Jobs In Myanmar
Load...

5 tips for Resigning Without Burning Bridges

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Resigning-Burning-Bridges-JobsInYangonဆက္ဆံေရးမ်ားကို မပ်က္စီးေစပဲ Resign ျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ အႀကံျပဳခ်က္ (၅) ခ်က္

 

ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ အလုပ္တစ္ခုကိုႏွစ္သက္မႈမရွိေတာ့တဲ့အတြက္ အလုပ္ထြက္လိုလာတဲ့အခါ အထက္လူႀကီးရဲ႕႐ုံးခန္းထဲသို႔ဝင္ေရာက္ၿပီး “ကြၽန္ေတာ္ေတာ့အလုပ္ထြက္ေတာ့မယ္” ဟူ၍ တဲ့တိုးေျပာခ်လိုက္ၿပီး အလုပ္မွခ်က္ျခင္းထြက္ခြာလိုတဲ့ဆႏၵမ်ား ေပၚေပါက္လာေလ့ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။  ဒီအခါမွာ ခဏေလာက္ရပ္နားၿပီး စဥ္းစားၾကည့္လိုက္ပါ . . . တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာ ဒီလိုျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သင့္ဘဝတက္လမ္းအတြက္ အက်ိဳးဆက္သက္ေရာက္မႈေတြရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းခြင္ေလာကဟာ က်ဥ္းေျမာင္းလွတဲ့အတြက္ . . . သင့္အေနနဲ႔ အျခားအလုပ္ေနရာတစ္ခုတြင္ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ပုံစံတစ္မ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ ျပန္လည္၍ေတြ႕ဆုံလာရႏိုင္ၿပီး သူတို႔ရဲ႕အကူအညီကိုလည္း လိုအပ္ေကာင္းလိုအပ္လာႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ သင့္ရဲ႕အထက္လူႀကီးကိုသည္းညည္းမခံႏိုင္ေတာ့တဲ့အတြက္ အလုပ္မွထြက္ခြာလိုသည္ျဖစ္ေစ၊ ပိုမိုေကာင္းမြန္တဲ့အခြင့္အလမ္းတစ္ခုကို ရရွိလိုက္တဲ့အတြက္ အလုပ္မွထြက္ခြာလိုသည္ျဖစ္ေစ ဒီအေျခအေနကို တတ္ႏိုင္သေ႐ြ႕ professional ဆန္ဆန္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းဖို႔က အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဆက္ဆံေရးမ်ားကိုမပ်က္စီးေစပဲ အလုပ္မွအလြယ္တကူထြက္ခြာႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ျပဳလုပ္လိုက္နာသင့္တဲ့ အႀကံျပဳခ်က္အခ်ိဳ႕ကို www.jobsinyangon.com ကေန တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္ - 

 

၁။ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကို မေျပာမွီ အထက္လူႀကီးအား အရင္ဦးစြာအေၾကာင္းၾကားပါ။ 

ကုမၸဏီတစ္ခုမွထြက္ခြာဖို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ ဒီအေၾကာင္းကိုသင္နဲ႔ပတ္သက္တဲ့သူအားလုံးကို ဘာေၾကာင့္အလုပ္ထြက္မယ္၊ ဘယ္ေတာ့အလုပ္ထြက္မယ္နဲ႔ ဘယ္ကိုေျပာင္းမယ္ဆိုတာေတြကို အထူးသျဖင့္ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ ေျပာၾကားေနဖို႔မလိုအပ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာနဲ႔ ႏွစ္ဦးတည္းေတြ႕ဆုံ၍ အလုပ္မွထြက္ခြာေတာ့မည့္အေၾကာင္း အရင္ဦးစြာအေၾကာင္းၾကားအသိေပးျခင္းဟာ အလုပ္မွထြက္ခြာဖို႔အတြက္ျပင္ဆင္ရာတြင္ တစ္ဖက္သားကိုေလးစားမႈအရွိဆုံးျဖစ္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္သင့္ဆုံးအခ်က္တစ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီအေၾကာင္းကို သင့္မန္ေနဂ်ာရဲ႕႐ုံးခန္းအတြင္းသို႔ ႐ုတ္ခ်ည္းဝင္ေရာက္၍ ေျပာဆိုလိုက္ျခင္းထက္ အရင္ဦးစြာ အေၾကာင္းအရင္းအျပည့္အစုံကို e-mail တစ္ေစာင္ေရးသားေပးပို႔ၿပီးမွ ဝင္ေရာက္ေတြ႕ဆုံ၍ အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ 

 

၂။ သင့္ေတာ္တဲ့ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားစာ (Resign Letter) ကို ႀကိဳတင္ေရးသား၍ တင္ထားပါ။ 

ဒါဟာအလုပ္တစ္ခုမွထြက္ခြာဖို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ ပုံမွန္ျပဳလုပ္သင့္တဲ့က်င့္ဝတ္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ဝန္ထမ္းအမ်ားစုက ႀကိဳတင္အသိေပးမႈျပဳလုပ္ရာတြင္ အခ်ိန္ကပ္မွျပဳလုပ္တတ္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ အဆိုပါအလုပ္ေနရာအတြက္ အစားထိုးႏိုင္ရန္ အေလာတႀကီးရွာေဖြမႈျပဳလုပ္ၾကရေလ့ရွိပါတယ္။ ဒီသို႔ေသာလုပ္ရပ္မ်ိဳးဟာ ရင္းႏွီးပတ္သက္မႈမ်ား (သို႔) ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ပ်က္စီးေစႏိုင္တဲ့ လုပ္ရပ္မ်ားထဲတြင္ပါဝင္ေနၿပီး သင့္အေနနဲ႔လိုအပ္လာႏိုင္တဲ့ recommendation မ်ားကိုေတာင္းခံဖို႔ ခက္ခဲသြားႏိုင္ပါတယ္။ အလုပ္ေခၚယူခန႔္အပ္မႈျပဳလုပ္တိုင္းတြင္ အလုပ္မွထြက္ခြာပါက ႀကိဳတင္အေၾကာင္းၾကားမႈျပဳလုပ္သင့္တဲ့ ကာလအပိုင္းအျခားကို မ်ားေသာအားျဖင့္ႀကိဳတင္သတ္မွတ္ထားေလ့ရွိတတ္ၾကၿပီး သင့္အေနနဲ႔အလုပ္မွထြက္ခြာလိုပါက (အေရးတႀကီးလိုအပ္၍ အလုပ္မွထြက္ခြာျခင္းမ်ားျဖစ္တဲ့ - က်န္းမာေရးျပႆနာႏွင့္ မိသားစုဝင္တစ္ဦးဦးေသဆုံးျခင္း၊ အစရွိတဲ့အေၾကာင္းအရာမ်ားမွလြဲ၍) သတ္မွတ္ထားတဲ့ကာလအပိုင္းအျခားအတြင္း ႀကိဳတင္၍ထြက္စာတင္မႈကိုျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၃။ Professional ဆန္ေနပါေစ။ 

အကယ္၍သင့္အေနနဲ႔ လက္ရွိလုပ္ေနတဲ့အလုပ္တြင္အဆင္မေျပမႈမ်ားရွိတဲ့အတြက္ ထြက္ခြာခဲ့ရတယ္ဆိုရင္ေတာင္မွ ဘယ္သူေၾကာင့္၊ ဘာေၾကာင့္ဆိုတဲ့ အျပစ္တင္ရႈံ႕ခ်မႈမ်ားကို သင့္အေနနဲ႔ ကုမၸဏီအေပၚ(သို႔မဟုတ္) သင့္ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အထက္လူႀကီးအေပၚ ဘယ္ေလာက္ပဲမေက်မခ်မ္းျဖစ္ေနပါေစ အျပင္တြင္ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္းမျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ သင္ Resign ျပဳလုပ္စဥ္တြင္လည္း တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦးေလးေလးစားစားဆက္ဆံသင့္ၿပီး resignation letter အတြင္းတြင္ ႐ိုင္းျပေသာအသုံးအႏႈန္းမ်ားသုံးႏႈန္းျခင္း (သို႔မဟုတ္) resign တင္ၿပီးေနာက္ အလုပ္ကိုပ်င္းရိစြာလုပ္ကိုင္ျခင္းတို႔ကို မျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ 

သင့္အထက္လူႀကီးမွခ်မွတ္ထားတဲ့ ၫႊန္ၾကားခ်က္တိုင္းကိုလိုက္နာ၍ သင့္ရဲ႕ notice period အတြင္းတြင္ လုပ္စရာရွိတဲ့ကိစၥမ်ားကို ပုံမွန္အတိုင္းႀကိဳးစား၍လုပ္ကိုင္ေပးသြားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ မွန္ကန္တဲ့သူမ်ားႏွင့္ အသိအကြၽမ္းျဖစ္ေနျခင္းအားျဖင့္ ဒီဆက္သြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားအေပၚအမွီသဟဲျပဳ၍ သင္လိုခ်င္တဲ့ေနရာတစ္ခုသို႔ေရာက္ရွိေအာင္ သြားေရာက္ႏိုင္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီဆက္ႏြယ္ပတ္သက္မႈမ်ားဟာ လြန္စြာတန္ဖိုးရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ထြက္စာတင္ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္လည္း မိမိရဲ႕လုပ္စရာရွိတဲ့အလုပ္မ်ားနဲ႔ လက္စသတ္လုပ္ကိုင္စရာရွိတဲ့ လုပ္ငန္းပေရာဂ်က္မ်ားကို အရည္အေသြးအေကာင္းမြန္ဆုံးႏွင့္ ၿပီးေျမာက္ေအာင္လုပ္ကိုင္၍ အပ္ႏွံေပးသင့္ပါတယ္ (သို႔မဟုတ္) လက္ရွိလုပ္ကိုင္ေနတဲ့အလုပ္မ်ားကို ဝန္ထမ္းအသစ္ထံသို႔ ေသေသခ်ာခ်ာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္မႈျပဳလုပ္ေပးသင့္ပါတယ္။ 

 

၄။ မိမိနဲ႔မဆိုင္တဲ့ပစၥည္းမ်ားကို ယူေဆာင္မသြားပါနဲ႔။ 

ေနာက္ထပ္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္တစ္ခုကေတာ့ ကုမၸဏီမွပိုင္ဆိုင္ထားတဲ့အရာမွန္သမွ်ကို ကုမၸဏီသို႔ ျပန္လည္အပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ခဲ့ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ မေတာ္တဆ ယူေဆာင္သြားခဲ့မိရင္လည္း ျပန္လည္အပ္ႏွံေပးဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါဟာ သင့္ရဲ႕အက်င့္စာရိတၱပိုင္းဆိုင္ရာကို ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္လာေစႏိုင္တဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကိုအၿမဲတမ္းမေမ့ေလ်ာ့ပဲျပဳလုပ္ေပးဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ 

 

၅။ အလုပ္မွထြက္ခြာမႈျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွ လိုအပ္တဲ့အကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ပါ။ 

သင့္အေနနဲ႔ ယခင္အလုပ္တြင္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာတဲ့ ရင္းႏွီးမႈမ်ားကိုတည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အလုပ္မွထြက္ခြာၿပီးေနာက္တြင္ေတာင္မွ ဆက္လက္၍အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္၍ လိုအပ္ေသာအကူအညီမ်ားကို ေပးအပ္ႏိုင္စြမ္းရွိေနဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးလွပါတယ္။ ယခင္အလုပ္မွ အထက္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ေကာင္းမြန္တဲ့ရင္းႏွီးပတ္သက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ရန္အတြက္ လူသစ္မ်ားကိုေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးဖို႔ ကတိျပဳျခင္း၊ လိုအပ္ပါက မိမိကိုဆက္သြယ္ႏိုင္မည့္ ဖုန္းနံပါတ္ကို ေပးအပ္ထားခဲ့ျခင္း၊ ဒါမွမဟုတ္ မိမိလုပ္ကိုင္ခဲ့တဲ့ အလုပ္ေနရာႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္တဲ့ေမးခြန္းမ်ားကို ေျဖၾကားေပးျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္၍ျပဳလုပ္ေပးသြားလိုက္ပါ။ 

သင့္ရဲ႕အလုပ္မွထြက္ခြာဖို႔ျပင္ဆင္ရာတြင္ အျခားေသာလုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား၊ အထက္လူႀကီးမ်ားနဲ႔ ကေတာက္ကဆျဖစ္၍ထြက္ခြာစရာမလိုအပ္ပါဘူး။ သင့္ရဲ႕ career တက္လမ္းအတြက္ တစ္ခ်ိန္ခ်ိန္မွာေတာ့ အလုပ္မွထြက္ခြာၾကရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါဟာပုံမွန္ပင္ျဖစ္ၿပီး ခိုင္မာရင္းႏွီးတဲ့ ဆက္ဆံေရးမ်ားကို ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားႏိုင္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးလွပါတယ္လို႔ ေျပာၾကားရင္းနိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါရေစ။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

PROQC INTERNATIONAL PVT. LTD.

To nurture the trust of our customers and our team through dynamic interactions, creative supply chain solutions, and integrated partnership The global quality solution, engineering, and consulting s...
Show the postings (3)
Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Imedia International (Myanmar) Co., Ltd.

Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
Digital Dots

Digital Dots

.DigitalDots specialises in building quality business websites that people are proud of by using our expertise in all areas of website design, development and Internet marketing. Our passion for se...
Show the postings (7)
Mo Asia Co.,Ltd

Mo Asia Co.,Ltd

..Mo Asia Co. Ltd is a distributor for Dumex Milk Powder in Myanmar. Dumex is an infants' and children's nutrition company. Its products span the infant, follow on and growing-up milk categories, and ...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS