Jobs In Myanmar
Load...

2020 ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ HR မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အခက္အခဲမ်ား (အပိုင္း - ၁)

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knlowledge-HR-Challanges-2020-JobsInYangon2020 ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ HR မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အခက္အခဲမ်ား (အပိုင္း - ၁) 

 

HR မ်ားအေနနဲ႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မည္သို႔ေသာ HR အခက္အခဲမ်ားကို ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္သလဲ ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ထင္ျမင္ယူဆခ်က္မ်ားကိုေရးသားထားတဲ့ article မ်ားစြာအားျပန္လည္ ၾကည့္ရႈၾကည့္လိုက္ပါက HR industry တစ္ခုလုံးဟာ ဒီႏွစ္အတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဘာေတြကိုေတြ႕ႀကဳံရမလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္စြမ္းမရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ ဒီအရာေတြကို ဘယ္သူမွလဲ ခန႔္မွန္းႏိုင္ၾကမွာမဟုတ္ဘူးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ကေတာ့ထင္ပါတယ္။

မ်ားစြာေသာ HR team မ်ားထံတြင္ သူတို႔ရဲ႕ အလုပ္သမားအင္အားကို ခ်ဲ႕ထြင္ဖို႔ (သို႔) ကုမၸဏီ အစဥ္အလာအသစ္မ်ားကို စတင္ဖန္တီးႏိုင္ဖို႔အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားရွိထားၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ဒီအရာေတြအစား ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ မ်ားစြာေသာျပႆနာမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရင္း အခ်ိန္မ်ားကုန္ဆုံးခဲ့ရပါတယ္ - အေဝးမွအလုပ္လုပ္ႏိုင္မည့္ team မ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္း၊ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္သည့္ လမ္းၫႊန္ခ်က္အသစ္မ်ား၊ အာ႐ုံစူးစိုက္မႈမရႏိုင္ပဲ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနသည့္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ အခ်ိဳ႕ေသာကုမၸဏီမ်ားအဖို႔တြင္မူ ကုမၸဏီအ႐ြယ္အစားကိုေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ပင္ လိုအပ္ခဲ့ပါတယ္။ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့တဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္စီမံခန႔္ခြဲမႈဆိုင္ရာ အခက္အခဲမ်ားဟာ သင့္ဘက္က ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားတဲ့အရာမ်ားထက္ မ်ားစြာကြဲျပားမႈရွိလာခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ HR team မ်ားအဖို႔ေတာ့ ဒါဟာလြန္စြာေကာင္းမြန္တဲ့ အေျခအေနတစ္ခုလည္းျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္ - ဒါက သင္ဟာစိန္ေခၚမႈအသစ္မ်ားနဲ႔ လွ်င္ျမန္စြာအသားတက်ျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရာ၌ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိၿပီး သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီကို ေအာင္ျမင္မႈလမ္း ေၾကာင္းေပၚတြင္ ဆက္လက္၍ ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္စြမ္းရွိသလား ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒီေတာ့ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔ အမ်ားစု ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ HR အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ထိုအခက္အခဲ အသစ္မ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ေစမည့္နည္းလမ္းအခ်ိဳ႕ကို ေလ့လာၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္လားခင္ဗ်ာ။  

 

၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ားစုေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရသည့္ HR အခက္အခဲမ်ား

 

ကုမၸဏီ၏ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ျခင္း 

ဒီႏွစ္ရဲ႕ အစပိုင္းမွာ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တိုးတက္မႈရွိလာေစၿပီး တန္ဖိုးထားမႈ (Value) အသစ္မ်ား (သို႔) အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈအသစ္မ်ားကို စတင္ျပဳလုပ္ဖို႔အတြက္ ေတြးေကာင္းေတြးေနပါလိမ့္မယ္။ သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့ အႀကီးမားဆုံးေသာ HR အခက္အခဲတစ္ခုကေတာ့ လြန္စြာခက္ခဲၾကပ္တည္းေသာအခ်ိန္မ်ားအတြင္းတြင္ ကုမၸဏီရဲ႕ အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္း (သို႔) culture အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးျခင္းတို႔ထက္ ကုမၸဏီရဲ႕အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ထိန္းသိမ္းႏိုင္ရန္လုပ္ေဆာင္ျခင္းဟာ အခက္ခဲဆုံးအပိုင္းတစ္ခုျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ 

 

လူမ်ား (ဝန္ထမ္းမ်ား) အေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ျခင္း 

BambooHR ရဲ႕ Director of HR ျဖစ္သူ Cassie Whitlock မွ ေျပာဆိုခဲ့သည္မွာ “သင့္အေနနဲ႔ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရတဲ့အခ်ိန္မ်ားတြင္ to-do list မ်ားနဲ႔ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာစီးဆင္းမႈမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္မိေနဖို႔က လြယ္ကူလွပါတယ္။ ဒီလိုအလုပ္ပုံစံမ်ိဳးဟာ စီမံခန႔္ခြဲဖို႔ လြယ္ကူတယ္လို႔ထင္ျမင္ရၿပီး သင္ဟာ လုပ္စရာရွိတဲ့အရာမ်ားကို ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ေဆာင္ေနတယ္လို႔ ခံစားရျခင္းဟာ စိတ္သက္သာရာ ရေစမွာပါပဲ။” “HR မ်ားအေနနဲ႔ ဒီအေျခအေနကို အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္အေနနဲ႔ အသုံးခ်ကာ သူတို႔ရဲ႕ အျမင္မ်ား ပိုမို၍က်ယ္ျပန႔္မႈရွိလာေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္သင့္ပါတယ္။ အကယ္၍ လူမႈဆက္ဆံေရးမ်ားနဲ႔ “ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ အလုပ္” မ်ားအေပၚ အဓိကထား၍ အာ႐ုံစိုက္ဖို႔အခ်ိန္တစ္ခုသာ ရွိခဲ့မယ္ဆိုပါက ဒီအခ်ိန္ဟာ ယခုအခ်ိန္ပါပဲ။” ဟူ၍ ေျပာဆိုခဲ့ပါတယ္။ 


မၾကာခဏ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

ပုံမွန္ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းဟာ ထင္သာျမင္သာရွိတဲ့ အလုပ္ခြင္အစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈကို ျဖစ္ေပၚေစၿပီး သင္နဲ႔ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားအၾကားတြင္ ယုံၾကည္မႈမ်ားကို တိုးျမင့္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ မၾကာခဏ ေျပာဆိုဆက္သြယ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္းအားျဖင့္ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားမွလက္ခံႏိုင္သည့္အတိုင္းအတာထက္ပို၍ တစ္ခ်ိန္တည္း၊ တစ္ထိုင္တည္းတြင္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုေျပာဆိုမႈ မျပဳလုပ္မိဖို႔ကိုလည္း ေသခ်ာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ ကုမၸဏီတြင္ဆိုပါက ဝန္ထမ္းမ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ဘယ္အခ်ိန္တြင္ ႐ုံးသို႔ျပန္လည္တက္ေရာက္ရမလဲ အစရွိတဲ့အရာမ်ားကို အပတ္စဥ္ေၾကျငာခ်က္မ်ားထုတ္ျပန္ေပးကာ သူတို႔အေနနဲ႔ ေပ်ာ္႐ႊင္က်န္းမာစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အႀကံဉာဏ္မ်ားလည္း ေပးလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး လစဥ္ ကုမၸဏီတစ္ခုလုံးပါဝင္ဆင္ႏႊဲရမည့္ အစည္းအေဝးပြဲမ်ားကိုလည္း ေရာဂါကူးစက္ႏိုင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ေရးအတြက္ Online မွတဆင့္ ဆက္လက္၍ျပဳလုပ္ေနၾကပါတယ္။ 

 

အစဥ္မျပတ္ အသိအမွတ္ျပဳမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ေပးျခင္း 

သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို အလုပ္ခ်ိန္အတြင္း အၿမဲတမ္းေတြ႕ျမင္ႏိုင္ျခင္းမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အသိအမွတ္ျပဳျခင္းမ်ားဟာ တျဖည္းျဖည္းနည္းပါးလာၿပီး တစ္ခါတစ္ရံတြင္ လုံးဝမရွိေတာ့သည့္အထိ ျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားမွ ေအာင္ျမင္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ အလုပ္မ်ားကို သိရွိႏိုင္ေစမည့္ channel တစ္ခုထားရွိေပးဖို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ထားပါ။ မန္ေနဂ်ာမ်ားကို သူတို႔ရဲ႕ ဌာနဆိုင္ရာအစည္းအေဝးပြဲမ်ားတြင္ ခ်ီးမြမ္းမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ ထားေစပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စိတ္အားတက္ႂကြမႈရွိေစရန္ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အားေပးစကားေျပာဆိုသည့္ message မ်ားေပးပို႔ျခင္းကို အားေပးပါ။ ဒါမွမဟုတ္ employee recognition software တစ္ခုကိုအသုံးျပဳၿပီး လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအေနနဲ႔ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးအၾကားခ်ီးမြမ္းေျပာဆိုမႈမ်ားကို  ကုမၸဏီရွိဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံး လည္းသိရွိႏိုင္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္ေပးလိုက္ပါ။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
World Trading Co.,Ltd

World Trading Co.,Ltd

..Exporters Importers and Distributors We Import Laboratory Chemicals, Perfume Body Spray,European & Turkish Premium Food Products Yonca Sunflower Oil, Rio Santo Sauce Sole Distributor in Myanmar. ...
Show the postings (3)
KT Group

KT Group

Our Group Vision “To be a world class organisation nurturing and encouraging the talents of our people who enable us to grow a thriving business committed to building a modern and transparent Mya...
Show the postings (1)
Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Digital Laboratory Co., Ltd.

Digital Laboratory Co., Ltd.

..1. MOBILE APP DEVELOPMENT State of the art iOS and Android mobile app development and UI / UX design 2. WEB DEVELOPMENT Beautiful and responsive websites built with popular CMS and eCommerce plat...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS