Jobs In Myanmar
Load...

အေရာင္းသမားမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစနစ္မ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Secret-Sales-Weapon-JobsinYangonအေရာင္းသမားမ်ားအတြက္ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစနစ္မ်ား
 
စာဖတ္သူပရိသတ္မ်ားခင္ဗ်ာ။ 
ဒီေန႔မွာေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ www.jobsinyangon.com အဖြဲ႕သားမ်ားက အေရာင္းသမားမ်ားနဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ လွ်ိ႕ဝွက္ခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုတင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေဆာင္းပါးေလးမွာေတာ့ အေရာင္းသမား (sales persons) မ်ားကို ဘယ္က႑ေတြကေထာက္ပံ့မႈေပးေနၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ ဘယ္လိုအက်ိဳး သက္ေရာက္မႈေတြ ရွိေစသလဲဆိုတာကို ထင္ထင္ရွားရွားေတြ႕ျမင္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ေရွ႕တန္းမွေန၍ေရာင္းခ်ေပးေနရတဲ့ အေရာင္းသမားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ မ်ားစြာေသာအလုပ္မ်ားကိုလုပ္ကိုင္ရၿပီး ဒီအရာကိုလည္းထင္ထင္ရွားရွားသိျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ 
 
သူတို႔ဟာ ဖုန္းေခၚဆိုမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း၊ ေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ message မ်ားေပးပို႔ျခင္းႏွင့္ ရင္းႏွီးပက္ သက္မႈမ်ားတည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည္တို႔ကိုျပဳလုပ္ရပါတယ္။ လူတိုင္းက သူတို႔ကိုသိရွိၾကၿပီး သူတို႔ရဲ႕ပါဝင္ ေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကိုတန္ဖိုးထားအေလးထားၾကပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သူတို႔အေနနဲ႔ သေဘာတူညီခ်က္ ေတြရရွိေအာင္ျမင္ၿပီး စာခ်ဳပ္မ်ားခ်ဳပ္ဆိုႏိုင္တဲ့အခါမွာ မ်ားျပားတဲ့ေငြေၾကးပမာဏေတြကိုရရွိေအာင္ေဆာင္႐ြက္ ေပးႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီလို business development ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့သူမ်ားဟာ တန္ဖိုးျဖတ္လို႔မရႏိုင္ပါဘူး သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားဟာ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ profile ကိုတိုးတက္မႈရွိေစရန္နဲ႔ ေရာင္းအားမ်ားေန႔စဥ္တိုးတက္မႈရွိလာေစမွာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။  
 
သို႔ေသာ္လည္း အေကာင္းဆုံးေသာအေရာင္းအဖြဲ႕မ်ားထံတြင္ သူတို႔အတြက္လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစနစ္အခ်ိဳ႕ရွိေနပါတယ္ - ဒါကေတာ့ အေရာင္းသမားမ်ားကိုပံ့ပိုးေပးၿပီး သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ကမ္းလွမ္းမႈေတြ၊ ေရာင္းခ်မႈေတြကို အေကာင္းဆုံး ေပးအပ္ႏိုင္ေအာင္ပံ့ပိုးေပးေနတဲ့ ေနာက္ကြယ္ကဝန္ထမ္းမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီ support team ဟာ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအားလုံးအတြက္ ေနာက္ခံေက်ာ႐ိုးျဖစ္ၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ ေရွ႕တန္းကအေရာင္းသမားအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကဲ့သို႔ ထင္သာျမင္သာမရွိေသာ္လည္း Sales efforts မ်ားကို ေအာင္ျမင္မႈရရွိေစရန္အတြက္ သူတို႔ဟာေန႔တိုင္းအလုပ္လုပ္ေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။
 
သူတို႔နဲ႔ရင္းႏွီးမႈရွိေအာင္ အခ်ိန္အခ်ိဳ႕ယူၿပီးလုပ္ေဆာင္ထားကာ ဘယ္က႑ေတြက အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ Sales efforts မ်ားကိုတိုးတက္ေအာင္ကူညီေပးႏိုင္သလဲဆိုတာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ၾကည့္လိုက္ပါ။
 
 
ေလ့က်င့္ေပးသူမ်ား (Trainers)
 
ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးတဲ့ ေခါင္းေဆာင္မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ sales efforts ေတြကို အၿမဲေအာင္ျမင္မႈရရွိေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ အေရာင္းဆိုင္ရာအားသာခ်က္ကေတာ့ သင့္ product ရဲ႕ တန္ေၾကးေဖာ္ျပခ်က္ကို ေကာင္းစြာသိရွိနားလည္ၿပီး ဒီအရာကိုသင့္အဖြဲ႕ဝင္ေတြကိုနားလည္ေအာင္ျပန္လည္ရွင္းျပႏိုင္ျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။  ဒါမွသာ သင့္ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားဟာ potential client မ်ားကိုေကာင္းစြာျပန္လည္ရွင္းျပႏိုင္မွာလဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အဆိုပါ support team member မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕အဖြဲ႕သားေတြနဲ႔အတူ အေသးစိတ္ေလ့က်င့္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ကာ သူတို႔အေနနဲ႔ product knowledge ကို ကြၽမ္းကြၽမ္းက်င္က်င္သိရွိထားေအာင္ေလ့က်င့္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္ သူ တို႔ဟာ ဒီ knowledge ကိုအသုံးျပဳၿပီး သင့္ရဲ႕ျပင္ပမွ outsource ျပဳလုပ္ထားတဲ့ sales team တျဖစ္လဲ business development ကို ကိုယ္စားျပဳေနတဲ့သူမ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။  
 
သင့္ရဲ႕ အေရာင္းသမား (sales) မ်ားကိုေလ့က်င့္ေပးတဲ့သူမ်ားဟာ ေလ့က်င့္ေရးအေထာက္အကူပစၥည္းမ်ားျပဳ လုပ္ျခင္း၊ သင္တန္းပို႔ခ်ျခင္းနဲ႔ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းတိုးတက္ေရးကိုကိုယ္စားျပဳေနတဲ့သူမ်ားနဲ႔အတူ သ႐ုပ္ေဖာ္ေလ့ က်င့္ျခင္းတို႔ကိုျပဳလုပ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ sales မ်ားကို သင့္ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုအားေၾကာ္ျငာ၊ မိတ္ဆက္မႈျပဳလုပ္တဲ့အခါ သက္ေတာင့္သက္သာရွိေနေစရန္အတြက္ ေသခ်ာေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ ၎အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ ဝယ္ယူ အားေပးသူေဖာက္သယ္မ်ားျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ (prospect မ်ား) သူမ်ားနဲ႔ေျပာဆိုရတဲ့အခ်ိန္အတြင္းေပၚေပါက္လာႏိုင္ တဲ့ ျပႆနာမ်ား၊ ေမးခြန္းမ်ားနဲ႔ ျငင္းဆိုမႈမ်ားကိုသိရွိနားလည္ထားေစရန္လည္း သူတို႔ကေလ့က်င့္ေပးပါတယ္။ 
အရည္အေသြးစစ္ေဆးျခင္း (Quality Assurance)
 
အရည္အေသြးစစ္ေဆးသူအဖြဲ႕ (quality assurance team) ဟာေတာ့ သင့္အဖြဲ႕တစ္ခုလုံးရဲ႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈ မ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ေပးရတဲ့သူမ်ားျဖစ္ၿပီး အဖြဲ႕မ်ားရဲ႕ ပင္မအာ႐ုံေၾကာစနစ္တစ္ခုအေနနဲ႔လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။  
 
Quality assurance team member မ်ားဟာ ေခၚဆိုမႈမ်ားနဲ႔ စကားေျပာဆိုမႈမ်ားကိုေစာင့္ၾကည့္ကာ အခ်က္ အလက္မ်ားကိုစစ္ေဆးၿပီး အဖြဲ႕တစ္ခုဟာသူတို႔ရဲ႕ စံသတ္မွတ္မႈႏႈန္းမ်ားနဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိရဲ႕လားဆိုတာကိုအကဲျဖတ္ ၿပီး ဘယ္ေနရာမ်ားတြင္ေတာ့ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္လို႔ရႏိုင္မလဲဆိုတာကိုလဲဆုံးျဖတ္မႈျပဳလုပ္ရပါ တယ္။ 
 
သူတို႔ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ရတဲ့အရာေတြရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနနဲ႔ quality assurance representative မ်ားဟာ မ်ားစြာေသာအခ်က္အလက္မ်ားကိုစစ္ေဆးၾကည့္ရႈျခင္းထက္ပိုတဲ့လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကိုလုပ္ေဆာင္ၾကရပါတယ္။ လွ်ိဳ႕ဝွက္နည္းစနစ္တစ္ခုအေနနဲ႔တန္ဖိုးရွိတဲ့ သူတို႔ရဲ႕တန္ဖိုးကေတာ့ သူတို႔ေပးအပ္လိုက္တဲ့ အကဲျဖတ္စစ္ေဆးမႈ မ်ားဟာသင့္ရဲ႕အဖြဲ႕သားမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္လာေစရန္လုပ္ေဆာင္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
သူတို႔ဟာ အခ်က္ေပးမႈတစ္မ်ိဳးလည္းျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ တစ္စုံတစ္ခုဟာ သင့္ေတာ္တဲ့အေျခ အေနတစ္ရပ္မွာလုပ္ေဆာင္ေနျခင္းမရွိတာကို ၾကားသိရတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ဇယားကြက္မ်ားအရေတြ႕ျမင္ရတာပဲ ျဖစ္ ျဖစ္ ေတြ႕ျမင္ၾကားသိရတဲ့အခါမွာ ပထမဦးဆုံးအသိေပးၿပီး လမ္းမွန္ေပၚျပန္ေရာက္ေစရန္အတြက္ တည့္မတ္ေပး တဲ့သူမ်ားလည္းျဖစ္ေနပါတယ္။ 
 
သူတို႔ဟာ နည္းစနစ္ပိုင္းအရကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားကိုေရာ potential customer မ်ားနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့အခါမွာျဖစ္ေပၚေလ့ ရွိတဲ့ representative မ်ားရဲ႕စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာခံစားခ်က္မ်ားကိုေရာ အခ်ိန္ယူအကဲျဖတ္ေပးရပါတယ္။ တစ္ခ်ိဳ႕ အခ်ိန္မ်ားတြင္ သူတို႔ရဲ႕အကဲျဖတ္မႈမ်ားတြင္ေအာက္ပါအရာမ်ားပါဝင္ေနပါတယ္။ 
 
- ေပၚလစီနဲ႔ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ား တစ္သမတ္တည္းရွိမႈ 
- ျဖစ္ပြားေလ့ရွိတဲ့ျပႆနာမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းနဲ႔ prospect မ်ားနဲ႔ customer  မ်ားရဲ႕ စိတ္ပ်က္၊ ေဒါသထြက္ရမႈမ်ားကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္း 
- လုပ္ငန္းစဥ္အဆင့္မ်ားကိုအကဲျဖတ္ၿပီး သူတို႔ဟာ prospect မ်ား (သို႔) အဖြဲ႕အတြင္းဘယ္လိုအက်ိဳးသက္ ေရာက္မႈရွိႏိုင္သလဲဆိုတာကိုအကဲျဖတ္ျခင္း
- မ်ားစြာေသာ channel အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိ ဆက္ဆံမႈမ်ားကိုေလ့လာအကဲျဖတ္ျခင္း (online, phone, email, chat etc.) 
  
QA အဖြဲ႕ဝင္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ေလ့လာမႈေတြနဲ႔ သက္ေသျပခ်က္မ်ားကိုရွာေဖြဆန္းစစ္ၿပီးၿပီဆိုပါက ပင္မအာ႐ုံေၾကာ စနစ္တစ္ခုအေနနဲ႔ စတင္အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိမယ့္အဆင့္သို႔ေရာက္ပါၿပီ။ သူတို႔ရဲ႕ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားဟာ sales support teamရဲ႕လက္ရွိလုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိတဲ့ training ေတြနဲ႔ content ေရးသားတဲ့အဖြဲ႕ဝင္မ်ားရဲ႕ ႀကိဳးပမ္းအား ထုတ္မႈမ်ားကိုသတင္းေပးေနမွာျဖစ္ၿပီး သူတို႔ဟာ quality assurance team က ေပးအပ္လိုက္တဲ့ သတင္း အခ်က္အလက္ေတြအေပၚအေျခခံၿပီး သူတို႔ရဲ႕ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားတြင္ အသုံးခ်ႏိုင္ရန္နဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ မ်ားနဲ႔ အေရာင္းဆိုင္ရာနည္းစနစ္မ်ားကို တိုးတက္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္တြင္ အသုံးျပဳႏိုင္ရန္ျပဳလုပ္ေပး ပါတယ္။
 
Content Writer မ်ား
 
Content Writer မ်ားဟာ သင့္ product (ကုန္ပစၥည္း) တစ္ခုအေၾကာင္းနဲ႔ ထိုအရာက customer မ်ားကို ေပး အပ္ႏိုင္မယ့္အရာအားလုံးအတြက္ ရွင္းလင္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားကိုေရးသားေပးရပါတယ္။ “လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြက စကားေျပာေပးၿပီး၊ အားသာခ်က္မ်ားက ေရာင္းခ်ရမႈကိုျဖစ္ေစတယ္” ဆိုတဲ့စကားစုဟာ သူတို႔ကို ကုမၸဏီနဲ႔ကိုက္ ညီတဲ့ စာသားေတြဖန္တီးေရးသားဖို႔အားထုတ္မႈေတြကိုတြန္းအားေပးေနပါတယ္။ သင့္ရဲ႕ content writer မ်ားဟာ သင့္ product နဲ႔ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ ပုံျပင္/ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုဖန္တီးျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔အတြက္နဲ႔ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ client ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့သူတစ္ဦးရဲ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြအတြက္ ကိုက္ညီမႈရွိတဲ့သူျဖစ္ေနသလဲဆိုတာကိုေဖ်ာင္းဖ်ႏိုင္ေစမယ့္ အေျခအေနတစ္ရပ္အေၾကာင္းကိုေရးသားေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
Content writer မ်ားဟာ သူတို႔ content မ်ားဖန္တီးေနတဲ့ channel တစ္ခုအေပၚနဲ႔ ထိုေနရာရွိ prospect မ်ား/ customer မ်ားက ဒီအရာကိုဘယ္လိုပုံစံမ်ိဳးဖတ္ရႈၾကမလဲဆိုတာကို (email, social media messaging, ဒါမွမဟုတ္ သင့္ရဲ႕ website ေပၚတြင္၊ ဒါမွမဟုတ္ စာအရွည္ႀကီးမ်ားပုံစံနဲ႔, download ျပဳလုပ္ႏိုင္တဲ့ လမ္းၫႊန္ အေနနဲ႔) အစရွိသည္တို႔ကို အထူးျပဳေလ့လာထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
သင့္ရဲ႕ content writer မ်ားဟာ အရာႏွစ္ခုအေပၚတြင္ အာ႐ုံစိုက္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္ - သင့္ရဲ႕ (ကုန္ပစၥည္း) အေၾကာင္းကိုေရးသားေဖာ္ျပျခင္းနဲ႔ သုံးစြဲသူ (customer) မ်ားရဲ႕ အခက္အခဲမ်ားကိုေျဖရွင္းျခင္းတို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ေရးသားသူတစ္ဦးဟာ သင့္ product ရဲ႕အေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားကိုစုေဆာင္းၿပီး၊ ခြဲျခမ္းစိတ္ ျဖာၿပီးေနာက္ သင့္ရဲ႕ အျပင္ထြက္ေနတဲ့ sales team မွ prospect မ်ားထံသို႔ခ်ည္းကပ္မႈျပဳရာတြင္ အသုံးျပဳ၍ရ ႏိုင္မည့္ အလုပ္ျဖစ္ေစတဲ့ဆက္သြယ္မႈမ်ားကိုဖန္တီးျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။
 
ေကာင္းမြန္တဲ့ content writer မ်ားဟာ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုကိုစတင္မိတ္ဆက္တဲ့ၿပီးေနာက္ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့အရာမ်ား ကိုစဥ္းစားျခင္းအားျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သင့္ထံမွ ဝယ္ယူမႈျပဳေနသူ (buyer) ထံတြင္ရွိေနမည့္ ျငင္းဆိုမႈမ်ား (သို႔) ေမးခြန္းမ်ားကိုလည္း ႀကိဳတင္ခန႔္မွန္းၿပီးေနာက္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အဆို ပါ knowledge ကိုအသုံးျပဳၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ စကားေျပာဆိုရသည့္အခါတြင္ ပိုမိုေခ်ာေမြ႕မႈရွိေစၿပီး သူတို႔ရဲ႕ prospect မ်ားနဲ႔ေတြ႕ဆုံရတဲ့အခါမွာ မိမိကိုယ္ကိုယုံၾကည္မႈ ပိုရွိေစရန္အတြက္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
Chat ကို တာဝန္ယူထားသူမ်ား (Chat Representatives)
႐ုတ္တရက္ၾကည့္လိုက္ရင္ေတာ့ chat (online ေပၚမွ စာတိုျဖင့္ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ) မ်ားဟာ sales process (အေရာင္းလုပ္ငန္းစဥ္) မ်ားနဲ႔ မသက္ဆိုင္ဘူးလို႔ျမင္ႏိုင္ပါတယ္။ သို႔ေသာ္လည္း chat representatives (ကိုယ္စား လွယ္) မ်ားဟာတစ္ကယ္တမ္းတြင္ သင့္ရဲ႕ team အတြင္းရွိ ဂုဏ္ျပဳမခံရတဲ့ hero မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ Leads (မိမိ တို႔ရဲ႕ client ျဖစ္လာႏိုင္သူ) မ်ားကို ေခၚေဆာင္လာေပးၿပီး၊ သူတို႔အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ကုမၸဏီဟာ လႈိက္လႈိက္လွဲလွဲရွိၿပီး သူတို႔နဲ႔ခ်ိတ္ဆက္မႈရွိေနတယ္လို႔ ခံစားရႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ေပးသူမ်ားဟာ သူတို႔ပါပဲ။ 
 
သင့္အေနနဲ႔ prospect မ်ားကိုခ်ည္းကပ္မႈျပဳရာတြင္ chatbot မ်ား (သို႔) စကားစျမည္ေျပာဆိုႏိုင္သည့္ AI မ်ားကို အသုံးျပဳထားရင္ေတာင္မွ ထိုအရာမ်ားရဲ႕ေနာက္ကြယ္ကေန AI ေတြအတြက္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ chat response ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးေနတဲ့ တန္ဖိုးထားရမယ့္သူမ်ားရွိေနပါတယ္။ သူတို႔ဟာစက္႐ုပ္တစ္႐ုပ္ကိုတည္ေဆာက္ျခင္း ထက္ပိုခက္ခဲတဲ့ သင့္ကုမၸဏီရဲ႕ value မ်ား tone မ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီမႈရွိေစမယ့္ personality နဲ႔ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုမႈ ပုံစံကိုတည္ေဆာက္ေပးေနရတဲ့အတြက္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
Chatbot မ်ားနဲ႔ေျပာဆိုျခင္းအားျဖင့္ customer မ်ားဟာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားကို မခ်မွတ္တတ္ၾကတဲ့အတြက္ Chat ကို customer service tool တစ္ခုအေနနဲ႔သာ ျမင္တတ္ၾကပါေသာ္လည္း ေအာက္ပါအရာမ်ားကေတာ့ chat မ်ားကိုအသုံးျပဳၿပီး ေရာင္းအားတိုးတက္မႈေတြရွိလာေစဖို႔လွ်ိဳ႕ဝွက္လက္နက္တစ္ခုအေနနဲ႔ ဘယ္လိုအသုံးခ် ရမလဲဆိုတဲ့အရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ Chat representatives မ်ားဟာ အဆက္အသြယ္မ်ားကိုဖန္တီးေပးၿပီး သင့္ရဲ႕ ကုန္ပစၥည္း/ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝယ္ယူရန္ စိတ္ဝင္စားတဲ့ prospects မ်ားနဲ႔ ရင္းႏွီးမႈ၊ ယုံၾကည္မႈနဲ႔ နားလည္မႈတို႔ရွိလာေစရန္အတြက္တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
ေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အသုံးဝင္ေစသည့္အခ်က္တစ္ခုအေနနဲ႔ chat program မ်ားကိုထည့္သြင္းေရးဆြဲထား ျခင္းဟာလူေတြကို သူတို႔ကစတင္ေလ့လာမႈျပဳလုပ္ေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ရဲ႕ကုန္ပစၥည္းကို အျခားအရာမ်ားနဲ႔ ႏႈိင္း ယွဥ္စဥ္းစားေနတာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ သင့္ကုပစၥည္းတစ္ခုရဲ႕အေၾကာင္းသူတို႔မသိေသးတဲ့အခ်က္အခ်ိဳ႕ကိုရွာေဖြေနတာပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ထိုသူေတြဟာ sales funnel အရ ဘယ္ေနရာပဲေရာက္ေနေန သူတို႔ကိုကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။
 
Sales chat representatives မ်ားအေနနဲ႔ လူမ်ားဆက္တိုက္ရေစရန္နဲ႔ ျပည့္စုံကိုက္ညီမႈရွိတဲ့ prospect မ်ားကို ‌ေ႐ြးထုတ္ရာတြင္ကူညီေပးႏိုင္တဲ့ ဒီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ဟာ အလြန္ပင္တန္ဖိုးရွိပါတယ္။  သင့္အေနနဲ႔ leads မ်ား နဲ႔ထိေတြ႕မႈရွိတဲ့အခြင့္အလမ္းေတြမ်ားမ်ားရၿပီး သင့္ကုန္ပစၥည္းရဲ႕အားသာခ်က္မ်ားကို ထုတ္ေဖာ္ျပသႏိုင္ေလ ေလ၊ သင့္အေနနဲ႔ ေရာင္းခ်မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ေစမယ့္ အက်ိဳးရွိတဲ့အဆက္အသြယ္ အခ်ိတ္အဆက္မ်ားကို ရရွိေလေလ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
  
Chat representative မ်ားဟာ သင့္ရဲ႕ sales strategy အတြက္ ေသးငယ္ေသာ္လည္း ထိေရာက္မႈရွိတဲ့ sidekick (အကူ) မ်ားျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ customer မ်ားအဖို႔ ခက္ခဲမႈမရွိပဲ လြယ္ကူေစတဲ့အျပင္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေအာင္လည္းကူညီေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
Customer Support 
 
ေရာင္းခ်ရမႈမ်ားအားလုံးဟာအေတြ႕အႀကဳံနဲ႔လည္းသက္ဆိုင္မႈရွိေနပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ customer တစ္ေယာက္ နဲ႔ သေဘာတူညီမႈရရွိၿပီးေနာက္ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးၿပီဆိုပါက သင့္ရဲ႕ေရာင္းခ်မႈဟာ တစ္ဝက္ေလာက္ၿပီးေျမာက္ သြားၿပီျဖစ္ပါတယ္။ 
 
ဒီေနရာမွာ သင္လွ်ိဳ႕ဝွက္လက္နက္တစ္ခုအေနနဲ႔အသုံးျပဳႏိုင္မယ့္ customer support အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုလိုအပ္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုၿပီးေျမာက္ၿပီးေနာက္မွ client မ်ားနဲ႔ဆက္ဆံရတာျဖစ္ေသာ္လည္း support team ဟာ လုပ္ခ်င္ကိုင္ခ်င္စိတ္ရွိၿပီး customer တစ္ဦးခ်င္းစီနဲ႔ဆက္ဆံမႈမ်ားကို စဥ္ဆက္မျပတ္ထိန္း သိမ္းေပးေနဖို႔အတြက္က အေရးႀကီးပါတယ္။  
 
သူတို႔ဟာ သင့္ရဲ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ေရာင္းခ်ေပးေနသူမ်ားျဖစ္ၿပီး သင့္ရဲ႕ client ကို ေရရွည္တြင္ သင္နဲ႔ ဆက္လက္လက္တြဲေစဖို႔အတြက္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕ကူညီမႈမရွိပါက သင့္ရဲ႕ customer experience ဟာ လိုအပ္ခ်က္ေတြရွိေနမွာျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက သင့္ရဲ႕အေရာင္းသမားမ်ားကို သင့္ရဲ႕ဝန္ ေဆာင္မႈေတြအတြက္ အဆက္မျပတ္ prospect အသစ္ေတြကိုရွာေဖြၿပီးပင္ပန္းတႀကီးေရာင္းခ်မႈျပဳရေစဖို႔ အတြက္ ဖိအားေတြျဖစ္ေပၚလာေစပါလိမ့္မယ္။ 
 
သုံးစြဲသူမ်ားရဲ႕ ၇၀% ခန႔္က ကုမၸဏီတစ္ခုနဲ႔လက္တြဲျဖဳတ္လိုက္ျခင္းဟာ customer service အပိုင္းတြင္ျပႆနာ မ်ားရွိခဲ့လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းခ်မႈတစ္ခုျပဳရ တဲ့အခါမွာအားထုတ္ရတဲ့ပမာဏနဲ႔ စိတ္အားထက္သန္မႈရွိမႈေတြ ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကည့္လိုက္ရင္ ဒီကိန္းဂဏၰန္းတစ္ခုတည္းကပင္ အလြန္အံ့အားသင့္ဖြယ္ရာပါပဲ။ 
 
သင့္အေနနဲ႔ ဒီအရာကို customer အသစ္တစ္ေယာက္ကိုေရာင္းခ်ဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းဟာ လက္ရွိ ရွိၿပီးသာား customer ေတြထက္ ၆ႀကိမ္မွ ၇ႀကိမ္ (ဒါမွမဟုတ္ ဒီထက္ပိုမိုကာ) ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈျပဳရတယ္ဆိုတဲ့ အခ်က္ကိုပါထည့္သြင္းစဥ္းစားလိုက္ရင္ေတာ့ ဘာေၾကာင့္ ေသခ်ာစြာစစ္ေဆးမႈျပဳထားတဲ့ customer support team တစ္ခုဟာ ေ႐ႊထက္တန္ဖိုးရွိတယ္လို႔ေျပာၾကသလဲဆိုတာကို နားလည္လာပါလိမ့္မယ္။ 
 
အပိုေဆာင္းအေနနဲ႔ အေမရိကန္လူမ်ိဳး ၇ေယာက္မွာ ၁၀ေယာက္ခန႔္ဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ customer service ရွိတယ္လို႔ သူတို႔ယုံၾကည္တဲ့ကုမၸဏီမ်ားမွာပိုၿပီးအသုံးျပဳတတ္ၾကတယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ customer support ဟာ လုပ္ငန္းမ်ားကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းရွိတာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 
 
အထက္ပါ လွ်ိဳ႕ဝွက္လက္နက္မ်ားဟာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကိုေဆာင္ၾကဥ္းေပးပါတယ္။ 
Sales team အတြက္ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ဦးကို အလုပ္သင္ကာလအတြင္းသင္ၾကားေပးျခင္းတစ္ခုတည္းကပင္ အခ်ိန္ေတာ္ေတာ္ေပးရတဲ့ အတြက္နဲ႔ sales နဲ႔ပက္သတ္လာရင္ အခ်ိန္မ်ားဟာတန္ဖိုးရွိတဲ့အတြက္ ဒီအဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္ခ်င္းစီတိုင္းကိုရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းဟာအခ်ိန္ေပးရတဲ့လုပ္ငန္းစဥ္တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက သင့္ကို အျခားေသာအေရးႀကီးတဲ့တာဝန္ေတြထမ္းေဆာင္ဖို႔အခ်ိန္မရွိျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။
  
ျပင္ပမွ outsourced ျပဳလုပ္ထားတဲ့ sales team (chat နဲ႔ customer support) အပါအဝင္) ဟာ သင့္ကို ဒီ resource မ်ားကိုပိုမိုျမန္ဆန္ထိေရာက္စြာရရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ အကူအညီေပးႏိုင္ၿပီး အေရာင္းဆိုင္ရာေအာင္ျမင္မႈ ရရွိႏိုင္ရန္အတြက္ သင္လိုအပ္ႏိုင္မယ့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္လက္နက္မ်ားအားလုံးရွိေနေစဖို႔အတြက္လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါ တယ္။
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္လိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com  

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Recyglo Co., Ltd.

Recyglo Co., Ltd.

Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner wi...
Show the postings (5)
World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

World Wide Fund for Nature (WWF Myanmar)

To stop the degradation of the planet's natural environment and to build a future in which humans live in harmony with nature, by: conserving the world's biological diversity; ensuring that the use of...
Show the postings (8)
Young Investment Group

Young Investment Group

.WE ARE WELL ESTABLISH AND WORKING TOGETHER WITH MANY DIFFERENT NATIONALS THAT WILL LET YOU FEEL AS YOUR HOMEOUR COMPANY IS A LEADING INTERNATIONAL PRIVATE COMPANY IN MYANMAR. DOING 9 BIG SECTORS OF B...
Show the postings (20)
I.E.M Co., Ltd.

I.E.M Co., Ltd.

Vision “ One Stop Solution for Power, Generation, Drive & Control” Mission * Deliver quality products & services by meeting customer needs and expectations. * Dedicated with applicab...
Show the postings (1)
Anawmar Art Group Co., Ltd.

Anawmar Art Group Co., Ltd.


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS