Jobs In Myanmar
Load...

The Biggest HR Challenges In 2020 (Part – 2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knlowledge-HR-Challanges-2020-JobsInYangon2020 ခုႏွစ္တြင္ ေတြ႕ႀကဳံရေသာ HR မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးေသာ အခက္အခဲမ်ား (အပိုင္း - ၂) 

 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ႀကဳံရေသာ HR မ်ားအတြက္ အႀကီးမားဆုံးအခက္အခဲမ်ား အေၾကာင္း အပိုင္း - ၂  ကို ဆက္လက္၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

အေဝးမွအလုပ္လုပ္ေနရေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကို စီမံခန႔္ခြဲျခင္း 

လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ ရံဖန္ရံခါ ဝန္ထမ္းမ်ားကို work-from-home လုပ္ေဆာင္ေစတဲ့ေန႔ရက္မ်ား ရွိခဲ့ေကာင္း ရွိခဲ့ဖူးပါလိမ့္မယ္။ သို႔မဟုတ္ အခ်ိဳ႕ေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အစကတည္းက အျပည့္အဝ work-from-home သာ လုပ္ခဲ့ရေသာဝန္ထမ္းမ်ားလည္း ရွိေကာင္းရွိပါလိမ့္မယ္။ ယခုအခါတြင္ေတာ့ လူႀကီးမင္းတို႔အေနနဲ႔ လုံးဝဉသုံ အေဝးမွ အလုပ္လုပ္ရမည့္ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံကိုင္တြယ္ရေတာ့မွာျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ ေမလအတြင္းမွာပင္ အေမရိကန္ဝန္ထမ္း ၁၀ ဦးတြင္ ၇ ဦးခန႔္ဟာ work from home လုပ္ေနၾကရၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုအခါ လအနည္းငယ္ၾကာၿပီးၿပီျဖစ္တဲ့အတြက္ အမ်ားစုေသာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ team မ်ားဟာ routine အသစ္မ်ားကို ဖန္တီးတည္ေဆာက္ၿပီးျဖစ္ကာ video call မ်ားျဖစ္ အစည္းအေဝးမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားလည္း ျဖစ္ေနေလာက္ၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

BambooHR ရဲ႕ HR director Cassie မွ အႀကံေပးထားတာကေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ႐ုံးခန္းအတြင္းတြင္ရွိေနစဥ္က ဘာကိုအႏွစ္သက္ဆုံးျဖစ္သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြ၍ ထိုအရာကို တုပဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဥပမာ - သင့္ရဲ႕ အားလပ္ရက္မ်ားအေၾကာင္း စကားစျမည္ေျပာဆိုျခင္း (သို႔) တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး စေနာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကို သင့္ရဲ႕ online ေပၚမွတုန႔္ျပန္မႈမ်ားတြင္ ထည့္သြင္း၍ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ - သူမရဲ႕ HR team ဟာ ေန႔စဥ္ အစည္းအေဝးမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ “အဖြဲ႕ဝင္တိုင္းရဲ႕အေျခအေနက ဘယ္လိုရွိသလဲဆိုတာကို စတင္ေမးျမန္းၾကည့္ၿပီး ေနာက္ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးရင္းႏွီးမႈရွိလာေစရန္အတြက္ သာမန္ေမးခြန္းမ်ားကိုေမးျမန္းပါတယ္။ ၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ေခါင္းေဆာင္သူပိုင္းမွ ေၾကျငာခ်က္မ်ားကို အသိေပးေျပာၾကားၿပီးေနာက္ အျခားေသာ အေရးႀကီးတဲ့ အသိေပးခ်က္မ်ား (သို႔) assignment မ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ meeting ကို အဆုံးသတ္လိုက္ပါတယ္။” Video call မ်ားဟာ အတူတကြ႐ုံးခန္းအတြင္း ရွိေနသကဲ့သို႔ခံစားခ်က္ကို အစားထိုးႏိုင္မွာမဟုတ္ေသာ္လည္း သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ားကို လက္ရွိအေျခအေနတြင္ေတာ့ ဆက္လက္၍အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္မႈမရွိေစရန္အတြက္ ကူညီေပးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို အေဝးမွ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေၾကာင္း သင္ၾကားေပးရျခင္း 

ဝန္ထမ္းမ်ားကို လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားအေၾကာင္းသင္ၾကားေပးျခင္းကို သင့္အေနနဲ႔ အသားက်ၿပီးသားျဖစ္ေနပါၿပီ။ ထိုအရာတြင္ ႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ လိုက္လံျပသျခင္း၊ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္မ်ားနဲ႔ မိတ္ဆက္ေပးျခင္း၊ သင့္ထံတြင္ရွိေနေသာ ေကာင္းမြန္တဲ့ ကုမၸဏီအစဥ္အလာယဥ္ေက်းမႈမ်ားကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီတံဆိပ္ပါဝင္ေသာ အရာအခ်ိဳ႕ကို ေပးအပ္ျခင္းတို႔ပင္ ပါဝင္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ သင့္အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ဦးကို webcam မွတစ္ဆင့္သာ ေတြ႕ျမင္ရႏိုင္ပါက ဒီအရာက အနည္းငယ္ခက္ခဲမႈရွိလာပါလိမ့္မယ္။ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို အေဝးမွ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားသင္ၾကားေပးရာတြင္ ေအာက္ပါအႀကံျပဳခ်က္မ်ားကို အသုံးျပဳၾကည့္လိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ 

- Electronic preboarding packet တစ္ခုကို ေပးပို႔လိုက္ပါ။ ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ organization တြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ဖို႔ေ႐ြးခ်ယ္လိုက္တဲ့အတြက္ သူ/သူမအေနနဲ႔ စိတ္ခ်မ္းသာမႈရရွိေစရန္ သင္ဘယ္လိုေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မလဲ? သင့္အေနနဲ႔ ထိေရာက္မႈရွိစြာေနထိုင္ျပၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ပထမဦးဆုံးအလုပ္ဝင္သည့္ေန႔ရက္တြင္ အကူအညီေပးရပါမယ္။ ဥပမာ - သူတို႔ထံသို႔ မန္ေနဂ်ာထံမွ welcome letter တစ္ေစာင္ကိုေပးပို႔ၿပီး သူတို႔ပထမဦးဆုံးအလုပ္ဆင္းရမည့္ေန႔ရက္တြင္ ဘာေတြကို ေမွ်ာ္လင့္ထားႏိုင္သလဲဆိုတာနဲ႔ ျဖည့္စရာရွိေသာေဖာင္မ်ားကို ႀကိဳတင္ကာ ေပးပို႔လိုက္ပါ။ 

- ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားထံတြင္ သင့္ေလွ်ာ္ေသာကိရိယာမ်ားရွိေနဖို႔ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးပါ။ အကယ္၍သင့္ရဲ႕ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက laptop (သို႔) ကုမၸဏီဖုန္းတစ္လုံးကိုလိုအပ္ပါက ဒီအရာမ်ားကို သူတို႔အလုပ္ဆင္းရမည့္ေန႔မတိုင္မွီ ႀကိဳတင္၍ေပးပို႔ထားလိုက္ပါ။ 

- ကုမၸဏီတံဆိပ္ပါဝင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ကိုလည္း ေပးပို႔ေပးပါ။ကုမၸဏီတံဆိပ္႐ိုက္ႏွိပ္ထားေသာ T-shirt (သို႔) ခြက္တစ္လုံး အစရွိသည္တို႔ကို ေပးပို႔လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းအသစ္အေနနဲ႔ သူ/ သူမဟာ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးအျဖစ္ခံစားရႏိုင္ပါလိမ့္မယ္။ 

- ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ပါ။ မည္သူကမွ သူတို႔ပထမဦးဆုံးအလုပ္ဆင္းရမည့္ေန႔ကို IT, Email အေကာင့္မ်ား၊ Chat နဲ႔ login မ်ားျဖင့္ အခ်ိန္ကုန္ဆုံးလိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီအရာမ်ားဟာ ပထမဆုံးအလုပ္စဆင္းရမည့္ေန႔မတိုင္မွီကတည္းက အဆင္သင့္ျဖစ္ေနရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

- ဝန္ထမ္းအသစ္ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း သတင္းစကားပါးပါ။ ဝန္ထမ္းမ်ားအားလုံးဟာ ဝန္ထမ္းအသစ္ရွိရာသို႔လာေရာက္၍ မိတ္ဆက္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဌာနတစ္ခုလုံးကိုအသိေပးႏိုင္မည့္ email တစ္ေစာင္ကို ေရးသားကာ အဖြဲ႕ဝင္အသစ္အား မိတ္ဆက္ေပး၍ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားကို ႀကိဳဆို၍လက္တြဲေခၚဖို႔အတြက္ အားေပးပါ။ 

- ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ား ေနသားတက်ျဖစ္ေစဖို႔ရာတြင္ ကူညီေပးပါ။ ေန႔လည္စာစားရင္းေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုကို online ေပၚမွတဆင့္ ျပဳလုပ္ပါ၊ တစ္စုံတစ္ဦးကို ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားအေနနဲ႔ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းႏိုင္ရန္တာဝန္ေပးျခင္းႏွင့္ ကုမၸဏီရဲ႕ culture, mission, vision နဲ႔ value မ်ားအေၾကာင္းကို သိရွိႏိုင္ေစမည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေပးအပ္ပါ။ 

ဘယ္သူကမွေတာ့ ဒီႏွစ္အတြက္ အစီအစဥ္မ်ားေရးဆြဲၾကရာတြင္ ဒီလိုအရာမ်ားနဲ႔ေတြ႕ႀကဳံရဖို႔အတြက္ကို ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သို႔ေသာ္ HR team မ်ားဟာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္း ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ HR အခက္အခဲမ်ားကို တီထြင္ဖန္တီးႏိုင္မႈစြမ္းရည္၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားျဖင့္ ကိုင္တြယ္၍ေျဖရွင္းခဲ့ၾကရပါတယ္။ COVID-19 ကာလအတြင္း ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရေသာ HR အခက္အခဲမ်ားကို လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ သင့္ကိုယ္သင္ဂုဏ္ယူလိုက္ပါ။ ၂၀၂၁ ရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟာ ယခုႏွစ္ထက္ပိုမို၍ ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္း၍ရႏိုင္လာမွာ ျဖစ္တယ္ဆိုတာကို ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.

PENTA-OCEAN CONSTRUCTION CO., LTD.

.“Creative company” for land and sea As a leading contractor in coastal and waterfront area, we seek to create attractive environment and pursue customer satisfaction and social contribution as a...
Show the postings (2)
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: conserving the world's biological diversity; ensuring that the use of...
Show the postings (8)
INNO International Development Co.,Ltd

INNO International Development Co.,Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

Lan Thit Innovation Co., Ltd

..We, as Lan Thit Innovation Technology, provide services like recruiting, outsourcing and brand marketing to our clients. We also assist the jobseekers in finding the right opportunity for them. We ...
Show the postings (37)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS