Jobs In Myanmar
Load...

Things You Should Do If Your Boss Quits

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-ThingsToDo-When-Boss-Quits-JobsInYangonမိမိတို႔ရဲ႕ အထက္လူႀကီးတစ္ဦး အလုပ္မွထြက္ခြာသြားသည့္အခါတြင္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာအခ်က္မ်ား 

 

အထက္လူႀကီးတစ္ေယာက္အလုပ္မွထြက္ခြာသြားျခင္းဟာ စာဖတ္သူတို႔ရဲ႕ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္း တိုးတက္ေစဖို႔အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္လည္းျဖစ္လာႏိုင္သလို သင့္အေနနဲ႔ အျခားတစ္ေနရာတြင္ အလုပ္အသစ္ကိုရွာေဖြရဖို႔လည္း ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေနပါတယ္။ အေျခအေနမ်ားက မည္သို႔ပင္ျဖစ္ေနပါေစ သင့္အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕အထက္လူႀကီးတစ္ဦး အလုပ္မွထြက္ခြာသြားခဲ့ပါက အခ်ိန္မဆိုင္းပဲ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ဒါမွသာ သင့္အေနနဲ႔ ဘာေတြကိုဆက္လုပ္ရမလဲဆိုတာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေကာင္းမြန္စြာသိရွိႏိုင္မွာျဖစ္ကာ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို မွန္ကန္ေကာင္းမြန္စြာခ်မွတ္ႏိုင္မွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။  


၁။ ေမးခြန္းမ်ားေမးျမန္းပါ။ 

သင့္ရဲ႕ အထက္လူႀကီးျဖစ္သူဟာ ဘာေၾကာင့္ သင္အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမွ ထြက္ခြာဖို႔ဆုံးျဖတ္လိုက္တာလဲဆိုတာကို နားလည္သေဘာေပါက္ႏိုင္ရန္အတြက္ တိုးတိုးတိတ္တိတ္စုံစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ။ သင္တို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းမ်ားက်ဆင္းလာမႈေၾကာင့္လား (သို႔မဟုတ္) အျခားေသာအခြင့္အလမ္းမ်ားကို ေနာက္ထပ္ေနရာတစ္ခုတြင္ ရွာေဖြႏိုင္ဖို႔အတြက္လား အစရွိသည့္ အေၾကာင္းအရင္းကို သိရွိႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ 

မွန္ကန္တဲ့ေမးခြန္းကိုေမးျမန္းႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ သင့္အေနနဲ႔ ဘာေတြကိုျပဳလုပ္ထားသင့္သလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၂။ အစီအစဥ္ဆြဲပါ။ 

သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးျဖစ္သူက အလုပ္မွႏႈတ္ထြက္ခဲ့တဲ့အခါ (သင္ဟာ အဆိုပါလစ္လပ္ေနရာႏွင့္ ကိုက္ညီမႈရွိၿပီး သတ္မွတ္ထားတဲ့အရည္အခ်င္းမ်ားႏွင့္လည္း ျပည့္စုံသူတစ္ဦးျဖစ္ပါက) အဆိုပါရာထူးအားရယူႏိုင္ရန္ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အလုပ္ထြက္ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းအတြင္းသို႔ မၾကာမွီေရာက္ရွိလာမည့္ အထက္လူႀကီးအသစ္ႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုတည္ေဆာက္ျခင္း အစရွိသည့္ သင္လုပ္ေဆာင္လိုေသာအရာမ်ားအေပၚမူတည္၍ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၃။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ဆန္ဆန္ ျပဳမူေနထိုင္ပါ။ 

ယခင္က သင့္အထက္လူႀကီးနဲ႔ သင္နဲ႔အၾကားဆက္ဆံေရးဟာ တင္းမာမႈမ်ားရွိခဲ့ဖူးပါသလား? သင့္အေနနဲ႔ ထိုသူအား မႏွစ္ၿမိဳ႕မႈေတြရွိခဲ့ဖူးပါသလား? ထိုကဲ့သို႔ေသာသူတစ္ဦး အလုပ္မွထြက္ခြာသြားသည့္အခါမွာလည္း သင့္အေနနဲ႔ professional ဆန္စြာ ျပဳမူေနထိုင္၍ သူ/ သူမႏွင့္ ပုံမွန္အတိုင္း ဆက္ဆံမႈျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ ယခင္ကအလုပ္အတူတြဲလုပ္ခဲ့ဖူးေသာ အထက္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ အသိအကြၽမ္းျဖစ္ထားျခင္းဟာ အနာဂါတ္တြင္ သင့္ရဲ႕သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈအေပၚ ေကာင္းမြန္တဲ့အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ား ရွိလာေစႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ထိုသူ/ သူမ ဘာေၾကာင့္အလုပ္မွထြက္ခြာသြားရတယ္ဆိုတဲ့အေၾကာင္း ေနာက္ကြယ္တြင္ အတင္းေျပာျခင္းမ်ား၊ သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီး အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းကို ဝမ္းသာဟန္ျပျခင္းမ်ားကို မည္သို႔ေသာအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ သူ/ သူမ အလုပ္မွထြက္ခြာခဲ့ရသည္ျဖစ္ေစ ျပဳလုပ္ျခင္းကို ေရွာင္ရွားရပါမယ္။ 


၄။ ဒီအခ်ိန္ဟာ ပို၍ႀကိဳးစားရမယ့္အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သင္အလုပ္တစ္ခုတြင္လုပ္ကိုင္ေနစဥ္အတြင္း သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးတစ္ဦး အလုပ္မွထြက္ခြာသြားျခင္းအား ႀကဳံႀကိဳက္ခဲ့ပါက ဒါဟာသင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ပိုမိုႀကိဳးစားျမႇင့္တင္ထားသင့္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အထက္လူႀကီးတစ္ဦးမွ resign ျပဳလုပ္သြားတဲ့အခါမွာ သင္တို႔အလုပ္လုပ္ေနတဲ့ organization တစ္ခုအေနနဲ႔ နစ္နာဆုံးရႈံးမႈမ်ားရွိမလာေစဖို႔အတြက္ သင့္အေနနဲ႔ေဆာင္႐ြက္ေပးႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားလည္း ေပၚေပါက္လာမွာျဖစ္ပါတယ္။  

ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအရ လုပ္ငန္းခြင္ဝင္ေနတဲ့သူအမ်ားစုဟာ ထိုသို႔ေသာအခ်ိန္မ်ိဳးတြင္ မိမိတို႔ရဲ႕အလုပ္အေပၚ တာဝန္ယူမႈ/ တာဝန္ခံမႈနည္းပါးလာတာကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအေၾကာင္းျပခ်က္ေၾကာင့္ျဖစ္ျဖစ္ ထိုသို႔ (လုံးဝ) မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ မိမိတို႔လုပ္စရာရွိတဲ့ အလုပ္မ်ားကို တာဝန္ယူမႈ/ တာဝန္ခံမႈအျပည့္နဲ႔ ဆက္လက္လုပ္ကိုင္သြားလိုက္ပါ။ ကုမၸဏီရဲ႕ စီမံခန႔္ခြဲသူမ်ားမွ သင္တို႔အား ရာထူးတိုးေပးရန္အတြက္ ေစာင့္ၾကည့္မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ 


၅။ အလုပ္မွထြက္ခြာရန္အတြက္ျပင္ဆင္ပါ။ 

အကယ္၍ သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးတစ္ဦးက လက္ရွိအလုပ္လုပ္ေနတဲ့အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း တိုးတက္မႈမ်ားရွိေစဖို႔အတြက္ ခိုင္မာတိက်တဲ့အစီအစဥ္မ်ားရွိမေနျခင္းေၾကာင့္ အလုပ္မွထြက္ခြာသြားျခင္း (သို႔) တိက်ေကာင္းမြန္တဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္တစ္ခုမရွိေသာေၾကာင့္ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္း အျခားေသာလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရင္ခက္ခဲလာၿပီး အလုပ္လုပ္ဖို႔ မလြယ္ကူေတာ့တဲ့အတြက္ အလုပ္မွထြက္ခြာသြားခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါက သင့္အေနနဲ႔လည္း အလုပ္မွထြက္ခြာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားကိုျပဳလုပ္ထားသင့္ေနၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါကို ခ်က္ခ်င္းျပဳလုပ္ဖို႔ လိုအပ္မွာမဟုတ္ေသာ္လည္း အစီအစဥ္မ်ားကိုေတာ့ ေရးဆြဲထားသင့္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ အလုပ္မွထြက္ခြာႏိုင္ဖို႔အတြက္ ႀကိဳတင္၍ျပင္ဆင္ထားျခင္းအားျဖင့္ အနာဂါတ္မရွိတဲ့ ကုမၸဏီတစ္ခုအတြင္း မိမိရဲ႕အခ်ိန္မ်ားကို အလဟသတ္ကုန္ဆုံးေနမိျခင္းမွ ကာကြယ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


၆။ အထက္လူႀကီးအသစ္ႏွင့္ သိကြၽမ္းလာေအာင္ျပဳလုပ္ပါ။ 

သင္ဟာ လက္ရွိေနရာနဲ႔ (သို႔) ပိုမိုျမင့္မားတဲ့ေနရာတစ္ခုနဲ႔ ထိုက္တန္သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာကို သင့္ရဲ႕ အထက္လူႀကီးအသစ္အား သက္ေသျပႏိုင္ရန္အတြက္ အလုပ္ကိုႀကိဳးစား၍လုပ္ကိုင္ပါ။ ဒါ့အျပင္ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ ရည္မွန္းခ်က္မ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံမ်ားႏွင့္ သင့္ရဲ႕ team အတြက္ ေနာက္ၿပီး အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံးအတြက္ သူရည္မွန္းထားတဲ့ အစီအစဥ္မ်ားကိုလည္း သိရွိနားလည္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းပါ။ သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးတစ္ဦးအေနနဲ႔ သင္ယခင္ကေအာင္ျမင္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိအလုပ္မ်ားကို မည္သို႔လုပ္ကိုင္ေနသလဲဆိုတာကိုလည္း သိရွိလိုမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕အုပ္ခ်ဳပ္မႈပုံစံႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြျဖစ္ေနေစဖို႔လည္း လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါမွသာ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့ရလာဒ္မ်ားနဲ႔အတူ ခိုင္မာေတာင့္တင္းၿပီး စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္တဲ့ team တစ္ခုကို ရရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ 

မိမိတို႔ရဲ႕ အထက္လူႀကီးတစ္ဦး အလုပ္မွထြက္ခြာသြားတဲ့အခါမွာ စာဖတ္သူတို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္းမ်ားစြာနဲ႔ ႀကဳံေတြ႕လာရမွာျဖစ္ၿပီး ရရွိလာတဲ့ အဆိုပါအခြင့္အလမ္းမ်ားကိုလည္း တန္ဖိုးရွိစြာအသုံးခ်ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ လိုအပ္တဲ့ႀကိဳတင္စီစဥ္မႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္လို႔ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 


ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Amazing One Trading Co., Ltd.

Amazing One Trading Co., Ltd.

.Elegant in style. Unique in designs. Serviced by professionals. Your most satisfying experience to decorate your home. All at Amazing One....
Show the postings (8)
Tokyo Metropolitan Institute of Technology

Tokyo Metropolitan Institute of Technology

To recruit and develop of our country’s most promising students and most outstanding staff and be a truly global institute. To Focus on highest international standards and teaching methods. Prod...
Show the postings (5)
Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Yangon Academy International School

Yangon Academy International School

Vision Yangon Academy empowers each student to reach their full potential. Mission Yangon Academy is a dynamic international school that provides a challenging K-12, American-based education ...
Show the postings (14)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS