Jobs In Myanmar
Load...

Shortlisting candidate’s process

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Recruitment-Shortlisting-Candidates-JobsInYangonအလုပ္ေလွ်ာက္ထားလာသူ (Candidate) မ်ားအနက္မွ Shortlisting ျပဳလုပ္၍ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း 

 

ဘာေၾကာင့္ ဒီအရာကို ျပဳလုပ္ရတာလဲ? 

Shortlisting ဆိုသည္မွာ Recruitment လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္အတြင္းတြင္ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိေသာ၊ အေရးႀကီးေသာ အဆင့္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ Process ကို internally လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) externally အားျဖင့္ 3rd party HR partner မ်ားကို အသုံးျပဳ၍ လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းအားျဖင့္ ၿပီးျပည့္စုံတဲ့ candidate တစ္ဦးကို ပိုမို၍ ရယူခန႔္အပ္ႏိုင္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွမဟုတ္ သင့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈမရွိတဲ့သူတစ္ဦးအေပၚ သင့္ရဲ႕အခ်ိန္ေတြကုန္ဆုံးသြားရတာမ်ိဳးကိုလည္း ျဖစ္ေပၚလာျခင္း မရွိေစရန္အတြက္ တားဆီးေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
3rd party HR partner တစ္ဦးကို အသုံးျပဳဖို႔အတြက္ စဥ္းစားေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ www.jobsinyangon.com ကဲ့သို႔ေသာ ဒီ Recruitment Process မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးကြၽမ္းဝင္မႈရွိထားေသာကုမၸဏီမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ 

 

Shortlisting ျပဳလုပ္ရမည့္အဆင့္မ်ား 

Job Description နဲ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးတြင္ ရွိေနသင့္ေသာ အရည္အခ်င္းမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္ကို အသုံးျပဳ၍ Job တစ္ခုအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအားလုံးကို shortlisting ဇယားေပၚတြင္ list ျပဳလုပ္လိုက္ပါ။ စာလုံးႀကီးမ်ားကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါက ပိုမို၍အဆင္ေျပေစႏိုင္ပါတယ္။ Section ၂ ခု ရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါမယ္ - တစ္ခုကေတာ့ “မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ အခ်က္မ်ား” ျဖစ္ၿပီး ေနာက္တစ္ခုကေတာ့ “ရွိထားရင္ေကာင္းမြန္မယ္ဟု ယူဆထားေသာ အခ်က္မ်ား” ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
 

ျပင္ဆင္ျခင္း 

Shortlisting တစ္ခုကို ဖန္တီးမႈမျပဳလုပ္မွီတြင္ အမွတ္ေပးစနစ္ကို ရွင္းလင္းစြာသတ္မွတ္ေပးဖို႔နဲ႔ short list ဇယားကြက္တစ္ခုကို ရွင္းလင္းစြာတည္ေဆာက္ေပးထားဖို႔ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။ ဒါမွသာ Candidate မ်ားကို Job Description, လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ တည္ေဆာက္ပုံ, ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားနဲ႔ ေခၚယူမႈျပဳလုပ္လိုက္သည့္ လုပ္ငန္းရာထူးကို ထိေရာက္မႈရွိစြာ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လိုအပ္ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားအေပၚ မူတည္၍ သင့္ေလွ်ာ္ေသာ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အမွတ္ေပးျခင္းအတြက္ အကူကိရိယာ 

အမွတ္ေပးျခင္း (သို႔) rating system တစ္ခုကို သတ္မွတ္ၿပီး candidate မ်ားကို သတ္မွတ္ထားတဲ့ အခ်က္မ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္၍ အမွတ္ေပးပါ။ ဥပမာ - မေျဖၾကားႏိုင္ျခင္း/ ေကာင္းမြန္ေသာအေျဖမဟုတ္ျခင္းတို႔အတြက္ = ၀၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ မွန္ကန္ေသာအေျဖမ်ားအတြက္ = ၁၊ မလုံေလာက္ေသာအေျဖအတြက္ = ၂၊ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ အေျဖအတြက္ = ၃၊ ေကာင္းမြန္ေသာအေျဖမ်ားအတြက္ = ၄၊ ၿပီးျပည့္စုံေသာ အေျဖအတြက္ = ၅ အစရွိသည္ျဖင့္ သတ္မွတ္ထားႏိုင္ပါတယ္။ အျခားေသာ rating မ်ားကိုလည္း စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ ထည့္သြင္းလိုပါက ထည့္သြင္းေပးႏိုင္ပါတယ္။ 

 

လက္ေတြ႕ေဆာင္႐ြက္ျခင္း 

Grid တစ္ခုတည္းကို candidate မ်ားအားလုံးအတြက္ အသုံးျပဳႏိုင္ပါတယ္။ Candidate တစ္ဦးစီတိုင္းကို ၾကည့္ရႈၿပီး Column တစ္ခုေပၚတြင္ တစ္ဦးခ်င္းစီကို မွတ္သားမႈမ်ားျပဳလုပ္ထားလိုက္ပါ။ ဒါမွသာ သင့္အေနနဲ႔ လြယ္ကူစြာ ႏႈိင္းယွဥ္မႈမ်ားျပဳလုပ္၍ shortlisting လုပ္ငန္းစဥ္အၿပီးတြင္ အကဲျဖတ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ျဖစ္ႏိုင္ပါက candidate မ်ားအားလုံးအတြက္တြင္ position တစ္ခုစီအတြက္ recruiter တစ္ဦးစီထားေပးဖို႔ကို အမွန္တကယ္တိုက္တြန္းလိုပါတယ္။ ဒါမွသာ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ားကို ေရွာင္လႊဲႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ပိုမို၍ သင့္ေလွ်ာ္မႈရွိေသာ procedure တစ္ခုကေတာ့ Candidate တစ္ဦးစီကို တစ္ဦးထက္ပိုေသာ recruiter မ်ားျဖင့္ အင္တာဗ်ဴးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ Interviewer တစ္ဦးစီတိုင္းက Candidate တိုင္းအတြက္ ဇယားကြက္ကို ျဖည့္သြင္းေပးသြားရမွာျဖစ္ၿပီး ထို႔ေနာက္တြင္ အေျဖမ်ားအားလုံးကို ေပါင္းစည္းကာ အဆုံးသတ္အဆင့္တြင္ ရလာဒ္မ်ားကို ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အကဲျဖတ္ျခင္း 

အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္ေသာ စုစုေပါင္း ရမွတ္ limit ကို ႀကိဳတင္၍သတ္မွတ္ထားႏိုင္ၿပီး ထိုရမွတ္ေအာက္ေရာက္ေသာ candidate မ်ားကို ခ်က္ျခင္းစာရင္းမွ ပယ္ထုတ္ပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္မႈရွိရာတြင္လိုအပ္ေသာ၊ အလုပ္ၿပီးေျမာက္မႈရွိေစဖို႔အတြက္ အေရးပါေသာ competence sets မ်ားကိုလည္း အနိမ့္ဆုံးရရွိသင့္ေသာ ရမွတ္တြင္ ထည့္သြင္းထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ၿပီးေနာက္တြင္ေတာ့ က်န္ရွိေနေသးေသာ candidate မ်ားကို ဦးစားေပးအေနအထားအရ အစဥ္အတိုင္း စီစဥ္၍  အျမင့္ဆုံးရမွတ္ရရွိခဲ့သူမ်ားကို ထိပ္ဆုံးတြင္ထားရွိလိုက္ပါ။ သင့္ထံတြင္ candidate မ်ား မ်ားစြာက်န္ရွိေနေသးပါက “ရွိထားရင္ေကာင္းမြန္မယ္ဟု ယူဆထားေသာ အခ်က္မ်ား” ကိုအသုံးျပဳ၍ စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ပါေသးတယ္။ 
 
အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း မခံရေသာ applicant မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းျခင္း 

အင္တာဗ်ဴးဖို႔ ေ႐ြးခ်ယ္မခံရေသာ candidate မ်ားကို သူတို႔ဟာ interview သို႔ ပါဝင္ေတာ့မွာမဟုတ္တဲ့အေၾကာင္းကို အေၾကာင္းၾကားေပးသင့္ပါတယ္။ 

 

အင္တာဗ်ဴးတြင္ ေ႐ြးခ်ယ္ျခင္း ခံရေသာ applicant မ်ားကို ကိုင္တြယ္ျခင္း 

Final short list တစ္ခုကို ရရွိၿပီဆိုတာနဲ႔ Candidate မ်ားကို interview သို႔ ေခၚဆိုေပးရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ candidate မ်ားကို ဆက္သြယ္ၿပီး ခ်ိန္းဆိုရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္ - 
အင္တာဗ်ဴးမည့္ ေန႔ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္တို႔ကို အတည္ျပဳေပးထားသည့္စာတစ္ေစာင္ႏွင့္အတူ 
ယူေဆာင္လာသင့္ေသာ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ - ID ကဒ္၊ ေအာင္လက္မွတ္ Certificate မူရင္းမ်ား၊ အစရွိသည္တို႔ကိုလည္း ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါ။ 

 

ၫႊန္းစာ (reference) မ်ားကို ေတာင္းဆိုျခင္း 

Refrence မ်ားကို ေတာင္းဆိုရျခင္းရဲ႕ အဓိကရည္႐ြယ္ခ်က္ကေတာ့ Candidate အေၾကာင္း ယုတၱိရွိေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ရယူလိုတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
အေကာင္းဆုံးကေတာ့ reference မ်ားကို အင္တာဗ်ဴးမတိုင္မွီကတည္းက shortlisting ျပဳလုပ္ရာတြင္ပါဝင္ေသာ candidate မ်ားထံမွ ေတာင္းဆိုထားရမွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွ ျပႆနာရွိေနေသာအရာမ်ားကို ေတြ႕ရွိရပါက candidate နဲ႔ အင္တာဗ်ဴးျပဳလုပ္စဥ္တြင္ ေမးျမန္းႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ၫႊန္းစာမ်ားကို ၫႊန္းဆိုေပးသူထံမွသာ တိုက္႐ိုက္ရရွိလာသင့္ပါတယ္။ အနည္းဆုံး ၫႊန္းစာ  ၂ ခုခန႔္ေတာင္းဆိုသင့္ၿပီး တစ္ခုကေတာ့ applicant ေနာက္ဆုံး အလုပ္လုပ္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ရွင္ထံမွ ျဖစ္ေနသင့္ပါတယ္။ 

စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီ article ေလးကို ဖတ္ရႈၿပီးေနာက္ Candidate မ်ားကို shortlisting ျပဳလုပ္ရာတြင္ လုပ္ေဆာင္သင့္ေသာ အဆင့္မ်ားကို သိရွိနားလည္သြားလိမ့္မယ္လို႔ ယုံၾကည္ပါတယ္။ ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အသုံးဝင္မႈရွိလာပါလိမ့္မယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

Myanmar Marketing Research & Development, Ltd. (MMRD)

What we do: We help businesses and organizations to connect with their audience through print and digital directories (yellow pages), and to better understand their environment through Research Servic...
Show the postings (15)
Lan Thit Innovation Co., Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

..We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We ...
Show the postings (38)
Recyglo Co., Ltd.

Recyglo Co., Ltd.

Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner wi...
Show the postings (6)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS