Jobs In Myanmar
Load...

{လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားက အလုပ္ခြင္တစ္ခုအတြင္းအေရးပါပုံ (အပိုင္း- ၂)}

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Ethics-Workplace-HR-JobsinYangon{လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားက အလုပ္ခြင္တစ္ခုအတြင္းအေရးပါပုံ (အပိုင္း- ၂)}

 

မဂၤလာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ jobsinyangon.com အဖြဲ႕သားမ်ားမွ ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလိုက္ပါတယ္။ 

ကြၽန္ေတာ္တို႔ေတြရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္အသီးသီးမွာ ေကာင္းမြန္တဲ့အမူအက်င့္မ်ား (လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ား) ရွိေနဖို႔ အတြက္ လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီအပတ္မွာေတာ့ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္းမွာ လူမႈက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာမ်ားက ဘယ္လို အေရးပါမႈ ရွိေနတယ္ဆိုတာကို အပိုင္း (၃) ပိုင္းခြဲၿပီး ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း (၁) ကိုေတာ့ မေန႔က ေဖာ္ျပခဲ့ ၿပီးၿပီျဖစ္ပါတယ္။ အပိုင္း (၃) ကိုလည္း ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔က အသိေပးအပ္ပါတယ္ ခင္ဗ်ာ။ 

ကိုယ္က်င့္တရား (Morals)

ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားဆိုသည္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား (သို႔) လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုအေပၚတြင္ အေျခခံထားတဲ့ ျပဳမူေနထိုင္မႈပုံစံမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာအခ်က္မ်ားဟာ အစုလိုက္အၿပဳံလိုက္ သတ္ျဖတ္ျခင္းကိုတားျမစ္သည့္ ဥပေဒမ်ား၊ ေကာင္းေသာကိစၥမ်ားကိုသာလုပ္ေဆာင္ျခင္းကဲ့သို႔ အေျခခံတာဝန္ မ်ားႏွင့္ အမ်ား၏ေကာင္းက်ိဳးရရွိေအာင္၊ တည္တံ့ေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ေပးျခင္းကဲ့သို႔ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေန သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို အေထာက္အပံ့ျပဳေနေသာ ေထာက္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ထိုအရာတြင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔မွတ္သားထားသင့္ေသာ အဓိကအခ်က္ (၄) ခ်က္ ရွိေနပါ တယ္ဟု အေတြးအေခၚပညာရွင္ Robert C. Solomon မွ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ 

ကိုယ္က်င့္တရားဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဟာ အေရးႀကီးပါတယ္ - အၾကမ္းျဖင္းအားျဖင့္ ကိုယ္က်င့္တ ရားဆိုင္ရာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားဆိုသည္မွာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုကို ယဥ္ေက်းေသာနည္းလမ္းမ်ားျဖင့္ ေျပာဆို ဆက္ဆံၾကရန္အတြက္ကူညီေပးႏိုင္ေသာ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား၊ ဥပေဒမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။

ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားတြင္ အားလုံးႏွင့္သက္ဆိုင္ေနေသာအရာမ်ားပါဝင္ေနပါသည္။ အေျခခံအားျဖင့္ ထိုအရာမ်ား ဟာ လူသားတိုင္း၊ ေနရာတိုင္းတြင္ သက္ေရာက္မႈရွိေစၿပီး လူသားအားလုံးမွလည္း ထိုအရာမ်ားဟာ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္ေသာအရာမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ လက္ခံထားတဲ့အရာမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ 

ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားဟာ ဘက္လိုက္မႈမရွိပါဘူး။ ထိုအရာမ်ားဟာ တစ္ကိုယ္ေရႏွစ္သက္တဲ့အရာမ်ားကို ထည့္ သြင္းစဥ္းစားျခင္းမရွိရပါဘူး။ မွန္သည့္အရာကို မွန္သည္၊ မွားသည့္အရာကို မွားသည္ဟုသာ ေျဖာင့္ေျဖာင့္မတ္ မတ္ဆုံးျဖတ္ၾကမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
ကိုယ္က်င့္တရားမ်ားဟာ အျခားေသာသူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားလည္းရွိေစပါသည္။ ကိုယ္က်င့္ တရားမ်ားတြင္ အျခားသူမ်ားရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားျခင္းဟာ လုံးဝလိုက္နာရမည့္ စည္းကမ္းတစ္ ရပ္အေနနဲ႔ ပါဝင္ေနပါတယ္။ ထိုအရာဟာ အျခားသူမ်ားက သင့္အေပၚဆက္ဆံေစလိုသကဲ့သို႔ပဲ အျခားသူ မ်ားအေပၚလဲ ျပဳမူဆက္ဆံပါဆိုတဲ့စာဆိုအတိုင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

႐ိုးသားမႈ၊ သမာဓိရွိျခင္း (Integrity)

သမာဓိရွိျခင္းဆိုသည္မွာ ႐ိုးသားၿပီး ဟန္မေဆာင္တတ္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ သမာဓိရွိျခင္းဆိုသည္ကို ေန႔စဥ္ဆုံးျဖတ္ ခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရရာတြင္ လိုက္နာရမည့္က်င့္ဝတ္မ်ားကို စြဲၿမဲစြာလိုက္နာျခင္းဟုလည္း သတ္မွတ္ႏိုင္ပါသည္။ လူ ေတြႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားဟာ ႐ိုးသားမႈ၊ သမာဓိရွိၾကတဲ့အခါမွာ သူတို႔ကိုယုံၾကည္၍ရႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ အျခားတစ္ ဖက္တြင္မူ ဝယ္ယူသုံးစြဲသူေဖာက္သယ္မ်ားကို ညံ့ဖ်င္းတဲ့ထုတ္ကုန္မ်ားလိမ္လည္ေရာင္းခ်ျခင္း (သို႔) မွားယြင္းစြာ ေၾကာ္ျငာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္တဲ့ ဒီလိုသမာဓိမရွိတဲ့ကုမၸဏီမ်ားဟာ အက်ိဳးဆက္ေတြကို ခံစားၾကရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္၊ အမူအက်င့္မ်ား (Character)

လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားဆိုသည္မွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔စဥ္းစားျခင္း၊ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျပဳတဲ့အရာမ်ားတင္မကပဲ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္၊ အမူအက်င့္မ်ားလည္းျဖစ္ၾကပါတယ္။  အျခားသူမ်ားမွ ၾကည့္ရႈေနျခင္းမရွိတဲ့အခါမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို အဆုံးအျဖတ္ေပးသည္မွာ တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္ႏွင့္ အမူအက်င့္မ်ားျဖစ္ၾက ပါတယ္။ လူတိုင္းတြင္ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္နဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားကို တည္ေဆာက္ရန္၊ ေျပာင္းလဲရန္ (သို႔) ဖ်က္စီးျပစ္ႏိုင္တဲ့စြမ္းရည္ရွိၾကပါတယ္။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္မ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားကို ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ရဲ႕ ေနထိုင္တဲ့ပုံစံတြင္ ေကာင္းမြန္တဲ့အေတြးမ်ားနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကိုသာျပဳလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ တည္ေဆာက္ ႏိုင္သလို ဆိုး႐ြားတဲ့အေတြးမ်ားနဲ႔ အက်င့္စ႐ိုက္မ်ားဟာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕ တစ္ကိုယ္ေရစ႐ိုက္မ်ားနဲ႔ အမူအက်င့္မ်ားကို ဖ်က္စီးပစ္ႏိုင္ပါတယ္။ 

အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားရွိေနတဲ့သူတစ္ဦးထံတြင္ ျမင့္ျမတ္တဲ့ကိုယ္က်င့္တရားရွိေနၿပီး အေျခအေနအရပ္ရပ္တြင္ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္စြာပဲ ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ဖို႔ကို ဟန္ေဆာင္စရာမလိုပဲ မိမိကိုယ္တိုင္ကိုက လိုလိုလားလားနဲ႔ ေ႐ြးခ်ယ္ျပဳလုပ္သြားမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားရွိသူတစ္ဦးဟာ သူ/သူမ ကတိေပး ထားတဲ့အရာမ်ားကို အေလးအနက္ထားမွာျဖစ္ပါတယ္။ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားဟာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ပက္သက္မႈရွိေနျပန္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္ျမင့္ျမတ္တဲ့အမူအက်င့္ရွိတဲ့ကုမၸဏီတစ္ခုဟာ ေလးစားမႈနဲ႔ ယုံၾကည္မႈ တို႔ကိုရရွိရန္ထိုက္တန္မႈရွိပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ႐ိုး႐ိုးသားသားလုပ္ေဆာင္ၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ ကတိမ်ားတည္ႏိုင္ေစရန္ ႀကိဳးစားတတ္ၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။  

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း၊ ဥပေဒမ်ား (Laws) 

ဥပေဒမ်ားဆိုသည္မွာ လူတို႔ရဲ႕လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ေရးဆြဲပုံေဖာ္ထား သည့္ စည္းမ်ဥ္းစည္း ကမ္းမ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ ဥပေဒမ်ားဟာလူသားမ်ားကို ရဲတင္းစြာႏွင့္စက္ဆုပ္႐ြံရွာဖြယ္ေကာင္းေသာအမူအက်င့္ မ်ားျဖစ္သည့္ လူသတ္မႈ၊ မုဒိမ္းမႈႏွင့္ ခိုးမႈမ်ားကို က်ဴးလြန္ျခင္းမွကာကြယ္ေပးပါသည္။

ဥပေဒမ်ားဟာ မၾကာခဏဆိုသလိုပင္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ရဲ႕အျပဳအမူမ်ားကို မွန္သည္၊ မွားသည္ခြဲျခားႏိုင္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ အႀကိမ္တိုင္းေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ လူသတ္ျခင္းဟာ ဥေပေဒနဲ႔ညိစြန္းေသာ္ လည္း တစ္စုံတစ္ေယာက္ကို ေဒါသအေလွ်ာက္၊ မုန္းတီးမႈ (သို႔) မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ရန္အတြက္ သတ္ျဖတ္ ျခင္းကိုမူ တားျမစ္ထားျခင္းမရွိပါဘူး။ 

ဥပေဒမ်ားကို တရားမွ်တမႈဆိုင္ရာ အယူအဆမ်ားအျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး တိက်မႈရွိေသာ္လည္း မတူကြဲျပား ေသာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအၾကားတြင္ေတာ့ ကြဲျပားမႈရွိေနပါသည္။ ဥပေဒမ်ားဟာ အၿမဲတေစ ကိုယ္က်င့္တရား မ်ား၊ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ လူမႈက်င့္ဝတ္ဆိုင္ရာတန္ဖိုးမ်ားတို႔ႏွင့္ ခိုင္မာေသာဆက္သြယ္ပက္သတ္မႈရွိေနပါ သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဥပေဒတိုင္းဟာ လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိေစတာေတာ့မဟုတ္ပါဘူး။ 

ဥပေဒမ်ားဟာ ကြၽန္ျပဳမႈမ်ား၊ အသားအေရာင္ခြဲျခားျခင္း၊ လိင္ခြဲျခားမႈမ်ား၊ လူမ်ိဳးေရးခြဲျခားမႈမ်ားကိုလည္း တရား ဝင္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ ထိုဥပေဒမ်ားကိုစတင္ထုတ္ျပန္စဥ္အခ်ိန္ကေတာ့ ၎ဥပေဒမ်ားဟာ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းတစ္ ခုရဲ႕ ထိုအခ်ိန္ကတန္ဖိုးထားမႈမ်ားကိုထင္ဟပ္ျပသႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ္လည္း ၎တို႔ဟာ ဒီအက်င့္ယိုယြင္းတဲ့အျပဳ အမူမ်ားကို မွ်တမႈရွိေအာင္လုပ္ႏိုင္စြမ္းမရွိပါဘူး။ ထို႔နည္းတူစြာပင္ လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုတြင္လည္း လုပ္ေဖာ္ကိုင္ ဖက္မ်ားကိုလိမ္လည္ျခင္း (သို႔) လိမ္လည္၍ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းဟာ ဥပေဒအရအေရးယူ၍မရႏိုင္ေသာ္ လည္း ဒီအရာက အက်င့္စာရိတၱပိုင္းအရမွားယြင္းေနပါတယ္။ 

အထက္ပါ အေတြးအျမင္ (၆) မ်ိဳးျဖစ္သည့္ - အက်င့္စာရိတၱမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ ကိုယ္က်င့္တရားမ်ား၊ သမာဓိ၊ တစ္ကိုယ္ေရအမူအက်င့္မ်ားႏွင့္ ဥပေဒမ်ားဟာ အက်င့္စာရိတၱေကာင္းမြန္တဲ့ လုပ္ငန္းတစ္ခုကိုတည္ေဆာက္ရာ တြင္ ယုံၾကည္မႈရရွိေစရန္အတြက္ အေျခခံအုတ္ျမစ္မ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ 

ေနာက္ရက္မ်ားတြင္လည္း လူမႈက်င့္ဝတ္မ်ားက လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုအတြင္း အေရးပါပုံရဲ႕ ေနာက္ဆုံးအပိုင္းျဖစ္တဲ့ အပိုင္း (၃) ကို ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ ပါတယ္။ 

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (50)
Talent and Technology Co.,Ltd

Talent and Technology Co.,Ltd

Vision - Access to electricity is fundamental for productive lives. All people in Myanmar should have access to and affordable and reliable electricity supply. Mission - Reduce poverty and imp...
Show the postings (10)
PMJ Company Limited

PMJ Company Limited

Ve Ve Soft Drinks Factory

Ve Ve Soft Drinks Factory

..The Green Circle Co., Ltd,a food and beverage company was founded in 1997. Green Circle engages in manufacturing, marketing, Sale, and distribution. The company comprises beverages such as soft drin...
Show the postings (9)
Sweety Home

Sweety Home

...Sweety Home Industry Co.Ltd established in Mandalay since 1995 is the professional manufacturing and distributing company of spring mattress, polyurethane foam, bedding accessories and modern pr...
Show the postings (31)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS