Jobs In Myanmar
Load...

ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ နယ္ပယ္

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-HumanResource-Management-HR-JobsinYangonဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ နယ္ပယ္

အဖြဲ႕အစည္း -  ထိန္းသိမ္းအုပ္ခ်ဳပ္ဖို႔ရန္ အလြယ္ကူဆုံး ႏွင့္ အခက္အခဲဆုံးအရာ။ ဝန္ထမ္းေရးရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM) ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတြမွာ လူအင္အားလိုအပ္ခ်က္စစ္ေဆးမႈ မွ စီမံခန႔္ခြဲမႈအျပင္ ဝန္ထမ္းထိန္းသိမ္းေရးအထိ ပါဝင္ပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM)အေနနဲ႔ အသုံးဝင္တဲ့ မူဝါဒအမ်ိဳးမ်ိဳး၊ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ အစီအစဥ္မ်ား  ဖန္တီးျခင္းႏွင့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ျခင္း တို႔ေဆာင္႐ြက္ရန္အတြက္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM) ရဲ႕ တာဝန္မွာ အသိပညာ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈ၊ ဖန္တီးႏိုင္စြမ္း၊ ပါရမီ ႏွင့္ စြမ္းရည္တို႔ကို တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္စီမံဖို႔နဲ႔ အဲတာေတြအားလုံးကို အသင့္ေတာ္ဆုံးျဖစ္ေအာင္ အသုံးခ်တတ္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM)ဟာ လူသားဉာဏ္ရည္ဉာဏ္ေသြးကို စီမံဖို႔နဲ႔ အက်ိဳး ရွိရွိ အသုံးခ်တတ္ဖို႔ဘဲ မဟုတ္ပါဘူး။၎ဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ၊စိတ္ပိုင္း ဆိုင္ရာ အရင္းအႏွီးေတြကို စီမံတတ္ဖို႔လည္း ရည္႐ြယ္ပါတယ္။ အေသးစိတ္အခ်က္ အလက္ေတြကိုပါ ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM)ရဲ႕ နယ္ပယ္ဟာ ေန႔စဥ္နဲ႔အမွ်ႀကီးထြားလာေနတာကိုသိရပါတယ္။HMR မွာ ဝန္ထမ္းဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ခန႔္အပ္ျခင္း(ဝန္ထမ္းရွာေဖြျခင္း ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း) ၊ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ၊ လစာေငြစီမံခန႔္ခြဲမႈ၊ ဆုခ်ီးျမႇင့္မႈ ႏွင့္အသိအမွတ္ျပဳမႈ၊စက္မႈလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး၊ လုပ္ငန္းခြင္ဆိုင္ရာ အခက္အခဲေတြကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း၊ တရားဥပေဒဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား အျပင္ အျခားအရာမ်ားလည္း ပါဝင္ပါေသးတယ္။ အျခားနည္းနဲ႔ ေဖာ္ျပရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ HMR ရဲ႕ တာဝန္ဟာ လုပ္ငန္းခြင္မွာ သင့္တင့္ မွ်တတဲ့ ဆက္ဆံေရးကိုထိန္းသိမ္းထားဖို႔နဲ႔  အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ တစ္ဦးခ်င္း ရည္မွန္းခ်က္ေတြအၾကား သင့္တင့္မွ်တမႈ ဖန္တီးေပးဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM) ရဲ႕နယ္ပယ္ဟာ က်ယ္ျပန႔္ပါတယ္။ထို႔အတြက္ ေၾကာင့္ သုူ႔ကိုတိတိက်က်သတ္မွတ္ႏိုင္ဖို႔ အလြန္ဘဲခဲယဥ္းပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ၎ကို ေအာက္ပါ ေခါင္းစဥ္ေတြနဲ႔ ခြဲျခားသတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။

ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM)

ဒီလုပ္ငန္းကေတာ့ ဝန္ထမ္းအင္အားအစီအစဥ္ဆြဲျခင္း၊ ခန႔္အပ္ျခင္း (ဝန္ထမ္းရွာေဖြျခင္း  ႏွင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း) ၊ မြမ္းမံသင္တန္းႏွင့္ တိုးတက္မႈ၊ ဝန္ထမ္းသစ္ဝင္ေရာက္မႈႏွင့္ အသားက်ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္း၊ နစ္နာေၾကးေပးျခင္း၊ အလုပ္မွ အနားေပးျခင္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အားေလ်ာ့ခ်ျခင္း ႏွင့္ ဝန္ထမ္းအလုပ္ၿပီးေျမာက္ႏိုင္စြမ္း အစရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းအင္အား စီမံခန႔္ခြဲမႈေတြ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒီတာဝန္ရဲ႕ ဦးတည္ခ်က္ေတာ့အဖြဲ႕ အစည္း တိုးတက္ေအာင္ျမင္ဖို႔အတြက္ တိုက္႐ိုက္အေရးပါတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးခ်င္း စီရဲ႕ တိုးတက္မႈနဲ႔ကြၽမ္းက်င္မႈတို႔ကို ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ဖို႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

ဒီက႑မွာ စြမ္းေဆာင္ရည္အကဲျဖတ္မႈ၊ ကြၽမ္းက်င္မႈအသစ္မ်ား ဖန္တီးျခင္း၊ လစာေငြမ်ား၊ခံစားခြင့္မ်ား၊အသုံးစရိတ္ မ်ားထုတ္ေပးျခင္း၊ ခရီးသြားမူဝါဒ ႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား သတ္မွတ္ျခင္း အျခားလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားလည္းပါဝင္ပါသည္။

ဝန္ထမ္းမ်ား၏ လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းေရးရာစီမံခန႔္ခြဲမႈ (HRM)

HRM ရဲ႕ ဒီက႑ကေတာ့ အလုပ္ခြင္အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အေထာက္အကူျပဳပစၥည္းမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္ပါတယ္။ ဒီအပိုင္းမွာေတာ့ လုံၿခဳံေရးဆိုင္ရာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာဝန္ေဆာင္မႈမ်ား၊ လူမႈဖူလုံေရးဆိုင္ရာ ရန္ပုံေငြ ၊ လူမႈဘဝလုံၿခဳံမႈ ႏွင့္ ေဆးဝါးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါတင္ကေသးဘဲ လုံၿခဳံေရးအရာရွိမ်ားခန႔္အပ္မႈ၊ အလုပ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ သင့္ေတာ္တဲ့ ေနရာတစ္ခု ျဖစ္ေအာင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ရွိ အႏၲရာယ္မ်ားအားဖယ္ရွားျခင္း၊ ထိပ္သီးစီမံခန႔္ခြဲမႈမွ အေထာက္အပံ့၊ အလုပ္လုံၿခဳံမႈ၊အကာအကြယ္ေပးကိရိယာမ်ား၊ သန႔္ွရွင္းမႈ၊ေလဝင္ေလထြက္ အလင္းေရာင္ ေကာင္းမြန္စြာရရွိမႈ၊ မိလႅာစနစ္ေကာင္းမြန္မႈ၊ ေဆးဝါးေစာင့္ ေရွာက္မႈ၊ ေနထိုင္မေကာင္းလွ်င္ရရွိႏိုင္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္ခြင္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဆိုင္ရာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ တစ္ကိုယ္ရည္ ဒဏ္ရာရရွိမႈဆိုင္ရာ ခံစား ခြင့္မ်ား၊ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ ရရႈိႏိုင္ေသာ ခံစားခြင့္မ်ား၊ အလုပ္လက္မဲ့ဆိုင္ ရာခံစားခြင့္မ်ား ႏွင့္ မိသားစုခံစားခြင့္မ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

၎ဟာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈ၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးျခင္း၊ ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ သယဇာတျဖစ္ေသာ ဆက္ဆံေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ၊ ပညာေရးႏွင့္ မြမ္းမံသင္တန္း မ်ားႏွင့္လည္း ဆက္စပ္လ်က္ရွိပါတယ္။ ဝန္ထမ္းလူမႈဖူလုံေရးဟာ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အစစ္အမွန္ေတြကို သတ္မွတ္ၿပီး စီမံခန႔္ခြဲေရးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈျဖင့္ ထိုလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းျခင္း ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါတင္မကေသးဘဲ ကန္တန္းပစၥည္းမ်ား၊ ကေလးကစားကြင္း၊ နားေနခန္းႏွင့္ ေန႔လည္စာစားခန္း၊ အိမ္ယာ၊ သြားလာေရး၊ ေဆးဝါးအေထာက္ အပံ့ ၊ ပညာေရးႏွင့္ လုံၿခဳံမႈ၊ အပန္းေျဖအေဆာက္အုံတို႔ႏွင့္လည္း သက္ဆိုင္ေနပါတယ္။

စက္မႈလုပ္ငန္းဆက္ဆံေရးဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲမႈ - ဒီအပိုင္းမွာ အရမ္းထိလြယ္ရွလြယ္  ျဖစ္တတ္တဲ့ အပိုင္းျဖစ္တာမို႔ အလုပ္သမား သို႔ ဝန္ထမ္းသမဂၢႏွင့္ ဂ႐ုတစိုက္ ဆက္ဆံျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ အခက္အခဲေတြကို ေကာင္းစြာေဖာ္ျပၿပီး အဖြဲ႕အစည္း အတြင္း အဆင္ေျပညီၫႊတ္မႈ ရွိဖို႔ရန္အတြက္ ေကာင္းစြာကိုင္တြယ္ႏိုင္ျခင္း ေတြ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ၎ဟာ အလုပ္ခံအပ္မႈ(သမဂၢ-စီမံခန႔္ခြဲမႈ) ဆက္ဆံေရး ၊ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိုင္းေရး၊ စည္းကမ္းဆိုင္ရလုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၊ အခက္အခဲေတြကို ပူးေပါင္းေျဖရွင္းျခင္း၊ လူေတြရဲ႕ အမူအက်င့္ေတြကိုနားလည္ ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္ ဆက္ဆံေရးေတြကို ထိန္းသိမ္းျခင္း၊  စုေပါင္းညႇိဳႏႈိင္းျခင္း၊ ႏွင့္ သေဘာထားကြဲလြဲမႈမ်ားအား ေျဖရွင္းျခင္းတို႔ပါဝင္တဲ့ အႏုပညာတစ္ရပ္ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကို အဖြဲ႕အစည္းအေပၚမွာ အႏုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ သက္ေရာက္မႈရွိလာႏိုင္တဲ့ အေနအထားကိုေရာက္မလာႏိုင္ ေအာင္ နားလည္မႈအျပည့္နဲ႔ ကာကြယ္ေပးျခင္းဘဲျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းေတြေကာ စီမံခန႔္ခြဲေရးအဖြဲ႕ရဲ႕ အက်ိဳးအျမတ္ကိုပါ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မယ့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆိုင္ရာ ဒီမိုကေရစီတစ္ရပ္ အားထုတ္ေဖာ္ေဆာင္ရျခင္းဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။
ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရး(HRM) ရဲ႕ နယ္ပယ္ဟာ အရမ္းကို က်ယ္ျပန႔္တာေၾကာင့္  အတိအက်ခ်ေရးဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရး(HRM)ကို နားလည္ သေဘာေပါက္ေစႏိုင္ရန္ ရည္႐ြယ္ၿပီး အထက္ေဖာ္ျပပါ အစိတ္အပိုင္း သုံးပိုင္းအျဖစ္ ခြဲျခမ္းေဖာ္ျပလိုက္ရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (8)
Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS