Jobs In Myanmar
Load...

3 ways to make sure you are recognized at work as a women

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Women-Career-Recognised-JobsInYangonအမ်ိဳးသမီးတို႔အေနနဲ႔ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ထင္ရွားမႈရွိလာေစရန္ ျပဳလုပ္သင့္ေသာ အခ်က္ (၃) ခ်က္ 

 

2019 ခုႏွစ္အတြင္း LeanIn.org မွ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ လုပ္ငန္းခြင္စစ္တမ္းေကာက္ယူမႈတစ္ခုအရ အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ career တိုးတက္မႈတြင္ အႀကီးမားဆုံးအဟန႔္အတားျဖစ္ေစတဲ့အရာတစ္ခုကေတာ့ “broken rung” လို႔ ေခၚေဝၚၾကတဲ့ entry-level ရာထူးတစ္ခုမွ မန္ေနဂ်ာရာထူးသို႔ စတင္ကူးေျပာင္းရတဲ့ ကာလပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုရာထူးတိုးေပးမႈနဲ႔ လြဲေခ်ာ္သြားတဲ့အခါမွာ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုအေနနဲ႔ အေျခခံလုပ္သားအဆင့္မွာပဲ ရပ္တန႔္သြားတတ္ပါတယ္။ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးေတြေၾကာင့္လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက leadership position အေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အမ်ိဳးသားမ်ားနဲ႔ႏႈိင္းစာလွ်င္ အမ်ိဳးသမီးဦးေရက ပိုလို႔နည္းပါးေနတာပဲျဖစ္ပါေတာ့တယ္။ 

တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ တန္ဖိုးနဲ႔ အလုပ္အေပၚေပးဆပ္မႈမ်ားကို အသိအမွတ္ျပဳတဲ့ ရလာဒ္တစ္ခုအျဖစ္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းကို အေျခခံအားျဖင့္သတ္မွတ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အဆိုပါ “broken rung” ျပႆနာကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔နဲ႔ထိုက္သင့္တဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းရရွိႏိုင္ေစရန္ ျပဳလုပ္ေပးႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ ကုစားႏိုင္မွာျဖစ္ၿပီး ဒါမွသာ သူမတို႔အေနနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈမ်ားကို အေႏွာက္အယွက္အဟန႔္အတားမရွိ ရယူႏိုင္ၾကမွာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီအတြက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနနဲ႔လည္း လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းေပၚေပါက္လာေလ့ရွိတဲ့ ျပႆနာမ်ားကို ႀကံႀကံခံ၍ ရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ သင္တို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို သတိထားမိလာၿပီး ရာထူးတိုးျမႇင့္ျခင္းခံရဖို႔ ေစာင့္ဆိုင္းမေနၾကပဲ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ ထိုေနရာသို႔ေရာက္ေအာင္ သြားၾကရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

စာဖတ္သူမ်ားအေနနဲ႔ ေအာက္ပါအခ်က္ေတြကို သတိထားလိုက္နာျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာ သင္တို႔အေပၚ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိလာႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

 

၁။ စင္ေပၚထြက္ရမည့္ေနရာမ်ားကို မေရွာင္ရွားပါနဲ႔ - စာေရးသူ Sheryl Sandberg ရဲ႕ “Lean In: Women, Work, and the Will to Lead” ဟူသည့္ စာအုပ္တြင္ မ်ားစြာေသာအမ်ိဳးသမီးမ်ားအေနျဖင့္ ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ လိင္ခြဲျခားမႈ ျပႆနာအား ရဲတင္းစြာေဖာ္ျပထားခဲ့ပါတယ္။ သူမက အမ်ိဳးသမီးမ်ားရဲ႕ အလားအလာ (potential) ကိုပိတ္ပင္ေနတဲ့ အဓိကလက္သည္ဟာ ပတ္ဝန္းက်င္အေျခအေနတစ္ခုတည္းမဟုတ္ပဲ တစ္ခ်ိဳ႕ေသာအေျခအေနမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကိုယ္တိုင္က အဆိုပါအရာမ်ားကို ျဖစ္ပြားေစခဲ့တဲ့သူမ်ားျဖစ္တယ္လို႔ ဆိုထားခဲ့ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လည္းဆိုေတာ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ားစုဟာ ပတ္ဝန္းက်င္ကခ်မွတ္ထားတဲ့ ကန႔္သတ္ခ်က္မ်ားကို မိမိတို႔ကိုယ္တိုင္ကိုက လက္ခံထားၾကၿပီး မိမိတို႔ရဲ႕ ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္ဖို႔ မိမိကိုယ္ကို မသိစိတ္ကတဆင့္ တားျမစ္ေနၾကလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ယခင္က အဆိုပါအလုပ္ေနရာတစ္ခုကို အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ တာဝန္ယူျပဳလုပ္ဖူးခဲ့ျခင္းမရွိပါက တစ္စုံတစ္ေယာက္က အဆိုပါရာထူးေနရာကို သင့္ထံသို႔ကမ္းလွမ္းလာခဲ့ရင္ေတာင္မွ သင့္အေနနဲ႔ လက္ခံဖို႔ တြန႔္ဆုတ္ေနျခင္း၊ ျငင္းပယ္လိုက္ျခင္းတို႔ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ဖူးၾကမွာပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ သင္တို႔ကိုယ္တိုင္ရဲ႕ မသိစိတ္ကေန ဒီအရာကို အရင္က အမ်ိဳးသမီးေတြလည္း မလုပ္ဘူးဘူး၊ ဒါေၾကာင့္ ဒီေနရာဟာ အမ်ိဳးသမီးေတြလုပ္ဖို႔ သင့္ေလ်ာ္တဲ့ေနရာတစ္ခုမဟုတ္ဘူး၊ ငါလုပ္ႏိုင္မွာမဟုတ္ဘူး၊ ငါမလုပ္တတ္ဘူးလို႔ ေတြးေနလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ “အလုပ္” တိုင္းကို ေရွာင္လႊဲေနပါက လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းတြင္ သင့္အားသတိထားမိလာဖို႔ခက္ခဲမွာျဖစ္ပါတယ္။ အလုပ္ခြင္အတြင္း သင့္ထံသို႔ေရာက္ရွိလာတဲ့စိန္ေခၚမႈတိုင္းဟာ သတိထားအာ႐ုံစိုက္မႈကို ရရွိႏိုင္ရန္ သင္ခ်နင္းရမယ့္ေလွကားထစ္မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ စင္ေပၚထြက္ရမည့္အခ်ိန္တိုင္းကို ေရွာင္လႊဲေနမည့္အစား သင့္ကိုေတာက္ပလာေစႏိုင္မယ့္ အခြင့္အလမ္းမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္လိုက္ပါ။ သင့္အေနနဲ႔ သတိထားအာ႐ုံစိုက္မႈကို မရႏိုင္ေသးမွီတြင္ သင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျမင္ေတြ႕ေစႏိုင္ဖို႔ကလည္း အေရးႀကီးလို႔ပါပဲ။ 


၂။ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈမ်ားကို မိမိကိုယ္တိုင္က ႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုျခင္းမျပဳလိုက္ပါနဲ႔ - အဂၤလိပ္စကားပုံ တစ္ခုအတိုင္း “ေအာင္ျမင္မႈတိုင္းကို ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ ငယ္သည္ျဖစ္ေစ တန္ဖိုးထားပါ။” တစ္ခါတစ္ရံမွာ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အားလုံး မိမိတို႔ေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အရာမ်ားကို ႏွိမ္ခ်ေျပာဆိုၿပီး “ႏွိမ့္ခ်ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္ရာ၏” ဆိုတဲ့ စကားပုံကဲ့သို႔ က်င့္သုံးမိၾကဖူးမွာပါ။ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္းမွာေတာ့ ဒီလို လုံးဝမျပဳလုပ္သင့္ပါဘူး။ သတိထားအာ႐ုံစိုက္၍ အသိအမွတ္ျပဳခံရႏိုင္ရန္အတြက္ မိမိတို႔ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို အရွိကို အရွိအတိုင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားေပးသင့္ပါတယ္။

အျခားသူမ်ားမွ “ဒါဟာ ေကာင္းမြန္တဲ့ presentation တစ္ခုပဲ” ဟူ၍ခ်ီးမြမ္းလာၾကတဲ့အခါတိုင္းမွာ သင့္အေနနဲ႔ ဒါဟာဘာမွမဟုတ္ပါဘူး၊ ကြၽန္ေတာ္/ မ ထက္ေတာ္တဲ့သူေတြအမ်ားႀကီးပါ ဆိုၿပီး ႏွိမ့္ခ်စြာ ျပန္ေျဖမိေနရင္ေတာ့ သင္ဟာ သင့္ရဲ႕ေအာင္ျမင္စြာစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မႈမ်ားကို ႏွိမ့္ခ်ေျပာဆိုၿပီး ကြယ္ေပ်ာက္သြားေအာင္ ျပဳလုပ္ေနတာနဲ႔ အတူတူပဲျဖစ္ပါတယ္။ “သင္ႀကိဳးႀကိဳးစားစားလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တဲ့အတြက္ ရရွိလာတဲ့ ခ်ီးမြမ္းစကားေတြကို လက္ခံႏိုင္ဖို႔ဟာ အေရးႀကီးပါတယ္။” 

 

၃။ မိမိရဲ႕ ေကာင္းကြက္ေတြကို မိမိကိုယ္တိုင္က ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားပါ - ဟုတ္ပါတယ္၊ အမ်ိဳးသမီးအမ်ားစုဟာ ဆိတ္ဆိတ္သာေနေလ့ရွိၾကတဲ့အတြက္ ဒီအခ်က္ကို ေျပာင္းလဲပစ္သင့္ေနပါၿပီ။ မိမိကိုယ္ကို ထိုသို႔ ကိုယ္ရည္ေသြးတဲ့အတြက္ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ဆိုးက်ိဳးေတြကို ခဏေမ့ထားလိုက္ပါ။ တစ္ခါတစ္ရံမွာ သင္နဲ႔ထိုက္တန္တဲ့ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ဒါကတစ္ခုတည္းေသာနည္းလမ္းတစ္ခု ျဖစ္ေကာင္းျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ သင္ဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ သစၥာရွိမႈ၊ စိတ္အားတက္ႂကြမႈ၊ အာ႐ုံစိုက္မႈ၊ အလုပ္ႀကိဳးစားမႈ အစရွိတာေတြကို သတိမထားမိတဲ့ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုမွာ အလုပ္လုပ္ေနရပါက ဒီနည္းလမ္းဟာ သင္လုပ္ကိုလုပ္ရမယ့္နည္းလမ္းတစ္ခုျဖစ္လာပါလိမ့္မယ္။ 

သို႔ေပမယ့္ ဒီသို႔ျပဳလုပ္ရာတြင္ေတာ့ မိမိကိုယ္ကို လိုအပ္တာထက္ပို၍ အမႊမ္းတင္ေျပာဆိုျခင္း မျပဳလုပ္မိေစဖို႔ နည္းဗ်ဴဟာက်က်ျပဳလုပ္ရပါမယ္။ လိုက္နာသင့္တဲ့အခ်က္မ်ားအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕ႀကိဳးစားအားထုတ္မႈမွ ရရွိလာတဲ့ ရလာဒ္မ်ားနဲ႔ ကုမၸဏီအတြက္ သင္ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ခဲ့တဲ့ အက်ိဳးအျမတ္မ်ား/ တန္ဖိုးမ်ား၊ ဥပမာ - ဖိုင္သိမ္းဆည္းပုံစနစ္တစ္ခုကို သင့္ဘက္က စနစ္တက်ေျပာင္းလဲေပးလိုက္တဲ့အတြက္ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔တကြ ရွယ္ယာရွင္မ်ားအေနနဲ႔ အခ်က္အလက္မ်ားကို ထုတ္ယူၾကည့္ရႈရ ပိုမိုလြယ္ကူသြားသလား? အစရွိသည့္အခ်က္မ်ားကို ထည့္သြင္းေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ တစ္ဆက္တည္းမွာပဲ မိမိဟာ ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ေနပါက မိမိနဲ႔အတူလုပ္ကိုင္ေပးခဲ့ၾကတဲ့ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားနဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားကိုလည္း သင့္ဖက္ကအသိအမွတ္ျပဳၿပီး ထိုက္သင့္တဲ့ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေပးမႈမ်ိဳးကို ျပဳလုပ္ေပးရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 

 

သင့္ကိုယ္သင္ တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္ ဘာေတြျပဳလုပ္ေနသလဲဆိုတာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးလည္း သင့္လုပ္ငန္းရွင္ကို ပုံမွန္အသိေပးသြားဖို႔ မေမ့ပါနဲ႔။ သင္လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာမ်ားအနက္ ေနာက္ထပ္တစ္ခု ထပ္တိုးလာျခင္းဟာ သင့္ရဲ႕တန္ဖိုး ပိုမိုတိုးတက္လာျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအတြက္ သင့္အေနနဲ႔ ထိုအရာနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ႏႈတ္ဆိတ္မေနပါနဲ႔။ 

ယေန႔ေခတ္ဟာ သင္တို႔အေနနဲ႔ မိမိတို႔လုပ္ႏိုင္တဲ့အရာအားလုံးကို ျပဳလုပ္ၿပီး လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳမႈကိုရယူသင့္တဲ့အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ အလုပ္ကိုၿပီးစီးေအာင္လုပ္ၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ား/ အခက္အခဲမ်ားကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္လိုက္ပါ။ ထို႔နည္းတူပဲ မိမိတို႔ရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈနဲ႔ အသိပညာကိုတိုးပြားေအာင္ျပဳလုပ္ၿပီး အမ်ားနဲ႔မတူပဲ ထင္ရွားတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္လာေစရန္အားထုတ္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ၾကပါေစလို႔ ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒိ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္. 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Eastern Group of Companies

Eastern Group of Companies

We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, ...
Show the postings (8)
INNO International Development Co.,Ltd

INNO International Development Co.,Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
VPower Group Holdings Limited

VPower Group Holdings Limited

We provide career development and attractive remuneration package and fringe benefits to the right candidates.VPower Group are one of the world's leading large gen-set system integration providers and...
Show the postings (2)
The Experts English Language Center

The Experts English Language Center

-Offering low-price, high quality language education -Ensuring the international standard Teaching Methods -Unlocking the students' potentials and opportunities - Promising the difference We off...
Show the postings (2)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS