Jobs In Myanmar
Load...

Ways To Reframe Your Future Development (Part – 2)

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Future-Development-Building-JobsInYangonသင့္အနာဂါတ္တိုးတက္ေစဖို႔အတြက္ ျပန္လည္ပုံစံခ်ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား (အပိုင္း - ၂) 

 

ဒီလိုအရာေတြအားလုံးကိုေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့အတြက္ လုံၿခဳံမႈမရွိျဖစ္ေနသည္ဟုခံစားရျခင္းနဲ႔ မေသခ်ာမေရရာျခင္းမ်ား လုပ္ငန္းခြင္မ်ားအတြင္း ေပၚေပါက္လာျခင္းဟာ အံ့အားသင့္စရာေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားဟာ အလုပ္မ်ားဆုံးရႈံးရျခင္း၊ လစာမဲ့ခြင့္ေပးခံရျခင္းတို႔နဲ႔ ေတြ႕ႀကဳံခဲ့ရတဲ့အတြက္ အလုပ္ခြင္အတြင္း ဆက္လက္ရွိေနေသးသူမ်ားအေနနဲ႔ ပိုမိုမ်ားျပားတဲ့ အလုပ္ပမာဏမ်ားကို ထမ္းေဆာင္လာရၿပီး ဝန္ထမ္းအသစ္တစ္ဦးေရာက္ရွိလာဖို႔ကို ေစာင့္စားေနရပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး မ်ားစြာေသာဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ဒီလုပ္ငန္းခြင္အတြင္းက စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားအျပင္ မိသားစုတာဝန္ဝတၱရားမ်ားကိုလည္ ပခုံးေပၚတြင္ထမ္းထားေနၾကရတာျဖစ္ပါတယ္။ 


ရလာဒ္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းမ်ားဟာ ယခုကဲ့သို႔ေသာ ခက္ခဲေနတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ Career Development ျဖစ္ေစရန္ ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ မည္သို႔ေသာအက်ိဳးသက္ေရာက္မႈမ်ားရွိလာႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားရွာေဖြလာၾကပါေတာ့တယ္။ ေနာက္ၿပီး ယခုျဖစ္ေနတဲ့အေျခအေနမ်ားကို လက္ေလွ်ာ့အရႈံးေပးကာ ေစာင့္ေမွ်ာ္ေနျခင္းျပဳလုပ္မည့္အစား ယခုအခ်ိန္ဟာ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားကို ပိုမို၍အရွိန္အဟုန္ျမင့္စြာ တိုးတက္မႈရွိလာေစႏိုင္တဲ့ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုလည္း ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနတြင္ မၾကာခဏ ေတြ႕ႀကဳံေနရတဲ့ ႀကီးမားေသာ အၾကပ္အတည္းမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားဟာ လုပ္ငန္းခြင္ professional မ်ားရဲ႕ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ားအေပၚ ဖိအားက မီးေသြးတုံးမ်ားကို စိန္တုံးမ်ားအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းလဲေပးေစႏိုင္သကဲ့သို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးေနျခင္းႏွင့္ အလားသ႑န္တူညီေနၿပီး ရလာဒ္အေနနဲ႔ ပိုမို၍တန္ဖိုးရွိၿပီး ဘက္စုံထူးခြၽန္သူမ်ားကို ေပၚထြက္လာေစမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


အနာဂါတ္ကို ႀကိဳျမင္ႏိုင္ေစဖို႔အတြက္ ေဗဒင္တြက္ခ်က္ေနျခင္းဟာ ယခင္ကထက္ပိုမို၍ခက္ခဲလာမွာျဖစ္ၿပီး ထိုသို႔ျပဳလုပ္ေနဖို႔လည္း မလိုအပ္ပါဘူး။ ကံမေကာင္းတဲ့တစ္ခ်က္ကေတာ့ ယခုကဲ့သို႔ ဆက္တိုက္ျဖစ္ေပၚေနေသာ အေျပာင္းအလဲမ်ားဟာ ဝန္ထမ္းမ်ားနဲ႔ ေခါင္းေဆာင္သူမ်ားကို တူညီစြာရပ္တန႔္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္စလုံးဟာလည္း လုပ္ငန္းမ်ားလုပ္ကိုင္ရာတြင္နဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ကိုယ္ပိုင္ သက္ေမြးမႈလမ္းေၾကာင္းမ်ားတြင္ အသားမက်ျခင္း၊ စိတ္ရႈပ္ေထြးျခင္းမ်ားျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္းကို ေျပာၾကားလာခဲ့ပါတယ္။ ဒီအခ်က္က leader မ်ားကိုလည္း မိမိတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအတြင္း ဘာေတြျဖစ္ေပၚေနသလဲ၊ မည္သို႔သို႔အခ်က္ေတြေၾကာင့္ အေနအထားမ်ားကိုေျပာင္းလဲသြားေစခဲ့သလဲ၊ အနာဂါတ္တြင္ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္မလဲ ဆိုတာေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ကို ေနာက္တြန႔္သြားေစခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ေသာအခ်ိန္ဟာ ဒီအရာမ်ားကိုစဥ္းစားေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ဖို႔ အေကာင္းဆုံးအခ်ိန္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


စကားစျမည္ေျပာဆိုေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းဆိုသည္မွာ တစ္ဦးတည္းမွ ဒိုင္ခံေျပာဆိုျခင္းမ်ိဳးမဟုတ္ပဲ ၂ ဖက္စလုံးမွ ပါဝင္ေျပာဆိုၾကဖို႔အတြက္ လိုအပ္မွာျဖစ္တဲ့အတြက္ leader မ်ားထံတြင္ အေျဖမ်ားအားလုံး ရွိေနဖို႔ မလိုအပ္ပါဘူး။ Help Them Grow or Watch Them Go ဟူသည့္စာအုပ္တြင္ leader မ်ားအေပၚ ဖိအားမ်ား ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အနာဂါတ္အတြက္ ေသခ်ာစြာထည့္သြင္းစဥ္းစား၍အႀကံအစည္မ်ားကို ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားႏိုင္ၾကဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ေသာနည္းလမ္းမ်ားကို ေတြ႕ရွိႏိုင္ပါေသးတယ္။ ၎တို႔ကေတာ့ Foresight forum မ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


ကမာၻႀကီး၊ လုပ္ငန္းမ်ား (သို႔) လုပ္ငန္းအဖြဲ႕အစည္းမ်ားကို ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္ေပၚေနေစတဲ့ အခ်က္မ်ားအားလုံးကို ကြၽမ္းက်င္ေနဖို႔အတြက္ မည္သူကမွစြမ္းေဆာင္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ပဲ leader မ်ားအေနနဲ႔ သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ားကို အေျခအေနကိုနားလည္ေစဖို႔နဲ႔ ေပၚေပါက္လာေစႏိုင္တဲ့ ရႈပ္ေထြးသြားႏိုင္မႈမ်ားကို စဥ္းစားနားလည္သိရွိႏိုင္မည့္ အမူအက်င့္ေကာင္းမ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးထားဖို႔ လိုအပ္ေနပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး ထိုသို႔ျဖစ္လာေစရန္အတြက္ အတူတကြ Foresight Forum မ်ားသို႔ဝင္ေရာက္ကာ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိုျပဳလုပ္၍ အေျဖရွာျခင္းအားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ 
 

ကမာၻႀကီးေပၚတြင္ ျဖစ္ပြားေနေသာအေၾကာင္းအရာမ်ားနဲ႔ ပတ္သက္၍ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပင္ပမွ အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ - ကမာၻ႔လူဦးေရေျပာင္းလဲမႈမ်ား၊ Globalization၊ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ား၊ အစိုးရမွထုတ္ျပန္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား၊ ပထဝီႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ အင္အားစုမ်ားနဲ႔ စီးပြားေရးအရေျပာင္းလဲမႈမ်ားအျပင္ အဖြဲ႕အစည္းအတြင္း ျဖစ္ေပၚေနေသာ ႐ုံးတြင္းပိုင္း အခက္အခဲမ်ားနဲ႔ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖစ္တဲ့ - ေျပာင္းလဲလာေသာ Customer မ်ားရဲ႕ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ ေရာင္းခ်သူအသစ္မ်ားနဲ႔ ဆက္ဆံေရးမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားေပါင္းစည္းျခင္းနဲ႔ လုပ္ငန္းသစ္ဝယ္ယူျခင္းမ်ား၊ ေျပာင္းလဲလာေသာ အလုပ္ေနရာအေျခအေနမ်ားနဲ႔ ပိုမို၍ေသးငယ္လာေသာအျမတ္ေငြမ်ားအေပၚ မ်ားစြာေသာတုန႔္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ျပဳလုပ္သြားရေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ 


စြမ္းေဆာင္ရည္ေကာင္းမြန္ေသာ leader မ်ားဟာ ထိုကဲ့သို႔ေသာျပႆနာမ်ားႏွင့္ရင္ဆိုင္ႀကဳံေတြ႕လာရတဲ့အခါတြင္ ေခါင္း ၂ ေခါင္း (သို႔) ပိုမ်ားတဲ့ေခါင္းမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းဝန္းစဥ္းစားေပးျခင္းဟာ တစ္ဦးတည္းစဥ္းစားျခင္းထက္ ပိုမိုေကာင္းမြန္မႈရွိေၾကာင္းကို သိရွိထားၾကတဲ့အတြက္ သူတို႔ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားကို အခ်က္အလက္မ်ားစုစည္းေစျခင္း၊ ျပႆနာရပ္မ်ားကို ေလ့လာေစျခင္းနဲ႔ တိုက္႐ိုက္အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ရွာေဖြျခင္းတို႔ျပဳလုပ္ၿပီး အခက္အခဲလႈိင္းလုံးမ်ားကို ေက်ာ္ျဖတ္၍ အနာဂါတ္သို႔ဦးတည္သြားေရာက္ႏိုင္ေစရန္အတြက္ လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိေနပါတယ္။ 


အေျခခံအျဖစ္ Foresight ကို ခိုင္မာစြာတည္ေဆာက္ထားႏိုင္ခဲ့မည္ဆိုပါက leader မ်ားေရာ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ပါ hindsight ကို အသုံးျပဳၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားအေနနဲ႔ ယေန႔အခ်ိန္အထိ သင္ယူရရွိလာတဲ့ အားသာခ်က္မ်ား၊ ကြၽမ္းက်င္မႈမ်ား၊ စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံမ်ားကို ျပန္လည္ေလ့လာဆန္းစစ္ၿပီး မိမိတို႔အေနနဲ႔ အနာဂါတ္တြင္ မည္သို႔ေသာအရာမ်ားကို သင္ယူလိုသလဲဆိုတာကို ဆုံးျဖတ္သင့္ပါတယ္။ ေနာက္ၿပီး Foresight ရဲ႕အကူအညီျဖင့္ ၾကည့္ရႈၾကည့္လိုက္တဲ့အခါမွာ ဒီ မိမိကိုယ္ကို အတြင္းက်က်နားလည္ သေဘာေပါက္မႈရွိျခင္းဟာ ႀကီးပြားတိုးတက္မႈမ်ားျဖစ္ေပၚေစရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစႏိုင္မည့္ Insight အသစ္မ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစမွာျဖစ္ၿပီး ယေန႔အခ်ိန္တြင္လိုအပ္ႏိုင္သည့္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကိုသာမက အနာဂါတ္အတြက္ကိုလည္း ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းကို ေျပာၾကားရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိသတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com 

 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Titan Pest Management Co. Ltd.

Titan Pest Management Co. Ltd.

...Titan Pest is a full-services pest management company operating in Yangon since 2016 and specializing in urban pest management solutions. It is a subsidiary of the highly successful Killem Pest Pte...
Show the postings (1)
Myanmar Unilink Co., Ltd

Myanmar Unilink Co., Ltd

Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
Show the postings (10)
Smilax Global Company

Smilax Global Company

The goal on Information Technology and Services of Smilax Global is to deliver the best in IT service managementto ensure that our customers and, ultimately, the citizens of Myanmar realise the most f...
Show the postings (1)
Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

Mega Marine Frozen Seafood Company Limited

.We are exporting fresh water fish, sea water fish to UK, Kuwiat, Dubai, Saudi Arabia, Bangladesh, Pakistan, Taiwan, China Thailand, India and worldwide markets.We are one of the major import and expo...
Show the postings (27)
Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd

Shwe Set Kyar Ko Tint Wai Group Of Co.,Ltd


Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS