Jobs In Myanmar
Load...

ေကာင္းမြန္ေသာစာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ရွိသင့္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Accounting-Accountant-Traits-JobsinYangonေကာင္းမြန္ေသာစာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အတြက္ ရွိသင့္ေသာအရည္အခ်င္းမ်ား 
 
အေသးစိတ္ျမင္ႏိုင္ေသာ စူးရွသည့္အျမင္၊ က်ယ္ျပန႔္ေသာ လက္ေတြ႕အသိပညာတို႔ေၾကာင့္ ကြၽမ္းက်င္ ေသာစာရင္းကိုင္မ်ားဟာမ်ားေသာအားျဖင့္ အလြန္အမင္းတိက်ၾကတယ္လို႔ ထင္ျမင္ယူဆၾကပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဟာအဆိုပါပတ္ဝန္းက်င္အတြင္း ေသးငယ္ေသာအမွားတစ္ခုျပဳလုပ္မိခဲ့မည္ဆိုပါက အလုပ္အပ္သူ၏လုပ္ငန္းတြင္ ႀကီးစြာေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈကိုျဖစ္ေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
စာရင္းအင္းဆိုင္ရာစာအုပ္မ်ားတြင္ လုပ္ငန္းဆိုင္ရာဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီတစ္ခု၏ ေငြေရးေၾကး ေရးအေျခအေနမ်ားအတြက္ အေျခခံမ်ားကို ေဖာ္ျပထားေသာေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားတြင္ အလြန္ ေကာင္းမြန္ေသာအသင္းအဖြဲ႕စြမ္းရည္မ်ားႏွင့္အလြန္ျမင့္မားေသာတိက်မႈမ်ားရွိေစရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ ၾကျခင္းဟာသဘာဝပင္ျဖစ္ပါသည္။
ေအာက္ပါအခ်က္ (၁၀) ခ်က္ကေတာ့ ေကာင္းမြန္ေသာစာရင္းကိုင္တစ္ဦးတြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္သည္ဟု ကြၽႏ္ုပ္တို႔ယုံၾကည္ေသာ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးဆိုင္ရာအရည္အခ်င္းမ်ားျဖစ္ပါသည္။
၁။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာစီစဥ္မႈစြမ္းရည္ - စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ သူတို႔၏ေန႔စဥ္လုပ္ငန္းေဆာင္ တာမ်ားအေနျဖင့္ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ စာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားတို႔ႏွင့္ အၿမဲတမ္း ထိေတြ႕ေနရမည္ျဖစ္ၿပီး သူတို႔လိုအပ္ေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို အျမန္ဆုံးရွာေဖြေတြ႕ရွိ ႏိုင္ရန္အတြက္ စနစ္တက်ရွိဖို႔လိုအပ္ပါသည္။ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ အလုပ္လုပ္ႏိုင္စြမ္းကို အျမင့္မား ဆုံးျဖစ္ေစရန္အတြက္ သူတို႔၏အလုပ္မ်ားကို အစီအစဥ္တစ္က် ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး အေႏွာင့္အယွက္မရွိ သုေတသ‌န ျပဳလုပ္ႏိုင္ၾကေစရန္ႏွင့္ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း အခ်ိန္ေပးႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
၂။ အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ အခ်ိန္စီမံခန႔္ခြဲမႈ - ယေန႔ေခတ္တြင္ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ နည္းဗ်ဴဟာက် က်စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ပို၍ပို၍အေရးပါလာေသာအခန္းက႑မွပါဝင္ေနၾကရသည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္သူတို႔၏အခ်ိန္စာရင္းမ်ားမွာ အလြန္ျပည့္က်ပ္လွ်က္ရွိေနပါသည္။ သူတို႔အေန ႏွင့္ ေငြေရးေၾကးေရးဆိုင္ရာ စီမံခန႔္ခြဲမႈထက္ပိုမိုေသာ မ်ားစြာေသာကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆာင္႐ြက္ရန္ လိုအပ္ၿပီးသူတို႔၏အလုပ္ခ်ိန္အားအေကာင္းဆုံးအသုံးခ်ႏိုင္ေစရန္အတြက္ထိုကိစၥရပ္မ်ားမွအေရးႀကီး သည္မ်ားကို အစီအစဥ္အလိုက္စီစဥ္ၿပီး ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ရန္အတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ 
 
၃။ အေသးစိတ္ကိစၥရပ္မ်ားအားဂ႐ုထားျခင္း - အဆိုပါအရည္အခ်င္းမ်ားဟာ စာရင္းကိုင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ကိန္းဂဏန္းမ်ားအလုပ္ျဖစ္ေစရန္အတြက္ႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္ အာမခံ ခ်က္ေပးႏိုင္ေသာအဓိကအားျဖင့္သိသာထင္ရွားသည့္အရာမ်ားျဖစ္ပါသည္။ အေသးစိတ္ျမင္ႏိုင္ေသာ အျမင္ႏွင့္ တိက်မွန္ကန္မႈရွိေစရန္အတြက္လုံ႔လဝီရိယရွိမႈတို႔မွာစာရင္းကိုင္တို႔တြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ အရာမ်ားျဖစ္ၿပီး သူတို႔အားသတိေပးေနဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္မည္မဟုတ္ပါ။ 
 
၄။ အလုပ္အပ္သူမ်ားအေပၚ အာ႐ုံစူးစိုက္ျခင္း - စာရင္းကိုင္တစ္ဦးျဖစ္လာၿပီဆိုလွ်င္ ကိန္းဂဏန္း မ်ားကိုသာ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရသည္မဟုတ္ပဲ အလုပ္အပ္သူမ်ားႏွင့္ပါဆက္ဆံရပါသည္။ ဒါ့ေၾကာင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားတြင္ အလုပ္အပ္သူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္အတြက္ကိုလည္း ဦးစားေပးလုပ္ေဆာင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ လုပ္ငန္း၊ အခန္းက႑ႏွင့္ အလုပ္အပ္ႏွံသူတို႔အား အေသးစိတ္သိရွိနားလည္ရမည္ျဖစ္ၿပီး ထိုအရာကသာလွ်င္ သူတို႔အေနႏွင့္ ဘယ္လိုစာရင္းကိုင္စည္း မ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာျပင္ဆင္မႈမ်ားဟာ အဆိုပါလုပ္ငန္းႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ျဖစ္ႏိုင္မည္ဆိုသည္ ကို စဥ္းစားဆုံးျဖတ္ႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စာရင္းကိုင္မ်ားရဲ႕အႀကံျပဳခ်က္မ်ားဟာ အၿမဲတေစတန္ဖိုးရွိ လွၿပီး သူတို႔အေနနဲ႔ အဆိုပါက႑အား ေသခ်ာစြာသိရွိနားလည္ျခင္းဟာ ထိုအႀကံျပဳခ်က္မ်ားအား ပို၍အေရးပါအရာေရာက္ေစဖို႔နဲ႔အေကာင္အထည္ေပၚေစရန္အတြက္အေကာင္းဆုံးနည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၅။ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈ - ေကာင္းမြန္တဲ့စာရင္ကိုင္မ်ားဟာ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈရွိေသာဉာဏ္မ်ားရွိၾက ပါတယ္။ သူတို႔ဟာေဘာင္အျပင္ကေတြးေခၚမႈမ်ားႏွင့္ သစ္လြင္ေသာေျဖရွင္းခ်က္မ်ားအားစဥ္းစား ကာ အသုံးခ်ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာအလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ား၏ အခက္အခဲမ်ားဟာ ဖတ္စာအုပ္ မ်ားတြင္ပါဝင္ေသာ ျပႆနာမ်ားမဟုတ္ၾကပဲ အထူးအာ႐ုံစူးစိုက္မႈႏွင့္ တီထြင္ဆန္းသစ္ႏိုင္မႈတို႔ လိုအပ္ၾကပါတယ္။
 
၆။  က႑အား အေလးအနက္ထားျခင္း - စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုသို႔သာ အေလး အနက္ထားကာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ျမႇဳပ္ႏွံထားသင့္ပါသည္။ ဒီအရာကသာလွ်င္သူတို႔အားဌားရမ္းေစဖို႔ ရာအတြက္ဆြဲေဆာင္မႈရွိႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ကုမၸဏီမ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ေသာသူမ်ားကို ႏွစ္ရွည္အလုပ္ ခန႔္အပ္ကာ လက္တြဲလုပ္ကိုင္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ တြန႔္ဆုတ္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ စာရင္းကိုင္မ်ားကို ျပန္လည္အစားထိုးရျခင္းဟာ အခ်ိန္ႏွင့္ လုပ္အားမ်ားစြာကိုရင္းႏွီးရတဲ့အျပင္ စာရင္းကိုင္အေျပာင္းအလဲျပဳလုပ္ထားစဥ္ကာလမ်ားတြင္ ဝန္ထမ္းေတြရဲ႕လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ကို ဆိုး႐ြားစြာထိခိုက္ေစႏိုင္တဲ့အတြက္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၇။ အလြန္အမင္းယုံၾကည္ရမႈ - စာရင္းကိုင္မ်ား၏ ေန႔စဥ္ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရေသာ သတင္းအခ်က္ အလက္မ်ားဟာ အလြန္အမင္းလွ်ိဳ႕ဝွက္တဲ့သေဘာရွိပါတယ္။ ေကာင္းမြန္တဲ့ စာရင္းကိုင္တစ္ဦးတြင္ ရွိသင့္ရွိထိုက္တဲ့ အေရးအပါဆုံးအခ်က္ကေတာ့ သူတို႔ဟာလုပ္ငန္းပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္မႈရွိၿပီး ျပင္ ပကပုဂၢိဳလ္မ်ားကို မည္သည့္အခါတြင္မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားမေပးမိေစဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ ဟာ စာရင္းကိုင္လုပ္ငန္းအားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ရွိသင့္ရွိထိုက္ေသာ က်င့္ဝတ္ပိုင္းဆိုင္ရာေစာင့္ထိန္း မႈျဖစ္ၿပီး ယုံၾကည္မႈရွိရတဲ့ေနရာတြင္နာမည္ေက်ာ္ၾကားလူသိမ်ားလာတဲ့အခါတြင္ အလြန္ေကာင္းမြန္ ေသာအလုပ္မ်ားရရွိေစဖို႔ရာအတြက္အေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 
၈။ ေကာင္းမြန္ေသာ ေျပာဆိုဆက္ဆံေရးစြမ္းရည္မ်ား - စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ အခန္းက႑မတူတဲ့ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ၿပီး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ဖို႔ ေျပာစရာမလိုေအာင္ကို လိုအပ္ပါတယ္။ သူတို႔ရဲ႕အဓိကထင္ျမင္ခ်က္ေတြကို ေငြေရးေၾကးေရးက႑မွ မဟုတ္တဲ့ဝန္ထမ္းမ်ား ကိုနားလည္ေစဖို႔အတြက္ေျပာဆိုဆက္ဆံႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ သူတို႔ေျပာဆို လိုက္တဲ့ အေတြးအျမင္မ်ားကို အျခားသူမ်ားမွေသခ်ာစြာနားလည္ေစႏိုင္ရန္အတြက္ မတူကြဲျပား ေသာ အခ်က္အလက္ဇယားမ်ား၏အကူအညီႏွင့္ ေျပာဆိုဆက္ဆံမႈမ်ားျပဳႏိုင္ရမည္ျဖစ္ပါတယ္။ ဆက္သြယ္ေျပာဆိုႏိုင္ျခင္းဟာလည္း အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေအာင္ျမင္ေသာဆက္ဆံမႈမ်ား တည္ ေဆာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ အဓိကလိုအပ္ေသာအခ်က္တစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၉။ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ျခင္း - ဒီအရာကို လုပ္ငန္းကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ေမွ်ာ္ လင့္ထားၾကမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံးဟာ စာရင္းကိုင္တစ္ဦးတည္း အထီးက်န္စြာနဲ႔ ေလးေထာင့္ပုံးေလးထဲမွာ ကိန္းဂဏန္းေတြနဲ႔ နပန္းလုံးေနတဲ့ပုံစံကိုပဲ အၿမဲတမ္းျမင္ေယာင္ေနခဲ့ပါ တယ္။ သို႔ေသာ္လည္း အဆိုပါပုံရိပ္ဟာ လုံးဝကိုမွားယြင္းေနပါတယ္။ အမွန္တစ္ကယ္အားျဖင့္ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ အသင္းအဖြဲ႕မ်ားအားျဖင့္ အလုပ္လုပ္ကိုင္ၾကရတာျဖစ္ၿပီး ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ားစြာကို အကူအညီမ်ားေပးေနရတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္သူတို႔အေနနဲ႔ အက်ိဴးရွိရွိ နဲ႔ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ဖို႔ရာနဲ႔ အလုပ္အပ္ႏွံသူမ်ားနဲ႔ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သူမ်းကို သူတို႔၏ကြၽမ္းက်င္ေသာ ပညာရပ္အား ရွင္းျပေပးႏိုင္သင့္ပါတယ္။ သူတို႔အေနနဲ႔ အျခားသူမ်ားက အသင္းအဖြဲ႕အတြက္ အကူအညီအေထာက္အပံ့ေပးႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ ဘယ္လိုအရာေတြကို သိဖို႔လိုအပ္တယ္ဆိုတာကို ခံစားနားလည္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ၿပီး ကြဲျပားမ်ားျပားေသာကြၽမ္းက်င္သူမ်ားနဲ႔ စိတ္ေနသေဘာထားရွိသူမ်ား ႏွင့္အတူတူလက္တြဲကာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 
 
၁၀။ လိုက္ေလ်ာညီေထြရွိမႈ - လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ အခက္အခဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ႏိုင္ၿပီး အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အက်ိဳးရွိရွိတုံ႔ျပန္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈတို႔ကိုျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ စာရင္းကိုင္မ်ားဟာ အဖြဲ႕အစည္းတိုင္းရဲ႕ တန္ဖိုးထားခံရတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားျဖစ္ၾကပါတယ္။ မ်က္ေမွာက္နည္းပညာေခတ္ တြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားဟာ အလြန္လွ်င္ျမန္ေသာႏႈန္းမ်ားျဖင့္ အေျပာင္းအလဲမ်ားျဖစ္ေပၚေနၿပီး စာရင္းကိုင္မ်ား ဟာအဆိုပါ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားအား အက်ိဳးရွိရွိအသုံးခ်ကာ လိုက္ေလ်ာညီေထြ ျဖစ္ႏိုင္ဖို႔ရာအတြက္ လိုအပ္ပါသည္။ လုပ္ငန္းအတြင္းရွိ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အခ်ိန္မွီတုံ႔ျပန္ႏိုင္ေစရန္ အတြက္ လွ်င္ျမန္မႈရွိဖို႔ရာလိုအပ္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ႏိုင္မွသာလွ်င္ အရည္အေသြးျပည့္မွီေသာဝန္ေဆာင္ မႈမ်ားကိုေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ 
 
ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com

Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


W.H.K Co., Ltd.

W.H.K Co., Ltd.

..Since established in 1997, W.H.K Company Limited has built a credible reputation as Myanmar’s leading distributor of automotive spare parts. W.H.K became the touchstone of quality and trustworthi...
Show the postings (5)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)
Myint Dachan Co.,LTD.

Myint Dachan Co.,LTD.

.Mission Our mission is to create positive impact on the livestock industry, as well as benefiting the farmers and to the end consumers. Our company aims to produce animal feed for the whole country...
Show the postings (1)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS