Jobs In Myanmar
Load...

ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားဌားရမ္းရာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္း၏ အေရးပါပုံ

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Recruitment-Employee-BackgroundChecks-HR-JobsinYangonဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားဌားရမ္းရာတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္း၏ အေရးပါပုံ

 

ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္းဆိုသည္မွာအဘယ္နည္း?

လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားအတြင္း လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းသစ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္သူ (candidate) မ်ားကို ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ၾကပါတယ္။ ဒီေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းအေၾကာင္း စတင္မေဆြးေႏြးမွီတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္းဆိုတာက ဘာကိုဆိုလိုတာလဲဆိုတာကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွအရင္ရွင္းျပေပးလိုပါတယ္။ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္းေျပာဆိုရမယ္ဆိုရင္ ဝန္ထမ္းအသစ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေသာသူတို႔ရဲ႕ အခ်က္အလက္မ်ားကို ဝန္ထမ္းေခၚယူမႈမျပဳလုပ္မွီ စုံစမ္းျခင္းဆိုသည္မွာ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္း၏လုပ္ငန္းစဥ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးက သူ႔ရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ေကာလိပ္တစ္ခုကေန ဘြဲ႕ရရွိခဲ့သည္မွာ ဟုတ္မွန္ျခင္းရွိ၊ မရွိ၊ ေဖာ္ျပပါကုမၸဏီတစ္ခုတြင္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္မွာ ဟုတ္မွန္ျခင္းရွိ၊ မရွိတို႔ကို အတည္ျပဳႏိုင္သည္သာမက ဝန္ထမ္းက အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတြင္ေဖာ္ျပထားတဲ့အခ်က္အလက္မ်ားကို တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးၿပီး သူ၊ သူမ၏ ယုံၾကည္ကိုးစားရႏိုင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကိုလည္း အကဲျဖတ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္နည္းအားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားသည္ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏႐ိုးသားမႈနဲ႔ ထိုသူ႔ထံတြင္ အလုပ္ခန႔္အပ္ႏိုင္ေလာက္သည့္ အရည္အခ်င္းရွိ၊ မရွိကို ထိုသူမွေပးအပ္လာေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားကိုအတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ အမွန္တစ္ကယ္ရွိေနေသာ မွတ္တမ္းမ်ားႏွင့္ တိုက္ဆိုင္စစ္ေဆးျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာတင္သူ ဝန္ထမ္းေလာင္းလ်ာမ်ားစြာမွ သူတို႔၏အခ်က္အလက္မ်ားကို လိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီး ေနာက္ေနာင္ လုပ္ငန္းခြင္ထဲေရာက္သည့္အခါတြင္မွသိရွိရၿပီး အရွက္တကြဲအက်ိဳးနည္းျဖစ္ရျခင္းနဲ႔ ကုမၸဏီမ်ားအတြက္လည္း အဆင္မေျပမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ အဆိုပါအေလ့အထကို ကမာၻတလႊားတြင္ အသုံးျပဳေနၾကၿပီျဖစ္ပါသည္။ ဝန္ထမ္းမ်ားမွ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းအား ေဖာ္ထုတ္သိရွိရသည့္အခါတြင္ လူအမ်ား၏ မေက်မခ်မ္းျဖစ္မႈမ်ားကိုလည္း ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္ပါသည္။ 


ကမာၻတစ္လႊားတြင္လုပ္ေဆာင္ေနေသာ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ား

ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားကို စာရင္းေပးသြင္းမႈျပဳလုပ္ထားသည့္ လုပ္သားအင္အားတစ္ရပ္လုံးရွိ ဝန္ထမ္းမ်ား၏အခ်က္ အလက္မ်ားထားရွိရာ ဘုံအခ်က္အလက္အေျခစိုက္စခန္း (centralized database) မ်ားရွိသည့္ အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပ ကဲ့သို႔ေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္ေနလွ်က္ရွိပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ - လူမႈလုံၿခဳံမႈနံပါတ္အားအသုံးျပဳကာ သတင္း အခ်က္အလက္အေျခစိုက္စခန္းေပၚရွိ ဝန္ထမ္းတစ္ဦး၏ ပညာေရး၊ အလုပ္အေတြ႕အႀကဳံ၊ ေကာင္းမြန္ေသာေနာက္ခံ သမိုင္းေၾကာင္း၊ ဥပေဒေရးရာၿငိစြန္းမႈရွိခဲ့သည့္အရာမ်ားအားလုံး၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ အျခားေသာ သက္ဆိုင္ေသာ (သို႔) နီးစပ္ေသာ အေသးစိတ္အခ်က္မ်ားကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ပါသည္။ ထိုအရာက အေမရိကန္ႏွင့္ ဥေရာပႏိုင္ငံမ်ားရွိကုမၸဏီမ်ားကို ဝန္ထမ္းမ်ားမွတင္ျပလာေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္အတုအေယာင္မ်ားကို ရွာေဖြေတြ႕ ရွိႏိုင္ရန္ အကူအညီေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အျခားေသာဘက္တြင္မူ၊ အာရွ (အထူးသျဖင့္တ႐ုတ္ႏွင့္အိႏၵိယႏိုင္ငံမ်ားတြင္) အဆိုပါ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားကိုယေန႔ထက္တိုင္ ကုမၸဏီမွဝန္ထမ္းတစ္ဦးတစ္ေယာက္အေပၚတြင္ သံသယရွိလာၿပီး သူ၊ သူမ ၏ အေၾကာင္းအား ေဖာ္ထုတ္ခ်င္လာသည့္အခါမ်ားကဲ့သို႔ေသာ  အထူးတလည္ကိစၥရပ္မ်ားတြင္သာ ျပဳလုပ္ေလ့ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္မ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွလူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားေသာ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းမ်ားမွာ အခ်က္အလက္မ်ားလိမ္လည္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို ပိုမိုေတြ႕ရွိလာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားကို ဝန္ထမ္း ေလာင္းလ်ာမ်ားအေပၚ ျပဳလုပ္ရန္လိုအပ္လာသည္အား သတိထားမိလာၾကပါသည္။ ထို႔အျပင္ အဆိုပါႏိုင္ငံမ်ားရွိ မ်ားစြာ ေသာဝန္ထမ္းမ်ားသည္ မၾကခဏအလုပ္ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ၾကသည့္အတြက္၊ သံသယရွိလာေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွ ေျပာင္းလဲျခင္းမ်ားမွာ အလြန္ပင္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ထိုသို႔ အလုပ္ေျပာင္းလဲရျခင္း၏ အေၾကာင္းျပခ်က္ကို သိရွိ ႏိုင္ဖို႔လိုအပ္လာပါသည္။

 

ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား

ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈျပဳလုပ္ရျခင္း၏ အျခားေသာရႈေထာင့္တစ္ခုမွာ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ားတြင္အဆိုပါလုပ္ငန္းစဥ္အား ေနာက္ ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္မည့္ သတင္းအခ်က္အလက္အေျခစိုက္စခန္းမ်ားႏွင့္ လူအင္အားရွိေသာ သီးသန႔္ဝန္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျပဳလုပ္သူတို႔အား ေခၚယူကာျပဳလုပ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။ မ်ားစြာေသာႏိုင္ငံေပါင္းစုံမွသူမ်ားႏွင့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ ေဆာက္ထားေသာ Fidelity ကဲ့သို႔ေသာကုမၸဏီမ်ားတြင္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ ဝန္ထမ္းမ်ား အလုံအေလာက္ရွိေနေသာေၾကာင့္ အဆိုပါကိစၥရပ္မ်ားကို ကုမၸဏီအတြင္းမွသာ လုပ္ေဆာင္ၾကပါသည္။ မ်ားစြာေသာ ျပည္တြင္းကုမၸဏီမ်ားတြင္မူ အခ်ိန္ႏွင့္အရင္းအျမစ္မ်ားမလုံေလာက္မႈမ်ားေၾကာင့္ အေပၚယံမွ်သာ စစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ၾက ပါသည္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ မ်ားစြာေသာ တ႐ုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယကုမၸဏီမ်ားရွိ ဝန္ထမ္းအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ သူတို႔ရဲ႕လုပ္ ေဆာင္ခ်က္မ်ားတြင္ သူတို႔ေျပာၾကားထားတဲ့အတိုင္းမဟုတ္သည္ကို ေတြ႕ရွိရမည္ျဖစ္ပါသည္။ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားဆိုင္ရာ အေၾကာင္းကို ျငင္းခုန္မႈမျပဳလုပ္မွီတြင္ ကုမၸဏီမ်ားအားလုံးသည္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္သင့္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္ တို႔မွ အႀကံေပးလိုပါသည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ ထိုကုမၸဏီမ်ားရွိ သံသယျဖစ္ဖြယ္ရာေနာက္ခံသမိုင္းေၾကာင္းရွိေသာ ဝန္ထမ္း မ်ား၏ ေနာက္ေၾကာင္းမ်ားေပၚလာခဲ့ပါလွ်င္ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ေတြ႕ႀကဳံရႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 

 

အဆုံးသတ္အျမင္မ်ား

ေက်ာင္းသားလူငယ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းႀကီးမ်ား၏ ဝန္ထမ္းေလ်ာင္းလ်ာမ်ားကို အႀကံျပဳေျပာၾကားလိုသည္မွာ ေနာက္ ေၾကာင္းစုံစမ္းျခင္းမ်ား၏ လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အင္တာနက္ေပၚမွတစ္ဆင့္ ဝန္ထမ္းေလ်ာင္းလ်ာမ်ား၏ အြန္လိုင္းအခ်က္ အလက္မ်ားကိုၾကည့္ရႈျခင္းမ်ား ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ေၾကာင့္ လူမႈကြန္ယက္မီဒီယာမ်ားတြင္ မ်ားစြာေသာအေၾကာင္းအရာ မ်ား၏အေၾကာင္း ပို႔စ္မ်ားတင္သည့္အခါတြင္ သတိထားေဆာင္႐ြက္ရန္ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ႀကိမ္သင့္ရဲ႕အားလပ္ခ်ိန္ မ်ားတြင္ ပါတီပြဲမ်ားတက္ေရာက္ခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားအား စိတ္အားထက္သန္စြာျဖင့္ ေျပာဆိုလိုသည့္အခါတြင္ သင့္ အေနနဲ႔အြန္လိုင္းေပၚကိုတင္မည့္အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ေသခ်ာစြာဂ႐ုစိုက္စဥ္းစားဖို႔လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆို ေသာ္ ေနာက္ေၾကာင္းစုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ရာတြင္ ထိုအရာမ်ားကိုေတြ႕ရွိသြားႏိုင္သည့္အတြက္ျဖစ္ပါသည္။ အဆုံး တြင္ သင္တို႔ရဲ႕အလုပ္ေလွ်ာက္လႊာမ်ားတင္သည့္အခါတြင္ လူမႈက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမ်ားကိုလိုက္နာၿပီး ႐ိုးသားမႈရွိေနဖို႔ လိုအပ္ပါ သည္။ ဒီလိုမွမဟုတ္ရင္ သင့္အိမ္မက္ထဲက ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္လြဲေခ်ာ္ၿပီး ဒုကၡေရာက္ေစႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


International Travel Asia Co., Ltd.

International Travel Asia Co., Ltd.

.International Travel Asia Co.,Ltd....
Show the postings (3)
Fair Deal Co., Ltd

Fair Deal Co., Ltd

..Fair Deal Co., Ltd ....
Show the postings (1)
Victory Myanmar Group  Co., Ltd.

Victory Myanmar Group Co., Ltd.

..The Victory Myanmar Group (VMG) was created in 2009 based on organic growth and the acquisition of Mandalay Rum which was established in 1886 which now sells over 1.8 million cartons per year. Our p...
Show the postings (1)
Design Communications International Co, Ltd.

Design Communications International Co, Ltd.

..Design Communications International Co, Ltd.....
Show the postings (10)
GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

GMO-Z.comACE Co.,Ltd.

..GMO-Z.comACE, jointly established by GMO Internet Group from Japan and ACE Data Systems in Myanmar, specializes in Domain, Hosting and SSL with its sale purpose to provide the needs of various resel...
Show the postings (9)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS