Jobs In Myanmar
Load...

စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း?

by www.jobsinyangon.com


ခ်ိတ္ဆြဲရန္စာတန္း: Knowledge-Business-Partner-HR-JobsinYangonစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ဟူသည့္ အဓိပၸါယ္မွာ အဘယ္နည္း? 

 

စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ တစ္ခုရဲ႕ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မွာ စီးပြါးေရးအရ ပူးေပါင္းမႈျပဳလုပ္တဲ့ အဖြဲ႕အစည္းႏွစ္ခုၾကားမွာ ရွိတဲ့ စာခ်ဳုပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြအားလုံးနဲ႔ အထူးသီးသန႔္ကတိခန္ဝံခ်က္ေတြ အားလုံးပါဝင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ႏွစ္ခုလို႔ဆိုရာမွာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း တစ္ခုကို ဖန္တီးစီမံခန႔္ခြဲဖို႔အတြက္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ဖို႔ သေဘာတူညီတဲ့ လူပုဂၢိဳလ္ႏွစ္ေယာက္လည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။ အဖြဲ႕ေတြဟာ ႏွစ္ဖက္စလုံးအတြက္ အက်ိဳးရွိႏိုင္တဲ့ ဘုံရည္႐ြယ္ခ်က္တစ္ခုအတြက္ လက္တြဲေဆာင္ ႐ြက္ဖို႔အတြက္ သေဘာတူညီၾကတဲ့ သီးျခား အဖြဲ႕ေတြ၊ အုပ္စုေတြ သို႔မဟုတ္ စီးပြါးေရး လုပ္ငန္းေတြလည္း ျဖစ္ေနႏိုင္ပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္တစ္ခု ျဖစ္ဖို႔ဆိုတာ ဘာကိုဆိုလိုတာပါလဲ။

နည္းဗ်ဴဟာစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ဆိုတာက ကုမၸဏီ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုရဲ႕ ေယဘုယ်နည္းဗ်ဴဟာ၊ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတိုင္၊လုက္ေဆာင္ရန္တာဝန္ေတြနဲ႔ အနာဂတ္အေၾကာင္းကို ေဆြးေႏြးေျပာဆိုတဲ့ေနရာမွာ ပါဝင္တဲ့ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ဟာ C-suite သို႔မဟုတ္ Executive Leadership Team ရဲ႕ အဖြဲ႕ဝင္တစ္ေယာက္မဟုတ္ေပမယ့္ သူတို႔ဟာ HR (ဝန္ထမ္းေရးရာ) ေဆြးေႏြးမႈေတြမွာ ဝင္ေရာက္ေျပာဆိုႏိုင္ပါတယ္။ နည္းဗ်ဴဟာေျမာက္ စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ဆိုတာဟာ သူတို႔ရဲ႕ ထင္ျမင္ခ်က္ေတြ ၊အေတြးအေခၚအႀကံဉာဏ္ ေတြကို တန္ဖိုးထားျခင္းခံရတဲ့ အတိုင္ပင္ခံေတြဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ပုံမွန္အားျဖင့္  HR စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ေတြကို အႀကံျပဳခ်က္ေတြေပးႏိုင္၊ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတြ ခ်မွတ္ႏိုင္ၿပီး ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာစီးပြါးေရး မိတ္ဖက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။

နည္းဗ်ဴဟာစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ အျဖစ္အသိအမွတ္ျပဳခံရဖို႔နဲ႔ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ အနာဂါတ္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဆြးေႏြးတိုင္ပင္မႈေတြမွာ ဖိတ္ၾကားခံရျခင္းနဲ႔ ထိုက္တန္ဖို႔အတြက္ ဝန္ထမ္းရင္းျမစ္ဆိုင္ရာ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္တစ္ေယာက္ဟာ ကြၽမ္းက်င္မႈ(Skill) အခ်ိဳ႕ နဲ႔ အသိပညာဗဟုသုတ အခ်ိဳ႕ရွိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ တစ္ေယာက္ဟာ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္းရဲ႕ က႑အားလုံးနဲ႔ ဌာနခြဲေတြအားလုံးအေၾကာင္းကို နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ၿပီး အဲ့ဒီက႑ေတြအားလုံးကို HR အေနနဲ႔ ဘယ္လိုအက်ိဳးျပဳႏိုင္ တယ္ဆိုတာကိုလည္း နားလည္ထားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ ျပႆနာအခက္ အခဲေတြ၊အႀကံဉာဏ္ေတြကို နားေထာင္တဲ့ ေနရာမွာနဲ႔ အထူးသျဖင့္ အခက္အခဲေတြကို ေျဖရွင္းဖို႔နည္းလမ္းေတြ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္တဲ့ ေနရာေတြမွာ ကြၽမ္းက်င္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

HR စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ ႏွင့္ HR မန္ေနဂ်ာ

HR စီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ ႏွင္ HR မန္ေနဂ်ာေတြဟာ သီးျခားက႑ေတြျဖစ္ၿပီးေတာ့ အဖြဲ႕အစည္း တစ္ခုအတြင္းမွာ ရွိတဲ့ ဝန္ထမ္းေရးရာဝန္ေဆာင္မႈေတြကို ေဖာ္ေဆာင္လုပ္ကိုင္တဲ့ ပုံစံကြဲႏွစ္ခုကို ကိုယ္စားျပဳပါတယ္။ HR မန္ေနဂ်ာတာဝန္ဟာ မူပါဒဖန္တီးေရးႏွင့္ လုပ္ငန္းစဥ္ေတြကိုျပဌာန္းဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီရာထူးဟာ ဝန္ထမ္းလစာ ေပးေခ်မႈ၊ ဝန္ထမ္းသစ္ရွာေဖြျခင္း၊ ဝန္ထမ္းခန႔္အပ္ျခင္း၊ စနစ္စီမံခန႔္ခြဲေရး ႏွင့္ အျခား ေသာကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး တာဝန္ယူရပါတယ္။ HR မန္ေနဂ်ာဟာ HR ဌာနကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲပါတယ္။

HRစီးပြါးေရးမိတ္ဖက္ အေနနဲ႔ကေတာ့ ဌာနတစ္ခုကို ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲဖို႔တာဝန္မရွိပါ။ သူတို႔ရဲ႕ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကေတာ့ ကုမၸဏီနည္းဗ်ဴဟာတစ္ခုလုံးကို လမ္းၫႊန္ ေပးဖို႔နဲ႔ ဆက္သြယ္ေပးဖို႔အတြက္ ကုမၸဏီရဲ႕ အႀကီးတန္းေခါင္းေဆာင္မႈဆိုင္ရာအဖြဲ႕ ႏွင့္္ ဌာနဆိုင္ရာ မန္ေနဂ်ာေတြနဲ႔အတူ တြဲဖက္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ျဖစ္ပါတယ္။ HR စီးပြါးေရး မိတ္ဖက္ဟာ HR ဆိုင္ရာျပႆနာေတြနဲ႔ ပဏာမလုပ္ေဆာင္ ခ်က္ေတြ (သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအရည္အေသြးေတြ) နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး Executive Team တိုင္ပင္အႀကံေပးတဲ့ အခါမွာ HR ဌာနနဲ႔ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုလုံး အေပၚမွာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္တဲ့ HR ပဏာမလုပ္ေဆာင္ခ်က္ (သို႔မဟုတ္ ဝန္ထမ္းအရည္အေသြး)  ႏွင့္ နည္းဗ်ဴဟာေတြ ဖန္တီးတဲ့ေနရာမွာလည္း ပါဝင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါတယ္။

 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။
ေက်းဇူးတင္လွ်က္
www.jobsinyangon.com


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Ongo Myanmar

Ongo Myanmar

Ongo digital payment services are now available in Myanmar through the Ongo Mobile Money App!Ronoc Asia was incorporated in July 2015 when Ronoc, an international investment and advisory firm (founded...
Show the postings (1)
Cadian Myanmar

Cadian Myanmar

.with enjoy at Team Work. We Cadian Myanmar Co., Ltd have mainly draw the scaffolding Design by Auto CAD 2D and 3D. . To prevent accident and safety management guidance to the customer,we supply all ...
Show the postings (3)
Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd. (FTP)

Frontier Technology Partners Pte. Ltd (FTP) is a Singapore- and Myanmar registered software development and distribution company. Our Expertise: Financial transactions, Mobile Money, Mobile Banking, I...
Show the postings (1)
Eastern Group of Companies

Eastern Group of Companies

We are currently seeking dedicated staffs that have a desire to serve others while building a professional career.Over the years, our company has expended and diversified business in poultry farming, ...
Show the postings (8)
Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

Phee Int'l Shipping Myanmar Ltd

MISSION: To provide all our customers an integrated one-stop platform to simplify their logistics management and carter to their total cargo and lifestyle logistics needs. VISION: To be the P...
Show the postings (50)

Spa

အမ်ိဳးအစား

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com ၏ မီဒီယာပါတနာမ်ား- လူၾကီးမင္း၏အလုပ္ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ားသညါ သူတုိ႔၏ Website မ်ားတြင္ ပါဝင္မည္ျဖစ္ပါသည္။

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

ကၽြႏု္ပ္တို႔သည္ ဘယ္သူလဲ၊

Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အလုပ္အကုိင္ ရွာေဖြေရးဆိုဒ္တြင္ ဦးေဆာင္ေနပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ ျမန္မာေစ်းကြက္တြင္ အလုပ္အကုိင္ႏွင့္ပက္သက္ျပီး အၾကီးမားဆံုးႏွင့္ အေကာင္းဆံုး အလုပ္မ်ားကိုလည္း ကမ္းလွမ္း ထားျပီး ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ထိပ္တန္းဝင္အရည္အခ်င္းရွိသာ ဝန္ထမ္းမ်ားကိုrecruiter မ်ားရွာေေဖြႏုိင္ရန္ကူညီေပးလ်က္ ရွိပါသည္။ Jobsinyangon.comသည္ျမန္မာနုိင္ငံရွိကုမၸဏီမ်ား အားလံုးမွHR Managerမ်ား၊ Recruiter မ်ား အလုပ္မ်ားကို အင္တာနက္တြက္တင္ရန္၊ အလုပ္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဝန္ထမ္းခန္႔ရာတြင္ မွန္ကန္ေသာဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်ႏုိင္ရန္အတြက္ ကူညီေပးေနေသာJob Board တစ္ခုလည္းျဖစ္ပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ ျမန္မာနုိင္ငံရွိ အလုပ္ရွာေဖြသူမ်ားသည္ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားေသာျမိဳ႕မ်ားရွိ အလုပ္မ်ားကုိ www.jobsinyangon.com or www.jobless.com.mm တြင္ လြယ္ကူစြာ ရွာႏုိင္ျပီး ေလွ်ာက္ထားႏုိင္ပါသည္။ အြန္လုိင္းရွိ အလုပ္မ်ားကုိ ရွာေဖြႏုိင္ျပီး ၄င္းကုိ Roger Quest International ၏ Branch ျဖစ္ေသာ Executive Search မွ စီစဥ္ျပဳလုပ္ပါသည္။

ကၽြနု္ပ္တုိ႔ႏွင့္ အျမဲဆက္သြယ္ပါ။

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS