Jobs In Myanmar
Load...

Strategic HR means…

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Stratetic-HR-Organization-JobsinYangonStrategic HR ဆိုသည္မွာ . . .

“Strategic” ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္မွာ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစတဲ့ ရလာဒ္မ်ားကို ရယူေဆာင္ၾကဥ္းႏိုင္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက ဘာကိုဆိုလိုသလဲဆိုပါလွ်င္ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ နည္းဗ်ဴဟာ (strategic) က်တဲ့ ရလာဒ္တစ္ခုခုအေပၚ အက်ိဳးခံစားခြင့္ရရွိလိုပါက ဦးဆုံးအေနနဲ႔ အဆိုပါ နည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ နယ္ပယ္တြင္ အသိပညာအခ်ိဳ႕ကိုပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း (သို႔) အဆိုပါနည္းဗ်ဴဟာရဲ႕ နယ္ပယ္တြင္ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈအခ်ိဳ႕ ရွိထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ HR မ်ားအေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ အေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈနဲ႔ အသိပညာမ်ားကိုပိုင္ဆိုင္ထားဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ ရည္မ်ား တိုးတက္လာတဲ့အခါတြင္ HR မ်ားအေနနဲ႔ အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ သူတို႔ ဘက္က ေပးဆပ္ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့အရာမ်ားနဲ႔ သူတို႔ေျပာင္းလဲေပးခဲ့တဲ့လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (activity) အစရွိသည့္ အရာမ်ားက ေျပာင္းလဲမႈကိုျဖစ္ေပၚေစ (သို႔) ေျပာင္းလဲမႈျဖစ္လာေအာင္ အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ေစခဲ့တဲ့အရာမ်ား ကို အခ်က္အလက္ (data) မ်ားနဲ႔တကြ တင္ျပႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး အဆိုပါေအာင္ျမင္မႈရဲ႕ အသီးအပြင့္မ်ားကို ခံစားႏိုင္ မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ စိတ္မေကာင္းစရာအခ်က္ကေတာ့ HR professional အေတာ္မ်ားမ်ားက လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္ေနတဲ့အခါ (ရလာဒ္မ်ားက အေကာင္းဘက္ကိုဦးတည္ေနတဲ့အခါ) မွာေတာ့ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားကိုခံစားလိုၾကေပမဲ့ အခ်က္အလက္မ်ားက ဘာမွေျပာင္းလဲလာမႈမရွိဘူးဆိုတာကိုျပသေနတဲ့ အခါမွာေတာ့ ဒီအရာကိုတာဝန္ခံဖို႔အတြက္ ေနာက္တြန႔္ေနတတ္ၾကတာပါပဲ။ ဒီအရာက ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုးကို ျပသႏိုင္ရန္ႀကိဳးစားသည့္အခါတြင္ သင္ရင္ဆိုင္ရမယ့္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာအခက္အခဲ (စိန္ေခၚမႈ) တစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ကိန္းဂဏၰန္းမ်ားကေတာ့ အတက္နဲ႔အက် ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး စာေရးသူအဖို႔ကေတာ့ ေဒတာအခ်က္အလက္မ်ားကိုအသုံးခ်ျခင္းဟာ တစ္စုံတစ္ရာေသာအေၾကာင္းအရင္းမ်ား ျဖစ္ပြားလာတဲ့အခါမွာ လတ္တေလာတြင္ျဖစ္လာမယ့္ HR function အေပၚအက်ိဳးသက္ေရာက္ပုံကို အာ႐ုံစိုက္ေနျခင္းထက္ ဒီအရာက ဘာေၾကာင့္ျဖစ္ပြားရသလဲဆိုတာကို ျပသႏိုင္ေစဖို႔ အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါက Business Manager တိုင္း ယေန႔ေခတ္တြင္ရင္ဆိုင္ေနရတဲ့ စီးပြားေရးေလာကရဲ႕ သေဘာသဘာဝတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီ approach ကို အေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ဖို႔ရာမွာ HR မ်ားအေနနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားကိုရင္ဆိုင္ရဲတဲ့ သတၱိရွိရမွာျဖစ္သလို မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈရွိေနဖို႔လည္း လိုအပ္ပါေသးတယ္။ 

မ်ားစြာေသာလူတို႔က strategic ျဖစ္ျခင္းဆိုသည္အား လုပ္ပိုင္ခြင့္အခ်ိဳ႕ကို တရားဝင္ရရွိဖို႔ (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း အခ်ိဳ႕ကိုရရွိဖို႔ဆိုတာမ်ားနဲ႔ တူညီတယ္လို႔ ထင္မွတ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအရာမ်ားနဲ႔ stragegic ျဖစ္ ျခင္းဟာ ဆက္စပ္မႈရွိမေနပါဘူး။ Strategic ျဖစ္တဲ့သူေတြထံမွာ သူတို႔ႏွစ္သက္သလိုလုပ္ပိုင္စြမ္း၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္ (power) ရွိမေနပါဘူး။ ဥပမာအားျဖင့္ - Organization အမ်ားစုတြင္ Chief Financial Officer (CFO) က ဘ႑ာေရး ဆိုင္ရာလုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ားစုကိုတာဝန္ယူထားရေပမယ့္လည္း တစ္ကယ္တမ္းတြင္ ဒီဘတ္ဂ်က္မ်ားနဲ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားကို ဘယ္လိုအသုံးျပဳမလဲဆိုတာရဲ႕အေပၚမွာေတာ့ သူ႔အေနနဲ႔ တိုက္႐ိုက္လုပ္ပိုင္ခြင့္ အနည္းငယ္မွ်သာရွိေနပါတယ္။ CFO က သူတို႔အေနနဲ႔ Organization တစ္ခုရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ အေရးပါတယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ထားတဲ့အရာမ်ားကို တာဝန္ယူထားရတာျဖစ္ေသာ္လည္း ကိစၥရပ္အမ်ားစုတြင္ သူတို႔ထံတြင္အေျခအေနတစ္ရပ္လုံးအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္း၊ ေျပာင္းလဲႏိုင္စြမ္းေတြ ရွိမေနပါဘူး။ 

အလားတူပဲ HR ဆိုသည္ကို တခ်ိဳ႕က အေထာက္အကူလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (support function) တစ္ခုအေနနဲ႔ အဓိပၸါယ္ဖြဲ႕ဆိုၾကေသာ္လည္း ဒီ “ထိန္းခ်ဳပ္ပိုင္ခြင့္၊ လုပ္ပိုင္ခြင့္မရွိလို႔” ဆိုတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္ကို HR က strategic/ commercial function တစ္ခုျဖစ္တယ္လို႔ယူဆထားရင္ေတာင္မွ အသုံးျပဳ၍မရႏိုင္ပါဘူး Strategic က်တဲ့သူမ်ားဟာ အေၾကာင္းျပခ်က္ေတြေပးေနမယ့္အစား အျခားသူမ်ားကိုလႊမ္းမိုးႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ “နည္းလမ္းရွာ” တတ္ၾကတဲ့သူမ်ားျဖစ္တဲ့အတြက္ အဆုံးသတ္ရလာဒ္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းေတြအားလုံး အတူတကြ ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ၿပီး တူညီတဲ့ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္ကိုေရာက္ရွိဖို႔ (သို႔) လုပ္ငန္းေအာင္ျမင္မႈရလာဒ္တစ္ခုကို ရရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမယ့္ ရလာဒ္မ်ားကို ရရွိေအာင္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ၾကမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ လုံးဝပိုင္ဆိုင္ထားျခင္း (သို႔) ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိတဲ့အရာမ်ားအေပၚ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈရွိျခင္းကို ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္ (leadership) ဟူ၍လည္း ေခၚဆိုႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

HR က႑တြင္ strategic မက်တဲ့သူမ်ားကေတာ့ ပိုမိုက်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္မ်ားရွိေနၿပီး ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရး စနစ္မ်ားအတြင္းက လုပ္ေဆာင္ခ်က္ (operation) မ်ားကိုသာ တာဝန္ယူ၊ တာဝန္ခံမႈရွိဖို႔ကို လက္ခံတတ္ၾကပါတယ္။ ဒီလိုက်ဥ္းေျမာင္းတဲ့အျမင္ေၾကာင့္ပဲ သင့္ကို strategic က်တဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္လို႔ အျခားသူေတြက ဘယ္ေတာ့မွလက္ခံလာၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ strategic က်ျခင္းဆိုတာရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္ကိုက “operation” အေပၚတာဝန္ယူရျခင္းဆိုတာထက္ကိုပိုၿပီး အျခားအရာမ်ားအေပၚမွာပါ တာဝန္ယူမႈ/ တာဝန္ခံမႈရွိၾကရမွာျဖစ္ၿပီး “ရလာဒ္မ်ား” (သို႔) “လုပ္ငန္းရလာဒ္မ်ား” အေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ကာ တာဝန္ယူမႈရွိေနရျခင္းျဖစ္ေနလို႔ပါပဲ။ HR ဆိုသည္မွာ “output” သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းစီမံခန႔္ခြဲေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ထြက္ေပၚလာမယ့္ရလာဒ္မ်ား (စနစ္မ်ားရဲ႕ လုပ္ေဆာင္လည္ပတ္ခ်က္မ်ားသာမက) ကို တာဝန္ခံရျခင္းဆိုတဲ့ ဒီအယူအဆကို သင္လက္ခံလိုက္ၿပီဆိုပါက ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္ၿပီး ပိုမို strategic က်တဲ့ HR view ဟာ သင့္ထံတြင္ရွိေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဦးေဆာင္ဦး႐ြက္ျပဳရတဲ့အခန္းက႑တစ္ရပ္နဲ႔ ဒီတာဝန္နဲ႔အတူပါလာမယ့္ ရႈပ္ေထြးတဲ့ကိစၥရပ္မ်ားကို တာဝန္ယူလာရတဲ့အခါတြင္ သင့္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးလုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ စနစ္မ်ားလည္ပတ္မႈရွိေနျခင္းအေပၚ တာဝန္ယူရျခင္းထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန႔္မ်ားျပားေသာ ဝန္ထမ္းေခၚယူေရး၊ ေလ့က်င့္ေရးနဲ႔ ဆုေၾကးေငြ/ အက်ိဳးခံစားခြင့္မ်ားရရွိမႈနဲ႔ အကဲျဖတ္မႈတို႔ကိုလည္း အထက္ေဖာ္ျပပါ စနစ္မ်ားကိုအသုံးခ်ၿပီးစစ္ေဆးကာ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ အျပည့္အဝရွိေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေနရာတြင္ HR ရဲ႕ လႊမ္းမိုးႏိုင္မႈ (အျခားသူမ်ားအေပၚ ဩဇာအာဏာရွိမႈ) ရွိတဲ့အခန္းကဏ္ဟာ မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ leader မ်ားနဲ႔ အတူ အလုပ္လုပ္ကိုင္ရတဲ့အခါ အေရးပါတဲ့အခန္းက႑တစ္ရပ္ကေန ပါဝင္လာမွာျဖစ္ၿပီး ထိုမွသာလွ်င္ သူတို႔အားလုံး အေနနဲ႔ အျမင့္မားဆုံးေသာလုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထုတ္လုပ္ “ေဆာင္႐ြက္” ႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုအေနနဲ႔ အျမင္ (Power Station Approach) 

HR professional မ်ားအေနနဲ႔ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ေဆာင္႐ြက္ၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုဟာ အၿမဲတမ္းထင္ေပၚေက်ာ္ၾကားမႈရွိမေနေသာ္လည္း ဘဝအတြက္ မရွိမျဖစ္အေရးပါတဲ့အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲ ဒီအရာကို လူတိုင္းက အသိအမွတ္ျပဳတန္ဖိုးထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဓါတ္အားျပတ္ေတာက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာတဲ့အခါ ထြက္ေပၚလာႏိုင္တဲ့ ျပႆနာေတြကိုပဲေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ HR professional မ်ားဟာ လူေတြကလိုအပ္တဲ့အခ်ိန္မွသာ ေခၚယူၾကႏိုင္တဲ့ ဝန္ေဆာင္မႈဌာန တစ္ခုကဲ့သို႔ေသာအေျခအေနနဲ႔သာ ေက်နပ္ေနတတ္ၾကပါတယ္။ It’s OK! ဒါေပမယ့္ ဒီထက္ပိုမိုၿပီး strategic ျဖစ္ႏိုင္ၾကတယ္ဆိုတာကို သိရွိလာခဲ့ၾကပါက ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာကို ခန႔္မွန္းၾကည့္လိုက္ပါ။ ေတာင္းဆိုမႈေတြရွိလာတဲ့အခါက်မွ support ျပဳလုပ္ေပးမယ္ဆိုတဲ့ approach ဟာ အၿမဲတမ္း support ဆိုတဲ့ေခါင္းစဥ္တစ္ရပ္ရဲ႕ေအာက္မွာပဲရွိေနေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

Power station တစ္ခုကဲ့သို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ HR function မ်ားကေတာ့ တစ္ကယ္ကို လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အဓိကရည္႐ြယ္ထားတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားျဖစ္ကာ line management မ်ား၊ leader မ်ားနဲ႔အတူ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားအေပၚ တာဝန္မွ်ေဝခံျခင္း၊ တာဝန္မွ်ေဝယူရျခင္းတို႔ ရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ေရရွည္၊ ေရတိုႏွစ္မ်ိဳးစလုံးတြင္ ထိေရာက္မႈရွိဖို႔နဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားတိုးတက္မႈတို႔အေပၚတြင္ပါ တာဝန္ယူထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ထိုသို႔ေသာသူမ်ားဟာ ႀကိဳတင္စီမံထားတတ္ၾကၿပီး အစဥ္မျပတ္ တိုးတက္မႈေတြရွိေနဖို႔ကို အဓိကထားလုပ္ေဆာင္ကာ တိုင္းတာ၍ရႏိုင္တဲ့ အနည္းဆုံးတိုးတက္မႈ (လုပ္ငန္းတိုးတက္မႈ သို႔မဟုတ္ ကုန္က်စားရိတ္မ်ားေဖာင္းပြမႈကို သိသိသာသာေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္မႈ) အစရွိတဲ့ HR ဌာန အတြက္ေရာ လုပ္ငန္းအတြက္ပါ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ေတြနဲ႔ လုပ္ကိုင္ႏိုင္စြမ္းေတြကို ပိုမိုတိုးပြားလာေစမည့္ မ်ားျပားက်ယ္ျပန႔္လွတဲ့ လုပ္ငန္းစီမံေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုလုံးရဲ႕ အေျခခံအုတ္ျမစ္တစ္ခုလုံးကို တာဝန္ယူထားရသူမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ အဆုံးသတ္တြင္ အာ႐ုံစူးစိုက္ကာလုပ္ေဆာင္ရမည္မွာ internal and external customer ႏွစ္မ်ိဳးစလုံးကို အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစမယ့္အရာမ်ားရရွိႏိုင္ေစဖို႔လုပ္ေဆာင္ရျခင္းသာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာေတြအားလုံးဟာ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈေတြနဲ႔ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းနည္းမ်ားက အခ်ိန္တိုင္းတြင္ “ရည္မွန္းခ်က္နဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေနေစဖို႔အတြက္” လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ “future proofing” approach တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီ strategic HR အေပၚမွာထားရွိၾကတဲ့ ဒြိဟျဖစ္ေစတဲ့အျမင္မ်ားဟာ ရွင္းလင္းရလြယ္ကူတဲ့အရာတစ္ခုေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္လည္း စာေရးသူအဖို႔ေတာ့ ဒါဟာ- organization ကလိုလားတဲ့ commercial outcome မ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း၊ HR function အမ်ားစုမွ လုပ္ေဆာင္ေနသကဲ့သို႔ပင္ data မ်ားနဲ႔ analytic မ်ားကို အသုံးခ်ၿပီး ေထာက္ပံ့ကူညီျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ မိမိတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးကိုေဖာ္ျပျခင္းဟူ၍ ခံယူထားပါတယ္။ ဒီလိုျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ strategic (သို႔) commercial ဆိုတဲ့ တံဆိပ္ေတြဟာ အေရးမပါေတာ့ပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ HR က သူတို႔ရဲ႕ “တန္ဖိုး” ကို ေဖာ္ျပၿပီးသားျဖစ္ေနမွာျဖစ္လို႔ပါပဲ။ ဒီအရာက ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ စံနမူနာထားရမယ့္ အရာတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဓါတ္အားေပးစက္႐ုံတစ္ခုအေနနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မယ့္ အရာမ်ားလည္းျဖစ္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Phee Group

Phee Group

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (57)
Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Koe Koe Tech IT Social Enterprise

Myanmar is exceptional among developing countries in that it appears poised to completely leapfrog feature phones and go straight to smartphones. Android smartphones in distribution in Myanmar already...
Show the postings (20)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: conserving the world's biological diversity; ensuring that the use of...
Show the postings (9)
Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

With a population of nearly 54 million people, Myanmar has huge growth potential in the banking sector as it expands its services outside of Yangon to more rural areas where it is estimated that more ...
Show the postings (4)


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS