Jobs In Myanmar
Load...

When and How to Ask for a Promotion?

by www.jobsinyangon.com


Tags: Knowledge-Acquiring-Promotions-Workplace-JobsinYangonဘယ္အခ်ိန္မွာ၊ ဘယ္လိုမ်ိဳး ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုႏိုင္မလဲ? 

ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုမႈျပဳလုပ္ရျခင္းဟာ ဘဝမွာစိတ္အလႈပ္ရွားရဆုံးအရာမ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ သင့္ကိုယ္သင္ အထက္လူႀကီးမ်ားေရွ႕မွာသတိထားမိေအာင္လုပ္ေဆာင္ရျခင္းဟာ အနည္းငယ္စိတ္လႈပ္ရွား ေၾကာက္႐ြံ႕ဖြယ္ေကာင္းၿပီး ၿပိဳင္ဆိုင္မႈမ်ားဟာျပင္းထန္ႏိုင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္လက္ရွိစီးပြားေရးအေျခအေန မွာေပါ့။ ေနာက္ၿပီး အကယ္၍သူတို႔ကျငင္းဆန္ခဲ့ရင္ေရာ ဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္မလဲ? ဒါေပမယ့္ ဒီအရာက သင့္ရဲ႕ သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလမ္းေၾကာင္းမွာအေရးအႀကီးဆုံးလုပ္ေဆာင္ရမယ့္အရာတစ္ခုလဲျဖစ္ေနပါတယ္။ အကယ္၍ သင့္အေနနဲ႔ကုမၸဏီတစ္ခု/ လုပ္ငန္းနယ္ပယ္တစ္ခုတြင္ တိုးတက္မႈရွိလိုပါက ရာထူးတိုးျခင္းမ်ားဟာ လိုအပ္တဲ့အခ်က္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး ဒီအရာက သင့္ထံသို႔လြယ္လြယ္ကူကူနဲ႔ေရာက္ရွိလာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သင့္အေန နဲ႔ ဒီအရာရရွိဖို႔ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ျခင္း၊ ေတာင္းဆိုျခင္းတို႔ကိုမျဖစ္မေနျပဳလုပ္ရမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ 

၁။ သင္ေလ့လာထားရမယ့္အရာမ်ားကိုေလ့လာထားပါ

ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈခံရဖို႔အတြက္ အေရးအႀကီးဆုံးအခ်က္ကေတာ့ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ထားျခင္းပဲျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါမွသာ သင္ေတာင္းဆိုမႈျပဳတဲ့အခါတြင္ သင္ဟာေနာက္တစ္ဆင့္သို႔တက္လွမ္းရန္အဆင္သင့္ ျဖစ္ေနၿပီဆိုတာကို တိက်တဲ့အခ်က္ေတြနဲ႔ သက္ေသျပႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဦးဆုံးအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာ အား သင္ဟာလက္ရွိအခ်ိန္အထိဘာေတြကိုေအာင္ျမင္ေအာင္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္ခဲ့ၿပီဆိုတာကို အေလးေပး ေဖာ္ျပသင့္ပါတယ္။ ဒီသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းဟာ သင္လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့တဲ့အရာေတြနဲ႔ သင့္ရဲ႕ အနာဂါတ္အလား အလာေတြကိုတိုင္းတာႏိုင္မယ့္ ေကာင္းမြန္တဲ့အခ်က္တစ္ခုပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေနနဲ႔စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ တဲ့အရာမ်ားအားလုံးကိုစာရင္းျပဳစုထားၿပီး ထိုအရာမ်ားကို သင္ေဖာ္ျပမယ့္အခ်က္မ်ားတြင္ထည့္သြင္း အသုံးျပဳပါ။ သင္ဟာ လုပ္ငန္းသေဘာသဘာဝအသစ္တစ္ခုသို႔သြားေနတဲ့ side project တစ္ခုကိုလုပ္ ေဆာင္ခဲ့ဖူးပါသလား? ၆လအတြင္း သင့္ရဲ႕ အေရာင္းရည္မွန္းခ်က္မ်ားကို ႏွစ္ဆခန႔္ရရွိေအာင္စြမ္းေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ပါသလား? သင့္ရဲ႕ရာထူးေနရာမွာေကာင္းမြန္စြာေဆာင္႐ြက္ႏိုင္႐ုံနဲ႔ေတာ့ သင္ရာထူးတိုးလာႏိုင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္ဟာ သင့္လက္ရွိရာထူးေနရာထက္ပိုတဲ့အလုပ္တာဝန္ေတြကိုလုပ္ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့တယ္ ဆိုတာကို ျပသႏိုင္ရပါမယ္။

ေနာက္တစ္ဆင့္အေနနဲ႔ သင္လိုခ်င္တဲ့ရာထူးတစ္ခုကိုေ႐ြးခ်ယ္ေဖာ္ထုတ္ၿပီးေနာက္ ဘာေၾကာင့္ သင္ဟာ ဒီရာထူးကိုရယူဖို႔အသင့္ျဖစ္ေနၿပီလို႔ေျပာတာလဲဆိုတာကိုေျပာၾကားၾကည့္ပါ။ အကယ္၍သင္ဟာ လက္ ေထာက္မန္ေနဂ်ာတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႔ေတာင္းဆိုေနတာဆိုရင္၊ ဒီရာထူးမွာဘာေတြလုပ္ရသလဲဆိုတာကို သိထားဖို႔နဲ႔ သင္ဟာ ဒီရာထူးမွာေကာင္းမြန္စြာလုပ္ေဆာင္ႏိုင္မယ္ဆိုတာကို သ႐ုပ္ေဖာ္ျပသရပါမယ္။ အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးျဖစ္လိုတာလား? ဒါဆိုရင္ သင္ဟာပေရာဂ်က္အငယ္စားမ်ား (သို႔) အဖြဲ႕ငယ္မ်ား ကိုဘယ္လိုေအာင္ျမင္စြာဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့လဲ (ဥပမာ - သင့္ဌာနရွိအလုပ္သင္အစီအစဥ္တြင္ လမ္းၫႊန္မႈျပဳ ေပးျခင္း) ဆိုတာကိုျပသေပးရပါမယ္။ သင္ဟာ ဒီအလုပ္တစ္ခုနဲ႔ကိုက္ညီတဲ့သူတစ္ဦးျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကို ေသခ်ာေရရာၿပီး ခိုင္မာတဲ့နမူနာေတြနဲ႔ျပသႏိုင္ဖို႔အတြက္ရွာေဖြထားရပါမယ္။ 

၂။ အခ်ိန္အခါကိုစဥ္းစားၿပီး အစီအစဥ္ဆြဲပါ

အလုပ္ရာထူးတိုးဖို႔ေတာင္းဆိုရန္အတြက္ သင့္ေလ်ာ္တဲ့အခ်ိန္ဆိုတာမရွိပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိဳ႕ အခ်ိန္ နဲ႔အေျခအေနမ်ားဟာ အျခားအခ်ိန္မ်ားထက္ပိုေကာင္းပါလိမ့္မယ္။ ရာထူးတိုးဖို႔ကိုေျပာဆိုဖို႔ အေကာင္း ဆုံးအခ်ိန္ကေတာ့ သင့္ရဲ႕လုပ္သက္ႏွစ္ပတ္လည္ (သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဝက္) ကာလတြင္ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခ်ိန္ ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရာဟာ သင္နဲ႔ သင့္မန္ေနဂ်ာႏွစ္ဦးစလုံးအတြက္ သင့္ရဲ႕အေျခအေနဘယ္လိုရွိလဲဆို တာနဲ႔ သင့္ရဲ႕သက္ေမြးဝမ္းေၾကာင္းမႈလုပ္ငန္းဟာ ဘယ္ေနရာသို႔ဦးတည္ေနတယ္ဆိုတာကိုေဆြးေႏြးႏိုင္ မယ့္သဘာဝက်တဲ့အခြင့္အလမ္းတစ္ရပ္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ *သင္ဟာစစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ခ်ိန္ကာလသို႔နီးကပ္၊ ေရာက္ရွိလာတဲ့အတြက္ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ေတာ့ဂ႐ုစိုက္ရပါမယ္၊ သင့္ အေနနဲ႔ ဒီရာထူးနဲ႔ထိုက္တန္ေၾကာင္းကိုထုတ္ေဖာ္ျပသေပးႏိုင္ဖို႔ေတာ့လိုအပ္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ၿပီး ကုမၸဏီအတြင္းရွိ သင့္ရဲ႕အေနအထားနဲ႔ သင့္ရဲ႕ ဌာန/ အဖြဲ႕အတြင္းမွာ ဘာေတြျဖစ္ပ်က္ေနလဲ ဆိုတာကိုလည္းထည့္သြင္းစဥ္းစားထားရပါမယ္။ သင့္အနီးအနားမွာရွိတဲ့သူေတြက ထြက္ခြာသြားတာ ေတြ၊ ရာထူးတိုးတာေတြျဖစ္ေပၚေနလား? သင့္ရဲ႕ဌာနဟာ အျခားဌာနတစ္ခုနဲ႔ ေပါင္းစည္းဖို႔ကိုျပဳလုပ္ေန သလား? ဒါမွမဟုတ္ ကုမၸဏီအတြင္းတြင္ သင့္ရဲ႕ဌာနဟာ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားမႈေတြကိုျပဳလုပ္ေန သလား? အေျပာင္းအလဲေတြမ်ားစြာျဖစ္ေပၚေနတဲ့အခါဟာ သင့္ရဲ႕ သူေဌးကို သင္တို႔ရဲ႕အဖြဲ႕အစည္းက ေရွ႕သို႔တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဘယ္ေနရာတြင္ သင္ဟာသင့္ေတာ္သူတစ္ေယာက္ျဖစ္တယ္လို႔ျမင္သ လဲဆိုတာကိုေမးျမန္းၾကည့္ဖို႔အခ်ိန္ေကာင္းတစ္ခုပါပဲ။ 

အဆုံးသတ္အေနနဲ႔ေျပာလိုတာကေတာ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြမေကာင္းတဲ့အတြက္လဲ တြန႔္ဆုတ္မႈ မရွိပါနဲ႔။ ယခုကဲ့သို႔ ၾကပ္တည္းတဲ့ကာလမ်ားမွာပင္ ဉာဏ္ေျပးတဲ့လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သူတို႔ရဲ႕ဝန္ထမ္းမ်ား ဟာသူတို႔အတြက္တန္ဖိုးအရွိဆုံးအရင္းအျမစ္ေတြျဖစ္တယ္ဆိုတာကိုနားလည္ထားၾကၿပီး သူတို႔ဟာ ဒီ ဝန္ထမ္းမ်ားကို ဆြဲထားႏိုင္သမွ် အေကာင္းဆုံးလုပ္ေဆာင္ၿပီးဆြဲထားကာ (ကူညီေပးျခင္းမ်ား) ျပဳလုပ္ ၾကမွာပါ။ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ေတြကသူမ်ားထက္ပိုနည္းတဲ့ လစာတိုးျမႇင့္မႈမ်ိဳးကိုရေကာင္းရႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပ မယ့္၊ ရာထူးမွတိုးျမႇင့္ခံရျခင္းဆိုတာဟာ ေငြေၾကးအတြက္သာမဟုတ္ပါဘူး - ဒီအရာကပိုမိုမ်ားျပားလာ မယ့္လုပ္ငန္းတာဝန္ေတြရွိလာတာကိုလဲဆိုလိုပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ သင့္အေနနဲ႔ ယခုအခ်ိန္မွာ အက်ိဳး ရလာဒ္ေတြသိပ္မရခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ စီးပြားေရးအေျခအေနေတြျပန္လည္ဦးေမာ့လာတဲ့အခါမွာ ေငြ ေၾကးဆိုင္ရာဆုခ်မႈေတြရွိလာႏိုင္ပါေသးတယ္။ 

၃။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈေတြကိုျပဳလုပ္ဖို႔ေတာင္းဆိုၾကည့္ပါ

အကယ္၍ ႏွစ္စဥ္ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈျပဳခ်ိန္မဟုတ္တဲ့အခ်ိန္မွာ သင္ဟာ ရာထူးတိုးျမႇင့္မႈျပဳလုပ္ေပးဖို႔ အတြက္ ေတာင္းဆိုေတာ့မယ္လို႔ဆုံးျဖတ္ၿပီးၿပီဆိုရင္ေတာ့ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာဆီသို႔ခ်ည္းကပ္မႈမျပဳမွီတြင္ ႀကိဳတင္စီစဥ္ထားရပါမယ္။ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမႈျပဳလုပ္ရန္ e-mail ေပးပို႔ၿပီး သင္ဟာသင့္ရဲ႕လုပ္ေဆာင္ ရည္၊ စြမ္းေဆာင္ခ်က္ေတြနဲ႔ အရည္ေသြးေတြ၊ အလားအလာေတြအေၾကာင္းဆိုေဆြးေႏြးလိုတယ္ဆိုတာ ကိုရွင္းလင္းစြာေျပာဆိုထားရပါမယ္။ သင့္အေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕မန္ေနဂ်ာဖက္မွ ျပင္ဆင္မႈမျပဳလုပ္ရေသးမွီ တြင္ ဝင္ေရာက္ၿပီးေတြ႕ဆုံလိုမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သူမကို ႀကိဳတင္အသိေပးထားျခင္းအားျဖင့္ သူမအေနနဲ႔ သင့္ရဲ႕စြမ္းေဆာင္ရည္ေတြကို ျပန္လည္စဥ္းစားအကဲျဖတ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး ကုမၸဏီကသင့္ကို ရာထူး (သို႔) လစာေငြတိုးျမႇင့္ေပးမႈ တစ္ခုခုကို ဘယ္လိုျပန္လည္ေပးအပ္ႏိုင္မလဲဆိုတာကို စဥ္းစားဖို႔အခ်ိန္ရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ 

၄။ သင္လစာဘယ္ေလာက္ရသင့္သလဲဆိုတာကို သေဘာေပါက္နားလည္ထားပါ

အမ်ိဳးသမီးမ်ားအမ်ားဆုံးျပဳလုပ္တတ္တဲ့ သက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈဆိုင္ရာအမွားတစ္ခုကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ လစာေငြအေၾကာင္းကို ေသေသခ်ာခ်ာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈမျပဳတာပါပဲ။ Carnegie Mellon ရဲ႕ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ က ေလ့လာမႈအရ - အမ်ိဳးသားမ်ားဟာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားထက္ သူတို႔ရဲ႕ပထမဆုံးလစာကို ၄ဆခန႔္ပိုမိုၿပီး ညႇိႏႈိင္းခဲ့ၾကတာကိုေတြ႕ရွိရၿပီး၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ားဟာ အမ်ိဳးသားမ်ားထက္ လစာေငြညႇိႏႈိင္းမႈျပဳလုပ္ဖို႔ကို ၂.၅ဆခန႔္ ေနာက္တြန႔္တတ္ၾကတာကိုေတြ႕ရွိရပါတယ္။ ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အရာမဟုတ္ပါဘူး! သင္တို႔ အေနနဲ႔ ရာထူးတိုးျမႇင့္ေပးမႈအမွန္တကယ္မရရွိေသးမွီတြင္ လစာေငြအားမညႇိႏႈိင္းသင့္ေသာ္လည္း သင့္ အေနနဲ႔ အခြင့္အလမ္းေပၚေပါက္ခဲ့ပါက ထိုကိစၥအတြက္ေမးျမန္းသင့္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ သင္ရဲ႕တန္ဖိုးကို သိရွိထားဖို႔အတြက္ ေလ့လာမႈေတြျပဳလုပ္ရပါမယ္။ 

ကုမၸဏီအတြင္းရွိစဥ္၊ ဒါမွမဟုတ္ အလုပ္ဆင္းစဥ္တြင္ PayScale ႏွင့္ Salary.com ကဲ့သို႔ လစာေငြႏႈိင္း ယွဥ္မႈျပဳလုပ္ႏိုင္မယ့္ website မ်ားကို ဝင္ေရာက္ေလ့လာကာ သင့္ရဲ႕လုပ္ငန္းနယ္ပယ္နဲ႔ ကုမၸဏီအမ်ိဳး အစားတြင္ရရွိႏိုင္တဲ့ ပုံမွန္လစာေငြမ်ားကိုရွာေဖြၾကည့္ႏိုင္ပါတယ္။ 

ထို႔ေနာက္တြင္ေတာ့ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကို စတင္ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါၿပီ။ သင့္ကိုယ္သင္ေဈးေပါေပါနဲ႔ ဘယ္ေတာ့ မွ မေရာင္းလိုက္ပါနဲ႔။ မ်ားမ်ားစားစားေပးဖို႔ေတာင္းဆိုျခင္းဟာ ဘယ္ေတာ့မွ နစ္နာေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါဟာ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးမႈကစားပြဲတစ္ခုရဲ႕ သေဘာသဘာဝပဲျဖစ္ပါတယ္။ သူတို႔ဟာ သင္ေတာင္းဆိုတဲ့ အရာထက္ပိုနည္းတဲ့အရာကိုပဲေပးမွာပါ။ ဘယ္ေတာ့မွ ပိုေပးမွာမဟုတ္ပါဘူး။ 

၅။ ျပန္လည္ေမးျမန္းမႈ (Follow Up) ျပဳလုပ္ပါ

အကယ္၍သင္ရာထူးမွတိုးျမႇင့္ေပးျခင္းခံရတဲ့အခါ အရမ္းေကာင္းပါတယ္၊ အျပင္မွာ ေအာင္ပြဲခံလိုက္ပါ သင္ကိုယ္သင္ဆုခ်ေပးဖို႔အတြက္ ထိုက္တန္ပါတယ္။ အကယ္၍ထိုသို႔မျဖစ္လာတဲ့အခါမွာလဲ ဒီအရာက အဆုံးသတ္မဟုတ္ဘူးဆိုတာကိုနားလည္ထားပါ။ အေရးအႀကီးဆုံးကေတာ့ ဒီေဆြးေႏြးမႈကို ပိတ္သိမ္း မျပစ္လိုက္ဖို႔ပါပဲ။ 

သင္အေနနဲ႔ ထိုေတြ႕ဆုံမႈတစ္ခုကေန ေရွ႕မွာဘာေတြျဖစ္လာႏိုင္သလဲဆိုတာကိုသိရွိၿပီးထြက္လာဖို႔ကို ေသခ်ာေစပါ။ ယခုအခ်ိန္မွာ သင္တို႔ရဲ႕ဌာနဟာ ရာထူးမွတိုးျမႇင့္ေပးလို႔ေကာင္းတဲ့အေျခအေနမဟုတ္ခဲ့ ပါက သင့္ရဲ႕သူေဌးကို သင့္အေနနဲ႔ဒီကိစၥအတြက္ကို ဘယ္အခ်ိန္ေလာက္မွာေဆြးေႏြးႏိုင္မလဲဆိုတာကို ေမးျမန္းၾကည့္ပါ။ အကယ္၍သူ/ သူမဟာ သင့္ရဲ႕လက္ရွိအရည္အခ်င္းေတြအေပၚမွာမူတည္ၿပီး ရာထူး တိုးေပးဖို႔ျငင္းဆန္ခဲ့တာဆိုပါက သင့္အေနနဲ႔ အေတြ႕အႀကဳံေတြရႏိုင္မယ့္အဆင့္ေတြကိုေဝဖန္အႀကံျပဳ ခ်က္မ်ားရယူၿပီး အနာဂါတ္တြင္ ရာထူးမွတိုးျမႇင့္ေပးဖို႔အတြက္ စဥ္းစားခံရေစႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္ေဆာင္ လိုက္ပါ။ 

အားလုံးထက္အေရးႀကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ သင္ဟာမွန္ကန္တဲ့ေနရာတစ္ခုမွာရွိေနပါက၊ သင့္ရဲ႕မန္ေန ဂ်ာက သင္ဟာတိုးတက္ႀကီးပြားဖို႔နည္းလမ္းေတြရွာေဖြေနတာကို သေဘာက်ဝမ္းေျမာက္ပါလိမ့္မယ္။ ရာထူးတိုးေပးဖို႔ေတာင္းဆိုတဲ့အတြက္ေတာ့ ဘယ္သူမွအလုပ္ထုတ္မခံရဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ယုံလိုက္ပါ။ အကယ္၍ သင္ဟာထိုကဲ့သို႔ေတာင္းဆိုေမးျမန္းမႈမလုပ္ခဲ့ဘူးဆိုရင္ေတာ့ ဒါဟာ သင့္ကိုယ္သင္နစ္နာေစ ေအာင္လုပ္ေဆာင္မိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ 

ဒီ Article ေလးဟာ စာဖတ္သူပရိတ္သတ္တို႔အတြက္ အသုံးဝင္ပါလိမ့္မယ္လို႔ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္
ေက်းဇူးတင္လ်က္
www.jobsinyangon.com 


Still looking for your Dream job?

View all of our current vacancies NOW

TOP EMPLOYERS


Myint Dachan Co.,LTD.

Myint Dachan Co.,LTD.

.Mission Our mission is to create positive impact on the livestock industry, as well as benefiting the farmers and to the end consumers. Our company aims to produce animal feed for the whole country...
Show the postings (1)
Asahi Loi Hein Co., Ltd.

Asahi Loi Hein Co., Ltd.

.Asahi Loi Hein Co., Ltd. is a Joint Venture company one of the leading soft drinks manufacturer which head office in Yangon and factories in Mandalay and Yangon. Asahi Loi Hein Company Ltd., is a gr...
Show the postings (1)
Mya Kyar Khine Co., Ltd

Mya Kyar Khine Co., Ltd

..Mya Kyar Khine Company Limited was established in 1997 and started distributing Paul Mitchell Professional Hair Care Products (U.S.A) to the Myanmar market. Then, Depilève Waxing and Paraffin Produ...
Show the postings (5)
Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Magnate Group Logistics Co., Ltd.

Our youthful and vigorous staffs have the passion and team spirit which has driven us into being able to expand to now 16 cities and further expanding to more with many outlets station and service poi...
Show the postings (14)
Pocari Sweat

Pocari Sweat

.POCARI SWEAT is similar with the composition of body fluids that containing electrolytes. Therefore, it can be absorbed by the body faster and better than ordinary drinking water. It can help to prev...
Show the postings (1)

Spa

Category

Recruitment Advice
Career Advice
JobsInYangon\'s News

The newest articles

Most popular articlesJobsInYangon.com MEDIA PARTNERS - Your job offers will appear on their web sites

SWeSone IrraWaddy Business Today Irrawaddy Burmese Partner PopularNews MRTV-4 PopularNews MCN Messenger ELEVEN

WHO WE ARE

Jobsinyangon.com is a leading Career and Job site in Myanmar. Jobsinyangon presents the largest porfolio of jobs on Myanmar market, thus helping recruiters to source top talents and job seekers available in Myanmar. Jobsinyangon.com job board helps hiring managers and recruiters from all companies in Myanmar to post jobs, manage applicants and make the right hiring decision. Any jobseeker in Myanmar can find Jobs in Yangon and other cities of all categories of jobs. Online job opportunities can be searched or arranged by our Executive search branch Roger Quest International.

GET IN TOUCH

09421588394, 09421588435
info@jobsinyangon.com

Office

Roger Quest International Co., Ltd
No. (54/56), 2 Quater, 3rd Floor(Left), Mibayeikmon Condo, (53) Street
Pazudaung Township
Yangon
Find us on Facebook Find us on LinkedIn Get ads from RSS