆင္သင့္ ရွိေနရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံခန္႔ခြဲေရး အေနနဲ႔ အေရာင္းပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ေတြရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္အတြက္ လုပ္ငန္းခြင္မွာ မြမ္းမံသင္တန္းေတြ ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံးစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။
 
- ရည္ရြယ္ထားတဲ့အစုအေဝးတစ္ခုခ်င္းစီအတြက္ နည္းဗ်ဴဟာေတြဖန္တီးပါ။ သင့္ရဲ႕ ေဈးကြက္ကိုေကာင္းစြာသိထားပါ။ သုံးစြဲသူတစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းဟာ သင့္ရဲ႕ ထုတ္ကုန္ေတြကို ဆက္စပ္ခံစားလို႔ ရရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကိုထည့္ သြင္းစဉ္းစားၿပီး နည္းဗ်ဴဟာေတြခ်မွတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ လူတိုင္းလူတိုင္းဟာ နည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုမွာ ထင္ျမင္ခ်က္တစ္ခုရွိသင့္ပါတယ္။ လူတိုင္းကို သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ေပးခိုင္းပါ။ အစီအစဉ္တစ္ခုအလုပ္မျဖစ္ခဲံ့ဘူးဆိုရင္ အျခား အစီအစဉ္တစ္ခုနဲ႔ အစားထိုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ အဆင္သင့္ျပဳလုပ္ထားပါ။
 
- စီမံခန္႔ခြဲေရးအေနနဲ႔ အေရာင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို စစ္ေဆးသုံးသပ္ဖို႔ အတြက္ သူတို႔နဲ႔ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြမၾကာခဏျပဳလုပ္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အေရာင္းအဖြဲ႕ရဲ႕ ေန႔စဉ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို မွတ္တမ္းတင္ထားပါ။ အေရာင္းအဖြဲ႕အေနနဲ႔ သူတို႔ဘာေတြေဆာင္ရြက္ေနတယ္ဆိုတာကို အထက္လူႀကီးေတြကို အသိေပးဖို႔အတြက္  ေန႔စဉ္ေရာင္းခ်မႈအစီရင္ခံစာ(DSR) ကို ျပင္ဆင္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။
 
- ဝန္ထမ္းတစ္ေယာက္ဟာ မိမိရဲ႕ စြမ္းေဆာင္ရည္ကို ကိုယ္တိုင္စစ္ေဆးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေဖာက္သည္ေတြနဲ႔သင့္ရဲ႕ ေတြ႕ဆုံမႈေတြကို ျပန္လည္ေတြးၾကည့္ ၿပီး သင္ဘယ္ေနရာမွာ မွားသြားလည္း ဘယ္ေနရာေတြမွာပိုေကာင္းေအာင္ေျပာ လို႔ရႏိုင္သလဲဆိုတာေတြကို ဆင္ျခင္သုံးသပ္ပါ။
 
- သုံးစြဲသူစိတ္ေက်နပ္မႈေကာင္းစြာရရွိႏိုင္ေရး ႏွင့္ သုံးစြဲသူကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေရး အတြက္ သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ေတြကို ေကာင္းစြာဆက္ဆံပါ။ အလြန္အကြၽံမေရာင္းပါႏွင့္။  သင့္ရဲ႕ အေရာင္းတင္ဆက္မႈကို ေျပာျပၿပီးသည္ဆိုတာနဲ႔ သင့္ရဲ႕ေဖာက္သည္ကို စိတ္အေႏွာင့္အယွက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔ေတာ့။ သူ့ကို စဉ္းစားဖို႔ နဲ႔ ဆုံးျဖတ္ဖို႔အတြက္ အခ်ိန္ေပးလိုက္ပါ။
 
- လိုခ်င္တဲ့ အဓိပၸါယ္သက္ေရာက္ (ရလာဒ္ရရွိႏိုင္) ဖို႔အတြက္ သင့္ရဲ႕ အေရာင္းစကားဟာ အထင္ႀကီးေလာက္စရာေကာင္းေနရပါလိမ့္မယ္။
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


VPower Group Holdings Limited

VPower Group Holdings Limited

We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and...
Show the postings (2)
Dagon Glory Co., Ltd.

Dagon Glory Co., Ltd.

- Advance with you- Recruitment Services - Executive SearchDagon Glory was founded in 2013 and has been rapidly growing in recruitment industry. We are one of Myanmar's leading recruitment services c...
Show the postings (536)
Polymer Company Limited

Polymer Company Limited

Vision - To be the leader in the market. Mission - We will provide best and services available to make a difference. - We will inspire lifestyle of people. - We will treat all individuals (stak...
Show the postings (9)
SUPER SEVEN STARS CO., LTD

SUPER SEVEN STARS CO., LTD

We aspire to be the most successful retailer of automobiles by providing the best customer experience in every market we operate.By 2015, Super Seven Stars Co., Ltd is representing Kia, Peugeot, Ssang...
Show the postings (71)
Ideal Future Co., Ltd.

Ideal Future Co., Ltd.

..Web Design and Development, Digital Marketing, Merchandising.Ideal Technology was founded by a group of young innovators in 2006. The company has been a successful company for many years in the fiel...
Show the postings (4)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS