Jobs In Myanmar
Load...

အလုပ္မွရပ္နားျခင္း (Suspension) ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? (အပိုင္း - ၃)

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Suspension-Employee-JobsInYangonအလုပ္မွရပ္နားျခင္း (Suspension) ဆိုသည္မွာ ဘာကိုဆိုလိုတာလဲ? (အပိုင္း - ၃)

 

အရင္ေန႔ေတြတုန္းက Suspension ျပဳလုပ္သင့္ပုံမ်ားနဲ႔ အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးသြားခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန ေနာက္ဆုံး၊ အဆုံးသတ္အေနနဲ႔ Suspension ျပဳလုပ္ျခင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်န္ရွိေနေသးတဲ့ ဗဟုသုတရဖြယ္ရာကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ဆက္ေဖာ္ျပေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


Suspension ျပဳလုပ္ျခင္းတစ္ခုဟာ အခ်ိန္ဘယ္ေလာက္ၾကာသင့္သလဲ? 

ျဖစ္ႏိုင္သမွ် ၾကာခ်ိန္ကိုအနည္းဆုံးျဖစ္ေအင္ ျပဳလုပ္သင့္ပါတယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးကို လိုအပ္တာထက္ပိုၿပီး အိမ္မွာေနေစ၍ လစာအျပည့္ေပးထားလိုမွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ suspend ျပဳလုပ္ခံရျခင္းဟာ ဝန္ထမ္းအတြက္လည္းလြန္စြာ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ျမင့္တက္လာေစပါတယ္။ 

သင့္အေနနဲ႔ suspension ျပဳလုပ္ထားခ်ိန္အတြင္းမွာ ဆက္လက္၍အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေပးပါ။ စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားျပဳလုပ္ေနစဥ္အတြင္းမွာလည္း အဆိုပါဝန္ထမ္းကို ဆက္လက္၍ suspend ျပဳလုပ္ထားဖို႔ သင့္/ မသင့္ကို အၿမဲတမ္းစဥ္းစားေနပါ။ 


လစာမေပးထားပဲ suspend ျပဳလုပ္၍ရႏိုင္မလား? 

လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား ႏွစ္ဦးသေဘာတူေရးထိုးထားေသာ လုပ္ငန္းစာခ်ဳပ္တြင္ လစာေပးရန္မလိုပဲ suspend ျပဳလုပ္ခြင့္ပါဝင္ပါက ထိုအရာကို လက္ခံ၍ရႏိုင္ပါတယ္။ 

ဒါေပမယ့္ဒီအရာကို သိပ္ၿပီးေတြ႕ရေလ့မရွိပါဘူး။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ လုပ္ငန္းရွင္ဖက္မွ ဝန္ထမ္းတစ္ဦးရဲ႕ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အလုပ္ခန႔္အပ္ထားစဥ္မွာ ေပးအပ္ျခင္းမျပဳလုပ္ပဲ suspend ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ မွ်တမႈရွိေၾကာင္းျပသႏိုင္ဖို႔ ခဲယဥ္းလို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီလိုျပဳလုပ္လိုက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း အဆိုပါဝန္ထမ္းဟာ ျပစ္မႈထင္ရွားျခင္းမရွိေသးမွီတြင္ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ၿပီးရာေရာက္တဲ့အတြက္ စည္းကမ္းၾကပ္မတ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အားလုပ္ေဆာင္ရာတြင္ တရားမွ်တမႈမရွိပဲ ႀကိဳတင္၍ ဘက္လိုက္ၿပီးဆုံးျဖတ္ရာေရာက္သြားႏိုင္ပါတယ္။ 

ထို႔ေၾကာင့္ Suspension ျပဳလုပ္ရာတြင္ လစာေငြေပး၍ suspend ျပဳလုပ္ျခင္းက အေကာင္းဆုံးပဲျဖစ္ပါတယ္။ 


Suspend ျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္တြင္မွ အဆိုပါဝန္ထမ္းဟာ နာမက်န္းျဖစ္လာခဲ့ပါက ဘာေတြလုပ္ရမလဲ? 

နာမက်န္းျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အလုပ္မွပ်က္ကြက္ျခင္းဟာ suspension ကိုၿပီးဆုံးသြားေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္သင့္အေနနဲ႔ suspension ကာလကို ရပ္နားၿပီး ထိုဝန္ထမ္းကို sick leave/ pay စာရင္းသို႔ျပန္လည္ထည့္သြင္းေပးရပါမယ္။ 

စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ားကို ဆက္လက္၍ျပဳလုပ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ပါဝင္ပတ္သက္ေနတဲ့ ကာယကံရွင္ဝန္ထမ္းကို ဆင့္ေခၚၿပီး သက္ဆိုင္ရာစုံစမ္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္း (သို႔) စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာ ၾကားနာမႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းတို႔ကို တက္ေရာက္ေစျခင္းတို႔ကိုေတာ့ သတိထား၍ကိုင္တြယ္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဘာလို႔လဲဆိုေတာ့ ဒါေတြအားလုံးဟာအေျခအေနကိုလိုက္၍ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရမယ့္ အရာမ်ားျဖစ္ေနလို႔ပါ။ အမ်ားအားျဖင့္ စည္းကမ္းပိုင္းဆိုင္ရာအရ အျပစ္ေပးမႈမ်ားကို အဆိုပါဝန္ထမ္းရဲ႕ က်န္းမာေရးအေျခအေနျပန္လည္ေကာင္းမြန္လာသည္အထိ ဆိုင္းငံ့ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္။ 


Suspend ျပဳလုပ္ထားစဥ္မွာ ဝန္ထမ္းကအျခားတစ္ေနရာတြင္ အလုပ္လုပ္ခြင့္ရွိပါသလား? 

အကယ္၍ သင့္ထံတြင္အလုပ္လုပ္ေနသည့္အျပင္ အျခားတစ္ေနရာတြင္လည္း အလုပ္လုပ္ကိုင္ေနပါက သူတို႔အေနနဲ႔ အျခားအလုပ္ကိုဆက္လက္၍လုပ္ကိုင္ခြင့္ရွိပါတယ္။ 

သို႔ေသာ္ သင့္ထံတြင္အလုပ္လုပ္ရမယ့္ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ေတာ့ အားလပ္ေနၿပီး အခ်ိန္မေ႐ြးအသင့္ရွိေနဖို႔လိုအပ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္ထံတြင္အလုပ္လုပ္ရမယ့္ ပုံမွန္အလုပ္ခ်ိန္မ်ားမွာေတာ့ အျခားေသာအလုပ္တစ္ခုကို ေလွ်ာက္ထားလုပ္ကိုင္ေနျခင္းဟာ မသင့္ေတာ္ပါဘူး။ 


စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစည္းအေဝးကို suspend ျပဳလုပ္ျခင္းခံထားရသူဝန္ထမ္းမွ တက္ေရာက္ရန္ ပ်က္ကြက္ခဲ့ပါတယ္။ ထိုသူကို လစာဆက္လက္ေပးေနျခင္းအား ရပ္တန႔္ပစ္ႏိုင္ပါသလား? 

အကယ္၍ ခိုင္လုံတဲ့အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္စုံတစ္ရာမရွိပဲ စုံစမ္းစစ္ေဆးေရးအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လို႔ယူဆႏိုင္ၿပီး အဆိုပါအစည္းအေဝးအတြက္ေခၚယူခ်ိန္ဟာလည္း ပုံမွန္လုပ္ခ်ိန္မ်ားအတြင္းသာျဖစ္ပါက သင့္အေနနဲ႔ meeting သို႔ လာေရာက္ရန္ပ်က္ကြက္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္အတြက္ကို သူတို႔ရဲ႕လစာေငြအတြင္းမွျဖတ္ေတာက္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ သူတို႔ရဲ႕ suspension pay တစ္ခုလုံးကို ျဖတ္ေတာက္၍ေတာ့မရႏိုင္ပါဘူး။ 

 

သူတို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ား (သို႔) customer မ်ားကို suspension ျပဳလုပ္ခံရေၾကာင္း အသိေပးဖို႔ လိုအပ္ပါသလား? 

မလိုအပ္ပါဘူး။ သင့္အေနနဲ႔ လွ်ိဳ႕ဝွက္ထားေပးဖို႔တာဝန္ရွိေနတဲ့အတြက္ ထိုဝန္ထမ္းဟာ ခြင့္ယူထားတယ္ဟူ၍ပဲ ႐ိုးရွင္းစြာေျပာဆိုလိုက္ႏိုင္ပါတယ္။ 

 

Suspend ျပဳလုပ္ျခင္းခံထားရတဲ့ဝန္ထမ္းဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ Facebook (social media မ်ား) ကေနတဆင့္ အဆက္အသြယ္ဆက္လက္၍ျပဳလုပ္ေနခြင့္ရွိပါသလား? 

ဒီအရာက အနည္းငယ္ခက္ခဲတဲ့ေမးခြန္းတစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ အမ်ားအားျဖင့္ေတာ့ သူတို႔အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္တဲ့ပုံစံအေပၚမူတည္ေနပါတယ္။ 

တစ္ဖက္တြင္ စည္းမ်ဥ္းပိုင္းအရၾကည့္မည္ဆိုပါလွ်င္ သူတို႔ဟာ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားနဲ႔ အဆက္အသြယ္ျပဳလုပ္ေနတဲ့အတြက္ suspension စည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးေဖာက္မႈရွိတယ္လို႔ ယူဆႏိုင္ေသာ္လည္း သူတို႔အေနနဲ႔ အလုပ္အေၾကာင္းေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ေနသေ႐ြ႕၊ ဒါမွမဟုတ္ သူတို႔ suspend ျပဳလုပ္ျခင္းခံရတဲ့အေၾကာင္းအရာနဲ႔ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးမႈမလုပ္ေနသေ႐ြ႕ေတာ့ ဒါဟာအေရးမႀကီးလွပါဘူး။ 

ဒီေနရာေလးမွာပဲ နိဂုံးခ်ဳပ္လိုက္ပါေတာ့မယ္။ Suspension နဲ႔သက္ဆိုင္တဲ့ဗဟုသုတေတြအေတာ္မ်ားမ်ားကို စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ သိရွိသြားၾကလိမ့္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။ ဒီ article ေလးကိုဖတ္ရႈၿပီးေနာက္မွာ မိမိတို႔ရဲ႕လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိုသို႔ေသာကိစၥရပ္မ်ားႀကဳံေတြ႕လာခဲ့ပါက စာဖတ္သူတို႔အေနနဲ႔ အေကာင္းဆုံး ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္ၾကမယ္လို႔လည္း ယုံၾကည္ပါတယ္။ 

 

ဒီ article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အက်ိဳးရွိေစလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ 
ေက်းဇူးတင္လွ်က္ 
www.jobsinyangon 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Trust Venture Partners Co., Ltd

Trust Venture Partners Co., Ltd

To contribute to the development of the Myanmar economy by helping Myanmar companies access the capital markets to achieve their growth objectives To provide one-stop service to international compani...
Show the postings (58)
Host Link IT Solution

Host Link IT Solution

..Wireless Point to Point Connection Satellite Remote Site Installation and Maintenance Network Infrastructure Installation System and Design Implementation Hardware and Network Installation and M...
Show the postings (9)
Recyglo Co., Ltd.

Recyglo Co., Ltd.

Vision To become a leading waste management solution platform in Southeast Asia that produces zero waste and zero carbon footprint. Mission To process material in a safe, non-hazardous manner wi...
Show the postings (6)
Myanmar Unilink Co., Ltd

Myanmar Unilink Co., Ltd

Our Company aspires to achieve the largest broadband access network and integrated content services provider. Promoting physical, mental, and spiritual satisfaction of all employees, while promoting a...
Show the postings (10)
Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)


Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS