Jobs In Myanmar
Load...

Talent Management: Sustaining Performance

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Recruitement-Talent-Management-JobsInYangonTalent Management: လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း 

 

လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ တိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာေစရန္အတြက္ အေရးအပါဆုံးအခ်က္ဟာ Talent Management ျဖစ္ပါတယ္။ Talent Management လို႔ဆိုလာတိုင္းတြင္လည္း ေတြ႕ႀကဳံရေလ့ရွိတဲ့ အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ Talent Management လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားဟာ အလြန္က်ယ္ျပန႔္လြန္းလွတဲ့အတြက္ စီမံခန႔္ခြဲႏိုင္ဖို႔ ခက္ခဲတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ား (team မ်ား) ဟာ သူတို႔ကို လမ္းၫႊန္ေပးႏိုင္ရန္ႏွင့္ အႀကံျပဳခ်က္မ်ားရယူႏိုင္ရန္အတြက္ မန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚ အားထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေပမယ့္လည္း ဆိုးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ မန္ေနဂ်ာတိုင္းတြင္ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ invest ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ကိရိယာမ်ားအစုံအလင္ရွိမေနတတ္တာပါပဲ။ ဒီလိုဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ ျပန္လည္သင္ၾကားမေပးႏိုင္တဲ့အတြက္လည္း အစဥ္လိုက္ ရာထူးဆက္ခံရယူႏိုင္ဖို႔ စီမံခန႔္ခြဲရျခင္းဟာ ပိုမို၍ခက္ခဲတဲ့အလုပ္တစ္ခုျဖစ္လာၿပီး Organisation တစ္ခုအတြင္း လုံေလာက္စြာျပင္ဆင္ထားမႈရွိတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေကာင္းမ်ားလည္း ရွိမလာႏိုင္ေတာ့ပါဘူး။ 

 

မန္ေနဂ်ာမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ။ 

တစ္ကယ္ေတာ္ၿပီး ေကာင္းမြန္တဲ့မန္ေနဂ်ာမ်ားဟာ ရွားပါးလွပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကုမၸဏီမ်ားမွ candidate မ်ားကိုေ႐ြးခ်ယ္ရာ၌ ၈၂% ခန႔္ဟာ မွန္ကန္သင့္ေလ်ာ္တဲ့ စီမံခန႔္ခြဲမႈစြမ္းရည္ရွိသူမ်ားကို ေ႐ြးခ်ယ္မႈ မျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကလို႔ပါပဲ။ ဒါေၾကာင့္ သူတို႔အေနနဲ႔ မွန္ကန္စြာေ႐ြးခ်ယ္ႏိုင္မယ့္ႏႈန္းဟာ ၁၈% သာ က်န္ရွိပါေတာ့တယ္။ ဒီေနရာမွာ စဥ္းစားၾကည့္ရမယ့္ကိစၥတစ္ခုကေတာ့ မန္ေနဂ်ာေကာင္းမ်ား ဘာလို႔ရွားပါးေနရတာလဲဆိုတာမဟုတ္ပဲ ကုမၸဏီမ်ားမွ မန္ေနဂ်ာရာထူးေလွ်ာက္ထားလာသူမ်ားထဲကမွ သင့္ေလ်ာ္မႈမရွိတဲ့သူမ်ားကိုသာဘာ့ေၾကာင့္ ေ႐ြးခ်ယ္ခန႔္အပ္ေနရတာလဲ ဆိုတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ လုပ္သက္က စကားေျပာသြားပါတယ္။ ကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက ဘယ္ေလာက္ၾကာၾကာအလုပ္လုပ္ခဲ့သလဲဆိုတာဟာ ထိုဝန္ထမ္းအေနနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈကို ရသင့္တယ္လို႔ ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေပမယ့္ သင့္အေနနဲ႔ အေစာပိုင္းကာလမ်ားတြင္ကတည္းက ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စြမ္းရည္မ်ားရွိလာေစဖို႔အတြက္ ပ်ိဳးေထာင္ေပးႏိုင္ပါက အဆိုပါတာဝန္ကို ဆက္ခံယူမယ့္ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းဟာ အစကတည္းက ေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္စြမ္းရွိလာမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကို သင့္ေလွ်ာ္စြာ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းမခံခဲ့ရတဲ့သူတစ္ဦးကို မန္ေနဂ်ာအျဖစ္ရာထူးတိုးေပးလိုက္ျခင္းက ထိုသူ႔လက္ေအာက္တြင္ အလုပ္လုပ္ရမယ့္သူမ်ားနဲ႔ ထိုသူအတြက္ကိုပါ သက္ေတာင့္သက္သာမရွိပဲ စိတ္ဖိစီးမႈေတြသာ ေပးစြမ္းမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံပါ 

သင့္ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ တိုးတက္မႈအေပၚ စိတ္ပါဝင္စားမႈရွိေနပါေစ။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ တိုးတက္မႈကို လိုလားၾကသလို သင့္အေနနဲ႔လည္း ထိုအရာကိုလိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ယခင္ကလုပ္ငန္းခြင္မ်ားကဲ့သို႔ မဟုတ္ေတာ့ပါဘူး၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ သူတို႔အတြက္ ႀကီးပြားတိုးတက္ေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွိလာဖို႔ကို ေမွ်ာ္လင့္လာၾကၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာစြမ္းရည္မ်ားရွိလာေစရန္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးျခင္းဟာ အလုပ္အေပၚ စိတ္အားထက္သန္မႈကို ျမင့္တက္လာေစေၾကာင္း Collaborative Strategy ရဲ႕ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ Sandy Richardson မွ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ ကုမၸဏီ vision ရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္လာလိုၾကတဲ့ ဆႏၵဟာ သင့္ရဲ႕ organisation အတြက္လည္း အက်ိဳးရွိလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔အတြက္ Organisational Leadership အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစီးပြားေရးအတြင္း မည္သို႔ေသာတိုးတက္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္သလဲဆိုသည္အား ေဝဖန္အကဲျဖတ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အစဥ္အလိုက္ ရာထူးဆက္ခံႏိုင္ေစရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း 

သင့္ Organisation ရဲ႕ ေရရွည္ေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ဒီအခ်က္က အေရးပါလွပါတယ္။ Organisation တစ္ခုအတြင္းရွိ သင္အားကိုးရတဲ့ မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးကို ရာထူးတိုးေပးလိုပါက ထိုသူ႔ေနရာတြင္ အစားဝင္ေရက္လာမည့္ မန္ေနဂ်ာအရည္အခ်င္းမ်ားနဲ႔ ျပည့္ဝသူတစ္ဦး အဆင္သင့္ရွိေနဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ Succession Plan တစ္ခုကို ေရးဆြဲဖို႔ လိုအပ္လာပါၿပီ။ သင့္ရဲ႕ Team နဲ႔ သင့္ရဲ႕ organisation အတြင္း လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ေလ်ာ့က်မသြားေစရန္မွာ ေကာင္းမြန္စြာ ဆက္သြယ္ခ်ိတ္ဆက္မႈမ်ားျပဳလုပ္ထားတဲ့ Succession Plan တစ္ခုအေပၚ မူတည္ေနပါတယ္။ အမ်ားစုေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့ Succession Plan တစ္ခု အဆင္သင့္ရွိမေနၾကပါဘူး။ ေနာက္ၿပီး business professional မ်ားရဲ႕ တစ္ဝက္ခန႔္ဟာလည္း Succession Program မ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကို ယုံၾကည္မႈမရွိၾကေသးပါဘူး။ 

ဒီလို ဆက္ခံသူမ်ားအား စဥ္ဆက္မျပတ္ေမြးထုတ္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာၾကာျမင့္မွာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက ခ်က္ျခင္းေတာ့ ျဖစ္လာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအရာကို သိရွိထားၿပီး စတင္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ အလားအလာေကာင္းတဲ့ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို Organisation မ်ားမွ ေျမေတာင္ေျမႇာက္ေပး၍ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ အခန္းက႑မ်ားသို႔ ေရာက္ရွိလာေစရန္ ေထာက္ပံ့ေပးဖို႔ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ Organisation တို႔အတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္ရမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈကိုလည္း လိုအပ္ပါမယ္။ ဒီအခ်က္ကို သင့္ရဲ႕ Talent Management တြင္ ထည့္သြင္းေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လမ္းေၾကာင္းလြဲမသြားေစရန္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

သင့္ရဲ႕ Talent Management လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ သင့္ Organisation မွ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားကို ေမြးထုတ္ေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ မည္သည့္နယ္ပယ္မ်ားတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရမလဲဆိုသည္အား ရွာေဖြျခင္းႏွင့္ ထိုအရာတို႔ကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ အဆိုပါရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကိုလည္း အေစာပိုင္းကာလမ်ားကတည္းကျပဳလုပ္ေပးထားသင့္ပါတယ္။ ဒီလိုမွ မဟုတ္ရင္ေတာ့ သင့္ team အတြင္းရွိ ဝန္ထမ္းတိုင္းအေနနဲ႔ ခက္ခဲတဲ့အေျခအေနမ်ားနဲ႔ ရင္ဆိုင္လာၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးျခင္းနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ား/ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အေလးထားေၾကာင္း ျပသေပးျခင္းတို႔အျပင္ ေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္အခ်ိဳ႕တြင္ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုေစခြင့္ ေပးျခင္းအားျဖင့္ သူတို႔ရဲ႕အလုပ္အေပၚ တာဝန္ယူမႈ/ တာဝန္ခံမႈရွိလာေစမွာလည္းျဖစ္ၿပီး ရလာဒ္အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္မ်ား ပိုမိုတိုးတက္လာေစပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ ဝန္ထမ္းမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစိုက္ေပးျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္စံႏႈန္းမ်ားအတိုင္း ေရရွည္တြင္ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး Succession Planning ျပဳလုပ္ရာတြင္ ပိုမို၍ လြယ္ကူလာေစမွာျဖစ္ပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Camusat Myanmar Co., Ltd

Camusat Myanmar Co., Ltd

OUR MISSION: In an extremely dynamic technological environment, we help telecom actors to efficiently build and optimize their networks development by integrating traditional telecom technologies with...
Show the postings (4)
Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
Eastern Group of Companies

Eastern Group of Companies

We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, ...
Show the postings (8)
Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

Diebold Nixdorf Myanmar Ltd

With a population of nearly 54 million people, Myanmar has huge growth potential in the banking sector as it expands its services outside of Yangon to more rural areas where it is estimated that more ...
Show the postings (4)
Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

Sumitomo Mitsui Construction Co,.Ltd.

..To respond to widespread expectations toward the collective abilities of its merging partners to enhance social and living infrastructures, Sumitomo Mitsui Construction Co.,Ltd. (SMC) was born on Ap...
Show the postings (6)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS