Jobs In Myanmar
Load...

Ways To Reframe Your Future Development (Part – 1)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Future-Development-Building-JobsInYangonသင့္အနာဂါတ္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ပုံစံခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (အပိုင္း - ၁)

 

တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေစဖို႔ တူးေဖာ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာေသာ့ခ်က္ဟာ ရွာေဖြျခင္း၊ ေဆြးေႏြးျခင္းနဲ႔ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ထူးျခားတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ ရရွိလာႏိုင္ေသာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ဆုပ္ကိုင္ရယူႏိုင္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္းတို႔ျဖစ္ၿပီး ဒီအရာကို ဝန္ထမ္းတိုင္း၊ ေခါင္းေဆာင္သူ (leader) တိုင္း ျပဳလုပ္ထားသင့္ပါတယ္။ Help Them Grow or Watch Them Go: Career Conversations Organizations Need and Employees Want ဟူသည့္ စာအုပ္တြင္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားကို အဓိကထား၍ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားရရွိေစႏိုင္ရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္မည့္ အေျခခံလမ္းၫႊန္ခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္ -

 

Hindsight - တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ အားသာခ်က္မ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ား၊ ယခင္က အေတြ႕အႀကဳံမ်ား အစရွိတဲ့အရာမ်ားကို ျပန္လည္၍ ေနာက္ေၾကာင္းျပန္စဥ္းစားျခင္း။

 

Foresight - ေနာင္လာမည့္အရာမ်ားကို စဥ္းစား၍ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္အတြင္းရွိ trend မ်ားနဲ႔ ျဖစ္လာႏိုင္တဲ့ career development ကို ပုံစံသြင္းကာ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေသာ macro development မ်ားကို ေလ့လာျခင္းႏွင့္

 

Insight – Hindsight နဲ႔ Foresight တို႔၏ ဆုံမွတ္ျဖစ္လာႏိုင္ေသာေနရာကို ရွာေဖြ၍ ျဖစ္လာႏိုင္ေျခရွိေသာအရာမ်ားကို ရွာေဖြျခင္း၊ တိုးတက္မႈမ်ားရွိလာေစရန္ တြန္းအားေပးႏိုင္သည့္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္ျခင္းနဲ႔ သင္ယူေလ့လာမႈျပဳလုပ္ျခင္း။

 

အထက္ေဖာ္ျပပါ Framework ကို ၾကည့္ရႈလိုက္ပါက Hindsight, Foresight နဲ႔ Insight အစီအစဥ္ဟာ အဓိပၸါယ္ရွိေနတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ တစ္စုံတစ္ဦးရဲ႕ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေျခခံက်ေသာအရာမ်ားကို ႂကြယ္ဝစြာသိရွိနားလည္မႈ (Hindsight) ရွိလာဖို႔ႀကိဳးစားျခင္းဟာ meaningful career conversation မ်ား ျဖစ္ေပၚလာေစဖို႔ႏွင့္ development အေၾကာင္းေဆြးေႏြးဖို႔အတြက္ အစပ်ိဳးသင့္ေသာေနရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးေနာက္တြင္ေတာ့ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚလာသည္ႏွင့္အမွ် လိုအပ္လာႏိုင္ေသာ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေစရန္ႀကိဳးစားျခင္း (Foresight) ကိုပါ ထည့္သြင္းၿပီးေနာက္တြင္ေတာ့ တိုးတက္မႈရွိလာေစရန္အခြင့္အလမ္းမ်ားျဖစ္တဲ့ (Insight) ကို ရွင္းလင္းစြာ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

သို႔ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ခုႏွစ္အတြင္းတြင္ ျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့အျဖစ္အပ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနနဲ႔ ဒီယူဆခ်က္ကို ျပန္လည္စဥ္းစားၾကည့္ဖို႔ လိုအပ္လာၿပီပဲျဖစ္ပါတယ္။ လုပ္ငန္းမ်ားအေနနဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာ မ်ားစြာရွိေနတဲ့အတြက္ Foresight ကို ေရွ႕တန္းတင္ထားဖို႔ လိုအပ္လာၿပီပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ Institute for the Future of Work မွ ေလ့လာခ်က္တစ္ရပ္အရ လာမည့္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ကြၽႏ္ုပ္တို႔လုပ္ကိုင္ရမည့္ ၈၅% ေသာ အလုပ္မ်ားဟာ ေပၚေပါက္လာျခင္းမရွိေသးပါဘူး။ ထို႔ေၾကာင့္ Hindsight ရဲ႕ ယခင္အျဖစ္အပ်က္မ်ားကို ျပန္လည္၍ ခြဲျခမ္းေလ့လာျခင္းဟာ ဆက္လက္၍အေရးပါေနဦးမွာျဖစ္ေသာ္လည္း ဒီအရာကို Foresight မွတဆင့္သာျပန္လည္၍ ၾကည့္ရႈလာၾကေတာ့မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

 

ပိုမိုျမင့္မားေသာ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ အၿပိဳင္အဆိုင္ေဈးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ေနျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ဖိအားမ်ားနဲ႔ Customer Loyalty ေလ်ာ့နည္း က်ဆင္းလာမႈ၊ Organization မ်ားအေနနဲ႔ ပိုမို၍ က်စ္လ်စ္မႈရွိလာေစရန္လိုအပ္ေနၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားရဲ႕ လုံၿခဳံေရးနဲ႔ တစ္ကိုယ္ရည္သန႔္ရွင္းမႈအေျခအေနမ်ားကို အလြန္ျမင့္မားစြာထားရွိေပးဖို႔လိုအပ္ေနျခင္းတို႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာ လအနည္းငယ္ကတည္းက ကြၽႏ္ုပ္တို႔ဟာ Foresight ကို ပိုမို၍အာ႐ုံစိုက္ၾကဖို႔အတြက္ လိုအပ္လာပါတယ္။ 

 

Leader မ်ားဟာ ႐ုံးခန္းအတြင္းအလုပ္လုပ္ရသည့္ပုံစံမွ remote working model မ်ားသို႔ ညတြင္းျခင္းေျပာင္းလဲႏိုင္ဖို႔ကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရၿပီး မ်ားစြာေသာသူတို႔တြင္ ႐ုံးခန္းမ်ားအေနနဲ႔ ကပ္ေရာဂါကာလအၿပီးတြင္ မည္သို႔ operate ျပဳလုပ္သြားမည္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ သူတို႔ထံတြင္ ထင္ျမင္ယူဆခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳး ရွိေနၾကပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး မည္မွ်ေသာဝန္ထမ္းအေရအတြက္ဟာ ယခင္က႐ုံးတက္ရတဲ့ပုံစံမ်ားအတိုင္း ျပန္လည္၍ တက္ေရာက္လာၾကမည္ကိုလည္း အမ်ိဳးမ်ိဳးထင္ျမင္ယူဆထားလွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 

 

ဝန္ထမ္းမ်ားဟာလည္း တီထြင္ဖန္တီးမႈစြမ္းရည္မ်ားကိုအသုံးခ်၍ အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္ႏိုင္သည့္အရာမ်ားကို ေျဖရွင္းကာ အေျခအေနေတြေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် မိမိတို႔ကိုယ္ကိုလည္း တီထြင္ဆန္းသစ္မႈမ်ားအၿမဲျဖစ္ေပၚေနေစရန္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္နံမႈမ်ားကို ျပဳလုပ္ရင္း ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို ရင္ဆိုင္ၾကဖို႔အတြက္ လိုအပ္ေနပါတယ္။ 

 

ဒီကေန႔မွာေတာ့ ဒီေလာက္နဲ႔ပဲ ရပ္နားလိုက္ပါတယ္။ မနက္ျဖန္တြင္ ဆက္လက္၍ သင့္အနာဂါတ္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ပုံစံခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (အပိုင္း - ၂) ကို တင္ဆက္ေပးသြားဦးမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေစာင့္ေမွ်ာ္ဖတ္ရႈေပးၾကပါဦးလို႔ တိုက္တြန္းရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

ေက်းဇူးတင္လွ်က္

www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Facilitation Limited

Facilitation Limited

A challenging work space associated with learning opportunityConsulting services for company registration, secretarial services, investment permit and financial services...
Show the postings (3)
Nilar Group Of Companies

Nilar Group Of Companies

VISION Our Road-map starts with our mission, which is enduring. It declares our purpose as a company and serves as the standard against which we weigh our actions and decisions. • To provide our b...
Show the postings (28)
Polyconcept Hong Kong Ltd

Polyconcept Hong Kong Ltd

Skills training related with job; 2. International working environment; 3. Career development in different domain and places; 4. Opportunities to work in different cities and countries; 5. 15 annu...
Show the postings (1)
Recyglo Co., Ltd.

Recyglo Co., Ltd.

Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner wi...
Show the postings (5)
Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

Phyo Pyae Sone Myanmar Co.,Ltd

With customers at the forefront of our minds,The Company prioritizes for the best of customer service at value price point for our guests with uncompromising quality and facilities.Starting from Distr...
Show the postings (44)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS